Kategorie

Wypłata refundacji tylko na podstawie umowy

Luiza Klimkiewicz
Luiza Klimkiewicz
Starosta dokonuje wypłaty refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych na podstawie warunków określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Treść umowy powinna zawierać szczegółowe warunki jej realizacji i wzajemne zobowiązania stron.
Na podstawie par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 194, poz. 1404) starosta zawiera umowę z pracodawcą w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji. Pod warunkiem jednak, że stronom udało się uzgodnić warunki umowy. W jej treści powinny zostać określone wzajemne zobowiązania stron.

Warunki umowy

Starosta zobowiązuje się w umowie do wypłaty refundacji w ogólnej kwocie ustalonej w wyniku negocjacji (dlatego nie jest możliwe zawarcie umowy w przypadku niewynegocjowania tej kwoty). Wynegocjowana kwota nie może być wyższa od określonej w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w wymienionym wyżej rozporządzeniu. Nie może więc przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy oraz kwoty kosztów, które rzeczywiście zostaną poniesione, pomniejszonej o kwoty ewentualnych innych form pomocy lub wsparcia ze środków publicznych do tych kosztów oraz kwoty VAT i podatku akcyzowego, jeżeli podatki te mogą zostać przez pracodawcę odliczone. Pracodawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów wskazanych w umowie oraz do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której stanowiska pracy dotyczy refundacja, w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy, a także do zabezpieczenia ewentualnego zwrotu refundacji w wynegocjowanych formach. Oprócz tego umowa musi przewidywać zobowiązania stron umożliwiające skuteczne monitorowanie jej wykonania.

Starosta zobowiązuje się więc zgodnie z par. 6 ust. 2 pkt 1 lit. b) wskazanego wyżej rozporządzenia do co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę w czasie jej obowiązywania. Form tej weryfikacji nie należy zawierać w umowie, ponieważ zawężałoby to zakres stosowania rozporządzenia.

Z kolei pracodawca, zgodnie z par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b)-e) rozporządzenia, zobowiązuje się do umożliwienia wykonania przez starostę obowiązków wynikających ze wspomnianego par. 6 ust. 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia, a także do udokumentowania realizacji umowy na każde wezwanie starosty, informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie siedmiu dni od wystąpienia tych zmian oraz do rozliczenia refundacji w terminie określonym w umowie.

Umowa musi także zawierać zobowiązanie pracodawcy do zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. W razie naruszenia któregokolwiek z warunków umowy zwrot ten zgodnie z wyliczeniem zawartym w par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. f) rozporządzenia nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia ujawnienia naruszenia któregokolwiek z warunków umowy (chyba że wcześniej starosta wezwał do zapłaty tej kwoty, wówczas termin do zapłaty mija w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania przez pracodawcę tego wezwania).

Dodatkowe postanowienia

Katalog postanowień umowy określony w par. 6 ust. 2 rozporządzenia jest otwarty, co oznacza, że w umowie mogą znaleźć się także postanowienia dotyczące m.in.:

- ubezpieczenia ze środków własnych pracodawcy elementów wyposażenia stanowiska pracy objętych refundacją, ewentualnie doposażenia na własny koszt pracodawcy wyposażenia utraconego w wyniku zdarzeń losowych,

- ograniczenia lub wyłączenia możliwości zbycia zrefundowanych elementów wyposażenia stanowiska pracy w czasie obowiązywania umowy,

- wyłączenia możliwości korzystania przez innych pracowników ze zrefundowanych elementów wyposażenia stanowiska pracy w czasie nieobecności w pracy (np. w związku z urlopem bezpłatnym, zwolnieniami lekarskimi itd.) pracownika niepełnosprawnego w czasie, w którym korzystałaby z nich osoba niepełnosprawna,

- ścisłego dokumentowania wykorzystania zrefundowanych środków transportu (o ile stanowią element wyposażenia danego stanowiska pracy) oraz sposobu weryfikacji tej dokumentacji.

Elementy te warto zawrzeć w umowie w celu zapobieżenia sytuacji, w której przedmiot refundacji mógłby zostać bezpowrotnie utracony lub wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem.


Inne dokumenty

Zanim starosta wypłaci refundację, pracodawca musi przedstawić dokumenty niezbędne do dokonania wypłaty. Należą do nich:

- kopia umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy,

- orzeczenie potwierdzające niepełnosprawności tej osoby,

- zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji (część II Wn-W).

Dokumenty te pracodawca przedstawia staroście w terminie siedmiu dni od dnia poniesienia ostatniego z refundowanych kosztów. Termin ten może ulec przedłużeniu na podstawie par. 4 ust. 3 rozporządzenia.

Od ich otrzymania starosta ma siedem dni na zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o konieczności dokonania oceny stanowiska pracy. Podstawą tej oceny jest art. 26e, a nie art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Dlatego dotyczy ona także stanowisk pracy osób o lekkim stopniu niepełnosprawności. Należy ponadto podkreślić, że chociaż refundacja nie dotyczy przystosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, to ocena PIP w tym właśnie zakresie jest konieczna z uwagi na to, że refundacji podlegają wyłącznie stanowiska pracy przystosowane na dzień wypłaty refundacji do potrzeb osób niepełnosprawnych zatrudnionych na tych stanowiskach.

Nie wyłącza to możliwości ubiegania się przez pracodawcę o refundację określoną w art. 26 wymienionej ustawy w razie zmiany stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na danym stanowisku pracy w zakresie wymagającym dalszych przystosowań czy w razie zatrudnienia innej osoby niepełnosprawnej na tym stanowisku po upływie okresu określonego w art. 26e ust. 1 ustawy czy w sytuacji określonej w art. 26e ust. 7 tej ustawy.

Wypłata i rozliczenie

Zgodnie z par. 9 rozporządzenia starosta wypłaca refundację w terminie 14 dni od przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii PIP o przystosowaniu stanowiska pracy. Refundacja podlega rozliczeniu w terminie określonym w umowie.

Wypłacając refundację starosta zna kwotę kosztów poniesionych przez pracodawcę, a zakładając brak nadzwyczajnych pomyłek pracodawcy i starosty na dzień wypłaty kwota refundacji nie powinna różnić się od kwoty należnej. Nie powinna także przekraczać żadnego z pułapów pomocy de minimis, w tym pułapów uwzględnianych na podstawie art. 2 ust. 5 rozporządzenia KE nr 1998/2006 albo art. 3 ust. 8 rozporządzenia KE nr 875/2007 przy kumulacji pośredniej pomocy de minimis.

Dlatego optymalnym terminem rozliczenia powinien być termin przypadający po upływie zwykłego lub przedłużonego 36-miesięcznego okresu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na refundowanym stanowisku pracy, np. termin określony w par. 10 ust. 3 rozporządzenia. Pozwoli on nie tylko ocenić wypłaconą kwotę refundacji w powyższych aspektach, ale także ustalić, czy pracodawca wykonał wszystkie obowiązki umowne, w tym określone w par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. f) rozporządzenia.

Pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej refundacji przez dziesięć lat od dnia jej udzielenia, a roszczenia umowne wygasają odpowiednio w terminach określonych w par. 10 tego rozporządzenia oraz art. 118 kodeksu cywilnego.

Luiza Klimkiewicz

PODSTAWA PRAWNA

- Art. 26e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

- Rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U.Nnr 194, poz. 1404).

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.