| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenie > Ochrona wynagrodzenia > Obowiązki pracodawcy w związku z prowadzeniem egzekucji z wynagrodzenia

Obowiązki pracodawcy w związku z prowadzeniem egzekucji z wynagrodzenia

Z wynagrodzenia pracownika może być prowa­dzona zarówno egzekucja administracyjna, jak i komornicza. Organ egzekucyjny wysyła do pra­codawcy osoby zadłużonej i do dłużnika zawiado­mienie o zajęciu wynagrodzenia. W związku z pro­wadzeniem egzekucji na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków. Za ich niewypełnienie grozi kara grzywny do 2 tys. zł.

Egzekucja a ubezpieczenia

Egzekucja jest przymusowym wykonaniem dwóch rodzajów obowiązków - pieniężnych i niepienięż­nych - na podstawie tytułu wykonawczego wyda­nego przez uprawniony organ. Czynnością wstęp­ną, która zmierza do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jest upomnienie przesłane przez wierzyciela do dłużnika. Postępowanie egzekucyj­ne może zostać wszczęte po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.

Egzekucję administracyjną prowadzi organ egze­kucyjny, m.in. naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz, prezydent, dyrektor oddziału ZUS. Koszty tego postępowania to opłaty za czynności egzekucyjne i wydatki związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Opłaty egzekucyj­ne to opłaty uiszczane przez zobowiązanego za dokonanie określonych czynności egzekucyjnych.

Dyrektor oddziału ZUS prowadzi egzekucję nie­opłaconych składek na ubezpieczenia spo­łeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz pochodnych od tych należności. Dyrektor oddziału ZUS prowadzi również egzekucję nie­należnie pobranych świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Egzekucja a zasiłek

Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłki z ubez­pieczeń społecznych (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy) korzystają z ochrony przed potrące­niami według odrębnych zasad. Zasiłki podlegają egzekucji na zasadach określonych w art. 139-144 ustawy emerytalnej.

Potrącenia egzekucyjne mogą być dokonywane w następujących granicach:

  • na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych na mocy tytułów wykonawczych - do wysokości 60% kwoty zasiłku,
  • na zaspokojenie należności związanych z odpłat­nością za pobyt w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pie­lęgnacyjno-opiekuńczych - do wysokości 50% kwoty zasiłku,
  • na zaspokojenie innych egzekwowanych należ­ności na mocy tytułów wykonawczych - do wysokości 25% kwoty zasiłku.

Kwoty wolne od potrąceń są obliczane procentowo od aktualnie obowiązującej najniższej emerytury, tj.:

  • 50% najniższej emerytury - przy potrącaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonaw­czych na zaspokojenie należności alimentacyj­nych, należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedło­żonego przez niego tytułu wykonawczego oraz potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytu­łów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 20% najniższej emerytury - z tytułu odpłatno­ści za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opie­kuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyj­no-opiekuńczych,
  • 60% najniższej emerytury - przy potrącaniu innych należności.

Kwotę do potrącenia ustala się od kwoty brutto zasiłku, tj. przed odliczeniem miesięcznej zalicz­ki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku zbiegu potrąceń nie mogą one prze­kroczyć łącznie 70% świadczenia.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Burchard

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »