| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenie > Słownik > Świadczenie rzeczowe dla pracownika

Świadczenie rzeczowe dla pracownika

Świadczenia rzeczowe pracodawcy oferują pra­cownikom w ramach funkcjonującego w firmie systemu wynagradzania. Świadczenia te mogą mieć charakter regularny lub mogą być przyzna­wane okolicznościowo.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przy­chodem podatnika jest różnica pomiędzy wartoś­cią tych świadczeń, ustaloną według zasad określo­nych w art. 11 ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszo­ną przez podatnika (art. 11 ust. 2b updof). Zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycz­nych jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym fun­duszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świad­czeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakre­sie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w cało­ści ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadcze­niami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof).

W przypadku powstania przychodu w postaci nie­odpłatnych świadczeń czy świadczeń częściowo odpłatnych, w sytuacji gdy płatnik oprócz wskaza­nego świadczenia nie przekazuje dochodu w for­mie pieniężnej - będzie on zobowiązany wyka­zać w rocznej informacji PIT-11 jedynie wartość przychodu, a były pracownik będzie zobowiąza­ny uwzględnić go w rocznym zeznaniu podatko­wym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym docho­dów zapłacić należny podatek. W takiej sytuacji płatnik nie będzie zobowiązany do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycz­nych, gdyż nie ma możliwości pobrania tej zaliczki.

W ubezpieczeniach

Pracodawca, oprócz wypłat pieniężnych (wynagro­dzenia w gotówce), może przekazywać swoim pra­cownikom i zleceniobiorcom świadczenia w natu­rze. Ich wartość z zasady stanowi podstawę wymia­ru składek. Wyjątkiem są świadczenia zwolnione ze składek na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podsta­wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, m.in. świadczenia rzeczowe wynikają­ce z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy czy świadczenie rzeczowe w postaci działki gruntu. Wartość przyznanego pracownikowi lub zlece­niobiorcy świadczenia w naturze, które trzeba uwzględnić w podstawie wymiaru składek, nale­ży ustalać w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w obowiązujących w firmie przepi­sach o wynagradzaniu. Jeśli wewnętrzne prze­pisy obowiązujące w danej firmie nie określają pieniężnej wartości poszczególnych rodzajów świadczeń w naturze, należy stosować sposób wyceny wynikający z § 3 powyższego rozporzą­dzenia, tj.:

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK