Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa cywilnoprawna - obniżenie i brak wynagrodzenia

Leszek Jaworski
Leszek Jaworski
Umowa cywilnoprawna - brak wynagrodzenia. /Fot. Fotolia
Umowa cywilnoprawna - brak wynagrodzenia. /Fot. Fotolia
Fotolia
Obowiązkiem zleceniodawcy lub zamawiającego wykonanie dzieła jest, co do zasady, zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy. Kodeks cywilny oraz liczne orzecznictwo określają jednak przypadki, kiedy można obniżyć wynagrodzenie albo nie wypłacić go wcale.

Obciążenia związane z umową o pracę skłaniają pracodawców do zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych (przede wszystkim na umowę zlecenia lub o dzieło), umożliwiających znaczne obniżenie kosztów pracy.

W przeciwieństwie do zatrudnienia pracowniczego, w przypadku zlecenia nie ma obowiązku wykonywania zadań za wynagrodzeniem. Strony tej umowy mogą postanowić o nieodpłatności umowy. Takiej możliwości nie ma w przypadku umowy o dzieło. Z Kodeksu cywilnego wynika bowiem, że tego rodzaju umowa ma zawsze charakter odpłatny.

W przypadku zlecenia i umowy o dzieło przepisy określają przypadki, kiedy zleceniodawca (lub zamawiający dzieło) może nie wypłacić wynagrodzenia wynikającego z postanowień umowy albo może wypłacić je w obniżonej wysokości.

Zobacz również serwis: Wynagrodzenia

Zlecenie umową nieodpłatną

Umowa zlecenia jest jedną z najczęściej spotykanych umów cywilnoprawnych. W myśl art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.) przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Umowa ta jest umową starannego działania. Oznacza to, że przedmiotem umowy nie jest, jak w przypadku umowy o dzieło, osiągnięcie określonego rezultatu, lecz staranne działanie. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przyjmujący zlecenie odpowiada za szkodę, która wskutek tego powstała.

Zlecenie, w przeciwieństwie do umowy o dzieło, może mieć charakter nieodpłatny. Brak wynagrodzenia musi jednak wynikać albo z samej umowy, albo z okoliczności sprawy (art. 735 § 1 k.c.). W tym ostatnim przypadku chodzi przede wszystkim o stałą praktykę nieodpłatnego wykonywania tego rodzaju usług, istniejącą między stronami umowy, bądź szerzej, w grupie społecznej, do której obie strony należą. Na nieodpłatny charakter zlecenia może wskazywać rodzaj więzi łączącej strony (np. więź rodzinna, przyjaźń) w połączeniu z nieznacznym nakładem pracy potrzebnym do wykonania zlecenia.

W przypadku gdy strony chcą nawiązać nieodpłatny stosunek zlecenia, powinny wyraźnie zapisać to w treści umowy. Brak takiego postanowienia i szczególnych stosunków istniejących między zleceniodawcą a zleceniobiorcą oznacza, że zlecenie będzie miało charakter odpłatny.

Zobacz również: Czy od przychodów z umowy zlecenia zawartej z pracownikiem na urlopie wychowawczym należy opłacać składki na FP i FGŚP

Domniemanie odpłatności zlecenia

Wynikające z art. 735 k.c. domniemanie odpłatności oznacza, że w sytuacji, gdy brak jest w treści umowy postanowienia o nieodpłatnym wykonywaniu zadań przez zleceniobiorcę, to okoliczność tę będzie musiał udowodnić zleceniodawca. Dlatego w interesie dającego zlecenie jest wyraźne wskazanie w umowie, że ma ona charakter nieodpłatny.

Wzór zapisu o nieodpłatnym wykonywaniu czynności z umowy zlecenia

(...) § 5

Strony zgodnie oświadczają, że za wykonanie zlecenia zleceniobiorcy nie należy się żadne wynagrodzenie, tj. zleceniobiorca wykona zlecenie nieodpłatnie (...).

Ustalenie, czy zlecenie ma charakter odpłatny czy nieodpłatny może mieć również znaczenie (poza obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia), w zakresie możliwości wypowiedzenia zlecenia.

Zleceniodawca w razie nieodpłatnego zlecenia może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia.

W razie odpłatnego zlecenia zleceniodawca zobowiązany jest uiścić zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę (art. 746 § 1 k.c.). Wśród ważnych powodów można wymienić np. chorobę zleceniobiorcy, zmianę miejsca zamieszkania czy utratę zaufania do zleceniobiorcy. Innym ważnym powodem może być także nieudolność zleceniobiorcy przy wykonywaniu zlecenia.

Podstawą do naprawienia szkody, w przypadku gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, będą ogólne zasady wynikające z przepisów o odpowiedzialności kontraktowej. Szkodę taką może w szczególności stanowić utracony przez zleceniobiorcę zarobek (wyrok SN z 9 czerwca 1972 r., sygn. akt I PR 8/72, OSNC 1973/1/16).

Zobacz również: Jak przychód z umowy cywilnoprawnej wpływa na wysokość świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi

PRZYKŁAD

Spółka X zawarła z Adamem P. umowę zlecenia. Przedmiotem tej umowy było wyegzekwowanie przez zleceniobiorcę należności przysługujących spółce od jej dłużników. Spółka wypowiedziała umowę Adamowi P. Ustalono, że czynności windykacyjne zleceniobiorcy ograniczały się wyłącznie do wskazania komornikowi, w jakich bankach dłużnicy mieli konta i do pomocy w wysyłaniu komorniczych zajęć tych rachunków oraz odbioru części gotówki. Taka forma pomocy była jednak niewystarczająca do zapewnienia skutecznego wyegzekwowania wierzytelności spółki. Adam P. w pozwie do sądu wniósł o zasądzenie niewypłaconego wynagrodzenia oraz odszkodowania za utraconą możliwość otrzymania dalszego zarobku z racji bezpodstawnego wypowiedzenia umowy. Sąd uznał, że w sprawie wystąpił ważny powód uzasadniający wypowiedzenie umowy, który podała spółka, dlatego oddalił żądanie zasądzenia odszkodowania na rzecz zleceniobiorcy. Nakazał spółce wypłacenie części wynagrodzenia, odpowiadającą dotychczasowym czynnościom zrealizowanym przez Adama P.

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia ze zlecenia

Z uregulowań Kodeksu cywilnego wynika, że zleceniodawca nie może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia w przypadku, gdy nie jest on zadowolony z wykonywanych zadań przez zleceniobiorcę. Gdy chce skutecznie osiągnąć swój cel, czyli zerwać umowę i nie wypłacać wynagrodzenia, musi wypowiedzieć zlecenie. Z kolei od tego, czy przyczyna wypowiedzenia jest ważna czy nie, zależą przysługujące zleceniobiorcy roszczenia. W razie odpłatnego zlecenia zleceniodawca zobowiązany jest uiścić zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. Poza tym, jeżeli przyjmujący zlecenie zaciągnął zobowiązania w celu wykonania umowy, zleceniodawca powinien go z nich zwolnić zgodnie z art. 742 k.c.

Roszczenie o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków, przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju, przedawniają się z upływem 2 lat.

Ponieważ przepisy art. 746 k.c. nie wskazują terminów wypowiedzenia, wypowiedzenie zlecenia następuje ze skutkiem natychmiastowym. Umowa wygasa zatem z chwilą złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Strona może jednak określić w tym oświadczeniu termin zakończenia umowy. Ponadto strony mogą określić w umowie termin jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie zlecenia jest dopuszczalne niezależnie od czasu, na jaki zawarto umowę dla dokonania jednej czynności prawnej, na czas oznaczony czy nieoznaczony (wyrok SN z 28 września 2004 r., sygn. akt IV CK 640/03, OSNC 2005/9/157).

Zleceniodawca musi zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia wraz z odsetkami ustawowymi. Powinien on również zwolnić go z zobowiązań, które ten w tym celu zaciągnął w imieniu własnym (np. zaciągnął pożyczkę, nabył określoną rzecz z przedłużonym terminem płatności).

Zobacz: Umowy cywilnoprawne na cenzurowanym

Odpłatna umowa o dzieło

Regułą w zawieraniu umowy o dzieło jest jej odpłatność. Brak w zawartej umowie wzmianki o wynagrodzeniu wcale nie musi oznaczać, że przyjmującemu zamówienie ono się nie należy. W takim przypadku, w razie sporu między stronami umowy, sąd przyjmie, że zamawiający ma zapłacić zwykłe wynagrodzenie za dzieło danego rodzaju. Gdyby takiego wynagrodzenia nie można ustalić, wynagrodzenie odpowiada uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym kosztom poniesionym przez wykonawcę.

Wyraźne postanowienie umowy przewidujące, że wykonanie dzieła nastąpi nieodpłatnie, zwolni zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku zawartej umowy nie można jednak uznać za umowę o dzieło, ale należy traktować jak umowę o świadczenie usług. Strony mają pełną swobodę co do określenia m.in. sposobu ustalania wynagrodzenia, jego postaci oraz wysokości.

Termin zapłaty wykonawcy należnego wynagrodzenia może być określony w umowie w ten sposób, że wynagrodzenie będzie płatne przed dniem oddania dzieła, z chwilą jego oddania bądź w określonym terminie po jego oddaniu. Możliwe jest również ustalenie, że wynagrodzenie będzie wypłacane częściami w określonych terminach (wyrok SA w Rzeszowie z 3 grudnia 2009 r., sygn. akt I ACa 347/09). Dopiero wtedy, gdy takich postanowień nie ma, należy stosować zasady ustalone w art. 642 k.c. Zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie przyjmującemu zamówienie należy się w chwili oddania dzieła. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

Zobacz: Kiedy bezrobotny bez prawa do zasiłku może wykonywać umowę o dzieło

Określenie wynagrodzenia w umowie o dzieło

Kodeks cywilny wskazuje na dwa szczególne sposoby określenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło: ryczałtowe (w jednej kwocie za dzieło wykonane w całości) oraz kosztorysowe (określone na podstawie planowanych prac i przewidywanych kosztów). Z tym podziałem wiążą się zróżnicowane możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w trakcie wykonywania umowy.

Sąd Najwyższy wielokrotnie wypowiadał się w tej kwestii. W wyroku z 15 listopada 2006 r. (sygn. akt V CSK 251/06) stwierdził, że w przypadku ustalenia wynagrodzenie ryczałtowego strony muszą liczyć się z jego bezwzględnym i sztywnym charakterem. Zgodnie bowiem z art. 632 § 1 k.c., przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet wtedy, gdy w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. Tylko wyjątkowo sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę, jeżeli na skutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą (art. 632 § 2 k.c.).

PRZYKŁAD

Adam L. w ramach prowadzonej działalności zobowiązał się do wykonania ogrodu (wysiew trawy, posadzenie krzewów i drzew) dla Moniki C. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z ulewą wykonane roboty uległy zniszczeniu. Wobec braku porozumienia między stronami umowy sprawa trafiła do sądu. W sądzie Adam L. zażądał podwyższenia wynagrodzenia powołując się na nadzwyczajne okoliczności. Sąd oddalił jego żądanie twierdząc, że wykonawca podjął się dzieła w ramach prowadzonej działalności i z tego powodu, jako profesjonalista, powinien przewidzieć możliwość zaistnienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Zamawiającemu nie przysługuje analogiczne uprawnienie do żądania obniżenia ceny, lecz może on ewentualnie skorzystać z możliwości zmiany wysokości wzajemnych świadczeń wynikających z art. 3571 k.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się wyżej określonymi zasadami.

Zobacz: Termin wypłaty wynagrodzenia w umowie o dzieło

Podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego

Inaczej przedstawia się sytuacja, w której strony określiły w umowie wynagrodzenie kosztorysowe. Wprawdzie tak ustalone wynagrodzenie, co do zasady, nie powinno ulegać zmianie, jednak możliwość zmiany jego wysokości jest dużo szersza niż w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego.

Możliwość podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego uzależniona jest od tego, kto sporządził zestawienie planowanych prac będących podstawą do jego obliczenia. Jeżeli zestawienie sporządził zamawiający, wówczas dopuszczalne jest zwiększenie wynagrodzenia pod warunkiem, że konieczność przeprowadzenia prac nie była przewidziana w kosztorysie.

Jeżeli natomiast zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności wykonania dodatkowych prac. Przyjmujący zamówienie nie może jednak żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał pracę bez uzyskania zgody zamawiającego. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że podwyższenie wynagrodzenia kosztorysowego jest znaczne, wówczas zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią cześć umówionego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Przy zawieraniu umowy o dzieło strony umówiły się na wynagrodzenie kosztorysowe. Zestawienie planowanych prac sporządził zamawiający. Podczas realizacji dzieła zaszła potrzeba wykonania dodatkowych czynności. Przyjmujący zamówienie (za które przysługuje mu wynagrodzenie) może je wykonać tylko za zgodą zamawiającego. Jeżeli jej nie uzyska, naraża się na koszty, które mogą nie zostać mu zwrócone. Zamawiający, który ze względu na znaczne podwyższenie wynagrodzenia, nie zgodzi się na dodatkowe prace, może odstąpić od umowy. W takim przypadku powinien uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia (stosownie do wykonanej pracy i poniesionych kosztów).

Zapłata bez wykonanego dzieła

Ponieważ umowa o dzieło jest umową rezultatu, umówiona wypłata należy się przyjmującemu zamówienie wyłącznie wtedy, gdy dzieło wykonał. Kodeks cywilny przewiduje pewne wyjątkowe sytuacje, gdy mimo niewykonania dzieła przyjmujący zamówienie może żądać zapłaty całości lub części wynagrodzenia. Przykładowo, przyjmujący zamówienie może żądać całego wynagrodzenia, chociaż nie wykonał dzieła w sytuacji, gdy był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkód z przyczyn dotyczących zamawiającego (art. 639 k.c.). Chodzi o przypadek braku współdziałania ze strony zamawiającego.

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z 7 lipca 1999 r. (sygn. akt II CKN 426/98, OSNC 2000/2/32), współdziałanie stron umowy o dzieło w praktyce z reguły polega na dokonywaniu czynności faktycznych lub prawnych, koniecznych z punktu widzenia procesu wytwarzania dzieła (np. dostarczenie planów, materiałów, udzielenie wskazówek), bądź na umożliwieniu przyjmującemu zamówienie wykonania zdjęć, wpuszczeniu na teren budowy, udostępnieniu pomieszczeń itp.

Zobacz: Określenie wynagrodzenia w umowie o dzieło

PRZYKŁAD

Maria W. zawarła umowę o dzieło z rzeczoznawcą majątkowym. Przedmiotem umowy było sporządzenie operatu szacunkowego zabytkowej nieruchomości. Maria W. nie dostarczyła rzeczoznawcy niezbędnych informacji dotyczących wpisu nieruchomości do rejestru zabytków oraz informacji służb konserwatorskich o przeznaczeniu nieruchomości do takiego, a nie innego użytkowania. Mimo wyznaczenia przez rzeczoznawcę terminu z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie nowego terminu będzie on uprawniony do odstąpienia od umowy, nie otrzymał żądanych informacji od Marii W. Rzeczoznawca majątkowy może zatem odstąpić od umowy z Marią W. Maria W., chociaż nie otrzymała operatu szacunkowego, będzie musiała za niego zapłacić.

Żądanie wynagrodzenia na podstawie art. 639 k.c. nie wyłącza możliwości dochodzenia przez przyjmującego zamówienie odszkodowania, jeżeli poniósł on ponadto jakąś szkodę w związku z niewykonaniem zobowiązania (art. 471 k.c.). Szkodę tę musi on jednak oddzielnie określić i udowodnić (wyrok SN z 15 listopada 1990 r., sygn. akt II CR 184/90).

Skutki odstąpienia od umowy o dzieło

Kolejny przykład, kiedy mimo niewykonania dzieła należy wypłacić wynagrodzenie dotyczy sytuacji, gdy zamawiający przed jego ukończeniem odstępuje od umowy (art. 644 k.c.). Zamawiający ma wówczas prawo odliczyć od wynagrodzenia należnego przyjmującemu zamówienie tę część, którą wskutek niewykonania dzieła przyjmujący zamówienie zaoszczędził. Chodzi o oszczędności, dzięki którym przyjmujący nie zużył materiałów i które miał sam dostarczyć. Zamawiający może również odliczyć nie tylko wartość wszystkiego, co zostało zaoszczędzone przez przyjmującego zamówienie (a zatem nie tylko materiał), ale także to, co musiałby zużyć, aby dzieło wykonać, a co wskutek zaniechania wykonania dzieła może wykorzystać zarobkowo w inny sposób. Dotyczy to również czasu potrzebnego na wykonanie zamówionego dzieła. Zamawiający może zatem odliczyć również zyski, które przyjmujący zamówienie uzyskał wykorzystując czas, którego nie musiał spędzić na wykonywaniu dzieła (wyrok SN z 13 marca 1964 r., sygn. akt II CR 417/63, OSNC 1964/11/240). Ciężar dowodu w tych przypadkach spoczywa na zamawiającym.

W wyroku z 26 stycznia 2001 r. (sygn. akt II CKN 365/00, OSNC 2001/10/154) Sąd Najwyższy uznał, że skuteczność odstąpienia od umowy o dzieło nie jest zależna od jednoczesnej zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że ustalenie kwoty, jaką zaoszczędził przyjmujący zamówienie, może często powodować trudności i być przedmiotem sporu stron. Częste zatem mogą być przypadki, w których zamawiający zapłaci przyjmującemu wynagrodzenie niższe niż należne. W takich jednak przypadkach oświadczenie o odstąpieniu będzie nieskuteczne.

Zobacz: Umowy cywilnoprawne - zasady wypłaty wynagrodzenia

PRZYKŁAD

Anna P. zawarła z Ewą K. umowę o dzieło. Przedmiotem umowy było uszycie strojów do przedstawienia teatralnego. Przed upływem terminu Anna P. odstąpiła od umowy, wypłacając Ewie K. wynagrodzenie pomniejszone odpowiednio o zaoszczędzony przez nią czas. Anna P. zażądała także zwrotu nieukończonego dzieła i materiału dostarczonego przez Ewę K. Korzystając z prawa do zatrzymania nieukończonego dzieła i materiału Ewa K. odmówiła wykonania tego żądania. Nie zgadzała się bowiem na kwotę, o którą zmniejszone zostało jej wynagrodzenie. Na podstawie opinii specjalisty (wybranego przez obie strony) Anna P. i Ewa K. zgodziły się na zakończenie trwającego sporu, wspólnie ustalając jego warunki.

Zniszczenie lub uszkodzenie dzieła

Przyjmujący zamówienie może żądać całego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wad materiału dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonywania go według wskazówek zamawiającego. Prawo to przysługuje mu jedynie wtedy, gdy uprzedził zamawiającego o niebezpieczeństwie utraty lub uszkodzenia dzieła, wynikającego z wad materiału lub wskazówek zamawiającego (art. 641 § 2 k.c.).

Zniszczenie lub uszkodzenie dzieła wskutek wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego nie pozbawi przyjmującego zamówienie prawa do wynagrodzenia za wykonaną pracę, jeżeli o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia powiadomił zamawiającego. W tej sytuacji przyjmujący zamówienie nie będzie również odpowiadał wobec zamawiającego za wady dzieła spowodowane wadliwością materiału.

Opóźnienie w wykonaniu dzieła

Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wykonania dzieła w umówionym terminie. Zgodnie z art. 635 k.c., jeżeli opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne dotrzymanie umówionego terminu, zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do jego wykonania.

Sąd Najwyższy w wyroku z 21 września 2006 r. (sygn. akt I CSK 129/06) stwierdził, że skorzystanie przez zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia od umowy powoduje, że od chwili jego dokonania umowa przestaje wiązać strony. Skutkiem odstąpienia jest zatem wygaśnięcie umowy od momentu jej zawarcia. Strony nie są wtedy zobowiązane do spełnienia swoich świadczeń, a świadczenia już spełnione podlegają zwrotowi (art. 494 k.c.). Sąd wyjaśnił przy tym, że prawo odstąpienia od umowy nie jest zależne od zawinienia przyjmującego zamówienie, lecz od tego czy przyjmujący zamówienie spóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła w takim stopniu, że nieprawdopodobne jest jego ukończenie w umówionym czasie.

PRZYKŁAD

Zgodnie z umową o dzieło zawartą ze spółką X Marek C. zobowiązał się do przełożenia na język włoski dokumentów handlowych spółki w terminie do 21 lutego 2013 r. W tym czasie jednak zachorował, w związku z czym opóźnił się z rozpoczęciem tłumaczenia i nie było możliwe jego ukończenie w umówionym czasie. W tej sytuacji spółka może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania dzieła, mimo że opóźnienie było niezawinione przez Marka C. Spółka X nie jest także zobowiązana do zapłacenia wynagrodzenia wykonawcy.

Jeżeli opóźnienie uniemożliwiające wykonanie dzieła w terminie jest skutkiem okoliczności, za które przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność, zamawiający może, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.

Skutkiem odstąpienia jest nie tylko wygaśnięcie zobowiązania głównego, tj. np. wypłaty wynagrodzenia za dzieło, ale także zobowiązań ubocznych, takich jak np. obowiązek zapłaty kar umownych (wyrok SA w Poznaniu z 27 lutego 2001 r., sygn. akt I ACa 981/00).

Zobacz również: Forum Kadry - ZUS i Płace

Wady fizyczne dzieła

Celem umowy o dzieło jest osiągnięcie zamierzonego rezultatu, dlatego przyjmujący zamówienie odpowiada za wady dzieła (rękojmia za wady). Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów (art. 637 § 1 k.c.). Jeżeli mimo wezwania przyjmujący zamówienie nie usunie wad, zamawiający może odstąpić od umowy. Skutkuje to zwolnieniem zamawiającego od zapłaty wynagrodzenia.

Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 1997 r. (sygn. akt II CKN 65/97) podkreślił, że warunkiem skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy jest wcześniejsze wezwanie przyjmującego do usunięcia wad z zagrożeniem, o którym mowa w art. 637 § 1 k.c. Gdy zamawiający tego nie uczyni, będzie mógł żądać tylko obniżenia wynagrodzenia.

Jeżeli wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wady są istotne.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 6 października 2006 r. (sygn. akt V CSK 198/06), wady istotne to wady, które czynią dzieło niezdatne do użytku albo które sprzeciwiają się wyraźnej umowie. Natomiast w wyroku z 12 marca 2002 r. (sygn. akt IV CKN 803/00) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że wadliwość może polegać na braku pożądanego rezultatu, wadzie konstrukcyjnej lub materiałowej wpływającej na jakość, a sprzeczność z umową – na odstąpieniu od określonego umową sposobu wykonania, zaniechaniu osobistego wykonania, jeżeli taki obowiązek wynikał z umowy.

W przypadku wady istotnej zamawiający nie musi wypłacać wynagrodzenia przyjmującemu zamówienie. Należy jednak podkreślić, że udowodnienie jej zaistnienia spoczywa na zamawiającym. W praktyce najczęściej takie sprawy kończą się w sądzie. Wówczas dla wykazania wadliwego wykonania dzieła potrzebne będzie sporządzenie (na wniosek zamawiającego) opinii biegłego.

Wadą istotną jest taka, która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem umowy, odbiega w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych, estetycznych właściwych danemu dziełu, znacznie obniża wartość albo polega na znacznym odstępstwie od zamówienia.

Jeśli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Podstawa prawna:

● art. 627–646, art. 734–735, art. 744, art. 746, art. 751 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania
Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania
Tylko teraz
Źródło: Sposób na płace
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!