Kategorie

Rejestracja układu zbiorowego pracy

Paweł Barański
Aby układ zbiorowy pracy uzyskał moc obowiązującą, konieczna jest jego rejestracja. Podczas procedury rejestracyjnej badana jest zgodność układu z przepisami prawa.

Dla zakładowych układów zbiorowych pracy rejestr prowadzi właściwy okręgowy inspektor pracy, natomiast dla układów ponadzakładowych – minister właściwy do spraw pracy. Wymóg rejestracji odnosi się także odpowiednio do protokołów dodatkowych do układów zbiorowych, porozumień o stosowaniu układu oraz do protokołów dodatkowych do takich porozumień.

Podstawą jest wniosek

Postępowanie rejestrowe jest wszczynane na wniosek złożony przez jedną lub obie strony układu do organu rejestracyjnego. Właściwego okręgowego inspektora należy ustalić według siedziby pracodawcy będącego stroną układu.

Wniosek o rejestrację układu powinien zawierać:

 • datę oraz miejsce zawarcia układu,
 • datę wejścia w życie układu,
 • termin mocy obowiązującej układu,
 • wskazanie stron układu, wraz z ich siedzibami i adresami do korespondencji,
 • informację o spełnieniu przez strony warunków wymaganych do zawarcia układu,
 • określenie zakresu obowiązywania układu, w szczególności terytorialnego i podmiotowego,
 • liczbę pracowników objętych układem,
 • oświadczenie odpowiedniego organu o spełnieniu wymogów dotyczących dysponowania odpowiednią ilością środków finansowych (w przypadku rejestrowania układu zawartego dla pracowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Do wniosku należy dołączyć:

 • zszyty lub oprawiony tekst układu (w liczbie egzemplarzy o 2 sztuki większej od liczby podmiotów, które zawarły układ),
 • pełnomocnictwa osób zawierających układ w imieniu organów do tego uprawnionych,
 • odpis orzeczenia sądu stwierdzającego reprezentatywność organizacji związkowej będącej stroną układu,
 • pismo ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji) potwierdzające wchodzenie w jej skład ogólnokrajowego związku zawodowego lub zrzeszenia (federacji) związków zawodowych,
 • wyciąg z rejestru organizacji związkowych lub organizacji pracodawców stwierdzający zarejestrowanie danej organizacji,
 • wyciąg ze statutu organizacji związkowej lub organizacji pracodawców wskazujący organ tej organizacji właściwy do zawarcia układu,
 • tekst układu ponadzakładowego obowiązującego u pracodawcy (w przypadku wniosku o rejestrację układu zakładowego).

WAŻNE!

Jeżeli organ rejestrowy dysponuje już aktualnymi wersjami wymaganych dokumentów, to nie trzeba ponownie dołączać ich do wniosku.

Ocena wniosku

Przy braku zastrzeżeń organu rejestrowego układ podlega rejestracji. Na wpis układu zakładowego do rejestru organ ma 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku. Termin ten dla układu ponadzakładowego wynosi 3 miesiące.

Organ ma jednak możliwość żądania uzupełnienia przedłożonego wniosku. Żądanie takie może dotyczyć informacji i dokumentów, które są niezbędne do ustalenia zgodności z prawem procedury zawarcia układu oraz stwierdzenia, czy układ nie zawiera nielegalnych postanowień.

Zwrot wniosku i odmowa rejestracji

Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny i nie został na żądanie organu uzupełniony, to nie podlega on rozpatrzeniu i jest zwracany wraz ze wszystkimi załącznikami. Wówczas musi być do niego dołączone pisemne uzasadnienie odmowy jego rozpatrzenia. Doktryna podkreśla, że wniosek nie może być zwrócony bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia jego braków.

Istnieje możliwość zaskarżenia zwrotu wniosku do sądu, co jednak nie wynika wprost z przepisów. Warto też zaznaczyć, że zwrócony wniosek może być złożony ponownie.

Zadaniem organu rejestrowego jest przede wszystkim badanie, czy układ jest zgody z prawem. Organ nie może samodzielnie ingerować w treść przedłożonego układu. Jeżeli więc stwierdzi istnienie niezgodnych z przepisami postanowień, to może on wezwać strony układu do dokonania w układzie odpowiednich zmian w celu dostosowania go do wymogów prawa. Może również zarejestrować układ z pominięciem nielegalnych postanowień, ale tylko jeżeli strony układu wyrażą na to zgodę.

W sytuacji niedokonania przez strony wymaganych zmian w układzie w terminie 14 dni od wezwania lub braku zgody na wpisanie układu do rejestru bez niezgodnych z prawem postanowień organ odmawia rejestracji układu zbiorowego. Uzasadnione, pisemne powiadomienie o odmowie rejestracji musi być przekazane stronom układu.

Przykład

Okręgowy inspektor pracy stwierdził, że zakładowy układ zbiorowy zawiera postanowienia mniej korzystne dla pracowników niż przepisy układu ponadzakładowego. Strony układu zakładowego nie wyraziły jednak zgody na pominięcie tych postanowień przy rejestracji oraz nie dokonały zmian w tym zakresie, twierdząc, że inspektor nie ma racji. Inspektor odmówił więc rejestracji układu.


Po odmowie rejestracji

Odmowa rejestracji układu nie oznacza całkowitego niepowodzenia. Po otrzymaniu zawiadomienia o odmowie stronom przysługuje odwołanie do sądu. W przypadku układu zakładowego będzie to sąd rejonowy – sąd pracy właściwy dla siedziby pracodawcy będącego stroną układu, natomiast dla układu ponadzakładowego – Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od otrzymania zawiadomienia. Odwołanie w tym czasie muszą wnieść wszystkie strony układu (wyrok SN z 4 kwietnia 2002 r., I PKN 262/01).

Możliwość podważenia zarejestrowanego układu

Każda osoba mająca interes prawny może wystąpić do organu rejestrującego z pisemnym, uzasadnionym zastrzeżeniem, że zarejestrowany układ został zawarty z naruszeniem przepisów o zawieraniu układów zbiorowych. Termin do wniesienia takiego zastrzeżenia wynosi 90 dni od rejestracji układu. Wówczas organ rejestrujący ma 14 dni na wezwanie stron układu do złożenia – w terminie co najmniej 30 dni – wyjaśnień i przedstawienia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do rozparzenia zastrzeżenia. Jeżeli strony układu nie wywiążą się z tego obowiązku we wskazanym terminie lub w okresie co najmniej 30 dni nie usuną nieprawidłowości dotyczących zawarcia układu, to organ wykreśla taki układ zbiorowy z rejestru. Po otrzymaniu pisemnego i uzasadnionego postanowienia o wykreśleniu układu stronom przysługuje odwołanie do sądu na takich samych warunkach jak w przypadku odmowy rejestracji.

Podstawa prawna:

 • art. 24111 Kodeksu pracy,
 • rozporządzenie MPiPS z 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (DzU nr 34, poz. 408).

Orzecznictwo:

 • wyrok SN z 4 kwietnia 2002 r. (I PKN 262/01, OSNP 2004/6/97).
Poszerzaj swoją wiedzę z naszej publikacji
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach ZUS – rewolucja w rozliczeniach
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.