reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracownika

Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracownika

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracow­niczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność material­ną za jej spowodowanie. Ponadto za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w pracy, czy przepisów bhp pracownik może zostać ukarany karą porządkową (upomnienia, nagany, pieniężną).

Odpowiedzialność pracownicza materialna

 1. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracow­niczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność material­ną za jej spowodowanie - w granicach rze­czywistej straty poniesionej przez pracodaw­cę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Pracodawca jest zobowiązany wykazać oko­liczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. W razie wyrządzenia szkody przez kilku pra­cowników każdy z nich ponosi odpowiedzial­ność za część szkody stosownie do przyczy­nienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powsta­nia szkody, odpowiadają oni za jej wyrządze­nie w równych częściach.
 2. Pracownik, któremu powierzono z obowiąz­kiem zwrotu albo do wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzę­dzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości rów­nież za szkodę w mieniu innym niż powierzone mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Od tej odpowiedzialności pracownik może się zwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szcze­gólności wskutek niezapewnienia przez pra­codawcę warunków umożliwiających zabezpie­czenie powierzonego mienia.

Rekomendowany produkt: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Odpowiedzialność pracownicza porządkowa

Pracownik podlega odpowiedzialności porząd­kowej.

Pracodawca może go ukarać karą upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie:

 • ustalonej organizacji i porządku w pracy,
 • przepisów bhp i ppoż.,
 • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz
 • usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawca może ukarać pracownika karą pienięż­ną tylko za:

 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych,
 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Stosowanie przez pracodawcę kar porządkowych jest ograniczone dwoma terminami. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i nie może być nałożona po upły­wie 3 miesięcy od dnia dopuszczenia się tego naru­szenia. Terminy te są ostateczne i nie mogą być przedłużane oraz przywracane. Upływ któregokol­wiek z nich odbiera pracodawcy możliwość ukara­nia pracownika za określone naruszenie obowiąz­ków służbowych.

Przed zastosowaniem kary porządkowej pracodaw­ca musi wysłuchać pracownika co do okoliczności naruszenia jego obowiązków. Zastosowanie kary polega na przedstawieniu pra­cownikowi w tym zakresie pisemnej informacji, w której pracodawca jest zobowiązany podać następujące informacje:

 • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia,
 • informację o prawie zgłoszenia w terminie 7 dni sprzeciwu od nałożonej kary.

Pracownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od zastosowanej wobec niego kary porządkowej w terminie 7 dni od zawiadomie­nia go o ukaraniu. Niezachowanie tego terminu przez pracownika pozbawia go możliwości wnie­sienia sprzeciwu i pracodawca może pozostawić taki spóźniony sprzeciw bez rozpoznania. Jeżeli pracownik wniesie sprzeciw w odpowiednim ter­minie, pracodawca ma 14 dni na podjęcie decy­zji o uwzględnieniu lub odrzuceniu tego sprzeci­wu. Przed podjęciem tej decyzji ma obowiązek rozpatrzyć stanowisko reprezentującej pracow­nika zakładowej organizacji związkowej, jeżeli taka działa w zakładzie i pracownik do niej nale­ży lub jeśli zgodziła się reprezentować pracowni­ka, mimo że nie jest w niej zrzeszony.

W przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownik ma 14 dni na wystąpienie do sądu pracy z powództwem o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Bieg tego terminu liczy się od dnia zawiadomienia pra­cownika o odrzuceniu sprzeciwu.

Zadaj pytanie na FORUM

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama