| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Jak uwzględniać dodatki dla nauczycieli w podstawie wymiaru zasiłków

Jak uwzględniać dodatki dla nauczycieli w podstawie wymiaru zasiłków

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela mają prawo do wynagrodzenia za pracę oraz innych składników wynagrodzenia. Po spełnieniu wymaganych warunków nauczyciel ma prawo m.in. do dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, mieszkaniowego, wiejskiego. Nie wszystkie składniki wynagrodzenia nauczyciela są wliczane do podstawy wymiaru świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządowe mają prawo do dodatku funkcyjnego na takich samych zasadach jak do dodatku stażowego. Wysokość dodatku funkcyjnego jest uzależniona np. od wielkości szkoły. Dodatek jest wypłacany za okres faktycznie przepracowany.

WAŻNE!

Szczegółowe zasady przyznawania prawa do dodatku funkcyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach samorządowych określają przepisy wewnątrzzakładowe obowiązujące w szkole.

PRZYKŁAD

Dodatek funkcyjny dla dyrektora gminnej szkoły podstawowej został ustalony w wysokości 15% podstawy jego obliczenia. Podstawą obliczenia dodatku jest wynagrodzenie zasadnicze dyrektora przysługujące w danym miesiącu. To oznacza, że w przypadku nauczyciela, który wynagrodzenie zasadnicze otrzymuje w wysokości 3500 zł, dodatek funkcyjny wyniesie 525 zł. Dyrektor szkoły w okresie ostatnich 12 miesięcy przyjmowanych do ustalenia wysokości podstawy wymiaru zasiłku otrzymywał pensję zasadniczą i dodatek funkcyjny (3500 zł + 525 zł = 4025 zł). W styczniu 2010 r. był na zwolnieniu lekarskim przez 5 dni. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy wyliczyć w następujący sposób:

4025 zł x 13,71%* = 551,83 zł,

4025 zł – 551,83 zł = 3473,17 zł (kwota łącznego wynagrodzenia miesięcznego po odliczeniu składek ZUS finansowanych przez pracownika),

3473,17 zł x 80% = 2778,54 zł (wysokość wynagrodzenia chorobowego – 80%),

2778,54 zł : 30 dni = 92,62 zł,

92,62 zł x 5 dni zwolnienia lekarskiego = 463,10 zł – wynagrodzenie chorobowe brutto w styczniu 2010 r.

* dla ułatwienia, składki finansowane przez pracownika zostały odliczone łącznie.


Prawo do dodatku motywacyjnego jest uzależnione m.in. od dobrych wyników pracy nauczyciela, udokumentowanych osiągnięć uczniów. W szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej dodatek motywacyjny jest przyznawany na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wysokość dodatku nie może przekroczyć 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek motywacyjny jest uzależniony od wysokości wynagrodzenia zasadniczego, które przysługuje nauczycielowi w danym miesiącu. Dlatego dodatek powinien być zmniejszany albo zawieszany za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz świadczenia rehabilitacyjnego. W tych przypadkach jest on wliczany do podstawy wymiaru świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

PRZYKŁAD

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole prowadzonej przez ministerstwo kultury, którego pensja zasadnicza wynosi 2145 zł, za wyniki w pracy został przyznany dodatek motywacyjny na 3 miesiące (od 1 października do 31 grudnia 2009 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego). Od 1 stycznia 2010 r. nauczyciel nadal ma prawo do dodatku motywacyjnego w tej samej wysokości. Pracownik w lutym 2010 r. był na zwolnieniu lekarskim przez 10 dni. W ciągu 12 miesięcy, które należy uwzględnić do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, pracownik pobierał dodatek motywacyjny przez 4 miesiące. Przez te 4 miesiące jego pensja wynosiła 2574 zł. W pozostałym okresie pracownik otrzymywał tylko pensję zasadniczą w wysokości 2145 zł. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy wyliczyć w następujący sposób:

2145 zł x 13,71%* = 294,08 zł,

2145 zł – 294,08 zł = 1850,92 zł,

8 x 1850,92 zł = 14 807,36 zł,

2574 zł x 13,71%* = 352,90 zł,

2574 zł – 352,90 zł = 2221,10 zł,

4 x 2221,10 zł = 8884,40 zł,

14 807,36 zł + 8884,40 zł = 23 691,76 zł (suma wynagrodzeń uzyskanych w okresie 12 miesięcy uwzględnianych w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego),

23 691,76 zł : 12 miesięcy = 1974,31 zł,

1974,31 zł x 80% = 1579,45 zł,

1579,45 zł : 30 dni = 52,65 zł,

52,65 zł x 10 dni = 526,50 zł.

* dla ułatwienia, składki finansowane przez pracownika zostały odliczone łącznie.


Nauczyciel zatrudniony w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach ma prawo do dodatku za warunki pracy (art. 34 ust. 1 Karty Nauczyciela). Rodzaje tych prac są określone w rozporządzeniu z 31 stycznia 2005 r. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości realizowanych zadań lub wykonywanych prac.

Natomiast nauczycielom zatrudnionym w szkołach rządowych przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach w wysokości do 50% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego (§ 4 rozporządzenia z 3 kwietnia 2009 r.).

Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego. To oznacza, że dodatek ten nie przysługuje bądź jest pomniejszany za okresy choroby lub okresy pobierania zasiłków. Dodatek ten należy więc uwzględnić w podstawie wymiaru świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

Organy będące jednostkami samorządu terytorialnego w regulaminach wynagradzania mogą ustalić, że dodatek ten będzie wypłacany w okresie faktycznego wykonywania pracy. Wówczas dodatek będzie wliczany do podstawy wymiaru zasiłków.

PRZYKŁAD

Nauczycielom zatrudnionym w publicznej szkole specjalnej, którzy prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, przysługuje w miesiącu dodatek za warunki pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Kwota dodatku jest zmniejszana za dni nieobecności nauczyciela w pracy. Nauczyciel, który otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2500 zł, ma prawo do dodatku w wysokości 500 zł. Nauczyciel otrzymuje również dodatek za staż pracy w wysokości 12% wynagrodzenia zasadniczego, który nie jest zmniejszany za czas niezdolności do pracy i tym samym nie jest wliczany do podstawy wymiaru świadczeń. W okresie 12 miesięcy, z których jest liczona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, pracownik uzyskiwał dodatek za warunki pracy przez ostatnie 4 miesiące. Pracownik przez 5 dni był na zwolnieniu lekarskim. Podstawę wymiaru zasiłku należy wyliczyć w następujący sposób:

2500 zł x 13,71%* = 342,75 zł (składki od wynagrodzenia zasadniczego),

2500 zł – 342,75 zł = 2157,25 zł,

8 x 2157,25 zł = 17 258 zł,

3000 zł x 13,71%* = 411,30 zł (składki od sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy),

3000 zł – 411,30 zł = 2588,70 zł,

4 x 2588,70 zł = 10 354,80 zł,

17 258 zł + 10 354,80 zł = 27 612,80 zł (suma wynagrodzeń uzyskanych w okresie 12 miesięcy uwzględnianych w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego),

27 612,80 zł : 12 miesięcy = 2301,07 zł,

2301,07 zł x 80% = 1840,86 zł,

1840,86 zł : 30 dni = 61,36 zł,

61,36 zł x 5 dni = 306,80 zł.

* dla ułatwienia, składki finansowane przez pracownika zostały odliczone łącznie.


Nauczyciele zatrudnieni w szkołach zarówno prowadzonych przez administrację rządową, jak i samorządową mogą otrzymywać równocześnie więcej niż jeden rodzaj dodatku.

PRZYKŁAD

Zofia P. jest nauczycielką z 25-letnim stażem pracy w szkole podstawowej. Ma prawo do dodatku stażowego w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za dany miesiąc. Jest również wychowawcą klasy, przysługuje jej więc dodatek funkcyjny, który został ustalony jako 10% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego w miesiącu. Ponadto, z uwagi na charakter niektórych prowadzonych zajęć, przysługuje jej dodatek za pracę w trudnych warunkach w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego za dany miesiąc. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1900 zł. Za miesiąc pracy Zofii P. przysługuje następujące wynagrodzenie:

dodatek stażowy: 1900 zł x 20% = 380 zł,

dodatek funkcyjny: 1900 zł x 10% = 190 zł,

dodatek za warunki pracy: 1900 zł x 20% = 380 zł,

wynagrodzenie łącznie: 1900 zł + 380 zł + 190 zł + 380 zł = 2850 zł.

Wszystkie ww. dodatki Zofia P. otrzymywała w okresie 12 miesięcy wliczanych do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy wliczyć zarówno dodatek funkcyjny, za warunki pracy, jak i dodatek stażowy, ponieważ nie przysługują za czas niezdolności do pracy. Zofia P. przebywała 10 dni na zwolnieniu lekarskim. Podstawę wymiaru zasiłku wyliczamy w następujący sposób:

1900 zł + 190 zł + 380 zł + 380 zł = 2850 zł,

2850 zł x 13,71%* = 390,74 zł,

2850 zł – 390,74 zł = 2459,26 zł,

2459,26 zł x 80% = 1967,41 zł,

1967,41 zł : 30 dni = 65,58 zł,

65,58 zł x 10 dni = 655,80 zł.

* dla ułatwienia, składki finansowane przez pracownika zostały odliczone łącznie.

Podstawa prawna

  • art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.),
  • art. 30, art. 33, art. 34, art. 49, art. 54 Karty Nauczyciela,
  • § 2, § 3, § 4, § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. Nr 60, poz. 494),
  • § 5, § 6, § 7, § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.),
  • § 5, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. Nr 56, poz. 585 ze zm.),
  • § 2 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK