| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych

Przeniesienie służbowe pracownika w różnych grupach zawodowych

Przeniesienie służbowe może polegać na zmia­nie miejsca pracy lub warunków pracy i płacy. Pracodawca, przenosząc pracownika na inne miejsce pracy lub stanowisko pracy, powinien mu zmienić warunki pracy i płacy. W przypadku szczególnych grup pracowników może nastąpić przeniesienie służbowe na innych zasadach. Dotyczy to pracowników sfery budże­towej i samorządowej.

Przeniesienie urzędnika służby cywilnej

Przeniesieni służbowo mogą być również urzędni­cy służby cywilnej. Występują następujące rodzaje przeniesienia urzędnika służby cywilnej:

  • przeniesienie w ramach danego urzędu dopusz­czalne w każdym czasie, jeżeli jest uzasadnione potrzebami urzędu,
  • przeniesienie do innego urzędu w tej samej miej­scowości, jeżeli przemawia za tym interes służ­by cywilnej,
  • przeniesienie do innego urzędu w innej miejsco­wości, jeżeli przemawia za tym szczególny inte­res służby cywilnej.

W wynagrodzeniach

Przeniesienie pracownika, bez wypowiedzenia mu warunków pracy i płacy, do innej pracy niż określo­na w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, nie może powo­dować obniżenia jego wynagrodzenia. Jeżeli jest to konieczne ze względu na szczegól­ne potrzeby urzędu, urzędnika państwowego mia­nowanego można przenieść na inne stanowisko, odpowiadające kwalifikacjom urzędnika i równo­rzędne pod względem wynagrodzenia. Urzędnikowi państwowemu mianowanemu prze­niesionemu na inne stanowisko służbowe z powo­du reorganizacji urzędu, ze względu na likwida­cję zajmowanego stanowiska, przysługuje wyna­grodzenie stosowne do wykonywanej pracy, przy czym przez okres 6 miesięcy nie może być ono niższe od dotychczasowego. Prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeże­li jest ono wyższe od wynagrodzenia przysługu­jącego na nowym stanowisku przez okres 6 mie­sięcy następujących po miesiącu, w którym pra­cownik został przeniesiony na nowe stanowisko, zachowuje pracownik samorządowy przeniesiony na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifika­cjom, jeżeli ze względu na likwidację nie jest moż­liwe dalsze jego zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku.

Urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu okre­sowo do innego urzędu w innej miejscowości przy­sługuje:

  • mieszkanie albo miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, wypłacane w okresie przeniesienia,
  • jednorazowe świadczenie z tytułu przeniesienia w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia,
  • zwrot kosztów przejazdu urzędnika i członków jego rodziny, związanego z przeniesieniem, a także zwrot kosztów przewozu mienia,
  • urlop z tytułu przeniesienia w łącznym wymia­rze 4 dni.

Wymienione świadczenia związane z przeniesie­niem nie przysługują w razie przeniesienia doko­nywanego z powodu likwidacji urzędu, w którym urzędnik wykonuje pracę, lub w razie reorganiza­cji tego urzędu w sposób uniemożliwiający dalsze zatrudnienie urzędnika.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mia­nowania, przeniesionemu do innej szkoły w innej miejscowości z powodu konieczności zapewnienia szkole obsady na stanowisku nauczyciela z wyma­ganymi kwalifikacjami, przysługuje dodatek za uciążliwość pracy w wysokości 20% wynagrodze­nia zasadniczego. W razie przeniesienia nauczy­ciela przysługuje mu zwrot kosztów przeniesienia.

W podatkach dochodowych

Zwolnione z podatku są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesie­nia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowa­nie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służ­bowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należ­nego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.

Dołącz do nas na Facebooku

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »