Kategorie

Wysokość składek społecznych zależna od przychodów - zmiany w 2019 r.

Mariusz Pigulski
Wysokość składek społecznych zależna od przychodów - zmiany w 2019 r. /fot.Shutterstock
Od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne prowadzące firmę na własny rachunek, będą mogły płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wysokość będzie ustalana proporcjonalnie do przychodu.
Reklama

Od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne prowadzące firmę na własny rachunek, których roczny przychód z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 63 000 zł za 2018 r.), będą mogły płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wysokość będzie ustalana proporcjonalnie do przychodu. Tak przewiduje ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Jak wynika z uzasadnienia do zmian przepisów, podstawowym celem wspomnianej modyfikacji jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych. Intencją ww. nowelizacji jest także rozwój przedsiębiorczości, pobudzenie aktywności zawodowej, ograniczenie tzw. szarej strefy oraz poprawa przeżywalności przedsiębiorstw.

Od 2019 r. podstawa składek ZUS dla przedsiębiorców zależna od przychodów

Do końca 2018 r. niezależnie od poziomu rentowności i skali prowadzonego biznesu, przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od stałej podstawy ustalanej w oderwaniu od faktycznych przychodów.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – prenumerata

Od początku 2019 r. dla sporej części przedsiębiorców najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie skorelowana z poziomem uzyskiwanych przez nich przychodów. Z preferencji tej skorzystają osoby:

 • prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnie, tj. przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o sus), których roczny przychód z tytułu ww. działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (czyli na 2019 r. wspomniany limit będzie wynosić 63 000 zł, co wynika z wyliczenia: 30 x 2100 zł),
 • prowadzące działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni kalendarzowych (przesłanka ta ma na celu wyeliminowanie nadużyć w postaci celowego zakładania albo wznawiania działalności w końcu roku kalendarzowego, aby w kolejnym roku móc opłacać składki od najniższej podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia).

Wymienione wyżej przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Ustalanie podstawy składkowej proporcjonalnie do przychodów będzie mogło następować maksymalnie do 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Takie rozwiązanie ma m.in.:

 • motywować przedsiębiorców do rozwoju działalności i przechodzenia na tzw. zasady ogólne,
 • gwarantować, że ubezpieczeni korzystający przez cały okres aktywności zawodowej z projektowanego rozwiązania osiągną wymagany staż do uzyskania najniższej emerytury.

Do wskazanych limitów czasowych wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio:

 • ustalała najniższą podstawę składek zgodnie z nowym mechanizmem lub
 • prowadziła własny biznes przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.

Wprowadzenie tego zastrzeżenia ma służyć uproszczeniu arytmetyki wykorzystanych okresów nowych preferencji oraz ograniczeniu potencjalnych przypadków obchodzenia przepisów i wątpliwości związanych z ich wykładnią.

Wyznaczanie podstawy wedle wzoru

Najniższą̨ podstawę̨ wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w myśl nowych uregulowań) ubezpieczony będzie wyznaczał na dany rok kalendarzowy. Jej wysokość będzie odpowiadała iloczynowi przeciętnego miesięcznego przychodu uzyskanego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym oraz współczynnika, który na dany rok kalendarzowy zostanie ogłoszony przez Prezesa ZUS, w formie komunikatu w "Monitorze Polskim", w terminie 7 dni od ogłoszenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Wynik ww. działania będzie podlegał zaokrągleniu do pełnych groszy w górę̨, jeśli końcówka będzie równa lub wyższa niż̇ 0,5 grosza lub w dół, jeśli będzie niższa.

Celem wyliczenia przeciętnego miesięcznego przychodu z działalności gospodarczej, o którym mowa powyżej, płatnik składek będzie musiał posłużyć się wzorem:

roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
_______________________________________________________________________________________________________ x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

oraz zaokrąglić wynik do pełnych groszy w górę̨, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż̇ 0,5 grosza lub w dół, jeśli jest niższa.

Najniższa podstawa wymiaru składek skalkulowana zgodnie ze znowelizowanymi przepisami nie może przekroczyć́ 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być́ niższa niż̇ 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Niekiedy trzydziestokrotność płacy minimalnej liczymy proporcjonalnie

Reklama

W przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego roczny limit przychodu warunkujący korzystanie z nowej preferencji w opłacaniu składek ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprowadza się to do podzielenia trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku kalendarzowego przez liczbę̨ dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i pomnożenia wyniku przez liczbę̨ dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Wynik podlega zaokrągleniu do pełnych groszy w górę̨, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż̇ 0,5 grosza lub w dół, jeśli jest niższa.

Przykład

Załóżmy, że roczny przychód przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobowo sklep ze sprzętem sportowym wyniósł w 2018 r. 47 630 zł. A zatem jego przeciętny miesięczny przychód wyniósł 3914,79 zł, co wynika z wyliczenia:

 • 47630 zł : 365 x 30 = 3914,79 zł.

Przyjmijmy dodatkowo, że współczynnik wykorzystywany do ustalania najniższej podstawy składek społecznych w 2019 r. wyniesie 0,5151. Wzór na jego obliczenie, w myśl ustawy z 20 lipca 2018 r. przedstawia się następująco:

 • prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone na dany rok kalendarzowy : minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego x 0,24.

Wynik ww. przeliczenia jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku w górę̨, jeśli na piątym miejscu po przecinku jest liczba równa lub wyższa niż̇ 5 lub w dół, jeśli jest niższa.

Współczynnik na 2019 r. na potrzeby niniejszego przykładu skalkulowano jak niżej:

 • 4765 zł (prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej przewidziane na 2019 r.) : 2220 zł x 0,24 = 0,5151.

Z uwagi na powyższe, najniższa podstawa wymiaru składek społecznych na 2019 r. w przedstawionych okolicznościach powinna wynieść 2016,51 zł, zgodnie z wyliczeniem:

 • 3914,79 zł x 0,5151 = 2016,51 zł.

Gdyby założyć, że omawiany przedsiębiorca otworzył swój sklep, np. dopiero 1 sierpnia 2018 r., wówczas limit przychodu uprawniający go do nowego sposobu wyznaczania podstawy składek powinien zostać ustalony następująco:

 • 63 000 zł : 365 dni x 153 dni prowadzenia działalności gospodarczej w 2018 r. = 26 408,22 zł.

Jeśli przedsiębiorca nie przekroczył w 2018 r. ww. progu przychodowego, będzie mógł samodzielnie wyznaczyć swoją najniższą podstawę wymiaru składek społecznych w 2019 r.

Weryfikacja przez ZUS

Dla zagwarantowania poprawności stosowania nowych rozwiązań, ZUS będzie uprawniony do dokonywania weryfikacji prawidłowości ustalenia minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Z tego powodu ustawodawca przewidział obowiązek dostarczania przez przedsiębiorcę na żądanie ZUS, w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania, dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy.\


Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie oznaczało, że ZUS ustali za wszystkie miesiące danego roku kalendarzowego podstawę wymiaru składek społecznych na zasadach ogólnych, a więc od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dodajmy, że na żądanie ZUS informacje o rocznym przychodzie podatnika dla celów ustalenia najniższej podstawy składek będzie też przekazywał Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wyłączenia z preferencji

Nowy mechanizm kalkulowania najniższej podstawy składkowej nie będzie miał zastosowania do osób, które:

 • w poprzednim roku kalendarzowym opłacały podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (w przepisach tych chodzi o osoby, które zostały zwolnione z podatku VAT, gdyż wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł);
 • spełniają̨ warunki określone dla tzw. ulgi na start oraz obowiązującej obecnie 24-miesięcznej ulgi dla rozpoczynających działalność, na podstawie art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż̇ 60 dni kalendarzowych;
 • w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (twórcy, artyści, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe);
 • wykonują̨ pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • ustalały najniższą̨ podstawę̨ wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w zależności od przychodu przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Różnice w ustalaniu podstawy oskładkowania przedsiębiorcy w 2018 i 2019 r.

Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne do końca 2018 r.

Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne od 2019 r.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych:

 • prowadzących pozarolniczą działalność oraz z nimi współpracujących;
 • współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.

W 2018 r. najniższa podstawa składek społecznych wynosi 2665,80 zł, co oznacza, że całkowity miesięczny koszt ww. składek wynosi:

 • 1228,70 zł (w tym obowiązkowe składki: emerytalna i rentowa, składka na FP i na ubezpieczenie wypadkowe według stopy 1,67%, dobrowolna składka chorobowa),
 • 1163,39 zł (bez składki chorobowej).

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (z wyjątkiem korzystających z ulgi na start), spełniających warunki do tzw. preferencyjnego ZUS-u, najniższa podstawa składek społecznych w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. - 630 zł). A zatem dla tej grupy ubezpieczonych miesięczny koszt składek społecznych to:

 • 199,34 zł (w tym obowiązkowe składki: emerytalna i rentowa, na ubezpieczenie wypadkowe według stopy 1,67%, dobrowolna składka chorobowa)
 • 188,82 zł (bez ubezpieczenia chorobowego).
 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnie, które w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły tę działalność co najmniej przez 60 dni kalendarzowych i z tego tytułu osiągnęły przychód w wysokości nieprzekraczającej trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, wyznaczają podstawę składkową według wzoru:

przeciętny miesięczny przychodu uzyskany z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym x współczynnik, który ogłaszany jest na dany rok kalendarzowy przez Prezesa ZUS, w formie komunikatu w "Monitorze Polskim". Powyższy wynik podlega zaokrągleniu do pełnych groszy w górę̨, jeśli końcówka będzie równa lub wyższa niż̇ 0,5 grosza lub w dół, jeśli będzie niższa.

 • Pozostali przedsiębiorcy niespełniający przedstawionych wyżej warunków opłacają składki od podstaw ustalanych według reguł obowiązujących przed nowelizacją przepisów.

Podstawa prawna:

 • art 1 - 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. z2018 r., poz.1577).

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?