REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o pracę. Co się zmieni w 2023 r.

Piotr T. Szymański
Redaktor portalu Infor.pl
Nowelizacja Kodeksu pracy, która trafiła do prezydenta dotyczy także samej umowy o pracę
Nowelizacja Kodeksu pracy, która trafiła do prezydenta dotyczy także samej umowy o pracę
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Umowa o pracę to najszerzej występująca podstawa prawna stosunku pracy. Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy rozszerzyła zakres postanowień, jakie muszą się znaleźć w umowie o pracę. Zmianie uległy także obowiązki informacyjne pracodawcy, związane z nawiązaniem stosunku pracy. Co będzie musiała zawierać umowa o pracę? O czym pracodawca ma informować pracownika.
rozwiń >

Nowelizacja Kodeksu pracy z 9 marca wdraża dwie unijne dyrektywy: dotyczącą work-life balance oraz tzw. rodzicielską. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację 23 marca. Wejdzie ona w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Autopromocja

Co musi zawierać umowa o pracę

Tak jak do tej pory umowa o pracę ma określać: 

 • strony umowy, 
 • rodzaj umowy, 
 • datę jej zawarcia oraz 
 • warunki pracy i płacy. 

Nowelizacja z 8 lutego wprowadza ponadto obowiązek określenia w umowie o pracę adresu siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – jego adresu zamieszkania.

Jeżeli pracodawca zmieni adres siedziby, a w przypadku będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adres zamieszkania, będzie miał obowiązek poinformować pracownika o zmianie adresu. Pracodawca na przekazanie takiej informacji będzie miał nie więcej niż 7 dni od dnia zmiany adresu.

Quiz baner 1200px

Ostatnie zmiany w Kodeksie pracy – sprawdź co o nich wiesz!

Shutterstock

Jakie warunki pracy i płacy w umowie

Tak jak dotychczas umowa o pracę będzie musiała określać warunki pracy i płacy, a w szczególności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • rodzaj pracy; 
 • miejsce lub miejsca wykonywania pracy (do tej pory: „miejsce wykonywania pracy”); 
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia; 
 • wymiar czasu pracy; 
 • dzień rozpoczęcia pracy (do tej pory: „termin rozpoczęcia pracy”).

Nowelizacja zawiera nowe regulacje dotyczące umowy o pracę na okres próbny i umowy o pracę na czas określony.

Co musi zawierać umowa na okres próbny

W przypadku umowy o pracę na okres próbny umowa musi określać ponadto: 

 • czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz 
 • gdy strony tak uzgodnią – postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności;
 • okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony po wygaśnięciu umowy na czas próbny w przypadku, gdy umowa o pracę na czas określony ma być zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy, a także postanowienie o jednokrotnym wydłużeniu umowy nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.
Ważne
Ile może trwać okres próbny?

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się co do zasady na okres nieprzekraczający 3 miesięcy

Jeśli jednak strony mają zamiar po wygaśnięciu umowy na okres próbny zawrzeć umowę o pracę na czas określony:

 • krótszy niż 6 miesięcy – umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 1 miesiąca,
 • wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy – umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 2 miesięcy.

Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa powyżej, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

INFORLEX Kodeks pracy 2023

Wszystko o zmianach w prawie pracy 2023

INFOR

Co musi zawierać umowa na czas określony

Umowa o pracę na czas określony będzie musiała określać także: 

 • czas jej trwania lub 
 • dzień jej zakończenia.

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu:

 • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
 • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, 
 • wykonywania pracy przez okres kadencji, 

lub w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy. 

Dotyczy to sytuacji, gdy umowa o pracę jest zawierana na czas określony, a łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy przekracza 33 miesięcy lub łączna liczba tych umów przekracza trzy.

 

Czy zmieni się forma umowy o pracę

Przepisy o formie umowy o pracę nie uległy zmianie: Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

O czym pracodawca musi poinformować pracownika

Nowelizacja z 8 lutego wprowadza istotne zmiany dotyczące obowiązków informacyjnych, jakie pracodawca ma w stosunku do pracownika.

Obowiązek informacyjny pracodawcy

W Kodeksie pracy w brzmieniu dotychczasowym

W nowelizacji Kodeksu pracy z 8 lutego 2023 r.

Termin: 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę

Forma: pisemna

Informacja o:  

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Termin: 7 dni od dnia dopuszczenia do pracy

Forma: papierowa lub elektroniczna

Informacja co najmniej o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 
 • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy, 
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy, 
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku, 
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, 
 • w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę, 
 • w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy, 
 • innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych, 
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania, 
 • obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia, 
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy, 
 • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji, 
 • w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawca może wskazać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednie przepisy prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych i  w ten sposób poinformować pracownika o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 
 • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy, 
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy, 
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku, 
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, 
 • w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę, 
 • innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych, 
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania, 
 • obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia, 
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy.

Nowe informacje o instytucji zabezpieczenia społecznego

Nowelizacja nakłada na pracodawcę nowy obowiązek informacyjny. Pracodawca będzie obowiązany przekazać pracownikowi informacje 

 • nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz 
 • na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę. 

Nie dotyczy to przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego.

Na przekazanie informacji na ten temat pracodawca będzie miał 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy. Informacje będą mogły być przekazane w postaci papierowej lub elektronicznej. Przekazanie tych informacji może również nastąpić przez wskazanie w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednich przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Ważne

Powyższe zasady dotyczące treści umowy o pracę oraz obowiązków informacyjnych pracodawcy stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę, to jest także na podstawie:

 • powołania, 
 • wyboru,
 • mianowania lub 
 • spółdzielczej umowy o pracę.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(5)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • kik
  2023-03-14 12:06:36
  Wam coś się w głowach pomieszało, sama sonda na to wskazuje, ponieważ myślicie że wszyscy ludzie pracują w biurze. Wiecie co, świat to nie Warszawa gdzie prawie wszyscy siedzą w biurach. Coś z Wami jest nie tak, bo większość pracowników nie siedzi w biurach tylko *********** na produkcji.
  3
  pokażodpowiedzi (1)
 • Slawek X.
  2023-03-21 10:35:31
  A co ze śmieciówkami. Niektórzy pracodawcy tylko takie formy umów wymuszają na zatrudnionych. I tak to trwa np. przez 5 lat. Czy nie ma na to bata?
  0
 • Rejestracja spółki z o.o.
  2023-03-16 14:03:52
  Załóż własną firmę i zostań swoim szefem! Pomożemy :) rejestracja-spolki-zoo pl
  1
 • nel
  2023-03-23 10:59:58
  zmniejszyc czas pracy na produkcji do 6 godzi bo tam ciagle szybko szybko szybko bo prowadzacy linie chce duza premię a ludzie nie dają rady ale boją się co kolwiek powiedzieć więc normy powinny być obligatoryjne dla ludzi a nie z księżyca
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe przepisy dla rolników od 7 marca 2024 r. Zmiany dot. BHP przy obsłudze ciągników, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

W czwartek 7 marca 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 lutego 2024 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie. Jakie zasady BHP wynikają z tego rozporządzenia? Co muszą wiedzieć rolnicy?

Posiłki profilaktyczne. Czy nadejście wiosny zwalnia pracodawców z obowiązku wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom

Mamy dopiero początek marca, ale temperatury sięgające nawet kilkunastu stopni Celsjusza sugerują koniec zimy i początek wiosny. Czy oznacza to, że pracodawca może zaprzestać wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom wykonującym prace fizyczne na otwartej przestrzeni podczas zimy?

Można zarobić 7500 zł za miesiąc. I to na początku kariery. Co trzeba zrobić, że dostać taką pracę?

7500 zł może zarobić student lub absolwent na płatnym stażu. Na chętnych czeka ponad 50 firm w 14 miastach Polski. Oferują stażystom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 4500 zł. 1 marca 2024 r. ruszył nabór aplikacji w dwudziestej pierwszej edycji Programu Kariera. Kto może wziąć w nim udział?

Podwyżka wynagrodzeń dla młodocianych pracowników od 1 marca 2024 r. W czasie nauki zawodu młodociany może zarobić nawet 754,04 zł

Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego dostają podwyżki wynagrodzeń. Począwszy od 1 marca 2024 r. obowiązują nowe stawki, których podstawą jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r. Dzięki temu młodociany w pierwszym roku nauki zawodu zarobi 603,23 zł, a w trzecim roku – 754,04 zł. 

REKLAMA

Dodatek aktywizacyjny w 2024 r. wynosi nawet 745,95 zł. Od 1 czerwca 2024 r. maksymalna kwota wzrasta do 834,72 zł. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić!

Dodatek aktywizacyjny to jedno ze świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy określają, komu należy się dodatek aktywizacyjnej oraz przesłanki przyznania tego świadczenia. Obecnie dodatek aktywizacyjny wynosi maksymalnie 745,95 zł. 1 czerwca 2024 r. osoby uprawnione dostaną podwyżkę – dodatek aktywizacyjny wzrośnie do 834,72 zł.

PFRON: Program „Aktywny samorząd” będzie kontynuowany w 2024 r. Można uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, oprogramowania

PFRON w 2024 r. będzie kontynuować program „Aktywny samorząd”. Można uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, oprogramowania a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 marca 2024 r.

Nie ma żadnych prac nad projektem ograniczającym zakaz handlu w niedziele

Nie milkną dyskusje i spekulacje dotyczące ograniczenia zakazu handlu w niedziele. Tymczasem ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że na chwilę obecną MRPiPS nie prowadzi żadnych prac nad projektem dotyczącym niedziel handlowych.

Krótszy czas pracy w Polsce? Min. Dziemianowicz-Bąk: skrócenie tygodnia pracy o 1 dzień organizacyjnie łatwiejsze niż skrócenie o kilka godzin

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy dotyczące czasu pracy, długości urlopów, dni pracy pod kątem ew. skrócenia tygodnia pracy. Resort pracy analizuje także pilotaże skrócenia tygodnia pracy, które wprowadzają same przedsiębiorstwa. Takie informacja przekazała 1 marca 2024 r. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Polsat News. Ministra wskazała, że osobiście jest najbardziej otwarta na propozycję premiera Donalda Tuska dotyczącą 4 dni, a nie 35 godzin pracy w tygodniu.

REKLAMA

5278,30 zł – tyle wynosi limit dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie

Zwiększyły się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Od 1 marca 2024 r. można dorobić 5278,30 zł. Wyższa kwota spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Cię docenić?

1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Ci docenić? Prawie 80% ankietowanych przyznaje, że pracowałoby bardziej produktywnie, gdyby częściej otrzymywało uznanie za swoją pracę. Jakie uznanie? Przede wszystkim godne traktowanie pracowników, z poszanowaniem ich praw no i oczywiście finansowe świadczenia jak i różnego rodzaju benefity.

REKLAMA