REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wcześniejsza emerytura pracownika pozostającego w stosunku pracy

Dariusz Noszczak
Prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Autor wielu publikacji poświęconych tej tematyce, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Wcześniejsza emerytura pracownika pozostającego w stosunku pracy. /Fot. Fotolia
Wcześniejsza emerytura pracownika pozostającego w stosunku pracy. /Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wcześniejsza emerytura przysługuje po ukończeniu 60 lat pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach po spełnieniu określonych warunków. Czy pracownik pozostający w stosunku pracy może mieć przyznaną i wypłacaną przez ZUS emeryturę?

PROBLEM 

Autopromocja

Jeden z naszych pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach po ukończeniu w przyszłym roku 60 lat zamierza ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, przyznawaną w związku z udowodnieniem długiego stażu na 1 stycznia 1999 r. Chcielibyśmy jednak, aby nadal u nas pracował. Czy jeśli nie rozwiążemy z nim umowy o pracę, ZUS przyzna mu wcześniejszą emeryturę i będzie wypłacał to świadczenie? 

RADA 

Państwa pracownik będzie mógł nabyć prawo do wcześniejszej emerytury bez konieczności rozwiązania umowy o pracę. W razie kontynuowania zatrudnienia emerytura zostanie zawieszona. Pracownik nie będzie mógł jej otrzymywać do czasu dostarczenia dokumentu (świadectwa pracy) potwierdzającego rozwiązanie umowy o pracę. 

UZASADNIENIE 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. (do tej grupy zalicza się również Państwa pracownik) mogą ubiegać się o uzyskanie wcześniejszej emerytury m.in. na podstawie art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Świadczenie to może być im przyznane, jeżeli: 

 • udowodniły na 1 stycznia 1999 r. okresy składkowy i nieskładkowy wynoszące co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym odpowiedni okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, działalności twórczej lub artystycznej albo zatrudnienia na kolei (na ogół 15 lat),
 • ukończyły obniżony wiek emerytalny uprawniający do uzyskania odpowiednio emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, emerytury w obniżonym wieku z tytułu wykonywania pracy górniczej lub emerytury kolejowej, wynoszący na ogół 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
 • nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Zobacz także: Emerytury 2014 r.

Do 31 grudnia 2012 r. dodatkowym warunkiem nabycia przez pracowników prawa do wcześniejszej emerytury było rozwiązanie stosunku pracy (art. 184 ustawy emerytalnej). Warunek ten został zniesiony (art. 1 pkt 20 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw). Osoby, które ubiegają się o uzyskanie takiej emerytury po 31 grudnia 2012 r., nie muszą więc rozwiązywać stosunku pracy, aby ZUS ustalił im prawo do tego świadczenia. 

Nowelizacja zachowała warunek rozwiązania stosunku pracy przewidziany dla emerytur górniczych przyznawanym osobom, które wymagane warunki spełniły do końca 2008 r. Ponadto, po 31 grudnia 2012 r. również przyznanie emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek (art. 88 Karty Nauczyciela) jest uzależnione od rozwiązania stosunku pracy. 

Mimo zniesienia od 1 stycznia 2013 r. warunku rozwiązania stosunku pracy wymaganego do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury przyznawanej na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej, osoba, która nie spełniła tego warunku, nie będzie mogła pobierać takiego świadczenia. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje bowiem przepis (art. 103a ustawy emerytalnej) przewidujący zawieszenie prawa do każdej emerytury (oprócz przyznawanej z urzędu) dla osób, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do tego świadczenia. Zawieszenie prawa do emerytury osobom kontynuującym zatrudnienie następuje niezależnie od wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu. Pobieranie emerytury jest uzależnione od rozwiązania wszystkich stosunków pracy, w jakich emeryt pozostawał przed nabyciem uprawnień, bez względu na wymiar czasu pracy.

Zadaj pytanie: Forum Kadry - ZUS i Płace

PRZYKŁAD 

Jan R. udowodnił na 1 stycznia 1999 r. 26-letni staż ubezpieczeniowy, w tym 15-letni okres zatrudnienia na kolei. W 1999 r. nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego. Obecnie pozostaje w stosunku pracy. Po ukończeniu 60 lat, w marcu 2013 r. zamierza ubiegać się o uzyskanie wcześniejszej emerytury (na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej). ZUS przyzna mu to świadczenie niezależnie od tego, czy przed zgłoszeniem wniosku rozwiąże on dotychczasowy stosunek pracy. 

PRZYKŁAD

Maria K., będąca członkiem otwartego funduszu emerytalnego, na 1 stycznia 1999 r. udowodniła 21-letni staż ubezpieczeniowy, w tym 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach. Obecnie pozostaje w dwóch stosunkach pracy (w ramach każdego z nich na 1/4 etatu). W maju 2013 r. ukończy 55 lat i zamierza zgłosić wniosek o wcześniejszą emeryturę (na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej). ZUS przyzna jej to świadczenie bez konieczności rozwiązania obydwu stosunków pracy, po złożeniu wniosku o przekazanie środków zgromadzonych w OFE na dochody budżetu państwa. Aby jednak pobierać przyznaną emeryturę, będzie musiała rozwiązać obydwie umowy. 

PRZYKŁAD 

Grzegorz J., niebędący członkiem otwartego funduszu emerytalnego, udowodnił na 1 stycznia 1999 r. staż ubezpieczeniowy oraz okres pracy w szczególnych warunkach wymagany do uzyskania wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej. 20 grudnia 2012 r., tuż po ukończeniu 60 lat, zgłosił wniosek o przyznanie tego świadczenia. Nie rozwiązał jednak stosunku pracy, licząc na to, że obejmą go już nowe przepisy wchodzące w życie od 1 stycznia 2013 r. Tak się jednak nie stało. ZUS odmówił przyznania wnioskowanej emerytury w związku z niespełnieniem warunku ustania zatrudnienia. Gdyby ubezpieczony zgłosił wniosek najwcześniej w styczniu 2013 r., otrzymałby decyzję przyznającą świadczenie mimo kontynuowania stosunku pracy. Zostałoby ono jedynie zawieszone do czasu nadesłania dokumentu potwierdzającego ustanie zatrudnienia. 

WAŻNE!

Prawo do emerytury przysługuje nawet wtedy, gdy pracownik nie rozwiąże umowy o pracę, ale aby ją pobierać, trzeba zakończyć stosunek pracy. 

W odniesieniu do osób, które nabędą prawo do emerytury, nie ma też zastosowania wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. (sygn. akt. K 2/12). Trybunał uznał, że przepisy zakazujące łączenia pracy z pobieraniem emerytury są niezgodne z konstytucją w stosunku do osób, które nabyły prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Trybunał nie zakwestionował natomiast konstytucyjności zakazu łączenia pracy z emeryturą w odniesieniu do osób, które nabyły (nabędą) prawo do świadczenia po 31 grudnia 2010 r. Aby pobierać przyznaną emeryturę, muszą one rozwiązać (przynajmniej na 1 dzień) stosunek pracy nawiązany przed nabyciem uprawnień do tego świadczenia. Jeśli tego nie zrobią, ZUS nie rozpocznie wypłaty emerytury. Będzie to możliwe dopiero po dostarczeniu przez osobę uprawnioną dokumentu potwierdzającego ustanie zatrudnienia wraz ze stosownym wnioskiem o wypłatę zawieszonego świadczenia. ZUS podejmie jednak w takiej sytuacji wypłatę świadczenia, bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu, tylko wtedy, gdy osoba uprawniona osiągnęła powszechny wiek emerytalny (zróżnicowany od 1 stycznia 2013 r. w zależności od daty urodzenia). Jeśli jeszcze takiego wieku nie ukończyła, podjęcie wypłaty emerytury w pełnej wysokości będzie możliwe po dostarczeniu przez świadczeniobiorcę oświadczenia, że nie osiąga on przychodu przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS (od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. – 2457,20 zł. Jeśli przychód ten będzie przekraczał 70%, ale będzie niższy od 130% tego wynagrodzenia (4563,30 zł), świadczenie będzie wypłacane w odpowiednio zmniejszonej wysokości. W przypadku natomiast, gdy z oświadczenia będzie wynikało, że przychód przekracza 130% przeciętnego wynagrodzenia, wypłata emerytury nadal będzie zawieszona.

Polecamy serwis: Emerytury i renty

PRZYKŁAD 

Hanna G. spełniła wszystkie warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury (art. 184 ustawy emerytalnej) zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. Na początku 2013 r., mając 56 lat, zgłosiła wniosek o to świadczenie, ale nie rozwiązała dotychczasowego stosunku pracy. ZUS przyznał jej wcześniejszą emeryturę, lecz zawiesił jej wypłatę w związku z kontynuowaniem zatrudnienia. Z końcem stycznia 2013 r. uprawniona zamierza rozwiązać, a kilka dni później ponownie nawiązać stosunek pracy i zgłosić wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia. Jednocześnie jednak, z uwagi na nieosiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, będzie musiała przedłożyć oświadczenie o wysokości uzyskiwanego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Ponieważ przychód ten przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS nie podejmie wypłaty emerytury mimo wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy. 

Podstawa prawna:

 • art. 103a i art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • art. 1 pkt 20 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637).
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dodatek pielęgnacyjny 2024

  Dodatek pielęgnacyjny przysługuje do emerytury lub renty. Dla kogo przewidziany jest dodatek pielęgnacyjny? Ile wynosi dodatek do emerytury lub renty wypłacany przez ZUS?

  Legitymacja emeryta–rencisty w aplikacji mObywatel. Nowy wzór mLegitymacji

  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powstał projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty. Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do rozwiązań wynikających z ustawy o aplikacji mObywatel.

  Czy 17 marca 2024 to niedziela handlowa?

  Czy 17 marca 2024 to niedziela handlowa? Czy w marcu 2024 jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe?

  Ciąża w okresie wypowiedzenia. Przepisy, orzecznictwo

  Nierzadko zdarza się, że kobieta nie wie o tym, że w chwili otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę jest w ciąży. Może się zdarzyć także sytuacja, że co prawda w chwili otrzymania wypowiedzenia kobieta nie była w ciąży, ale zaszła w ciąże w okresie biegu wypowiedzenia.

  REKLAMA

  Nowe przepisy BHP 2024 – pracodawcy muszą zdążyć ze zmianami do 17 maja

  Pracodawcom zostały już tylko dwa miesiące na reorganizację środowiska pracy zgodnie z nowymi przepisami BHP. Znowelizowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, które weszło w życie 17 listopada 2023 r, wprowadza istotne zmiany w wyposażeniu stanowisk pracy. Pracodawcy muszą zdążyć ze zmianami do 17 maja 2024 r.

  Branżowe centra umiejętności wesprą kształcenie zawodowe młodocianych. Premier podpisał rozporządzenie

  Branżowe centra umiejętności to nowy rodzaj placówek systemu oświaty wprowadzony nowelizacją Prawa oświatowego, która weszła w życie we wrześniu 2023 r. BCU mają umożliwiać  uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Premier Donald Tusk podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania przygotowaną przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Umożliwi to prowadzenie przez BCU turnusów dokształcania teoretycznego dla młodocianych, którzy uczą się zawodu.

  17,3 mln osób pracowało w Polsce. Bezrobotnych było 547 tys., a biernych zawodowo prawie 12,4 mln. GUS podał dane o sytuacji na rynku pracy w IV kwartale 2023 r.

  Osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2023 r. 58,9% ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten był wyższy niż w III kwartale 2023 r. (o 0,4 p. proc.), podobnie jak i w IV kwartale 2022 r. (o 0,2 p. proc.). Wśród mężczyzn współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 66,0%, a wśród kobiet 52,3%. . Główny Urząd Statystyczny podał wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

  1780,96 zł to od 1 marca 2024 r. wysokość najniższej emerytury. Waloryzacja objęła też dodatki do świadczeń. Sprawdź, ile należy się emerytom i rencistom

  Waloryzacja emerytur i rent nastąpiła z dniem 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji w 2024 r. wynosi 112,12%. W ten sposób wzrastają nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki do tych świadczeń, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

  REKLAMA

  Uposażenia w policji. Zmiana wysokości dodatku za stopień

  W 2024 r. wzrosła kwota bazowa dla funkcjonariuszy policji. Wzrost kwoty bazowej powoduje wzrost miesięcznego uposażenia policjantów. Do tego niezbędna jest zmiana przepisów rozporządzenia regulującego wysokość ich uposażenia, w tym stawek dodatku za stopień.

  Komunikat PFRON: Znacznie dłuższy okres dofinansowania do wynajmu mieszkania

  1 marca 2024 r. weszła w życie korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. Wydłużony został okres, na który może być udzielone dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego.

  REKLAMA