Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy – druk Z-15A, Z-15B i dodatkowe dokumenty

Wniosek o zasiłek opiekuńczy – druk Z-15A i Z-15B i dodatkowe dokumenty.
Wniosek o zasiłek opiekuńczy – druk Z-15A i Z-15B i dodatkowe dokumenty.
ZUS
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z ZUS składa się na druku Z-15A lub Z-15B. Pierwszy dotyczy przypadku opieki nad dzieckiem, a drugi opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Zasiłek opiekuńczy z ZUS przysługuje w przypadkach opisanych szerzej w artykule: Zasiłek opiekuńczy 2020 – zasady, wysokość, wniosek. Można pobierać go w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, ale nie tylko. Jeśli inny członek rodziny jest chory i ubezpieczony zmuszony jest zwolnić się z pracy na ten czas, aby się nim opiekować, również przysługuje zasiłek.

Zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień sprawowania opieki czyli za jeden dzień przysługuje 1/30 tej kwoty.

Można wyróżnić dwie sytuacje: gdy zasiłek wypłaca pracodawca i gdy robi to ZUS.

Polecamy: Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet PREMIUM

Wypłata zasiłku przez pracodawcę

Gdy wypłaty zasiłku opiekuńczego dokonuje pracodawca, wówczas w zależności od tego, nad kim sprawowana jest opieka, pracownik składa odpowiedni wniosek do pracodawcy (w praktyce do działu kadr). Leży to w interesie pracownika, aby przekazać poprawnie wypełnione dokumenty. Jeśli opieka sprawowana jest nad zdrowym lub chorym dzieckiem, wówczas korzysta się z wniosku Z-15A. Natomiast opieka nad chorym innym członkiem rodziny uprawnia do złożenia wniosku Z-15B. Jeśli zasiłek pobiera się w związku z chorobą dziecka lub innego członka rodziny, wówczas e-zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza trafia bezpośrednio na profil pracodawcy na PUE ZUS i pracownik nie musi go dostarczać. Jakie jeszcze dokumenty wymagane są w poszczególnych sytuacjach ubiegania się o zasiłek opiekuńczy?

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Z-15A

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Z-15B

Wypłata zasiłku przez ZUS

W przypadku wypłaty zasiłku przez ZUS (dotyczy to np. osoby prowadzącej działalność gospodarczą), oprócz opisanych w dalszej części artykułu dokumentów, należy przedstawić zaświadczenie płatnika składek:

 • druk Z-3 – gdy osoba ubiegająca się o zasiłek jest pracownikiem,
 • druk Z-3a – gdy osoba ubiegająca się o zasiłek odprowadza składki chorobowe z innego tytułu niż umowa o pracę (np. umowa zlecenia).

Należy to do obowiązków pracodawcy czy zleceniodawcy albo osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Jeśli ubezpieczony jest pracownikiem, wówczas jego pracodawca jako płatnik składek wypełnia zaświadczenie na druku Z-3. Jeśli ubezpieczony nie jest pracownikiem, ale z innego tytułu odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe, wówczas płatnik wypełnia zaświadczenie na druku Z-3a.

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a

Chore dziecko do ukończenia 14 roku życia i inny chory członek rodziny

Oprócz wniosku o zasiłek, niezbędne są również inne dokumenty uzależnione od konkretnego przypadku. Jeśli opieka sprawowana jest nad chorym (czy to dzieckiem do 14 roku życia czy innym członkiem rodziny), podstawa to zwolnienie lekarskie. Akceptowalne są trzy rodzaje tego dokumentu:

 • dokument elektroniczny (e-ZLA),
 • formularz wydrukowany z systemu teleinformatycznego,
 • wydruk zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e-ZLA).

Opieka sprawowana zagranicą

Jeśli ubezpieczony dysponuje zagranicznym zwolnieniem lekarskim (sprawował opiekę, przebywając zagranicą), przedstawia dokument przetłumaczony na język polski. Czasami nie ma konieczności tłumaczenia zwolnienia. Dotyczy to np. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Taki przetłumaczony dokument powinien zawierać następujące dane:

 • nazwa zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza,
 • datę wystawienia,
 • podpis,
 • początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły

W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem do 8. roku życia z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły, należy, oprócz wniosku, przedstawić oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.

Konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej

Kolejna sytuacja, kiedy to można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, znajduje zastosowanie w przypadku epidemii koronawirusa. Jest nią konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej. Nie chodzi tu o podejrzenia ze strony rodziców czy nauczycieli. Musi dojść do skierowania dziecka na taką izolację przez inspekcję sanitarną. Ubezpieczony ubiegający się o zasiłek oprócz wniosku, przedstawia decyzję inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka.

Poród, choroba, pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem

Można wymienić jeszcze trzy przypadki, gdy z powodu braku obecności małżonka lub rodzica dziecka niebędącego małżonkiem ubezpieczonego, który zwykle stale opiekuje się dzieckiem, konieczne jest zapewnienie mu opieki. Należą do nich:

 • poród małżonki lub matki dziecka
 • choroba małżonka lub rodzica dziecka
 • pobyt w szpitalu małżonka lub matki dziecka.

W tym przypadku ważna jest przesłanka stałej opieki nad dzieckiem. Ubezpieczony musi zaopiekować się dzieckiem pod nieobecność stałego opiekuna jakim jest małżonek lub rodzic dziecka niebędący małżonkiem ubezpieczonego. Oprócz wniosku o zasiłek opiekuńczy dodaje się zaświadczenie lekarskie, które zawiera:

 • imię i nazwisko małżonka lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem,
 • okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz jego imię, jeśli zostało już nadane,
 • pieczątkę i podpis lekarza, który wystawia zaświadczenie.

Choroba niani lub dziennego opiekuna

Podobnie jak w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki edukacyjno-wychowawczej rodzice mogą być pozbawieni opieki nad dzieckiem, gdy rozchoruje się niania lub opiekun dzienny. W takiej sytuacji przedstawia się wniosek o zasiłek wraz z:

 • oświadczeniem o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz
 • dokument, potwierdzający brak możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu choroby niani lub opiekuna dziennego (np. kopia zwolnienia lekarskiego albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku dla niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem).

Opieka ojca do 8 tygodnia po porodzie

Do 8 tygodnia życia dziecka ojciec może korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeśli matka dziecka przebywa w szpitalu. Wówczas przedstawia się:

 • zaświadczenie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w placówce leczniczej oraz
 • oświadczenie ojca o tym, że ubezpieczona matka dziecka korzysta z zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.

Jeśli matka, która urodziła dziecko, ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo o niepełnosprawności w stopniu znacznym i w związku z tym nie może się nim opiekować, ojciec w celu otrzymania zasiłku (do 8 tygodni po porodzie) przedstawia:

 • prawomocne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym albo ich kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS oraz
 • oświadczenie ojca o tym, że ubezpieczona matka dziecka korzysta z zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.

Może zdarzyć się również taka sytuacja, że matka po porodzie porzuci dziecko. Wtedy także ojciec może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy do 8 tygodnia życia dziecka. Musi w tym celu przedłożyć swoje oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę. Powinno ono zawierać datę porzucenia dziecka.

Chore dziecko niepełnosprawne od 14 do 18 roku życia

W przypadku dziecka niepełnosprawnego zasiłek opiekuńczy wypłacany jest aż do ukończenia przez nie 18 roku życia, a nie tylko do 14 roku życia. Składa się wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A, zwolnienie lekarskie oraz dokument potwierdzający niepełnosprawność:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Podobnie ubiega się o zasiłek opiekuńczy w przypadku konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 roku życia. Zasiłek dopuszcza się w trzech przypadkach – jeśli małżonek lub drugi rodzic dziecka, który stale się nim opiekuje, nie może tego robić, ponieważ:

  1. ma poród
  2. jest chory
  3. przebywa w szpitalu.

W tych sytuacjach należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A, zaświadczenie lekarskie na zwykłym druku oraz dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy można składać tylko, jeśli nie ma innego domownika, który mógłby zająć się w tym czasie dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny oraz jeśli limit 60, 30 lub 14 dni na rok nie został wykorzystany. Więcej o limicie w artykule: : Zasiłek opiekuńczy 2020 – zasady, wysokość, wniosek

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 870)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 87)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!
  Technologia i wellbeing - transformacja rynku pracy?
  Technologia już dziś jest częścią codziennego życia zawodowego dużej grupy pracowników, a w przyszłości jej udział będzie rósł. 65 proc. Polaków uważa, że kompetencje cyfrowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku pracy, a 60 proc. ocenia, że osobom biegłym w nowych technologiach będzie łatwiej o podwyżki i awanse – wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę Pracuj. Cyfryzacja i zmiana modelu pracy na zdalny lub hybrydowy staje się także stałym elementem wellbeingu pracowniczego. Do korzystania z dobrodziejstw tej sytuacji skłonne są przede wszystkim młode osoby, które szukają pracy elastycznej, dopasowanej do ich stylu życia.
  Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej
  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 2 sierpnia 2022 r. w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.
  Kontrola legalności zatrudnienia PIP
  Na temat kontroli dotyczących legalności zatrudnienia prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wypowiedział się dla agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.
  „Czternasta emerytura” - KRUS
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
  Czy służba strażaka w OSP może być zaliczona do stażu pracy strażaka zawodowego?
  Czy możliwe jest uwzględnienie stażu służby strażaka ochotnika (nie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) do celów obliczenia wynagrodzenia tego strażaka zatrudnionego już później jako strażaka zawodowego pracującego na pełny etat? Czy trzeba równo traktować te dwie grupy zawodowe?
  Niedziela handlowa – sierpień 2022
  Sierpień 2022 ma 4 niedziele. Czy któraś z tych niedziel to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  ZUS może dofinansować poprawę bezpieczeństwa pracy
  Koszty świadczeń wynikających z wypadków przy pracy tylko w 2021 r. wyniosły 664 322 700 zł. Koszty pracodawcy to jedno, ale oczywiście kluczową do zaadresowania kwestią pozostaje możliwość poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Na początku 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie obszaru BHP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak przygotować się do programu?
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.