Kategorie

Jakiej dokumentacji należy wymagać przy zakupie nowych maszyn?

Andrzej Kowerski
Jako właściciel i pracodawca niewielkiego zakładu pracy zamierzam kupić kilka maszyn do swojej firmy. Na co powinienem zwrócić uwagę przy zakupie maszyn?

Nowa maszyna wprowadzona do obrotu (sprzedaży) powinna spełniać zasadnicze wymagania określone w dyrektywach maszynowych oraz w rozporządzeniach dotyczących zasadniczych wymagań.

Ważnym dokumentem, który powinien towarzyszyć maszynie na każdym etapie, w szczególności przy sprzedaży lub przekazywaniu do użytkowania, jest deklaracja zgodności. Kupując nową maszynę, każdy kupujący powinien otrzymać deklaracje zgodności tej maszyny. Brak jej lub niechęć sprzedającego, aby ją dostarczyć, powinny być sygnałem dla kupującego, że z maszyną może być nie wszystko w porządku (przynajmniej w zakresie obowiązkowej dokumentacji).

Brak deklaracji zgodności najczęściej jest sygnałem, że ocena zgodności nowej maszyny nie została przeprowadzona przez producenta maszyny, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera zgodnie z obowiązującymi postanowieniami dyrektywy maszynowej, np. bez analizy ryzyka oraz występujących zagrożeń, bez udziału jednostki notyfikowanej itp.

UZASADNIENIE

Od 29 grudnia 2009 r. obowiązują postanowienia dyrektywy maszynowej nr 2006/ /42/WE oraz rozporządzenia z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Organy nadzoru rynku, np. PIP, kontrolują wyroby wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku (ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności). Przedmiotem kontroli może być wyrób, prawidłowość oznakowania wyrobu oraz dokumentacja techniczna wyrobu (art. 40g ust. 1 ustawy o ocenie zgodności).

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za zakupioną maszynę, czyli aby nie mieć problemów z organami nadzoru rynku (inspekcją handlową, inspekcją pracy oraz inspektorami Wyższego Urzędu Górniczego), powinien znać dobrze przepisy (art. 217 Kodeksu pracy).

WAŻNE!

Ważnym dokumentem, który powinien towarzyszyć na każdym etapie eksploatacji maszyny, w szczególności przy sprzedaży lub przekazywaniu jej do użytkowania, jest deklaracja zgodności. Deklaracja zgodności powinna być zgodna z pkt 1.3 załącznika nr 3 do wymienionego na wstępie rozporządzenia z 21 października 2008 r.


Deklaracja zgodności powinna zawierać:

 • nazwę i pełny adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli ma to zastosowanie,
 • nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej,
 • opis i dane identyfikacyjne maszyny, w tym ogólne określenie, funkcję, model, typ, numer seryjny i nazwę handlową,
 • oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn oraz podobne oświadczenie o zgodności z innymi dyrektywami lub innymi przepisami, które maszyna spełnia, jeżeli ma to zastosowanie,
 • nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu WE, oraz numer certyfikatu badania typu WE, jeżeli ma to zastosowanie,
 • nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która zatwierdziła system pełnego zapewnienia jakości, jeżeli ma to zastosowanie,
 • odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, jeżeli ma to zastosowanie,
 • odniesienie do innych zastosowanych norm i specyfikacji technicznych, jeżeli ma to zastosowanie,
 • miejsce i datę sporządzenia deklaracji,
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Przedstawiony powyżej spis treści deklaracji jest spisem pełnym postanowień, który ujmuje wiele wariantów, często wykluczających inne postanowienia, potrzebnych do rzetelnego wypełnienia deklaracji zgodności. Przedstawiony spis zawartości deklaracji praktycznie nie występuje.

Najczęściej mamy do czynienia z uproszczonymi deklaracjami zgodności, w których podane są niektóre z wymienionych powyżej postanowień, np.:

 • nazwa i adres producenta,
 • dane identyfikacyjne maszyny, w tym: model, typ, numer seryjny,
 • oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/ /42/WE w sprawie maszyn, oraz podobne oświadczenie o zgodności z innymi dyrektywami,
 • miejsce i datę sporządzenia deklaracji,
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji.

Takie uproszczone deklaracje zgodności wystawiane są zarówno w „starych krajach UE”, jak i w krajach, które zostały przyjęte do UE w ostatnich latach.

WAŻNE!

Pracodawca – użytkownik nowej maszyny nie ponosi w ramach art. 217 k.p. odpowiedzialności za treść deklaracji zgodności nabytej nowej maszyny. Jednak może ponieść odpowiedzialność w związku z zakupieniem maszyny z niezgodną z przepisami dokumentacją.


Należy pamiętać, że deklaracja zgodności, w której zabrakło ważnych postanowień świadczących, że jej wystawca przestrzegał procedur oceny zgodności, może świadczyć, że przed dopuszczeniem danej maszyny do obrotu zlekceważył przepisy związane z budową maszyny lub nie dokonał wszechstronnej jej oceny.

WSKAZÓWKA!

Jeśli pracodawca kupił maszynę z nieprawidłowo wystawioną deklaracją zgodności, może o tym poinformować organy nadzoru rynku.

Taka deklaracja zgodności dla organów nadzoru rynku może być sygnałem, żeby dokładnie przyjrzeć się danej maszynie w ramach badań organoleptycznych (tzw. oględzin) czy zlecić badanie maszyny do akredytowanego laboratorium lub zażądać wyników badań, które powinien przeprowadzić producent maszyny w ramach oceny zgodności przed wystawieniem deklaracji zgodności.

Należy pamiętać, że wymagania dla maszyn wynikają z załącznika II dyrektywy maszynowej nr 2006/42/WE oraz/lub z rozdziałów 2–7 rozporządzenia z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Najważniejsze z nich to:

 • maszyna powinna mieć tabliczkę znamionową z danymi producenta i parametrami technicznymi dotyczącymi zasilania (np. parametry prądu elektrycznego, ciśnienia),
 • maszyna powinna być oznaczona znakiem CE,
 • maszyna powinna być stabilna,
 • strefa robocza maszyny, np. z narzędziem tnącym lub grzewczym, powinna być zabezpieczona w trakcie pracy przed dostępem (nie zawsze ten warunek może być całkowicie spełniony, wtedy problem ochrony operatora przechodzi na użytkownika maszyny, może to być najczęściej zrealizowane w wyniku działań organizacyjnych w zakładzie pracy),
 • panele i pulpity sterownicze powinny mieć elementy sterownicze opisane w języku polskim lub za pomocą zrozumiałych znaków graficznych,
 • elementy i miejsca niebezpieczne maszyny powinny być oznakowane barwami i znakami bezpieczeństwa.

Przyszły użytkownik maszyny powinien otrzymać wraz z maszyną instrukcję użytkowania zawierającą: wyraźny opis maszyny, jej przeznaczenie, wyodrębnione postanowienia dotyczące bezpiecznej obsługi, z podaniem czynności zabronionych, oraz schematy instalacji w maszynie itp.


Warto pamiętać, że nowa dyrektywa maszynowa nr 2006/42/WE wprowadziła m.in. pojęcie „maszyny nieukończonej” (przeznaczonej do wbudowania do innej maszyny lub do połączenia z innymi maszynami). Reguluje to załącznik nr 3 pkt 2 rozporządzenia z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Takich maszyn w zakładach jest wiele, np. do maszyn nieukończonych można zaliczyć praski pneumatyczne, które mogą być instalowane w różnych układach na stołach montażowych, walcarki lub kruszarki włączane do linii produkcyjnych w zakładach różnych branż itp.

Dla maszyny nieukończonej należy sporządzić deklarację zgodności (według ustalonego wzoru). Deklaracja zgodności dla maszyny nieukończonej powinna zawierać następujące postanowienia:

 • nazwę i pełny adres producenta maszyny nieukończonej, a w stosownych przypadkach, jego upoważnionego przedstawiciela,
 • nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, upoważnionej do przygotowania odpowiedniej dokumentacji technicznej,
 • opis i identyfikację maszyny nieukończonej, w tym ogólne określenie, funkcję, model, typ, numer seryjny i nazwę handlową,
 • oświadczenie, które z zasadniczych wymagań dyrektywy nr 2006/42/WE maszyna spełnia oraz że przygotowano odpowiednią dokumentację techniczną, a w stosownych przypadkach podobne oświadczenie o zgodności maszyny nieukończonej z innymi dyrektywami wspólnotowymi,
 • zobowiązanie do przekazania, na uzasadniony wniosek organów nadzoru rynku, odpowiednich informacji na temat maszyny nieukończonej; zobowiązanie to powinno określać sposób przekazania informacji i nie może naruszać praw własności intelektualnej producenta maszyny nieukończonej,
 • oświadczenie, że maszyna nieukończona nie może zostać oddana do użytku do czasu zadeklarowania zgodności maszyny finalnej, do której ma być włączona, z przepisami dyrektywy nr 2006/42/WE, jeżeli ma to zastosowanie,
 • miejsce i datę sporządzenia deklaracji,
 • imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Podobnie jak w przypadku „zwykłej” deklaracji zgodności, obowiązki pracodawcy, który nabył maszynę nieukończoną, są analogiczne. Natomiast jeżeli pracodawca – nabywca maszyny nieukończonej montuje ją do innej maszyny lub do linii produkcyjnej, to staje się on producentem nowej maszyny i ma wszelkie obowiązki wynikające z dyrektywy maszynowej przypadające producentowi maszyny.

Maszyna „nieukończona” powinna mieć też instrukcję montażu maszyny nieukończonej, w której wyraźnie zostały określone warunki i sposoby jej wbudowania w inną maszynę bądź linię produkcyjną.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 217 i 218 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • Załącznik nr 3 pkt 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (DzU nr 199, poz. 1228),
 • Załącznik II dyrektywy maszynowej nr 2006/42/WE,
 • Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (DzU z 2010 r. nr 138, poz. 935 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.