REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dokumentowanie wypoczynku dzieci pracowników

Joanna Nowicka
Dokumentowanie wypoczynku dzieci pracowników /Fot. Fotolia
Dokumentowanie wypoczynku dzieci pracowników /Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku ich dzieci. Wraz z końcem wakacji służby kadrowo-płacowe organizacji non profit powinny zakończyć rozliczanie wniosków o dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) z podatku zwolnione zostały dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk (w tym również wypoczynku połączonego z nauką), pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

Autopromocja
 • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypoczynek jest zorganizowany,
 2. organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie – przy czym przepisy nie precyzują, czy ma być to podmiot, który świadczy usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. biuro turystyczne), czy podmiot zajmujący się statutowo tego typu działalnością,
 3. forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych w przepisie form wypoczynku, takich jak wczasy (wypoczynek poza miejscem zamieszkania, którego organizatorzy za opłatą zapewniają noclegi, całodzienne wyżywienie, a niekiedy także rozrywki sportowe i kulturalne), kolonie (zorganizowany pobyt dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania, dla wypoczynku w czasie wakacji), obozy (zorganizowany wypoczynek grupy ludzi, często połączony z uprawianiem sportu, doskonaleniem zawodowym, nauką języków obcych) lub zimowiska – przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
 4. dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Do wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof form wypoczynku nie kwalifikuje się wycieczka. Celem wypoczynku jest bowiem regeneracja sił i pozbycie się zmęczenia, natomiast celem wycieczki jest zapewnienie rozrywki uczestnikom. Forma wycieczki nie odpowiada żadnej z form wymienionych w tym przepisie.

Przykład:

Czy dopłata z zfśs do wypoczynku dorosłego dziecka jest dochodem rodzica i czy pracodawca powinien doliczyć takie świadczenie do dochodu pracownika?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz także: Podstawa wymiaru zasiłku a składnik wynagrodzenia wypłacany zaliczkowo

Tak – co do zasady takie świadczenie stanowi przychód pracownika (rodzica) ze stosunku pracy w miesiącu otrzymania i podlega opodatkowaniu łącznie z jego wynagrodzeniem za pracę za ten miesiąc (art. 12 ust. 1 updof). Zwolnienie z podatku, określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, dotyczy bowiem jedynie dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Pełnoletniemu dziecku pracownika może zostać przyznane dofinansowanie z funduszu socjalnego do wypoczynku, jeżeli takie postanowienia zawiera obowiązujący w organizacji non profit regulamin zfśs. W takiej sytuacji dofinansowanie z zfśs do wypoczynku pełnoletniego dziecka przysługuje ze względu na łączący pracownika z zakładem pracy stosunek pracy.

Świadczenie takie nie korzysta jednak ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, gdyż otrzymuje je dziecko dorosłe. Natomiast organy podatkowe skłonne są przyjmować, że będzie ono zwolnione na mocy i w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof – tj. do kwoty 380 zł w skali roku. Nadwyżkę powyżej tej kwoty należy zaliczyć do podlegającego opodatkowaniu przychodu pracownika (zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 stycznia 2010 r., nr ILPB2/415-1028/09-3/ES).

Organizacja, jako płatnik, ma obowiązek pobrać od takiej dopłaty zaliczkę na podatek (art. 31 i art. 38 ust. 1 updof). Świadczenie to należy uwzględnić w przekazywanej pracownikowi po zakończeniu roku podatkowego imiennej informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń (PIT-11) lub rozliczyć w PIT-40.

Tylko wypoczynek zorganizowany

Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że podstawowe znaczenie ma formalnoprawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu.

Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami, dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (dalej: rozporządzenie), organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wymienione przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof formy wypoczynku (w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk) mają na celu podkreślenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku – takich jak np. popularne „wczasy pod gruszą”.

Z tego względu dopłaty do tzw. wczasów pod gruszą dla dziecka pracownika podlegają opodatkowaniu w całości – i to niezależnie od wysokości i źródła ich finansowania, a także niezależnie od wieku dziecka. Taka forma wypoczynku nie stanowi bowiem formy „zorganizowanej”, uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia od podatku.

Ważne!

Zorganizowanym wypoczynkiem nie są: „wczasy podgruszą”, pobyt u rodziny oraz wypoczynek organizowany na własną rękę przez rodziców (pracowników) i związany z tym pobyt dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych czy wynajmowanych pokojach.

Przykład:

Czy zwolnienie z podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof ma zastosowanie w przypadku uczestnictwa dzieci w wypoczynku w ramach wczasów rodzinnych?

Tak – zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 78 updof ma zastosowanie również w przypadku, gdy wypoczynek organizowany jest równocześnie dla dzieci i rodziców. Jednak zwolnieniu z podatku podlega tylko ta część wydatku, która dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18. W sytuacji gdy organizacja non profit dopłaca ze środków zfśs do wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, zorganizowanego w formie wczasów rodzinnych, na zasadach określonych w rozporządzeniu, dopłaty te będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego niezależnie od ich wysokości.

Polecamy serwis: Składki na ubezpieczenie społeczne

Co istotne – od świadczeń finansowanych z zfśs (niezależnie od ich wysokości), nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Wniosek o przyznanie dopłaty

Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku dziecka (dzieci) pracownik organizacji składa po dokonaniu opłaty lub przedpłaty za pobyt uprawnionego dziecka (dzieci) na zorganizowanym wypoczynku. Zasady te powinny być uregulowane w przepisach wewnętrznych pracodawcy (np. w regulaminie zfśs). Pracodawca ma obowiązek zastosować zwolnienie z podatku z art. 21 ust. 1 pkt 78 updof tylko wtedy, gdy wydatek na zorganizowany wypoczynek dziecka (dzieci) do lat 18 został rzeczywiście poniesiony i odpowiednio udokumentowany.

Dowód poniesienia wydatku

Przepisy updof nie zawierają regulacji określającej, jaki dowód powinien przedstawić pracownik, który poniósł wydatek z tytułu wypoczynku dziecka (dzieci) do lat 18. To na pracowniku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia (zob. m.in. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 listopada 2012 r., nr ITPB2/415-799/12/IL).

Aby zatem dofinansowanie do wypoczynku dziecka (dzieci) pracownika mogło być zwolnione z podatku, należy przyjąć, że ma tu zastosowanie ogólna reguła, według której dowodem może być wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej – szerzej zob. wyrok WSA w Gliwicach z 1 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 1143/11). W takiej sytuacji stosuje się dokumenty zwyczajowo przyjęte, jakimi są wszelkie dowody wpłaty.

Słowniczek:

Dowód wpłaty – pojęcie rozumiane szeroko, obejmuje swym zakresem zarówno rachunek lub fakturę VAT, przelew bankowy, przekaz pocztowy, dokument wpłaty w kasie podmiotu prowadzącego działalność, jak również dokumenty w języku obcym (zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2009 r., nr IBPBII/1/415-712/09/BD).

Do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 78 updof niezbędne jest zatem przedłożenie przez pracownika dokumentu określającego co najmniej:

 • nazwę i adres podmiotu prowadzącego usługi wypoczynkowe, na rzecz którego została dokonana wpłata,
 • formę wypoczynku (wczasy, w tym wczasy rodzinne, kolonie, obóz lub zimowisko),
 • nazwisko i imię dziecka korzystającego ze zorganizowanej formy wypoczynku,
 • nazwisko i imię osoby dokonującej zapłaty,
 •  kwotę i datę dokonania zapłaty.

Ważne!

Z dowodu wpłaty powinno jednoznacznie wynikać, kto jest organizatorem wypoczynku, w jakiej formie wypoczynek był zorganizowany i w jakim okresie, kto korzystał z tego wypoczynku, oraz kto wniósł opłatę za ten wypoczynek i w jakiej wysokości.

Przykład:

Trzynastoletnia córka pracownika fundacji zachorowała i nie wyjechała na obóz ZHP. Co w sytuacji, gdy organizator obozu zwróci rodzicom opłatę za pobyt?

W praktyce może się zdarzyć, że dziecko pracownika zrezygnuje z pobytu w zorganizowanej formie wypoczynku i nastąpi zwrot dokonanych przez pracownika przedpłat. W takiej sytuacji dopłaty do wypoczynku, otrzymane z zakładu pracy, od których nie pobrano zaliczek na podatek dochodowy, będą stanowiły dla pracownika przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 updof).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawy prawne:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowe przepisy dla rolników od 7 marca 2024 r. Zmiany dot. BHP przy obsłudze ciągników, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  W czwartek 7 marca 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 lutego 2024 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie. Jakie zasady BHP wynikają z tego rozporządzenia? Co muszą wiedzieć rolnicy?

  Posiłki profilaktyczne. Czy nadejście wiosny zwalnia pracodawców z obowiązku wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom

  Mamy dopiero początek marca, ale temperatury sięgające nawet kilkunastu stopni Celsjusza sugerują koniec zimy i początek wiosny. Czy oznacza to, że pracodawca może zaprzestać wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom wykonującym prace fizyczne na otwartej przestrzeni podczas zimy?

  Można zarobić 7500 zł za miesiąc. I to na początku kariery. Co trzeba zrobić, że dostać taką pracę?

  7500 zł może zarobić student lub absolwent na płatnym stażu. Na chętnych czeka ponad 50 firm w 14 miastach Polski. Oferują stażystom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 4500 zł. 1 marca 2024 r. ruszył nabór aplikacji w dwudziestej pierwszej edycji Programu Kariera. Kto może wziąć w nim udział?

  Podwyżka wynagrodzeń dla młodocianych pracowników od 1 marca 2024 r. W czasie nauki zawodu młodociany może zarobić nawet 754,04 zł

  Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego dostają podwyżki wynagrodzeń. Począwszy od 1 marca 2024 r. obowiązują nowe stawki, których podstawą jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r. Dzięki temu młodociany w pierwszym roku nauki zawodu zarobi 603,23 zł, a w trzecim roku – 754,04 zł. 

  REKLAMA

  Dodatek aktywizacyjny w 2024 r. wynosi nawet 745,95 zł. Od 1 czerwca 2024 r. maksymalna kwota wzrasta do 834,72 zł. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić!

  Dodatek aktywizacyjny to jedno ze świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy określają, komu należy się dodatek aktywizacyjnej oraz przesłanki przyznania tego świadczenia. Obecnie dodatek aktywizacyjny wynosi maksymalnie 745,95 zł. 1 czerwca 2024 r. osoby uprawnione dostaną podwyżkę – dodatek aktywizacyjny wzrośnie do 834,72 zł.

  PFRON: Program „Aktywny samorząd” będzie kontynuowany w 2024 r. Można uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, oprogramowania

  PFRON w 2024 r. będzie kontynuować program „Aktywny samorząd”. Można uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, oprogramowania a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 marca 2024 r.

  Nie ma żadnych prac nad projektem ograniczającym zakaz handlu w niedziele

  Nie milkną dyskusje i spekulacje dotyczące ograniczenia zakazu handlu w niedziele. Tymczasem ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że na chwilę obecną MRPiPS nie prowadzi żadnych prac nad projektem dotyczącym niedziel handlowych.

  Krótszy czas pracy w Polsce? Min. Dziemianowicz-Bąk: skrócenie tygodnia pracy o 1 dzień organizacyjnie łatwiejsze niż skrócenie o kilka godzin

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy dotyczące czasu pracy, długości urlopów, dni pracy pod kątem ew. skrócenia tygodnia pracy. Resort pracy analizuje także pilotaże skrócenia tygodnia pracy, które wprowadzają same przedsiębiorstwa. Takie informacja przekazała 1 marca 2024 r. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Polsat News. Ministra wskazała, że osobiście jest najbardziej otwarta na propozycję premiera Donalda Tuska dotyczącą 4 dni, a nie 35 godzin pracy w tygodniu.

  REKLAMA

  5278,30 zł – tyle wynosi limit dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie

  Zwiększyły się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Od 1 marca 2024 r. można dorobić 5278,30 zł. Wyższa kwota spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

  1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Cię docenić?

  1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Ci docenić? Prawie 80% ankietowanych przyznaje, że pracowałoby bardziej produktywnie, gdyby częściej otrzymywało uznanie za swoją pracę. Jakie uznanie? Przede wszystkim godne traktowanie pracowników, z poszanowaniem ich praw no i oczywiście finansowe świadczenia jak i różnego rodzaju benefity.

  REKLAMA