REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o pracę. Co się zmieni w 2023 r.

Piotr T. Szymański
Redaktor portalu Infor.pl
Nowelizacja Kodeksu pracy, która trafiła do prezydenta dotyczy także samej umowy o pracę
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Umowa o pracę to najszerzej występująca podstawa prawna stosunku pracy. Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy rozszerzyła zakres postanowień, jakie muszą się znaleźć w umowie o pracę. Zmianie uległy także obowiązki informacyjne pracodawcy, związane z nawiązaniem stosunku pracy. Co będzie musiała zawierać umowa o pracę? O czym pracodawca ma informować pracownika.
rozwiń >

Nowelizacja Kodeksu pracy z 9 marca wdraża dwie unijne dyrektywy: dotyczącą work-life balance oraz tzw. rodzicielską. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację 23 marca. Wejdzie ona w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

REKLAMA

Autopromocja

Co musi zawierać umowa o pracę

Tak jak do tej pory umowa o pracę ma określać: 

 • strony umowy, 
 • rodzaj umowy, 
 • datę jej zawarcia oraz 
 • warunki pracy i płacy. 

Nowelizacja z 8 lutego wprowadza ponadto obowiązek określenia w umowie o pracę adresu siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – jego adresu zamieszkania.

Jeżeli pracodawca zmieni adres siedziby, a w przypadku będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adres zamieszkania, będzie miał obowiązek poinformować pracownika o zmianie adresu. Pracodawca na przekazanie takiej informacji będzie miał nie więcej niż 7 dni od dnia zmiany adresu.

Quiz baner 1200px

Ostatnie zmiany w Kodeksie pracy – sprawdź co o nich wiesz!

Shutterstock

Jakie warunki pracy i płacy w umowie

Tak jak dotychczas umowa o pracę będzie musiała określać warunki pracy i płacy, a w szczególności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • rodzaj pracy; 
 • miejsce lub miejsca wykonywania pracy (do tej pory: „miejsce wykonywania pracy”); 
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia; 
 • wymiar czasu pracy; 
 • dzień rozpoczęcia pracy (do tej pory: „termin rozpoczęcia pracy”).

Nowelizacja zawiera nowe regulacje dotyczące umowy o pracę na okres próbny i umowy o pracę na czas określony.

Co musi zawierać umowa na okres próbny

W przypadku umowy o pracę na okres próbny umowa musi określać ponadto: 

 • czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz 
 • gdy strony tak uzgodnią – postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności;
 • okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony po wygaśnięciu umowy na czas próbny w przypadku, gdy umowa o pracę na czas określony ma być zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy, a także postanowienie o jednokrotnym wydłużeniu umowy nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.
Ważne
Ile może trwać okres próbny?

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się co do zasady na okres nieprzekraczający 3 miesięcy

Jeśli jednak strony mają zamiar po wygaśnięciu umowy na okres próbny zawrzeć umowę o pracę na czas określony:

 • krótszy niż 6 miesięcy – umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 1 miesiąca,
 • wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy – umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 2 miesięcy.

Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa powyżej, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

INFORLEX Kodeks pracy 2023

Wszystko o zmianach w prawie pracy 2023

INFOR

Co musi zawierać umowa na czas określony

Umowa o pracę na czas określony będzie musiała określać także: 

 • czas jej trwania lub 
 • dzień jej zakończenia.

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu:

 • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
 • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, 
 • wykonywania pracy przez okres kadencji, 

lub w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy. 

Dotyczy to sytuacji, gdy umowa o pracę jest zawierana na czas określony, a łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy przekracza 33 miesięcy lub łączna liczba tych umów przekracza trzy.

 

Czy zmieni się forma umowy o pracę

Przepisy o formie umowy o pracę nie uległy zmianie: Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

O czym pracodawca musi poinformować pracownika

Nowelizacja z 8 lutego wprowadza istotne zmiany dotyczące obowiązków informacyjnych, jakie pracodawca ma w stosunku do pracownika.

Obowiązek informacyjny pracodawcy

W Kodeksie pracy w brzmieniu dotychczasowym

W nowelizacji Kodeksu pracy z 8 lutego 2023 r.

Termin: 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę

Forma: pisemna

Informacja o:  

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Termin: 7 dni od dnia dopuszczenia do pracy

Forma: papierowa lub elektroniczna

Informacja co najmniej o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 
 • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy, 
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy, 
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku, 
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, 
 • w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę, 
 • w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy, 
 • innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych, 
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania, 
 • obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia, 
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy, 
 • układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji, 
 • w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy – terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracodawca może wskazać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednie przepisy prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych i  w ten sposób poinformować pracownika o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 
 • obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy, 
 • przysługujących pracownikowi przerwach w pracy, 
 • przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku, 
 • zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią, 
 • w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę, 
 • innych niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych, 
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania, 
 • obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia, 
 • prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy.

Nowe informacje o instytucji zabezpieczenia społecznego

Nowelizacja nakłada na pracodawcę nowy obowiązek informacyjny. Pracodawca będzie obowiązany przekazać pracownikowi informacje 

 • nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz 
 • na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę. 

Nie dotyczy to przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego.

Na przekazanie informacji na ten temat pracodawca będzie miał 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy. Informacje będą mogły być przekazane w postaci papierowej lub elektronicznej. Przekazanie tych informacji może również nastąpić przez wskazanie w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednich przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Ważne

Powyższe zasady dotyczące treści umowy o pracę oraz obowiązków informacyjnych pracodawcy stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę, to jest także na podstawie:

 • powołania, 
 • wyboru,
 • mianowania lub 
 • spółdzielczej umowy o pracę.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać?

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na urlop? Jakie wskazania może zawierać L4? Czy wyjazd na wakacje do rodziny do innego miasta lub wyjazd za granicę jest dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego?

Lewiatan: Minimalne wynagrodzenie powiązane z sytuacją gospodarczą? Przedsiębiorcy postulują wyższy wzrost wynagrodzeń w budżetówce

W 2025 r. wzrośnie wynagrodzenie minimalne, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Nazwa "urlop macierzyński" jest nieadekwatna? Kojarzy się z wypoczynkiem

44 proc. badanych jest zdania, że należy zmienić nazwę "urlop macierzyński". Obowiązująca nazwa sugeruje, że opieka nad dzieckiem jest czasem odpoczynku. Ruszyła kampania edukacyjna #ToNieUrlop, zmieniająca krzywdzące przekonania społeczne na temat opieki nad małym dzieckiem i urlopów macierzyńskich. 

Wkrótce będą wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wzrost o 100 proc. – od kiedy?

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania rosną też potrzeby osób uprawnionych do alimentów. Nowelizacja przepisów o ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwiększy wysokość wsparcia materialnego z funduszu alimentacyjnego.

REKLAMA

4650 zł brutto płacy minimalnej w 2025 roku: postulat wszystkich związków zawodowych. Czy rząd się zgodzi? Finanse publiczne z reguły zyskują na podwyżce najniższej krajowej

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Zmiany w raportach ZUS RPA i ZUS RIA. Będą nowe kody tytułu ubezpieczenia

Zmienią się wzory imiennego raportu miesięcznego o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA oraz wzoru raportu informacyjnego – o symbolu ZUS RIA. Pojawią się też nowe kody tytułu ubezpieczenia. Trwają prace nad nowelizacją przepisów.

Będzie zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniosą świadczenia zależne od płacy minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie za pracę zmieni się od 1 stycznia 2025 r. Wraz z minimalną płacą zmieni się także wysokość świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem. Jakie to świadczenia? Ile wyniosą?

Odpowiedzialność pracodawcy za pogorszenie stanu zdrowia pracowników w czasie upału. Jaka jest, czy polisa ochroni

Jeżeli pracownik zasłabnie lub dozna udaru słonecznego lub cieplnego w czasie pracy, pracodawca naraża się na ewentualne roszczenie z żądaniem wypłaty odszkodowania. Przed tego rodzaju finansowymi konsekwencjami upałów firmy mogą się ubezpieczyć. Słuzy do tego polisa OC pracodawcy.

REKLAMA

Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co robić?

Dlaczego pracownicy niezadowoleni z pracy wciąż w niej tkwią? Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co można zrobić, aby podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy? Jak rozwijać kompetencje i szkolić się u dotychczasowego pracodawcy? Dlaczego tak mało pracowników decyduje się na rozmowę o podwyżce wynagrodzenia? Oto wskazówki eksperta rynku pracy, Mateusza Żydka.

Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

REKLAMA