Kategorie

Niezdolność do pracy na przełomie roku

Aneta Maj
Z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu przysługują określone świadczenia. Przełom roku ma znaczenie dla niektórych świadczeń.
Reklama

Dla pracowników, osób wykonujących pracę nakładczą i osób odbywających służbę zastępczą jest to wynagrodzenie za czas choroby przez łączny okres do 33 dni w danym roku kalendarzowym, zasiłek chorobowy od 34. dnia niezdolności do pracy, a po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182 dni) świadczenie rehabilitacyjne. Dla pozostałych ubezpieczonych, tj. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, i osób z nimi współpracujących, osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących, osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, duchownych oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych jest to zasiłek chorobowy od pierwszego dnia niezdolności do pracy, a po wyczerpaniu okresu jego wypłaty świadczenie rehabilitacyjne.

Zdarza się, że niezdolność do pracy z powodu choroby rozpocznie się w jednym roku kalendarzowym i trwa nieprzerwanie do następnego roku. Płatnicy składek uprawnieni do wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa mają często wątpliwości, czy przełom roku ma znaczenie dla przysługujących w tym czasie świadczeń - dla ich rodzaju i okresu wypłaty. W niniejszym opracowaniu postaramy się zatem wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z tym zagadnieniem.

Wynagrodzenie za czas choroby

Reklama

Prawo do wynagrodzenia za okresy niezdolności do pracy z powodu choroby w okresie do 33 dni w danym roku kalendarzowym zachowują podlegający ubezpieczeniu chorobowemu pracownicy, osoby wykonujące pracę nakładczą oraz osoby odbywające służbę zastępczą. Okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby (33 dni) oblicza się, sumując wszystkie okresy niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym bez względu na występujące w niezdolności przerwy i czas ich trwania. Nie ma także znaczenia, czy ubezpieczony np. pracownik w danym roku kalendarzowym jest zatrudniony bez przerwy u jednego pracodawcy, czy zmieniał zatrudnienie i był zatrudniony w tym samym roku, np. u dwóch lub więcej pracodawców.

Maksymalny okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby przypisany jest dla danego roku kalendarzowego i w praktyce mogą wystąpić przypadki, gdy wynagrodzenie to zostanie wypłacone za cały przysługujący okres 33 dni lub tylko za część tego okresu, gdy ubezpieczony chorował w tym roku kalendarzowym przez okres krótszy, np. 15 dni. Nawet gdy ubezpieczonemu zostało wypłacone wynagrodzenie za czas choroby za okres krótszy niż 33 dni w danym roku kalendarzowym, to w następnym roku zachowuje on prawo do tego wynagrodzenia ponownie przez okres do 33 dni.

Przykłady

W 2007 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby w następujących okresach:

- od 9 do 26 października (18 dni),

- od 5 do 16 listopada (12dni),

- od 3 do 14 grudnia (12 dni).

Za okresy niezdolności do pracy od 9 do 26 października, od 5 do 16 listopada i od 3 do 5 grudnia - łącznie 33 dni, pracownik zachował prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a za okres od 6 do 14 grudnia, tj. od 34. dnia niezdolności do pracy w tym roku kalendarzowym, otrzymał zasiłek chorobowy. W przypadku niezdolności do pracy w 2008 r. pracownik będzie miał prawo do wynagrodzenia za czas choroby za okres 33 dni, a następnie do zasiłku chorobowego.

W 2007 r. pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 17 do 31 grudnia (15 dni). Jeżeli pracownik będzie chorował w 2008 r. będzie miał prawo do wynagrodzenia za czas choroby przez łączny okres do 33 dni, a następnie do zasiłku chorobowego.

Powyższa zasada obowiązuje także w przypadku, gdy niezdolność pracownika do pracy przypada na przełomie roku kalendarzowego, a w dniu 31 grudnia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby.

Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w dniu 17 grudnia 2007 r. i niezdolność ta trwała nieprzerwanie do 11 stycznia 2008 r. Przed tą niezdolnością do pracy pracownik w 2007 r. nie korzystał ze zwolnienia lekarskiego z powodu choroby, a zatem za okres od 17 do 31 grudnia 2007 r. ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby na podstawie art. 92 k.p. (15 dni). Za okres od 1 do 11 stycznia 2008 r. (11 dni) pracownik również zachowuje prawo do wynagrodzenia wypłacanego ze środków pracodawcy, ponieważ w nowym roku kalendarzowym ma prawo do tego wynagrodzenia przez łączny okres do 33 dni.

Pracownik zachorował po raz pierwszy w 2007 r. w dniu 29 listopada i otrzymał zwolnienie lekarskie do 14 grudnia (16 dni). Za ten okres pracodawca wypłacił mu wynagrodzenie za czas choroby. Następnie pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 15 grudnia 2007 r. do 11 stycznia 2008 r. oraz od 12 stycznia do 2 lutego 2008 r. (łącznie 50 dni). Pracodawca dokonał wypłaty wynagrodzenia za czas choroby za cały ten okres, tj.:

- od 15 do 31 grudnia 2007 r. (17 dni) - łącznie z poprzednią niezdolnością do pracy, tj. 33 dni w 2007 r.,

- od 1 do 11 stycznia 2008 r. (11 dni) i od 12 stycznia do 2 lutego 2008 r. (22 dni) - łącznie za okres 33 dni w 2008 r.

Zasiłek chorobowy

Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby powstała przed 1 stycznia danego roku kalendarzowego i trwa nieprzerwanie po tej dacie, to od nowego roku kalendarzowego należy wypłacać zasiłek chorobowy w sytuacji, gdy w dniu 31 grudnia pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego. W tej sytuacji zasiłek chorobowy należy wypłacać za cały okres nieprzerwanej niezdolności, a następnie, gdy po przerwie nastąpi kolejna niezdolność, wynagrodzenie za czas choroby. Okres 33 dni wypłaty wynagrodzenia za czas choroby w tym przypadku liczy się od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej po przerwie.


Przykład

Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 17 grudnia 2007 r. i niezdolność ta trwała nieprzerwanie do 15 stycznia 2008 r. Ponownie pracownik zachorował 21 stycznia 2008 r. Za okres od 17 do 31 grudnia 2006 r. pracownik miał prawo do zasiłku chorobowego ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ w okresie wcześniejszym korzystał już ze zwolnienia lekarskiego przez okres 33 dni, za które otrzymał wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 k.p. Od 1 do 15 stycznia 2008 r. pracownikowi temu należy nadal wypłacać zasiłek chorobowy z FUS. Natomiast za okres choroby powstałej po przerwie, tj. od 21 stycznia 2008 r., pracownik ponownie zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas choroby ze środków pracodawcy. Okres wypłaty 33 dni wynagrodzenia za czas choroby na podstawie art. 92 k.p. pracownikowi temu liczy się zatem w 2008 r., począwszy od 21 stycznia.

WaŻne!

• Niezdolność do pracy na przełomie roku kalendarzowego może być problemem przy ustalaniu rodzaju przysługującego świadczenia w przypadku ubezpieczonych uprawnionych do wynagrodzenia za czas choroby za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, a następnie do zasiłku chorobowego.

• W przypadku ubezpieczonych, którzy nie zachowują prawa do wynagrodzenia za czas choroby, przełom roku nie ma żadnego znaczenia przy ustalaniu prawa do przysługującego świadczenia, którym od pierwszego dnia niezdolności do pracy z powodu choroby jest zasiłek chorobowy.

Okres zasiłkowy

Przełom roku kalendarzowego nie ma wpływu na okres zasiłkowy.

Maksymalnie okres ten wynosi 182 dni i jest okresem, w którym:

• pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą oraz osobom odbywającym służbę zastępczą przysługuje wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy lub tylko zasiłek chorobowy,

• pozostałym ubezpieczonym - zasiłek chorobowy.

Należy podkreślić, że do okresu zasiłkowego wlicza się okresy niezdolności do pracy:

• spowodowane tą samą lub różnymi chorobami, jeżeli nie występują między nimi przerwy lub

• spowodowane tą samą chorobą, jeżeli przerwa w niezdolności do pracy jest krótsza niż 60 dni.

Dla zliczania okresu zasiłkowego nie ma zatem znaczenia, jaki rodzaj świadczenia w tym okresie przysługuje ani to, że początek tego okresu może rozpocząć się i zakończyć w tym samym roku kalendarzowym lub rozpocząć się w jednym, a zakończyć w następnym roku kalendarzowym.

Przykłady

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 1 do 20 marca 2007 r. (20 dni) i otrzymał za ten okres wynagrodzenie za czas choroby. Następnie z powodu tej samej choroby był niezdolny do pracy w okresie od 20 kwietnia do 8 października 2007 r. i otrzymał za okres od 20 kwietnia do 2 maja 2007 r. (13 dni) wynagrodzenie za czas choroby (łącznie 33 dni w 2007 r.) oraz zasiłek chorobowy za okres od 3 maja do 8 października 2007 r. Okres zasiłkowy rozpoczął się i zakończył w 2007 r. W tym okresie zostało wypłacone zarówno wynagrodzenie za czas choroby, jak i zasiłek chorobowy.

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby bez przerwy w następujących okresach:

- od 2 do 26 października 2007 r.,

- od 27 października do 15 listopada 2007 r.,

- od 16 listopada do 21 grudnia 2007 r.,

- od 22 grudnia do 31 stycznia 2008 r.,

- od 1 lutego do 29 lutego 2008 r.,

- od 1 do 31 marca 2008 r.

Za wymienione okresy niezdolności do pracy (łącznie 182 dni) zarówno w 2007 r., jak i w 2008 r. pracownik miał prawo do zasiłku chorobowego. Okres zasiłkowy rozpoczął się w 2007 r., a zakończył w 2008 r. Dla okresu zasiłkowego nie miało znaczenia, że przypadał on na przełomie roku kalendarzowego oraz że w tym okresie pracownik był uprawniony tylko do zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który wykorzystał okres zasiłkowy (182 dni) i nadal jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczyna się z dniem jego przyznania, a kończy z dniem, do którego zostało przyznane. Maksymalny okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 12 miesięcy. Świadczenie to może być zatem wypłacane w trakcie trwania jednego roku kalendarzowego lub na jego przełomie. Fakt, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje na przełomie roku kalendarzowego (np. przyznane na okres 6 miesięcy od 1 października 2007 r. do 30 marca 2008 r.), nie ma żadnego wpływu dla wypłaty tego świadczenia i jego wysokości.

Aneta Maj

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?