Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Urlop ojcowski a działalność gospodarcza

Beata Świętochowska-Lewczuk
Młodszy Specjalista ds. Personalnych
Urlop ojcowski a działalność gospodarcza. /Fot. Fotolia
Urlop ojcowski a działalność gospodarcza. /Fot. Fotolia
fot. Fotolia
Urlop ojcowski co do zasady przysługuje tylko pracownikowi. Jednak osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, pomimo tego, że nie przysługuje im urlop ojcowski w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, mogą liczyć na zasiłek macierzyński z tego tytułu za okres 14 dni.

Urlop ojcowski pracownika

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi - ojcu, który wychowuje dziecko przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni. Uprawnienie to przysługuje zarówno ojcu biologicznemu dziecka do czasu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, jak i ojcu adopcyjnemu na dziecko do upływu 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, zaś w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia (art.182 (3) §1 k.p.). Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do ojców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, ponieważ tylko osoby zatrudnione na tej podstawie są pracownikami w rozumieniu art. 2 k.p.

Urlop ojcowski i inne uprawnienia pracowników - ojców związane z rodzicielstwem

Urlop dla ojca prowadzącego działalność gospodarczą

Prawo jednak nie umniejsza roli ojca w odniesieniu do osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, ponieważ pomimo, że nie przysługuje im urlop ojcowski w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy to jednak mogą oni przez okres 14 dni uzyskiwać zasiłek macierzyński z tego tytułu (art. 184 k.p. w zw. z art. 29 ust. 5a ustawy zasiłkowej). Warunkiem jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe.

Dobrą wiadomością dla przedsiębiorcy jest fakt, że nie jest tu wymagany okres wyczekiwania wynoszący 90 dni, jak w przypadku zasiłku chorobowego, więc wystarczy terminowo opłacić jedną składkę na ubezpieczenie chorobowe, aby móc otrzymywać zasiłek macierzyński.

Polecamy Komplet: INFORLEX.PL Księgowość i Kadry + Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń + INFORorganizer - abonament 12 miesięcy

Zadaj pytanie na FORUM

Zawieszenie działalności gospodarczej?

Podczas pobierania zasiłku przedsiębiorca nie musi zamykać czy zawieszać działalności gospodarczej (w myśl art. 14a SwobDziałGospU), może kontynuować jej prowadzenie, ponieważ w przeciwieństwie do ojca mającego status pracownika nie nabywa on prawa do dni urlopowych, więc może swobodnie wykonywać swoją pracę. Jednak, aby realizować cel zawarty w przepisie regulującym urlop ojcowski, jakim jest opieka nad nowym członkiem rodziny, nawiązanie z nim bliższej więzi oraz odciążenie matki dziecka, słusznym byłoby zamknięcie działalności gospodarczej na ten okres zwłaszcza, że niektóre jednostki ZUS-u wymagają złożenia odpowiedniego oświadczenia przez przedsiębiorcę, że przez okres pobierania zasiłku działalność nie będzie wykonywana.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urlopu ojcowskiego jest uprawnieniem jednorazowym i niepodzielnym, co oznacza, że przedsiębiorca nie może podzielić 14- dniowego okresu pobierania zasiłku na części.

Zasiłek za urlop ojcowski

Niezależność urlopu ojcowskiego

Istotna jest równie kwestia, że urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego oraz tzw. urlopu "tacierzyńskiego". Oznacza to, że ojciec prowadzący działalność gospodarczą  może skorzystać z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego zarówno wtedy, gdy matka korzysta jednocześnie z urlopu macierzyńskiego, jak i w sytuacji gdy sam ojciec wykorzystuje część urlopu macierzyńskiego żony w formie tzw. "urlopu tacierzyńskiego". W praktyce więc możliwe jest równoczesne skorzystanie z urlopu "tacierzyńskiego", jak i dodatkowego 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego.

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca, aby skorzystać z uprawnień, o których stanowi art.182 (3) §1 k.p. musi złożyć stosowne dokumenty do ZUS-u. W myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, należy wypełnić poniższe formalności:

 1. dostarczyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem,
 2. odpowiednio prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka lub jego kopię potwierdzoną przez płatnika zasiłku za zgodność z oryginałem;
 3. oświadczenie ubezpieczonego, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu;
 4. wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego (druk ZAS-34), złożony przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego, zawierający datę, od której ubezpieczony zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego – w przypadku ubezpieczonego niebędącego pra¬cownikiem.
 5. druk ZUS Z-3b, na którym należy wskazać numer rachunku bankowego, na jaki będzie przekazana kwota zasiłku macierzyńskiego.

Dokumenty te należy złożyć do ZUS-u właściwego ze względu na siedzibę płatnika składek najpóźniej dzień przed rozpoczęciem okresu urlopu.

Urlop ojcowski - dokumenty

Zasiłek za urlop ojcowski

Zasiłek macierzyński wypłacany jest ojcu w ciągu 30 dni od daty złożenia powyższych dokumentów, co stanowi tym samym pozytywną odpowiedź na rozpatrzenie wniosku o zasiłek macierzyński.
Jeżeli chodzi o wysokość zasiłku macierzyńskiego jego wysokość wynosi 100% podstawy jego wymiaru, którą w przypadku prowadzącego własną działalność pozarolniczą co do zasady stanowi przeciętny miesięczny przychód (w rozumieniu ustawy zasiłkowej) za okres 12 miesięcy lub mniej (jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest krócej) poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 31 ust. 1 i art. 48 tej ustawy).

Jeżeli chodzi o wysokość zasiłku w zależności od tzw. ,,małego ZUS-u” i ,,dużego ZUS-u” zasadnicza różnica polega na tym, że płacenie ZUS-u na preferencyjnych warunkach przez okres pierwszych dwóch lat przedłoży się na niższy zasiłek.

Co do zasady wysokość zasiłku macierzyńskiego wyliczana jest biorąc pod uwagę podstawę, od której przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. W pierwszej kolejności ZUS oblicza średnią podstawę dla ostatnich 12 miesięcy lub krócej, w których było opłacane ubezpieczenie chorobowe. Od tak wyliczonej średniej odejmuje się 13,71% tej kwoty, a uzyskaną wartość dzieli się przez 30. W ten sposób oblicza się stawkę zasiłku za jeden dzień przebywania na urlopie macierzyńskim. Aby uzyskać kwotę zasiłku za miesiąc należy pomnożyć wynik przez liczbę dni w miesiącu. Należy też pomniejszyć tą kwotę o podatek dochodowy, który za przedsiębiorcę odprowadza ZUS.

Aby uzyskać wyższy zasiłek macierzyński należałoby opłacać wyższe składki. Przedsiębiorca, który zdecyduje się płacić składkę chorobową, może sam ustalić od jakiej kwoty, czyli podstawy, będzie ją opłacał. Podstawa ta nie może jednak przekroczyć 250 % przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

W przypadku obliczania zasiłku w razie tzw. ,,pełnego ZUS-u” kalkulacje można zobrazować w następujący sposób:

Minimalna podstawa dla dużego ZUS-u w 2014 r. wynosi 2247,60 zł. Kwotę tą mnożymy przez 13,71 % (9,76% - składka emerytalna, 1,5%- składka rentowa, 2,45% - składka chorobowa), co daje wynik 308,15 zł. Od średniej podstawy wynoszącej 2247,60 zł odejmujemy 308, 15 zł, co daje kwotę 1939, 45 zł. Następnie dzielimy ją przez liczbę dni w miesiącu, czyli 1939,45 zł / 30 = 64,65 zł.
Od kwoty tej musimy odliczyć wysokość podatku stanowiącego 18% ( 64,65 zł mnożymy przez kwotę podatku w wysokości 18% co daje nam kwotę w wysokości 11,64 zł.)

Tak wyliczony podatek odejmiemy od kwoty 64,65 zł i wówczas uzyskamy 53,01 zł dziennie zasiłku macierzyńskiego.

Jako, że urlop ojcowski wynosi 14 dni kalendarzowych kwotę 53,01 zł mnożymy przez liczbę tych dni co oznacza, że ojcu-przedsiębiorcy za cały okres pobierania zasiłku będzie przysługiwało ok. 742 zł (53,01zł x14 dni=742 zł). Jest to kwota netto, w związku z tym tyle przedsiębiorca otrzyma od ZUS-u ,,na rękę”.

Istotne jest, że wpływu na wysokość zasiłku macierzyńskiego nie ma jakikolwiek dodatkowy dochód uzyskiwany w okresie jego pobierania.

Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego?

Zwolnienie ze składek ZUS

Dodatkowo bardzo ważną informacja dla przedsiębiorcy jest fakt, że za owe 14 dni pobierania zasiłku macierzyńskiego z tytułu urlopu ojcowskiego ojciec-przedsiębiorca zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, co oznacza, że składki te będą opłacone wyłącznie za pozostałą część miesiąca wynoszącą 16 dni (jeżeli przyjmiemy, ze miesiąc wynosi 30 dni). Dlatego należałoby zwrócić uwagę, że jeżeli kwotę stanowiącą podstawę pełnego ZUS, o której wspomniano przy wcześniejszych obliczeniach, tj. 2247, 60 zł podzielimy przez 30 dni w miesiącu, otrzymamy wówczas stawkę dzienną w wysokości 74,92 zł. Następnie kwotę tę mnożymy przez pozostałe 16 dni miesiąca, co wyniesie w sumie 1198,72 zł.

Kolejny krok to pomnożenie tej kwoty przez stawki ubezpieczeń społecznych, które stanowią sumę w wysokości 411,77 zł. Jest to kwota, jaką przedsiębiorca przeznacza na składki ubezpieczeń społecznych zamiast ok. 772 zł. Dodatkowo dochodzi jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości.

Oszczędność to kwota zasiłku macierzyńskiego w wysokości 742 zł uzyskana w ciągu 14 dni oraz składki ZUS w wys. 360 zł, jakie powinny być opłacone za okres 14 dni pobierania zasiłku, czyli w sumie kwota  1102 zł.

Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z powyższych ulg musi dokonać właściwych obliczeń i wykazać je w deklaracji ZUS DRA, które dokładnie wyszczególnią powyższe kwoty.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • G-Tata
  2021-09-23 14:33:08
  Komunikat od ZUS: pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: 1) do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia – w przypadku, gdy pracownikowi urodziło się dziecko; 2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia – w razie przysposobienia dziecka przez pracownika. Okres urlopu ojcowskiego regulują przepisy Kodeksu pracy. ---- Także poprawcie sobie, że ojcowski przysługuje nie do 12 miesiąca życia dziecka a do 24go miesiąca życia :)
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Świadczenia emerytalno-rentowe
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
1 stycznia
1 marca
1 czerwca
1 września
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
W lipcu spadła liczba ofert pracy
W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
PIP: w ramach kontroli robót budowlanych 715 osób ukaranych mandatami karnymi
W ramach kontroli robót budowlanych Państwowa Inspekcja Pracy wydała 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji, 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł - poinformowano w czwartek.
Emilia Legierska nowym dyrektorem w Walter Herz
Emilia Legierska objęła stanowisko Transaction Director w Walter Herz. Pokieruje pracami oddziału firmy w Krakowie i rozwojem usług doradczych na południu Polski.
Lista benefitów dla pracowników Girteki rośnie wraz z dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
Dziś pracownika przyciąga nie tylko wynagrodzenie. Dla młodego pokolenia coraz większego znaczenia nabierają dodatkowe korzyści, kultura organizacyjna czy wartości reprezentowane przez firmę.
Jakie zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców?
Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nawet 1,2 mln cudzoziemców jest rocznie zatrudnianych w Polsce przez około 120-140 tys. podmiotów. Wynika to z danych dotyczących wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Od końca lutego 2022 r. sytuacja na rynku pracy w Polsce się zmieniła, ponieważ coraz więcej cudzoziemców, w tym osób z Ukrainy zaczęło ubiegać się o pracę. Zaszła konieczność zmiany przepisów i usprawnienia procesu wydawania zaświadczeń i oświadczeń.
Czy doszło do naruszeń praw pracowniczych w koncernie Coca-Cola w Niemczech?
Koncern Coca-Cola w Niemczech wypłacał pracownikom dodatki za pracę w porze nocnej w różnej wysokości. Czy naruszył tym prawa pracownicze? Okazało się, że przepis układu zbiorowego obowiązujący w koncernie a przewidujący w przypadku nieregularnej pracy w porze nocnej dodatek do wynagrodzenia wyższy niż dodatek ustalony w odniesieniu do sytuacji regularnej pracy w porze nocnej – nie jest sprzeczny z prawem UE.
Kontrola trzeźwości w pracy - zmiany w Kodeksie pracy
Nowelizacja Kodeksu pracy. Gdy kontrola trzeźwości pracownika wykryje niski poziom alkoholu, trzeba będzie go jeszcze raz sprawdzić i ustalić, czy wartość ta spada. Nowe przepisy w tym względzie mogą budzić wątpliwości.
Praca dla niepełnosprawnych - jakie projekty?
Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program ma na celu na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Kto może skorzystać z projektu i co może zyskać?
Czy wystawienie faktury podczas L4 prowadzi do zwrotu zasiłku?
Wystawienie faktury przez przedsiębiorcę podczas zwolnienia lekarskiego, nie stanowi pracy zarobkowej i nie powoduje konieczności zwrotu do ZUS-u pobranego już zasiłku chorobowego.
Czy to koniec epoki "Great Resignation" w Polsce?
Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada.
Wniosek o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.
16 sierpnia 2022 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jak można ubiegać się o wsparcie?
Jak rozmawiać o podwyżce? Poznaj tajniki negocjacji wysokości płacy
Jaka rozmawiać o podwyżce, by ją otrzymać? Jaki moment wybrać? Jakich argumentów użyć? Poznaj tajniki negocjacji płacy w pigułce.
Pracodawcy będą wiedzieć od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK
Po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, wpłaty do PPK za tego uczestnika nie mogą być już dokonywane. Od 21 listopada br. PFR - za pośrednictwem instytucji finansowych - będzie informował pracodawców o rozpoczęciu takich wypłat.
Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.
Polski pracownik - jest w złej kondycji psychicznej?
Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym – wynika z raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Problem jest na tyle poważny, że nie uda się go rozwiązać bez zmian systemowych.
Rekordowa inflacja, a tempo wzrostu cen spada
W lipcu wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Mamy kolejny rekordowo wysoki odczyt wskaźnika inflacji, jednak tempo wzrostu cen wyraźnie spadło (0,1 p.p. m/m) – komentuje ekspert.
Zawarcie umowy dla pozoru a ciąża
Czy zawarcie umowy o pracę w ciąży jest zgodne z prawem? Czy krótko po zawarciu umowy można przejść na zwolnienie lekarskie? Czy ZUS może uznać taką umowę zawartą dla pozoru i żądać zwrotu pobranego zasiłku macierzyńskiego? Podobną sprawą zajął się ostatnio Sąd Okręgowy w Kaliszu.
Jakie jest w Polsce bezrobocie?
Kim jest bezrobotny? Jakie są rodzaje bezrobocia? Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE? Co robi Polska, aby dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia? Poniżej najważniejsze dane i informacje.
Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
Profil zaufany - jak go założyć?
Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.