| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenie > Słownik > Świadczenie rzeczowe dla pracownika

Świadczenie rzeczowe dla pracownika

Świadczenia rzeczowe pracodawcy oferują pra­cownikom w ramach funkcjonującego w firmie systemu wynagradzania. Świadczenia te mogą mieć charakter regularny lub mogą być przyzna­wane okolicznościowo.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przy­chodem podatnika jest różnica pomiędzy wartoś­cią tych świadczeń, ustaloną według zasad określo­nych w art. 11 ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszo­ną przez podatnika (art. 11 ust. 2b updof). Zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycz­nych jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym fun­duszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świad­czeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakre­sie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w cało­ści ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadcze­niami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof).

W przypadku powstania przychodu w postaci nie­odpłatnych świadczeń czy świadczeń częściowo odpłatnych, w sytuacji gdy płatnik oprócz wskaza­nego świadczenia nie przekazuje dochodu w for­mie pieniężnej - będzie on zobowiązany wyka­zać w rocznej informacji PIT-11 jedynie wartość przychodu, a były pracownik będzie zobowiąza­ny uwzględnić go w rocznym zeznaniu podatko­wym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym docho­dów zapłacić należny podatek. W takiej sytuacji płatnik nie będzie zobowiązany do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycz­nych, gdyż nie ma możliwości pobrania tej zaliczki.

W ubezpieczeniach

Pracodawca, oprócz wypłat pieniężnych (wynagro­dzenia w gotówce), może przekazywać swoim pra­cownikom i zleceniobiorcom świadczenia w natu­rze. Ich wartość z zasady stanowi podstawę wymia­ru składek. Wyjątkiem są świadczenia zwolnione ze składek na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podsta­wy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, m.in. świadczenia rzeczowe wynikają­ce z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy czy świadczenie rzeczowe w postaci działki gruntu. Wartość przyznanego pracownikowi lub zlece­niobiorcy świadczenia w naturze, które trzeba uwzględnić w podstawie wymiaru składek, nale­ży ustalać w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w obowiązujących w firmie przepi­sach o wynagradzaniu. Jeśli wewnętrzne prze­pisy obowiązujące w danej firmie nie określają pieniężnej wartości poszczególnych rodzajów świadczeń w naturze, należy stosować sposób wyceny wynikający z § 3 powyższego rozporzą­dzenia, tj.:

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK