Kategorie

Wynagrodzenie minimalne 2013 r. - praktyczne skutki podwyższenia

Joanna Nowicka
Płaca minimalna - skutki podwyższenia. /Fot. Fotolia
Płaca minimalna - skutki podwyższenia. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Od 1 stycznia 2013 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 1600 zł brutto miesięcznie (w 2012 r. wynosiło ono 1500 zł). Wzrosły zatem nie tylko koszty składkowo-podatkowe związane z zatrudnieniem, ale też m.in. wysokość dodatku za pracę w nocy, minimalne świadczenia chorobowe, kwoty wolne od potrąceń, wysokość odpraw z tytułu zwolnień grupowych oraz minimalnego odszkodowania za mobbing.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 6 ust. 1 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Wyjątek od tej zasady obejmuje pracowników rozpoczynających pracę po raz pierwszy w życiu w danym roku. W okresie pierwszego roku pracy wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia – czyli w 2013 r. nie niższe niż 1280 zł.

Jak obliczyć płacę minimalną netto

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 1600 zł jest wartością brutto. Osoby najniżej zarabiające otrzymują „do ręki” pensję pomniejszoną o należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne i o potrąconą zaliczkę na podatek dochodowy. To, jaką płacę minimalną netto należy wypłacać w 2013 r. osobie otrzymującej najniższe wynagrodzenie, zależy od kilku czynników – w tym m.in. od przysługujących tej osobie pracowniczych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów – podstawowych lub podwyższonych (art. 22 ust. 2 updof), oraz od tego, czy miesięczną zaliczkę na podatek pracownika zakład pracy pomniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – tj. o 46,33 zł (na podstawie oświadczenia PIT-2).

Zobacz także: Minimalne wynagrodzenie za pracę 2013

Z tego względu, z jednego punktu wyjścia (wynagrodzenia minimalnego brutto) możliwe do uzyskania są aż cztery wyniki.

W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia do wypłaty istotne znaczenie mają składki potrącane z pensji pracownika (tj. te w części przez niego finansowane). W 2013 r. procentowe stawki składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne nie uległy zmianie – są takie same jak w 2012 r. We wszystkich czterech wariantach obliczeń składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne – w częściach finansowanych przez pracownika – należy liczyć w ten sam sposób:

Składki na ubezpieczenia społeczne

W pierwszej kolejności należy obliczyć od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (czyli od kwoty 1600 zł) składki na ubezpieczenia społeczne:

 • 1600 zł × 9,76% = 156,16 zł – składka na ubezpieczenie emerytalne,
 • 1600 zł × 1,5% = 24 zł – składka na ubezpieczenia rentowe,
 • 1600 zł × 2,45% = 39,20 zł – składka na ubezpieczenie chorobowe.

Razem (13,71%) składki te wynoszą: 219,36 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Następnie należy obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

 • 1600 zł – 219,36 zł = 1380,64 zł – podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 1380,64 zł × 9% = 124,26 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne należna do ZUS,
 • 1380,64 zł × 7,75% = 107 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek.

Koszty uzyskania przychodów w 2013 r. wynoszą:

 • 111,25 zł miesięcznie – gdy podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy (są to tzw. koszty podstawowe),
 • 139,06 zł miesięcznie – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę (są to tzw. koszty podwyższone).

W porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa także zmianie skala podatkowa (art. 27 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof).

Wariant I: podstawowe koszty + PIT-2

Zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika, który złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 (z podstawowymi kosztami uzyskania przychodów; dalej: kup), oblicza się w sposób następujący:

 • 1380,64 zł – 111,25 zł (kup) = 1269,39 zł; po zaokrągleniu 1269 zł – podstawa opodatkowania,
 • (1269 zł × 18%) – 46,33 zł = 182,09 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
 • 182,09 zł – 107 zł (składka zdrowotna stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru) = 75,09 zł; po zaokrągleniu 75 zł – zaliczka na podatek dochodowy należna do urzędu skarbowego.

Wynagrodzenie minimalne netto tego pracownika w 2013 r. wynosi:

1600 zł – (219,36 zł + 124,26 zł + 75 zł) = 1181,38 zł.

Zobacz również serwis: Ubezpieczenia

Wariant II: podstawowe kup (bez PIT-2)

Zaliczkę na podatek dochodowy dla pracownika, który nie złożył pracodawcy oświadczenia PIT-2 (z podstawowymi kup), oblicza się w sposób następujący:

 • 1380,64 zł – 111,25 zł (kup) = 1269,39 zł; po zaokrągleniu 1269 zł – podstawa opodatkowania,
 • (1269 zł × 18%) = 228,42 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
 • 228,42 zł – 107 zł (składka zdrowotna stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru) = 121,42 zł; po zaokrągleniu 121 zł – zaliczka na podatek dochodowy należna do urzędu skarbowego.

Wynagrodzenie minimalne netto tego pracownika w 2013 r. wynosi:

1600 zł – (219,36 zł + 124,26 zł + 121 zł) = 1135,38 zł.

Wariant III: podwyższone kup + PIT-2

Zaliczkę na podatek dochodowy dla pracownika, który złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 (z podwyższonymi kup), oblicza się w sposób następujący:

 • 1380,64 zł – 139,06 zł (kup) = 1241,58 zł; po zaokrągleniu 1242 zł – podstawa opodatkowania,
 • (1242 zł × 18%) – 46,33 zł = 177,23 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
 • 177,23 zł – 107 zł (składka zdrowotna stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru) = 70,23 zł; po zaokrągleniu 70 zł – zaliczka na podatek dochodowy należna do urzędu skarbowego.

Wynagrodzenie minimalne netto tego pracownika w 2013 r. wynosi:

1600 zł – (219,36 zł + 124,26 zł + 70 zł) = 1186,38 zł.

Wariant IV: podwyższone kup (bez PIT-2)

Zaliczkę na podatek dochodowy dla pracownika, który nie złożył pracodawcy oświadczenia PIT-2 (z podwyższonymi kup), oblicza się w sposób następujący:

 • 1380,64 zł – 139,06 zł (kup) = 1241,58 zł; po zaokrągleniu 1242 zł – podstawa opodatkowania,
 • (1242 zł × 18%) = 223,56 zł – zaliczka na podatek dochodowy,
 • 223,56 zł – 107 zł (składka zdrowotna stanowiąca 7,75% podstawy wymiaru) = 116,56 zł; po zaokrągleniu 117 zł – zaliczka na podatek dochodowy należna do urzędu skarbowego.

Wynagrodzenie minimalne netto tego pracownika w 2013 r. wynosi:

1600 zł – (219,36 zł + 124,26 zł + 117 zł) = 1139,38 zł.

Zobacz również: Forum Kadry - ZUS i Płace

Pracownik w pierwszym roku pracy

W analogiczny jak wyżej sposób oblicza się minimalne wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jego pierwszego roku pracy, z tym że należy zastosować kwotę wyjściową w wysokości 1280 zł (80% z 1600 zł).

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne od pensji minimalnej „początkującego” pracownika – w części przez niego finansowanej – wynoszą:

Składki na ubezpieczenia społeczne

 • 1280 zł × 9,76% = 124,93 zł – składka na ubezpieczenie emerytalne,
 • 1280 zł × 1,5% = 19,20 zł – składka na ubezpieczenia rentowe,
 • 1280 zł × 2,45% = 31,36 zł – składka na ubezpieczenie chorobowe.

Razem (13,71%) składki te wynoszą: 175,49 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

 • 1280 zł – 175,49 zł = 1104,51 zł – podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 1104,51 zł × 9% = 99,40 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne należna do ZUS,
 • 1104,51 zł × 7,75% = 85,60 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek.

Dodatek za pracę w nocy

Wraz ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego, w 2013 r. wzrosła wysokość dodatku za pracę w porze nocnej (za każdą godzinę pracy). Dodatek ten stanowi 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.).

Wysokość dodatku za pracę w nocy zależy od wymiaru czasu pracy w danym miesiącu w 2013 r., co obrazuje tabela 1.

TABELA 1. Wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej w 2013 r.

Miesiące

Liczba godzin do przepracowania

Kwota dodatku brutto

(1600 zł : liczbę godzin) × 20%

Kwota dodatku brutto dla osób w pierwszym roku pracy

(1280 zł : liczbę godzin) × 20%

Styczeń

176

1,82 zł

1,45 zł

Luty

160

2,00 zł

1,60 zł

Marzec

168

1,90 zł

1,52 zł

Kwiecień

168

1,90 zł

1,52 zł

Maj

160

2,00 zł

1,60 zł

Czerwiec

160

2,00 zł

1,60 zł

Lipiec

184

1,74 zł

1,39 zł

Sierpień

168

1,90 zł

1,52 zł

Wrzesień

168

1,90 zł

1,52 zł

Październik

184

1,74 zł

1,39 zł

Listopad

152

2,11 zł

1,68 zł

Grudzień

160

2,00 zł

1,60 zł

Zobacz: Nadgodziny w porze nocnej - jak obliczyć za nie wynagrodzenie

Podstawa zasiłku chorobowego

W 2013 r. wraz ze wzrostem minimalnej pensji wzrosła także minimalna podstawa zasiłku chorobowego. Wynosi ona obecnie 1380,64 zł (1600 zł po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 13,71%, tj. 219,36 zł). Dla pracownika zatrudnionego w pierwszym roku pracy jest to kwota 1104,51 zł.

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, zmniejszonej proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy.

Wyższe kwoty od potrąceń

Zmieniły się także m.in. kwoty wolne od potrąceń na podstawie art. 871 § 1 i art. 91 § 2 k.p., co przedstawia tabela 2.

TABELA 2. Kwoty wolne od potrąceń w 2013 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

Sposób obliczenia wynagrodzenia minimalnego netto

Wysokość wynagrodzenia minimalnego netto

75% wynagrodzenia minimalnego

90% wynagrodzenia minimalnego

80% wynagrodzenia minimalnego

Podstawowe kup + PIT-2

1181,38 zł

886,04 zł

1063,24 zł

945,10 zł

Podstawowe kup (bez PIT-2)

1135,38 zł

851,54 zł

1021,84 zł

908,30 zł

Podwyższone kup + PIT-2

1186,38 zł

889,79 zł

1067,74 zł

949,10 zł

Podwyższone kup (bez PIT-2)

1139,38 zł

854,54 zł

1025,44 zł

911,50 zł

Zobacz także: Czy zawsze kwoty wolne od potrąceń są takie same

Minimalne odszkodowanie za mobbing

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła także minimalna kwota odszkodowania, jakiego ma prawo dochodzić od pracodawcy pracownik poszkodowany z tytułu mobbingu, który wskutek takich zachowań rozwiązał umowę o pracę.

Odszkodowanie dla pracownika z tytułu mobbingu nie może być niższe od minimalnej pensji, tj. od 1 stycznia 2013 r. od kwoty 1600 zł (art. 943 § 4 k.p.).

Podstawy prawne:

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314)

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 1540)

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 2)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1026)

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.