Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podstawa wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Podstawa wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. / fot.Shutterstock
Podstawa wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. / fot.Shutterstock
fot.Shutterstock
Dnia 1 listopada 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie podwyższony. W związku ze zmianą wysokości zasiłku modyfikacji podlega podstawa składki zdrowotnej oraz sama składka.

Jak ustalać podstawę wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym po zmianach

Urlop wychowawczy jest uprawnieniem wyłącznie pracowniczym. Przysługuje na podstawie Kodeksu pracy. Stosunek pracy i przebywanie na urlopie wychowawczym to dwa odrębne tytuły do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu urlopu wychowawczego stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Natomiast podstawę składki zdrowotnej stanowi kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zmiana jego wysokości powoduje jednocześnie wzrost zarówno podstawy składki zdrowotnej, jak i samej składki. Od 1 listopada 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie podwyższony, a zatem pracodawcy w rozliczeniach zusowskich za pracownice przebywające na urlopach wychowawczych muszą uwzględniać nową wysokość podstawy i składki zdrowotnej.

Osoba korzystająca z urlopu wychowawczego podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, jeśli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Składki finansuje w całości budżet państwa, a pracodawca je rozlicza od odpowiedniej podstawy wymiaru.

Podstawa wymiaru składek społecznych

Dla osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Polecamy: Serwis Prawno-Pracowniczy – prenumerata.

W 2018 r. maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych w okresie urlopu wychowawczego wynosi 2665,80 zł, a najniższa - 1575 zł.

Pani Danuta wnioskowała o urlop wychowawczy od 1 października 2018 r. Zarabia miesięcznie 5000 zł. Podstawa wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym w tym przypadku odpowiada 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i wynosi od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. - 2665,80 zł.

Przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uwzględnia się wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, o ile to wynagrodzenie stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku gdy ubezpieczony rozpoczął korzystanie z urlopu wychowawczego przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, przyjmuje się jego wynagrodzenie uzyskane za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia. "Pełny miesiąc kalendarzowy" to także miesiąc, w którym pracownika zatrudniono od pierwszego dnia roboczego.

Do podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych wlicza się wyłącznie wynagrodzenie uzyskane od pracodawcy, który udzielił urlopu wychowawczego, chyba że zakład pracy lub jego część przeszedł na innego pracodawcę w trybie określonym w art. 231Kodeksu pracy. Wówczas przy ustalaniu podstawy wymiaru składek bierze się pod uwagę także wynagrodzenie u poprzedniego pracodawcy. Jeśli zatrudnienie pracownika trwa bez przerwy, na podstawie kolejno po sobie następujących umów o pracę, wynagrodzenia z tytułu tych umów sumuje się.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się, dzieląc wynagrodzenie pracownika przez liczbę miesięcy, w których to wynagrodzenie osiągnął. Tym samym pomija się miesiąc, w trakcie którego urlop się rozpoczął, przyjmując tylko wynagrodzenie z miesięcy poprzedzających miesiąc przejścia na urlop. Wyjątek stanowi sytuacja, w której umowę o pracę została zawarta w trakcie miesiąca, a pracownik rozpoczął urlop w miesiącu następnym. W takim przypadku podstawę wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym rozpoczął urlop, po odpowiednim uzupełnieniu.

Zasady uzupełnienia wynagrodzenia

Jeżeli w okresie, za który przyjmowane jest wynagrodzenie przy ustalaniu podstawy wymiaru składek, pracownik nie otrzymał pełnej pensji z powodu nieobecności z przyczyn usprawiedliwionych, wówczas:

 1. pomija się wynagrodzenia za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy,
 2. wlicza się, po odpowiednim uzupełnieniu, wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy.

Trzeba przy tym pamiętać, że na równi z dniami świadczenia pracy traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i innych nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (m.in. urlop okolicznościowy, zwolnienie na opiekę nad dzieckiem w wieku do14 lat).

Jeżeli w okresie rozliczeniowym pracownik w każdym miesiącu przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, to uwzględnia się wynagrodzenia za wszystkie te miesiące, po odpowiednim uzupełnieniu.

Są trzy metody uzupełniania wynagrodzenia, w zależności od jego rodzaju (stałe, zmienne). Jeżeli przy ustalaniu podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym pracodawca ustali, że wynagrodzenie za dany miesiąc należy uzupełnić, to przyjmuje się:

 • wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy - jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości;
 • wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy - jeżeli otrzymuje wynagrodzenie zmienne.

Wynagrodzenie określone w stawce godzinowej ma taki sam status jak wynagrodzenie stałe.

Zmienne miesięczne wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc, ustala się według jednego z poniższych sposobów:

 • przez podzielenie wynagrodzenia, jakie pracownik osiągnął za przepracowane dni robocze, przez liczbę tych dni i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w danym miesiącu - jeżeli przepracował choćby jeden dzień;
 • przyjmując kwotę zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, które zostało wypłacone za ten miesiąc pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku - jeżeli pracownik nie osiągnął w danym miesiącu żadnego wynagrodzenia.

Pani Oliwia jest wynagradzana w sposób zmienny, według stawki akordowej. Od 1 października 2018 r. jest na urlopie wychowawczym. Pracodawca do ustalenia podstawy wymiaru składek uwzględnił wynagrodzenie za okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. W sierpniu 2018 r. pracownica była przez 10 dni na urlopie wypoczynkowym i otrzymała wynagrodzenie urlopowe w wysokości 1612,80 zł, które stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W tym miesiącu przepracowała 9 dni i otrzymała wynagrodzenie w wysokości 1506 zł, które również podlegało oskładkowaniu. Za 3 dni pobrała także zasiłek opiekuńczy na chore dziecko. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek z tytułu urlopu wychowawczego wynagrodzenie za sierpień należało uwzględnić po uprzednim jego uzupełnieniu. Dopełnienia należało dokonać w następujący sposób:

(1612,80 zł + 1506 zł) : 19 dni (10 dni urlopu i 9 dni pracy)= 164,15 zł

164,15 zł x 22 (dni do przepracowania w sierpniu) = 3611,30 zł.

Uzupełnione wynagrodzenie za sierpień, jakie powinno zostać przyjęte do skalkulowania podstawy wymiaru składek z tytułu urlopu wychowawczego, wyniosło 3611,30 zł.

Kiedy wynagrodzenie nie podlega uzupełnieniu

Nie zawsze jednak wynagrodzenie podlega uzupełnieniu. Jeśli wynagrodzenie pracownika zostało za dany miesiąc pomniejszone z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym przyjmuje się faktyczne wynagrodzenie, bez uzupełniania za dni nieusprawiedliwionej absencji.

Nie uzupełnia się także wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, choć stanowi ono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Należy je uwzględnić w kwocie faktycznej, bez uzupełniania.

Ponadto, jeśli w okresie przyjmowanym do ustalenia podstawy wymiaru składek "wychowawczych" pracownik wykonywał na rzecz swojego pracodawcy umowę cywilną - zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, to wynagrodzenie uzyskiwane z takiej umowy również podlega wliczeniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez uzupełniania.

Minimalna podstawa

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie za pracę. W związku z tym, podstawa wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa niż aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie. Natomiast u pracownika niepełnoetatowego, którego wynagrodzenie minimalne jest zmniejszone proporcjonalnie do części etatu, podstawę stanowi odpowiednio pomniejszona kwota aktualnego minimalnego wynagrodzenia, która jednak nie może być niższa niż 75% minimalnej stawki.

Pani Lena jest zatrudniona od dwóch lat w połowie wymiaru czasu pracy. Od 1 września 2018 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od września 2017 r. do sierpnia 2018 r. wyniosło 1025 zł. Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym wynosi 1575 zł i jest równa 75% minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. A zatem pracodawca naliczy Pani Lenie składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od kwoty 1575 zł, a nie od ustalonego przeciętnego wynagrodzenia.

Zmiana wymiaru czasu pracy a ustalanie podstawy

Przy obliczaniu podstawy zasiłkowej zmiana wymiaru czasu pracy w okresie poprzedzającym niezdolność lub w miesiącu tej niezdolności powoduje, że do rachunków brane jest wynagrodzenie po zmianie. Inaczej jest w przy ustalaniu podstawy składkowej na wychowawczym. Otóż, zmiana wielkości etatu nie wpływa na sposób obliczania przeciętnego wynagrodzenia za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. W konsekwencji kalkuluje się je z wynagrodzenia zarówno z okresu przed, jak i po zmianie wymiaru czasu pracy. Dotyczy to nie tylko składników miesięcznych, ale także przysługujących za okresy dłuższe niż miesiąc (kwartalne, roczne).

Podstawę wymiaru składek oblicza się na nowo tylko wtedy, gdy w trakcie urlopu wychowawczego pracownik wrócił do pracy na co najmniej 3 miesiące kalendarzowe. Nie ma znaczenia, że w przerwie pomiędzy urlopami nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy.

Pani Maja była na urlopie wychowawczym od 1 lipca 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Od 1 maja br. pracowała za wynagrodzeniem, a od 1 października br. ponownie korzysta z urlopu wychowawczego. Podstawę wymiaru składek za okres od 1 października 2018 r. pracodawca ustalił z wynagrodzeń za miesiące od maja do września 2018 r.

Podstawa ze wszystkich składników

Obliczając przeciętne wynagrodzenie za 12 miesięcy kalendarzowych uwzględnia się wszystkie składniki przychodu, które pracownik uzyskał ze stosunku pracy i które podlegały oskładkowaniu. Wlicza się tu w szczególności:

 • nagrody uznaniowe,
 • dodatki: stażowe, służbowe, funkcyjne,
 • nagrody za ukończenie przez pracownika szkoły (studiów),
 • jednorazowe nagrody okolicznościowe (z okazji ślubu pracownika, narodzin jego dziecka),
 • koszty wynajmu przez pracownika mieszkania, które opłaca pracodawca,
 • dopłaty do dodatkowego ubezpieczenia pracownika,
 • bony lub wypłaty w gotówce, przyznawane w jednakowej wysokości lub jednakowym wskaźnikiem procentowym w stosunku do płacy pracownika określonej w umowie o pracę, wszystkim pracownikom lub grupom pracowników, z okazji uroczystych dni, świąt, rocznicy powstania firmy itp.,
 • składniki wynagrodzenia, które nie są zależne bezpośrednio od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy.

Zmiany w wynagrodzeniu bez wpływu na podstawę

Nie ma potrzeby ponownego ustalania podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym w sytuacji, gdy:

 1. w trakcie urlopu wychowawczego wygasło prawo do określonego składnika wynagrodzenia, który dotąd był uwzględniony w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu i który w myśl umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy przysługiwał do określonego terminu (np. dodatek służbowy);
 2. zaprzestano wypłacać któregoś ze składników wynagrodzenia.

Nie ma również znaczenia, czy dany składnik płacowy został włączony w całości lub w części do innego lub zamieniony na inny element wynagrodzenia.

Proporcjonalne obniżenie podstawy za niepełny miesiąc

Jeśli pracownik rozpoczął lub zakończył urlop wychowawczy w trakcie miesiąca, obliczoną podstawę wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniom z racji urlopu wychowawczego w tym miesiącu. Dotyczy to wszystkich przypadków - gdy podstawą jest kwota:

 • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop,
 • równa 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
 • równa 75% minimalnego wynagrodzenia.

Wyznaczoną podstawę należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, a następnie - bez zaokrąglania na tym etapie - pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w tym miesiącu, z tytułu urlopu.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych podlegających z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Składka jest miesięczna i niepodzielna. Oznacza to, że ustalając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany miesiąc rozliczeniowy nie stosuje się zasady proporcjonalnego jej zmniejszania w stosunku do okresu podlegania temu ubezpieczeniu. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru i jest finansowana z budżetu państwa.

Wyższa podstawa na ubezpieczenie zdrowotne od 1 listopada 2018 r.

Od 1 listopada 2018 r. wzrośnie wysokość świadczeń rodzinnych, w tym specjalny zasiłek opiekuńczy. Wzrost zasiłku o 100 zł spowoduje, że podniesie się także podstawa wymiaru składki zdrowotnej z tytułu urlopu wychowawczego do 620 zł. Sama składka wyniesie 55,80 zł (620 zł x 9%).

Pani Anna przeszła na urlop wychowawczy od 16 października 2018 r. Z tego tytułu jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie za październik stanowi kwota 520 zł, tj. pełna kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego. Składka wynosi 46,80 zł:

520 zł x 9% = 46,80 zł

Od 1 listopada pracodawca rozpocznie naliczanie składki zdrowotnej od wyższej podstawy wymiaru, tj. od kwoty 620 zł. W tym przypadku składka na to ubezpieczenie wyniesie 55,80 zł i będzie obowiązywała do momentu zmiany wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Podstawa prawna:

 • art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 16 ust. 8, art. 18 ust. 5b, ust. 9, ust. 14, art. 36 ust. 9a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669),

 • art. 66 ust. 1 pkt 32, art. 79, art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669),

 • § 1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!