| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Ochrona pracy młodocianych w Kodeksie pracy

Ochrona pracy młodocianych w Kodeksie pracy

Młodocianych, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych, można zatrudniać w celu przygoto­wania zawodowego. Stosunki pracy młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego podlegają szczegól­nej ochronie.

Prace młodocianego

Ponadto młodocianego można zatrudnić na pod­stawie umowy o pracę przy wykonywaniu prac lek­kich, które nie zagrażają jego życiu, zdrowiu ani rozwojowi psychofizycznemu. Nie wolno zatrud­niać pracowników młodocianych przy pracach im wzbronionych, np. przy pracach:

  • związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozy­cją ciała,
  • zagrażających prawidłowemu rozwojowi psy­chicznemu,
  • w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów.

W celu nauki zawodu młodocianego można zatrud­nić tylko przy pracach objętych programem prak­tycznej nauki zawodu. Osoby w wieku powyżej 16. roku życia wyjątkowo można zatrudnić przy nie­których pracach wzbronionych, ale konieczność takiego zatrudnienia musi wynikać z potrzeby przy­gotowania zawodowego.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Pracodawca ma obowiązek zwalniania młodociane­go od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształ­caniem się. Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu osiągnęły peł­noletność, kończą tę naukę lub przyuczenie na warunkach określonych dla młodocianych. Przed podjęciem zatrudnienia młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim, a następnie okreso­wym i kontrolnym. Warunkiem zatrudnienia młodo­cianego jest przedstawienie świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagra­ża jego zdrowiu. Pracodawca jest zobowiązany zmie­nić rodzaj pracy wykonywanej przez młodocianego, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdza­jące, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego. Gdy nie ma takiej możliwości, obowiązkiem praco­dawcy jest niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę z młodocianym.

Do obowiązków pracodawcy zatrud­niającego młodocianego należy przekazanie informa­cji o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykony­waną przez niego pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami zarówno pracownikowi, jak i jego przedstawicielowi ustawowemu. Pracodawca nie może ponadto stosować wobec tych pracowników szczególnych systemów czasu pracy uzasadniających przekroczenia dobowych norm czasu pracy.

Wymiar czasu pracy

Tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika mło­docianego przy pracy lekkiej nie może być więk­szy niż 12 godzin, jeżeli ma on w tym czasie zajęcia szkolne. W dniu, kiedy uczęszcza na zajęcia szkolne, dobowy czas pracy nie może przekraczać 2 godzin. Wymiar czasu pracy może być zwiększony w cza­sie ferii szkolnych do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (nie dotyczy to młodocianego do 16 lat). Pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej obejmującej czas między godzinami 22.00 a 6.00. Ponadto młodocianemu trzeba zapewnić w każdej dobie nieprzerwaną przerwę od pracy (obejmują­cą porę nocną) w wymiarze 14 godzin, a w każdym tygodniu nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 48 godzin obejmujący niedzielę. Czas pracy pracowników w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin na dobę. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, konieczne jest wprowadzenie przerwy w pracy trwającej nieprzerwanie 30 minut, wlicza­nej do czasu pracy.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK