Kategorie

Rozliczenie wynagrodzenia z dwóch umów o pracę

Katarzyna Smulczyk
Specjalista ds. kadr i płac; wieloletni praktyk, doradca i audytor prawa pracy, doświadczona i ceniona trener, wykładowca uniwersytecki.; prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe dla firm z sektora publicznego i prywatnego oraz wykłady na Uniwersytecie Łódzkim; współpracuje z kilkudziesięcioma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących: naliczania wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, korekty dokumentacji płacowej, prawa pracy, zasad podlegania składkom ZUS, świadczeń chorobowych i rodzicielskich oraz czasu pracy.
Prawo pracy dopuszcza, aby pracodawca zawarł z jednym pracownikiem więcej niż jedną umowę o pracę. Jeżeli kod ubezpieczenia z drugiej umowy będzie taki jak z pierwszej, nie trzeba pracownika zgłaszać do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W raporcie dla ZUS dotyczącym opłacenia składek należy jednak wykazać przychody ze wszystkich umów. Nie trzeba dla każdej z nich sporządzać osobnego raportu. Również wypłatę dla pracownika pracodawca oblicza od sumy przychodów.

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest objęty ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, wypadkowym, chorobowym) oraz zdrowotnym. Nie ma znaczenia to, ile umów pracodawca zawrze z pracownikiem. Obowiązkowe podleganie ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu dotyczy każdej umowy o pracę.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Jeżeli kolejna umowa, którą pracodawca podpisze z pracownikiem, nie jest wykonywana w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – pracodawca nie musi ponownie zgłaszać pracownika do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu kolejnej umowy. Jeżeli nie zmienia się sam kod ubezpieczenia (w przypadku umowy o pracę 01 10 X X) – nie ma potrzeby zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny tego samego pracownika. Również gdy pracownik jest zatrudniony np. w innym wymiarze czasu pracy, nie ma obowiązku ponownego zgłoszenia pracownika do ZUS, jeśli jest to ten sam kod ubezpieczenia. Informacja o innym wymiarze czasu pracy zostanie bowiem wykazana w miesięcznym raporcie składanym Zakładowi (ZUS RCA).

Rozliczenie w raporcie ZUS RCA

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięty z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek naliczać składki od każdej umowy o pracę zawartej z pracownikiem i wykazać je w miesięcznych raportach dla ZUS. Dla potrzeb ich rozliczenia nie trzeba jednak wypełniać w ZUS RCA dla każdej umowy z osobna, tylko wykazuje się wszystko w jednym raporcie łącznie ze wszystkich umów o pracę. Również w tym raporcie pracodawca oprócz zsumowania wszystkich składek, musi także zsumować wymiar czasu pracy (przykład 1).

PRZYKŁAD 1: Dwie umowy na łącznie 17/16 etatu

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na pełny etat na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac z dniem 1 listopada 2009 r. Dodatkową umową o pracę zatrudnił tego pracownika na 1/16 etatu na stanowisku starszego inspektora do spraw BHP z dniem 1 stycznia 2010 r. Pracodawca, zgłaszając pracownika do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, powinien zgłosić go tylko z umowy zawartej na pełen etat, czyli z tytułu umowy, która została zawarta jako pierwsza. Natomiast rozliczając składki za tego pracownika, musi zsumować przychód pracownika z obydwu umów i wykazać go w łącznej kwocie w raporcie ZUS RCA. Należy pamiętać, aby zsumować wymiar czasu pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na pełny etat, nie ma problemu z ustaleniem wymiaru czasu pracy, który należy wpisać w raporcie ZUS RCA. Będzie to po prostu 1/1. Jeżeli mamy na przykład pracownika zatrudnionego na 1/8 etatu – to również nie ma problemu – będzie to 1/8. W omawianym przypadku pracownik oprócz umowy o pracę zawartej na pełny etat ma dodatkowo zawartą umowę o pracę na 1/16 etatu. 1/16 etatu to w układzie dziesiętnym liczba: 0,0625. Zatem pełny etat i 1/16 etatu stanowi 1,0625. Dla takiego pracownika wymiar czasu pracy, który należy wykazać w raporcie ZUS RCA, będzie równy w układzie ułamkowym 17/16.


Obliczenie składki zdrowotnej

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zaliczkę na podatek dochodowy płatnik (pracodawca) powinien naliczać od łącznej sumy uzyskanych przez pracownika przychodów otrzymanych w jednym miesiącu. Ponadto pracodawca do każdej z umów o pracę zawartej z pracownikiem powinien zastosować koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości, niezależnie od wymiaru czasu pracy (w 2011 r. wynoszą one 111,25 zł miesięcznie).

Aby ustalić podstawę naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy zsumować przychód pracownika ze wszystkich umów o pracę.

Rozliczając wynagrodzenie z dwóch umów o pracę w jednym miesiącu dla jednego pracownika, należy pamiętać, że na liście płac każda umowa o pracę powinna być rozliczona pod dwiema pozycjami. Nie należy sumować wynagrodzenia pracownika i wykazywać pod jedną pozycją. Jednak dla celów rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego należy zsumować dochód i dopiero od łącznej kwoty dokonać naliczeń (przykład 2). W momencie rozliczania wynagrodzenia z każdej umowy z osobna otrzymamy inne wyniki niż w momencie naliczana wynagrodzenia od łącznej kwoty. W takim przypadku w jednej z pozycji na liście płac należy skorygować naliczone składki do prawidłowych wartości – takich jakie wynikają z obliczeń dokonywanych od łącznych przychodów z obu umów.


PRZYKŁAD 2: Rozliczenie wynagrodzenia z dwóch umów o pracę

Pracodawca zatrudnił pracownika od 15 marca 2009 r. na stanowisku specjalisty ds. celnych z wynagrodzeniem zasadniczym 5000 zł brutto. Dodatkowo od 1 lutego 2011 r. zawarł z tym samym pracownikiem umowę na 1 etatu na stanowisku starszego inspektora ds. BHP z wynagrodzeniem zasadniczym 1000 zł brutto. Aby obliczyć wynagrodzenie dla pracownika, pracodawca powinien dokonać następujących wyliczeń:

● podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: 5000,00 zł + 1000,00 zł = 6000,00 zł,

● składka na ubezpieczenie emerytalne finansowana ze środków pracownika: 6000,00 zł x 9,76% = 585,60 zł,

składka na ubezpieczenie rentowe finansowana ze środków pracownika: 6000,00 zł x 1,5% = 90,00 zł,

● składka na ubezpieczenie chorobowe finansowana ze środków pracownika: 6000,00 zł x 2,45% = 147,00 zł,

● łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne: 585,60 zł + 90,00 zł + 147,00 zł = 822,60 zł,

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 6000,00 zł – 822,60 zł = 5177,40 zł,

● składka na ubezpieczenie zdrowotne do potrącenia z wynagrodzenia pracownika: 5177,40 zł x 9% = 465,97 zł,

● składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku: 5177,40 zł x 7,75% = 401,25 zł,

podstawa naliczenia podatku dochodowego: 6000,00 zł – 822,60 zł – 111,25 zł – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodu z dwóch umów o pracę w pełnej wysokości) = 4954,90 zł, po zaokrągleniu 4955,00 zł,

zaliczka na podatek dochodowy: 4955,00 zł x 18% (przyjmujemy, że pracownik znajduje się w pierwszym progu podatkowym) – 46,33 zł (przyjmujemy, że pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2, z którego wynika, że pracodawca może stosować ulgę podatkową dla pracownika) = 845,57 zł.

Od tak wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy pracodawca powinien odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75%: 845,57 zł – 401,25 zł = 444,32 zł, co po zaokrągleniu stanowi 444,00 zł i w takiej wysokości pracodawca powinien przekazać zaliczkę na podatek dochodowy do urzędu skarbowego.

Kwota netto do wypłaty dla pracownika wynosi: 6000,00 zł – 822,60 zł – 465,97 zł – 444,00 zł = 4267,43 zł.

Oprócz tego pracodawca powinien naliczyć składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowane ze środków własnych.

Gdyby pracodawca dokonał naliczenia wynagrodzenia z każdej umowy z osobna, wyniki byłyby odmienne.

Podstawa prawna

 • ● Art. 9 pkt 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478.
 • ● Art. 6, 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
 • Art. 81 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
 • ● Art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.
 • ● Art. 29 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – Dz.U. nr 158, poz. 1121; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.
 • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. nr 186, poz. 1444.
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.