reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Bezpieczeństwo pracy > Państwowa Inspekcja Pracy - uprawnienia i zadania

Państwowa Inspekcja Pracy - uprawnienia i zadania

Państwowa Inspekcja Pracy to organ powołany do sprawowania nadzoru i kon­troli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrud­nienia i innej pracy zarobkowej. Jakie zadania wykonuje PIP?

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem nadzor­czym w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.

Zadania PIP

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą:

 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prze­pisów dotyczących stosunku pracy, wynagro­dzenia za pracę i innych świadczeń wynikają­cych ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodziciel­stwem, zatrudniania młodocianych i osób nie­pełnosprawnych,
 • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz kon­trola przestrzegania obowiązków wobec urzę­dów pracy i przepisów dotyczących funkcjono­wania agencji zatrudnienia,
 • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,
 • kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach,
 • nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków dotyczących rejestracji, oceny,
 • współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez praco­dawców przepisów o przeciwdziałaniu zagroże­niom dla środowiska,
 • kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeń­stwa i higieny pracy, określonych w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
 • kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szcze­gólnym charakterze,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakre­su prawa pracy,
 • prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w postępowa­niu przed sądem pracy w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na pracę dzieci,
 • udzielanie na pisemny wniosek osoby zainteresowa­nej informacji o minimalnych warunkach zatrudnie­nia pracowników skierowanych do pracy w Polsce przez pracodawcę mającego siedzibę w UE,
 • współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników,
 • ściganie wykroczeń przeciwko prawom pra­cownika określonych w Kodeksie pracy, wykro­czeń zawartych w ustawie o promocji zatrud­nienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią, oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego,
 • wykonywanie innych zadań określonych w usta­wie i przepisach szczególnych.

Dołącz do nas na Facebooku!

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama