| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wypłata refundacji tylko na podstawie umowy

Wypłata refundacji tylko na podstawie umowy

Starosta dokonuje wypłaty refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych na podstawie warunków określonych w umowie zawartej z pracodawcą. Treść umowy powinna zawierać szczegółowe warunki jej realizacji i wzajemne zobowiązania stron.

Na podstawie par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 194, poz. 1404) starosta zawiera umowę z pracodawcą w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji. Pod warunkiem jednak, że stronom udało się uzgodnić warunki umowy. W jej treści powinny zostać określone wzajemne zobowiązania stron.

Starosta zobowiązuje się w umowie do wypłaty refundacji w ogólnej kwocie ustalonej w wyniku negocjacji (dlatego nie jest możliwe zawarcie umowy w przypadku niewynegocjowania tej kwoty). Wynegocjowana kwota nie może być wyższa od określonej w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz w wymienionym wyżej rozporządzeniu. Nie może więc przekroczyć 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy oraz kwoty kosztów, które rzeczywiście zostaną poniesione, pomniejszonej o kwoty ewentualnych innych form pomocy lub wsparcia ze środków publicznych do tych kosztów oraz kwoty VAT i podatku akcyzowego, jeżeli podatki te mogą zostać przez pracodawcę odliczone. Pracodawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów wskazanych w umowie oraz do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której stanowiska pracy dotyczy refundacja, w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia umowy, a także do zabezpieczenia ewentualnego zwrotu refundacji w wynegocjowanych formach. Oprócz tego umowa musi przewidywać zobowiązania stron umożliwiające skuteczne monitorowanie jej wykonania.

Starosta zobowiązuje się więc zgodnie z par. 6 ust. 2 pkt 1 lit. b) wskazanego wyżej rozporządzenia do co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę w czasie jej obowiązywania. Form tej weryfikacji nie należy zawierać w umowie, ponieważ zawężałoby to zakres stosowania rozporządzenia.

Z kolei pracodawca, zgodnie z par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b)-e) rozporządzenia, zobowiązuje się do umożliwienia wykonania przez starostę obowiązków wynikających ze wspomnianego par. 6 ust. 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia, a także do udokumentowania realizacji umowy na każde wezwanie starosty, informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie siedmiu dni od wystąpienia tych zmian oraz do rozliczenia refundacji w terminie określonym w umowie.

Umowa musi także zawierać zobowiązanie pracodawcy do zwrotu otrzymanej refundacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. W razie naruszenia któregokolwiek z warunków umowy zwrot ten zgodnie z wyliczeniem zawartym w par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. f) rozporządzenia nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia ujawnienia naruszenia któregokolwiek z warunków umowy (chyba że wcześniej starosta wezwał do zapłaty tej kwoty, wówczas termin do zapłaty mija w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania przez pracodawcę tego wezwania).

Katalog postanowień umowy określony w par. 6 ust. 2 rozporządzenia jest otwarty, co oznacza, że w umowie mogą znaleźć się także postanowienia dotyczące m.in.:

- ubezpieczenia ze środków własnych pracodawcy elementów wyposażenia stanowiska pracy objętych refundacją, ewentualnie doposażenia na własny koszt pracodawcy wyposażenia utraconego w wyniku zdarzeń losowych,

- ograniczenia lub wyłączenia możliwości zbycia zrefundowanych elementów wyposażenia stanowiska pracy w czasie obowiązywania umowy,

- wyłączenia możliwości korzystania przez innych pracowników ze zrefundowanych elementów wyposażenia stanowiska pracy w czasie nieobecności w pracy (np. w związku z urlopem bezpłatnym, zwolnieniami lekarskimi itd.) pracownika niepełnosprawnego w czasie, w którym korzystałaby z nich osoba niepełnosprawna,

- ścisłego dokumentowania wykorzystania zrefundowanych środków transportu (o ile stanowią element wyposażenia danego stanowiska pracy) oraz sposobu weryfikacji tej dokumentacji.

Elementy te warto zawrzeć w umowie w celu zapobieżenia sytuacji, w której przedmiot refundacji mógłby zostać bezpowrotnie utracony lub wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem.


Zanim starosta wypłaci refundację, pracodawca musi przedstawić dokumenty niezbędne do dokonania wypłaty. Należą do nich:

- kopia umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy,

- orzeczenie potwierdzające niepełnosprawności tej osoby,

- zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji (część II Wn-W).

Dokumenty te pracodawca przedstawia staroście w terminie siedmiu dni od dnia poniesienia ostatniego z refundowanych kosztów. Termin ten może ulec przedłużeniu na podstawie par. 4 ust. 3 rozporządzenia.

Od ich otrzymania starosta ma siedem dni na zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o konieczności dokonania oceny stanowiska pracy. Podstawą tej oceny jest art. 26e, a nie art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Dlatego dotyczy ona także stanowisk pracy osób o lekkim stopniu niepełnosprawności. Należy ponadto podkreślić, że chociaż refundacja nie dotyczy przystosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, to ocena PIP w tym właśnie zakresie jest konieczna z uwagi na to, że refundacji podlegają wyłącznie stanowiska pracy przystosowane na dzień wypłaty refundacji do potrzeb osób niepełnosprawnych zatrudnionych na tych stanowiskach.

Nie wyłącza to możliwości ubiegania się przez pracodawcę o refundację określoną w art. 26 wymienionej ustawy w razie zmiany stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na danym stanowisku pracy w zakresie wymagającym dalszych przystosowań czy w razie zatrudnienia innej osoby niepełnosprawnej na tym stanowisku po upływie okresu określonego w art. 26e ust. 1 ustawy czy w sytuacji określonej w art. 26e ust. 7 tej ustawy.

Zgodnie z par. 9 rozporządzenia starosta wypłaca refundację w terminie 14 dni od przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii PIP o przystosowaniu stanowiska pracy. Refundacja podlega rozliczeniu w terminie określonym w umowie.

Wypłacając refundację starosta zna kwotę kosztów poniesionych przez pracodawcę, a zakładając brak nadzwyczajnych pomyłek pracodawcy i starosty na dzień wypłaty kwota refundacji nie powinna różnić się od kwoty należnej. Nie powinna także przekraczać żadnego z pułapów pomocy de minimis, w tym pułapów uwzględnianych na podstawie art. 2 ust. 5 rozporządzenia KE nr 1998/2006 albo art. 3 ust. 8 rozporządzenia KE nr 875/2007 przy kumulacji pośredniej pomocy de minimis.

Dlatego optymalnym terminem rozliczenia powinien być termin przypadający po upływie zwykłego lub przedłużonego 36-miesięcznego okresu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na refundowanym stanowisku pracy, np. termin określony w par. 10 ust. 3 rozporządzenia. Pozwoli on nie tylko ocenić wypłaconą kwotę refundacji w powyższych aspektach, ale także ustalić, czy pracodawca wykonał wszystkie obowiązki umowne, w tym określone w par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. f) rozporządzenia.

Pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej refundacji przez dziesięć lat od dnia jej udzielenia, a roszczenia umowne wygasają odpowiednio w terminach określonych w par. 10 tego rozporządzenia oraz art. 118 kodeksu cywilnego.

Luiza Klimkiewicz

PODSTAWA PRAWNA

- Art. 26e ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

- Rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U.Nnr 194, poz. 1404).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK