reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Działalność wykonywana osobiście - składki ZUS, podatki

Działalność wykonywana osobiście - składki ZUS, podatki

Działalność wykonywana osobiście to wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzie­ło, umowy zlecenia lub innej umowy o świadcze­nie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej. Czy osoby wykonujące działalność osobiście na pod­stawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym?

W podatkach dochodowych

Źródło przychodów, za które uważa się:

 1. przychody z osobiście wykonywanej działalno­ści artystycznej, literackiej, naukowej, trener­skiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytu­łu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kul­tury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia spor­towe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu pro­wadzenia zawodów sportowych,
 2. przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę,
 3. przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 4. przychody otrzymywane przez osoby wyko­nujące czynności związane z pełnieniem obo­wiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zaro­bek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 6,
 5. przychody osób, którym organ władzy lub admi­nistracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych prze­pisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowa­niu sądowym, dochodzeniowym i administra­cyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10 updof, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytu­łu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 8,
 6. przychody otrzymywane przez osoby, niezależ­nie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 7. przychody z tytułu wykonywania usług, na pod­stawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzy­skiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działa­jącego w jego imieniu zarządcy albo admini­stratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nie­ruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na pod­stawie umów zawieranych w ramach prowadzo­nej przez podatnika pozarolniczej działalności
gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 8,

 1. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charak­terze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodar­czej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 6.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

W ubezpieczeniach

Osoby wykonujące działalność osobiście na pod­stawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypad­kowemu oraz zdrowotnemu. Ubezpieczenie choro­bowe jest dla tych osób dobrowolne. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń oraz rozli­czania składek ZUS z tytułu umowy zlecenia ciąży na zleceniodawcy. W przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń stosuje się zasady rozstrzygania obo­wiązku ubezpieczeniowego dla umów zlecenia.

W zasiłkach

Prawo do zasiłku chorobowego nabywa osoba ubezpieczona dobrowolnie po 90-dniowym okre­sie wyczekiwania. Natomiast prawo do zasiłku cho­robowego z ubezpieczenia wypadkowego przysłu­guje takiej osobie bez okresu wyczekiwania.

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama