| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Zasiłek chorobowy z tytułu umowy zlecenia

Zasiłek chorobowy z tytułu umowy zlecenia

Zleceniobiorca otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przystąpi do tego ubezpieczenia dobrowolnie oraz ma wymagany okres wyczekiwania. Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego otrzyma zleceniobiorca zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego, nawet jeżeli nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy zlecenia

Zasiłek chorobowy przysługuje także po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jeżeli zleceniobiorca stał się niezdolny do pracy:

• w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego i niezdolność ta trwa nieprzerwanie po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

• jeżeli niezdolność do pracy trwała co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia,

• jeżeli niezdolność do pracy trwała co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia, jeżeli była spowodowana chorobą zakaźną lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczoną w zaświadczeniu lekarskim kodem „E”).

WAŻNE!

Zleceniobiorcy przysługuje zasiłek chorobowy za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego pod warunkiem, że ustał tytuł ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli osoba zgłosiła wniosek o wyłączenie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale nadal wykonuje umowę zlecenia lub współpracuje przy wykonywaniu umowy zlecenia, która jest tytułem do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, to zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje, jeżeli zleceniobiorca:

• ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

• kontynuuje działalność zarobkową lub podjął działalność zarobkową, która stanowi tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

• podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników,

• nie nabył prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia ze względu na brak wymaganego okresu wyczekiwania,

• jest uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych,

• jest uprawniony do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Okres wypłaty zasiłku

Zleceniobiorcom przysługuje tak jak innym ubezpieczonym zasiłek chorobowy za każdy dzień orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Przysługuje on przez okres trwania niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 182 dni, natomiast jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest gruźlica, zasiłek chorobowy przysługuje przez 270 dni.

WAŻNE!

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia nie mają prawa do wynagrodzenia chorobowego za 33 dni w roku kalendarzowym na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Od pierwszego dnia niezdolności mają prawo do zasiłku chorobowego.

Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, nawet jeżeli zostały spowodowane różnymi chorobami. Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się także okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje zasiłek chorobowy, oraz okresy, za które zleceniobiorca nie ma prawa do zasiłku chorobowego, gdyż niezdolność do pracy została spowodowana:

• umyślnym przestępstwem lub wykroczeniem popełnionym przez ubezpieczonego,

• nadużyciem alkoholu,

• wykonywaniem przez ubezpieczonego w czasie zwolnienia lekarskiego pracy zarobkowej albo wykorzystywaniem zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem.

Do okresu zasiłkowego nie należy wliczać okresów przypadających w czasie:

• wyczekiwania na prawo do zasiłku,

• tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Wysokość zasiłku zleceniobiorcy

Zasiłek chorobowy przysługuje zleceniobiorcy w wysokości 80% podstawy wymiaru, a za okres pobytu w szpitalu w wysokości 70% podstawy.

Zasiłek przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru (również za okres pobytu ubezpieczonego w szpitalu), gdy niezdolność do pracy:

• przypada w okresie ciąży (kod „B” w zwolnieniu lekarskim lub odrębne zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży),

• powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy (karta wypadku w drodze do lub z pracy, a w przypadku późniejszych następstw chorobowych w wyniku wcześniej stwierdzonego wypadku - zaświadczenie wystawione przez lekarza),

• powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów (zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie).

Zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego.

Zleceniobiorca ma obowiązek dostarczyć płatnikowi składek zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Przy obliczaniu terminu 7 dni przewidzianego na dostarczenie zaświadczenia nie należy uwzględniać dnia, w którym zleceniobiorca otrzymał zaświadczenie.

Zleceniobiorcy, którzy są niezdolni do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie w terminie 7 dni do właściwej jednostki ZUS.

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego po upływie 7 dni powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej na zwolnieniu niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Nie należy obniżać zasiłku chorobowego, jeżeli niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »