| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Firma a ubezpieczenie > Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. a składki ZUS

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. a składki ZUS

Spółka jawna przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana organizacji prawnej przedsiębiorstwa wymaga szczególnych obowiązków wobec ZUS.

Problem

Spółka jawna przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa sp. z o.o. została zawarta w formie aktu notarialnego 19 czerwca 2017 r., natomiast wpisu nowego podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dokonano 1 miesiąc później. Zmianie uległa tylko organizacja prawna przedsiębiorstwa. Nie zaszły żadne zmiany w stosunku do zatrudnionych osób (zostały one pisemnie poinformowane o zmianie). Czy w związku ze zmianą organizacji prawnej przedsiębiorstwa wymagane są szczególne obowiązki wobec ZUS? Z jaką datą należy zgłosić zmianę w ZUS - z datą zawarcia aktu notarialnego czy z datą wpisu podmiotu do KRS?

Rada

Datą przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest dzień wpisu nowej spółki do KRS. Na podstawie wpisu spółki z o.o. do KRS dane podmiotu po przekształceniu są przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP). Za pośrednictwem CRP-KEP trafiają również do Centralnego Rejestru Płatników Składek prowadzonego przez ZUS i na tej podstawie ZUS dokonuje właściwych zmian w zakresie danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych płatnika. Z dniem przekształcenia spółki jawnej w wieloosobową spółkę z o.o. wspólnicy spółki jawnej tracą tytuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Muszą wyrejestrować się jako płatnicy składek i jako osoby ubezpieczone od dnia wpisu przekształconego podmiotu do KRS.

Uzasadnienie

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. wymaga dokonania przez wspólników określonych czynności, m.in. podjęcia uchwały o przekształceniu spółki, zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, zgłoszenia do KRS. Spółka jawna (czyli spółka przekształcana) staje się spółką z o.o. (spółką przekształconą) z chwilą wpisu spółki z o.o. do KRS. Wynika to wprost z art. 552 Kodeksu spółek handlowych. A zatem sam fakt sporządzenia przed notariuszem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie przesądza jeszcze o przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o.o. (nie jest to zatem data przekształcenia spółki).

Datą przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. jest dzień wpisu spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego.

W następstwie przekształcenia (czyli wpisu spółki z o.o. do KRS) wszystkie prawa przysługujące spółce jawnej stają się prawami spółki z o.o. Kontynuuje ona działalność spółki jawnej.Oznacza to, że spółka z o.o. nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań, by korzystać z praw i wykonywać obowiązki spółki jawnej (nie ma zatem wymogu np. aneksowania umów zawartych przez spółkę jawną). Potwierdził to Sąd Najwyższy m.in. w postanowieniu z 3 lutego 2016 r. (V CSK 336/15):

Przepis art. 553 § 1 k.s.h. wprowadza zasadę kontynuacji. W wyniku przekształcenia dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej struktury spółki przy zachowaniu tożsamości podmiotu. Dokonanie przekształcenia jest neutralne dla praw i obowiązków, a przekształcana spółka cały czas pozostaje ich podmiotem. Oznacza to, że treść stosunków prawnych łączących spółkę z podmiotami trzecimi nie ulega zmianie. Można się więc posłużyć określeniem, że zachodzi ciągłość bytu spółki (…).

Polecamy książkę: Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 r.

Kontynuacji podlegają także umowy o pracę zawarte przez spółkę jawną. Dlatego w razie przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. nie ma zastosowania art. 231 Kodeksu pracy (jest to pogląd dominujący, choć wśród praktyków prawa pracy i przedstawicieli doktryny dość często występuje również odmienne stanowisko). Stanowisko o niestosowaniu art. 23¹ Kodeksu pracy zajął Sąd Najwyższy np. w orzeczeniu z 19 października 2010 r. (I PK 91/10):

Bez względu na to, czy dochodzi do przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową, kapitałowej w osobową, kapitałowej w inną kapitałową, spółka przekształcona nie jest nowym pracodawcą, lecz tym samym, chociaż nie takim samym. Mamy do czynienia z ciągłością podmiotu o zmienionej strukturze organizacyjnej. W takiej sytuacji zastosowanie do pracowników przekształconej spółki ma nie art. 231 KP, lecz korzystniejszy art. 553 § 1 KSH.

Nie wydaje się zatem właściwe, by pracodawca, który zmienia jedynie formę prawną, miał stosować art. 23¹ Kodeksu pracy. Jednak płatnik składek, który ma w tym zakresie wątpliwości, może wystąpić do ZUS o wydanie indywidualnej interpretacji na podstawie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pytanie we wniosku o wydanie interpretacji nie może jednak dotyczyć samego obowiązku składania dokumentów ubezpieczeniowych w związku z przekształceniem spółki (na tak postawione pytanie ZUS nie udzieli odpowiedzi w formie interpretacji indywidualnej), lecz zakresu podlegania ubezpieczeniom przez pracowników.

Przyjmując tę wynikającą z orzecznictwa (i dominującą wśród ekspertów) tezę, w odniesieniu do pracowników-ubezpieczonych nie ma potrzeby wykonywania w ZUS żadnych działań. Z kolei w zakresie danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych płatnika składek ZUS sam dokona w systemie informatycznym niezbędnych zmian na podstawie wpisu spółki z o.o. do KRS (tzw. dane podstawowe) oraz NIP-8 składanego do właściwego ze względu na siedzibę spółki urzędu skarbowego (tzw. dane uzupełniające). Płatnik-spółka jawna staje się płatnikiem-spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ze względu zaś na fakt, że w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wspólnicy spółki jawnej są traktowani jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (każdy jest zgłoszony w ZUS odrębnie jako płatnik składek oraz jako osoba ubezpieczona - co najmniej z tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego) - z dniem przekształcenia spółki jawnej w wieloosobową spółkę z o.o. wspólnicy tracą tytuł do ubezpieczeń. Od tego zatem dnia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoby prowadzące działalność pozarolniczą. Wspólnicy powinni zatem wyrejestrować się z ubezpieczeń oraz wyrejestrować się jako płatnicy składek. Czynności te należy wykonać w terminie 7 dni od daty ustania tytułu do ubezpieczeń.

Przykład

Działająca od 2013 r. spółka jawna została przekształcona w wieloosobową spółkę z o.o. (dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej zostali wspólnikami spółki z o.o.). Umowa spółki o.o. została zawarta 19 czerwca 2017 r., a wpisu do KRS dokonano 19 lipca 2017 r. W tej sytuacji nowy (przekształcony) podmiot, czyli spółka z o.o.:

  • w zakresie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek - nie ma żadnych obowiązków wobec ZUS (ZUS dokona tych zmian we własnym zakresie);

  • w zakresie umów o pracę zawartych z pracownikami - stosunki pracy są kontynuowane na dotychczasowych warunkach, wskazane jest poinformowanie pracowników o zmianie formy organizacyjnej przedsiębiorstwa;

  • w zakresie umów cywilnoprawnych zawartych z innymi ubezpieczonymi (zleceniobiorcami) - nie podejmuje żadnych czynności; stosunki prawne z tymi osobami są kontynuowane na dotychczasowych warunkach;

  • w zakresie danych dotyczących ubezpieczonych w ZUS - nie ma wymogu podejmowania jakichkolwiek działań;

  • w zakresie obowiązku ubezpieczeniowego byłych wspólników spółki jawnej - wspólnicy wyrejestrowują się jako płatnicy oraz z ubezpieczeń (tracą bowiem tytuł do ubezpieczenia z dniem zarejestrowania w KRS spółki z o.o.).

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 552, art. 553, art. 555 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1133

- art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

- art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1072

- art. 10 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 819

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK