reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika - obowiązek pracodawcy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika - obowiązek pracodawcy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifi­kacji zawodowych. Podnoszenie kwalifikacji pra­cownik może odbywać za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy. Pracownikom podnoszącym swoje kwalifikacje przysługuje płatny urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas szkoleń.

Uzupełnienie lub poszerzenie wykształcenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Urlop szkoleniowy

Dokształcającym się w ten sposób pracownikom przysługuje płatny urlop szkoleniowy oraz zwolnie­nie z całości lub części dnia pracy na czas nie­zbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Urlop szkoleniowy przysługu­je w wymiarze:

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egza­minów eksternistycznych,
  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egza­minu maturalnego,
  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawo­dowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygoto­wanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę szko­leniową określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę taką zawiera się na piśmie.

Jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracowni­ka do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to nie musi zawierać z nim umowy szkoleniowej.

Dofinansowanie

Pracodawca może się zdecydować na przyznanie pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodo­we dodatkowych świadczeń, m.in. pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowa­nie itd. Nie są to jednak świadczenia obowiązkowe i zależą od wyłącznej woli pracodawcy.

Takie dodat­kowe dofinansowanie nauki pracownika może mieć swoje konsekwencje w przypadku:

  • niepodejmowania bez uzasadnionych przyczyn podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pra­cownika albo przerwania podnoszenia tych kwa­lifikacji,
  • rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedze­nia z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po ich ukończeniu, w terminie, w którym pracownik zobowiązał się do pozostawania w zatrudnieniu - nie dłużej niż 3 lata,
  • rozwiązania przez pracownika stosunku pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu,
  • rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy lub z powodu mobbingu, mimo że takie przyczy­ny nie wystąpiły.

W takich przypadkach pracownik może być zobo­wiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okre­su zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwali­fikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w cza­sie ich podnoszenia.

Pracownikowi podejmującemu dokształcanie z własnej inicjatywy może być udzielony urlop bez­płatny i zwolnienie z części dnia pracy bez zacho­wania prawa do wynagrodzenia, w wymiarze usta­lonym w porozumieniu między pracodawcą i pra­cownikiem. Przyznanie tych świadczeń zależy od dobrej woli pracodawcy.

Podnoszenie kwalifikacji a podatek

Świadczenia przysługujące pracownikowi podej­mującemu naukę w szkołach lub w formach poza­szkolnych, przyznane przez pracodawcę na pod­noszenie kwalifikacji zawodowych i wykształce­nia ogólnego pracownika, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 90 updof). Zwolnienie to nie obej­muje wynagrodzenia otrzymanego za czas urlo­pu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z czę­ści dnia pracy.

Zajrzyj na nasze FORUM

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama