REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczenie wynagrodzenia z dwóch umów o pracę

Katarzyna Smulczyk
Specjalista ds. kadr i płac; wieloletni praktyk, doradca i audytor prawa pracy, doświadczona i ceniona trener, wykładowca uniwersytecki.; prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe dla firm z sektora publicznego i prywatnego oraz wykłady na Uniwersytecie Łódzkim; współpracuje z kilkudziesięcioma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących: naliczania wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, korekty dokumentacji płacowej, prawa pracy, zasad podlegania składkom ZUS, świadczeń chorobowych i rodzicielskich oraz czasu pracy.

REKLAMA

Prawo pracy dopuszcza, aby pracodawca zawarł z jednym pracownikiem więcej niż jedną umowę o pracę. Jeżeli kod ubezpieczenia z drugiej umowy będzie taki jak z pierwszej, nie trzeba pracownika zgłaszać do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W raporcie dla ZUS dotyczącym opłacenia składek należy jednak wykazać przychody ze wszystkich umów. Nie trzeba dla każdej z nich sporządzać osobnego raportu. Również wypłatę dla pracownika pracodawca oblicza od sumy przychodów.

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest objęty ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, wypadkowym, chorobowym) oraz zdrowotnym. Nie ma znaczenia to, ile umów pracodawca zawrze z pracownikiem. Obowiązkowe podleganie ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu dotyczy każdej umowy o pracę.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Jeżeli kolejna umowa, którą pracodawca podpisze z pracownikiem, nie jest wykonywana w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – pracodawca nie musi ponownie zgłaszać pracownika do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu kolejnej umowy. Jeżeli nie zmienia się sam kod ubezpieczenia (w przypadku umowy o pracę 01 10 X X) – nie ma potrzeby zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny tego samego pracownika. Również gdy pracownik jest zatrudniony np. w innym wymiarze czasu pracy, nie ma obowiązku ponownego zgłoszenia pracownika do ZUS, jeśli jest to ten sam kod ubezpieczenia. Informacja o innym wymiarze czasu pracy zostanie bowiem wykazana w miesięcznym raporcie składanym Zakładowi (ZUS RCA).

Rozliczenie w raporcie ZUS RCA

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięty z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek naliczać składki od każdej umowy o pracę zawartej z pracownikiem i wykazać je w miesięcznych raportach dla ZUS. Dla potrzeb ich rozliczenia nie trzeba jednak wypełniać w ZUS RCA dla każdej umowy z osobna, tylko wykazuje się wszystko w jednym raporcie łącznie ze wszystkich umów o pracę. Również w tym raporcie pracodawca oprócz zsumowania wszystkich składek, musi także zsumować wymiar czasu pracy (przykład 1).

PRZYKŁAD 1: Dwie umowy na łącznie 17/16 etatu

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na pełny etat na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac z dniem 1 listopada 2009 r. Dodatkową umową o pracę zatrudnił tego pracownika na 1/16 etatu na stanowisku starszego inspektora do spraw BHP z dniem 1 stycznia 2010 r. Pracodawca, zgłaszając pracownika do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, powinien zgłosić go tylko z umowy zawartej na pełen etat, czyli z tytułu umowy, która została zawarta jako pierwsza. Natomiast rozliczając składki za tego pracownika, musi zsumować przychód pracownika z obydwu umów i wykazać go w łącznej kwocie w raporcie ZUS RCA. Należy pamiętać, aby zsumować wymiar czasu pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na pełny etat, nie ma problemu z ustaleniem wymiaru czasu pracy, który należy wpisać w raporcie ZUS RCA. Będzie to po prostu 1/1. Jeżeli mamy na przykład pracownika zatrudnionego na 1/8 etatu – to również nie ma problemu – będzie to 1/8. W omawianym przypadku pracownik oprócz umowy o pracę zawartej na pełny etat ma dodatkowo zawartą umowę o pracę na 1/16 etatu. 1/16 etatu to w układzie dziesiętnym liczba: 0,0625. Zatem pełny etat i 1/16 etatu stanowi 1,0625. Dla takiego pracownika wymiar czasu pracy, który należy wykazać w raporcie ZUS RCA, będzie równy w układzie ułamkowym 17/16.


Obliczenie składki zdrowotnej

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zaliczkę na podatek dochodowy płatnik (pracodawca) powinien naliczać od łącznej sumy uzyskanych przez pracownika przychodów otrzymanych w jednym miesiącu. Ponadto pracodawca do każdej z umów o pracę zawartej z pracownikiem powinien zastosować koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości, niezależnie od wymiaru czasu pracy (w 2011 r. wynoszą one 111,25 zł miesięcznie).

Aby ustalić podstawę naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy zsumować przychód pracownika ze wszystkich umów o pracę.

Rozliczając wynagrodzenie z dwóch umów o pracę w jednym miesiącu dla jednego pracownika, należy pamiętać, że na liście płac każda umowa o pracę powinna być rozliczona pod dwiema pozycjami. Nie należy sumować wynagrodzenia pracownika i wykazywać pod jedną pozycją. Jednak dla celów rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego należy zsumować dochód i dopiero od łącznej kwoty dokonać naliczeń (przykład 2). W momencie rozliczania wynagrodzenia z każdej umowy z osobna otrzymamy inne wyniki niż w momencie naliczana wynagrodzenia od łącznej kwoty. W takim przypadku w jednej z pozycji na liście płac należy skorygować naliczone składki do prawidłowych wartości – takich jakie wynikają z obliczeń dokonywanych od łącznych przychodów z obu umów.


PRZYKŁAD 2: Rozliczenie wynagrodzenia z dwóch umów o pracę

Pracodawca zatrudnił pracownika od 15 marca 2009 r. na stanowisku specjalisty ds. celnych z wynagrodzeniem zasadniczym 5000 zł brutto. Dodatkowo od 1 lutego 2011 r. zawarł z tym samym pracownikiem umowę na 1 etatu na stanowisku starszego inspektora ds. BHP z wynagrodzeniem zasadniczym 1000 zł brutto. Aby obliczyć wynagrodzenie dla pracownika, pracodawca powinien dokonać następujących wyliczeń:

● podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: 5000,00 zł + 1000,00 zł = 6000,00 zł,

● składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana ze środków pracownika: 6000,00 zł x 9,76% = 585,60 zł,

● składka na ubezpieczenie rentowe finansowana ze środków pracownika: 6000,00 zł x 1,5% = 90,00 zł,

● składka na ubezpieczenie chorobowe finansowana ze środków pracownika: 6000,00 zł x 2,45% = 147,00 zł,

● łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne: 585,60 zł + 90,00 zł + 147,00 zł = 822,60 zł,

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6000,00 zł – 822,60 zł = 5177,40 zł,

● składka na ubezpieczenie zdrowotne do potrącenia z wynagrodzenia pracownika: 5177,40 zł x 9% = 465,97 zł,

● składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku: 5177,40 zł x 7,75% = 401,25 zł,

podstawa naliczenia podatku dochodowego: 6000,00 zł – 822,60 zł – 111,25 zł – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodu z dwóch umów o pracę w pełnej wysokości) = 4954,90 zł, po zaokrągleniu 4955,00 zł,

● zaliczka na podatek dochodowy: 4955,00 zł x 18% (przyjmujemy, że pracownik znajduje się w pierwszym progu podatkowym) – 46,33 zł (przyjmujemy, że pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2, z którego wynika, że pracodawca może stosować ulgę podatkową dla pracownika) = 845,57 zł.

Od tak wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy pracodawca powinien odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75%: 845,57 zł – 401,25 zł = 444,32 zł, co po zaokrągleniu stanowi 444,00 zł i w takiej wysokości pracodawca powinien przekazać zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Kwota netto do wypłaty dla pracownika wynosi: 6000,00 zł – 822,60 zł – 465,97 zł – 444,00 zł = 4267,43 zł.

Oprócz tego pracodawca powinien naliczyć składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowane ze środków własnych.

Gdyby pracodawca dokonał naliczenia wynagrodzenia z każdej umowy z osobna, wyniki byłyby odmienne.

Podstawa prawna

 • ● Art. 9 pkt 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.
 • ● Art. 6, 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
 • Art. 81 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
 • ● Art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.
 • ● Art. 29 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – Dz.U. nr 158, poz. 1121; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. nr 186, poz. 1444.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Okres ochronny po macierzyńskim

  Czy jest okres ochronny po macierzyńskim? Czy po powrocie z macierzyńskiego pracodawca może zwolnić pracownicę? Jak zapewnić sobie ochronę przed zwolnieniem?

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia pracownika?

  1 stycznia 2024 r. zmieni się nie tylko wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmianie ulegnie także sposób obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika w celu porównania z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Od tego dnia do wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie można wliczyć dodatku za szczególne warunki pracy.

  Stres w pracy. Pięć sposobów na jego ograniczenie

  Stres w pracy jest nieuniknionym elementem życia zawodowego. Jego występowanie w optymalnych dawkach bywa nawet wskazane dla organizmu. Problem pojawia się wtedy, gdy osiąga on poziomy skrajne i zniechęca pracownika do angażowania się w pracę. 

  Jak być liderem przyszłości? Ekspert: Skup się na swoim potencjale i naturalnych cechach.

  Współczesny świat jest pełen wyzwań. Czujemy presję dynamicznie rozwijających się technologii, zmieniających się oczekiwań młodszych pokoleń pracowników i nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak pandemie. Do tego dochodzi niestabilność ekonomiczna i polityczna. W takim środowisku liderzy muszą być elastyczni, dostosowywać się i poszukiwać nowych, często niestandardowych rozwiązań. Jednak czy są gotowi podjąć to wyzwanie? Jak sprostać oczekiwaniom współczesnego świata i stać się liderem przyszłości?

  REKLAMA

  Polska na drugim miejscu w UE z najniższym bezrobociem. Według Eurostatu stopa bezrobocia w październiku 2023 r. wyniosła 2,8 proc

  Październik 2023 r. był kolejnym dobrym miesiącem na rynku pracy w Polsce. Z danych Eurostatu wynika, że ze stopą bezrobocia równą 2,8 proc. znajdujemy się w czołówce państw z najniższym wskaźnikiem bezrobocia w Unii Europejskiej. Nadal wypadamy znacznie lepiej niż średnia unijna wynosząca 6 proc.

  Szkolenia dla bezrobotnych. Można dostać nawet 21584 zł dofinansowania

  Chcesz otrzymać środki na szkolenie indywidualne? Sprawdź, co należy zrobić, aby urząd pracy zrefundował koszty szkolenia! 

  Premia świąteczna w tym roku zaskoczy pracowników? Pracodawcy planują wręczyć nawet ponad 500 zł

  W tym roku pracodawcy nie będą oszczędzać na premiach świątecznych? Ponad 500 zł premii chce wypłacić swojemu pracownikowi w tym roku 30 proc. firm. Dodatkowo prawie połowa pracodawców będzie organizować firmowe wigilie. 

  Benefity świąteczne 2024 – przedsiębiorcy będą najbardziej hojni od lat

  Rekordowo dużo firm planuje świąteczne premie dla pracowników. Deklaruje tak ponad połowa pracodawców (51 proc.). Wzrost liczby przedsiębiorców, którzy w tym okresie planują takie premie obserwujemy od 3 lat i może wiązać się to z inflacją i presją płacową. Od zakończenia pandemii rośnie też odsetek firm, które będą organizować spotkania wigilijne – takie wnioski płyną z badania, które wśród 1000 pracodawców przeprowadził Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Gfk. 

  REKLAMA

  4 grudnia - Barbórka. Co z przyszłością górników?

  W dniu 4 grudnia obchodzona jest Barbórka, to ważne tradycyjne święto dla górników i innych osób wykonujących  zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych. To święto przypada w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki trudnej pracy wykonywanej m.in. przez górników, marynarzy, architektów, kowali, kamieniarzy, dzwonników, kucharzy. Jaka jest przyszłość górników w związku z trwającym w Polsce procesem dekarbonizacji i przechodzenia na tzw. zieloną energię? Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w odbywającej się właśnie w Dubaju konferencji klimatycznej COP28.

  Legitymacja emeryta i rencisty w telefonie. Chcesz mieć plastikową legitymację w portfelu? Musisz złożyć wniosek

  Od początku 2023 roku emeryci i renciści mogą pobrać na swoje smartfony legitymację emeryta-rencisty w formie elektronicznej (mLegitymacja). Z tej możliwości skorzystało dotąd ponad 588 tys. osób. Legitymacja dostępna jest w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacja ta potwierdza m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych, czy ulg, np. ze zniżek na bilety komunikacyjne. Oczywiście można mieć również legitymację plastikową - ale trzeba w tym celu złożyć specjalny wniosek.

  REKLAMA