| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak szkolić pracowników na nowych zasadach

Jak szkolić pracowników na nowych zasadach

Od 16 lipca 2010 r.obowiązują nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników. Dotycząca tego zagadnienia nowelizacja Kodeksu pracy została podpisana przez Marszałka Sejmu pełniącego obowiązki Prezydenta 8 czerwca 2010 r.

Nowe przepisy utrzymują generalną zasadę, że zakład może (ale nie musi) przyznać pracownikowi finansowe świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji, np. na sfinansowanie czesnego, opłaty za egzaminy, koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży, podręczników czy innych materiałów szkoleniowych (art. 1033 Kodeksu pracy). Jednak nie przewidują żadnego odstępstwa w przypadku, kiedy pracodawca ma obowiązek ponosić ciężary finansowe nauki pracownika. Jeśli zdecyduje się na to samodzielnie, ma prawo zobowiązać zatrudnionego do odpracowania u niego pewnego czasu po zakończeniu nauki, a w razie naruszenia zakazu – do zwrotu proporcjonalnych kosztów nauki. W umowie szkoleniowej albo w regulacjach wewnętrznych pracodawca powinien w takim przypadku, w celu zabezpieczenia własnych interesów, określić szczegółowo:

 • formę fakultatywnych świadczeń pieniężnych, np. czesne, opłata za egzamin, zwrot wydatków na skrypty,
 • wartość tych świadczeń,
 • sposób realizacji przyznanych świadczeń (na konto pracownika czy uczelni albo instytucji szkoleniowej; jednorazowo w ratach; uprzednie dofinansowanie czy refundacja),
 • dokumenty, jakie musi przedstawić pracownik do ich uzyskania, np. potwierdzenie przelewu opłaty za naukę, zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu.

Nowelizacja nie nakazuje również, by pracodawca przyznający pracownikom dobrowolnie np. refundację kosztów wyżywienia czy zakwaterowania, rozliczał je według przepisów o delegacjach służbowych. Dlatego od woli stron zależy, jak tę kwestię uregulują. Mają do wyboru m.in.:

 • pozostanie przy sprawdzonym sposobie stosowania zasad odnoszących się do podróży służbowych,
 • zwracanie wydatków faktycznie poniesionych na ten cel przez zainteresowanego,
 • wprowadzenie kwot ryczałtowych refundacji niezależnie od tego, jaka była rzeczywista cena posiłku czy noclegu.

Inaczej liczymy pensję za urlop szkoleniowy i zwolnienia od pracy

Rozporządzenie z 12 października 1993 r. o podnoszeniu kwalifikacji... wprost zastrzegało w § 4 ust. 1 i § 9 ust. 1 pkt 2, że wynagrodzenie za urlop szkoleniowy i zwolnienia od pracy na ten cel liczymy tak samo jak za urlop wypoczynkowy. Nowelizacja nie zawiera tego zastrzeżenia i dlatego stosujemy przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy i zwolnienia od pracy zasady ustalania pensji za urlop wypoczynkowy z tą zmianą, że składniki płacy zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc przyjmujemy z miesiąca wystąpienia urlopu szkoleniowego (§ 5 rozporządzenia MPiPS w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy).

W wynagrodzeniu za urlop szkoleniowy uwzględniamy zatem wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika oraz inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem:

 • jednorazowych i nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź konkretne osiągnięcia,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastej pensji), należności z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych, rentowych i innych pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania należnego w razie rozwiązania stosunku pracy,
 • należności przysługujących pracownikowi pozostającemu zgodnie z ustawą antykryzysową w przestoju ekonomicznym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy.

Składniki pensji, jakie przejdą wstępny etap weryfikacji, dzielimy na te w stałej stawce miesięcznej oraz zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc (tylko takie tworzą wynagrodzenie za urlop szkoleniowy).

Składniki pensji w wynagrodzeniu za urlop szkoleniowyDo podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop szkoleniowy wliczamy więc wyłącznie składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc. Podstawę wymiaru dzielimy następnie przez liczbę godzin, jakie faktycznie pracownik przepracował w miesiącu, w którym przypada urlop szkoleniowy. Uzyskaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin, jaką zainteresowany powinien przepracować w trakcie urlopu szkoleniowego zgodnie z jego harmonogramem czasu pracy. Zawsze wiąże nas jednak główna zasada przyświecająca szacowaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, a więc i za szkoleniowy – za czas takich urlopów zatrudniony powinien otrzymać tyle pieniędzy, ile uzyskałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD

Pracownik we wrześniu 2010 r. skorzysta z 3 dni urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy dyplomowej. Zarabia 2570 zł pensji zasadniczej oraz ruchome premie miesięczne w wysokości od 300 zł do 1500 zł. Załóżmy, że we wrześniu br. otrzyma 700 zł premii, a przepracuje faktycznie w tym miesiącu 152 godziny (powinien wtedy przepracować 176 godzin).

Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ze zmiennych składników należy obliczyć w następujący sposób:

 • premię wypłaconą we wrześniu dzielimy przez liczbę godzin rzeczywiście przepracowanych w tym miesiącu: 700 zł : 152 godzin = 4,61 zł,
 • uzyskaną stawkę godzinową mnożymy przez liczbę godzin, jakie zatrudniony powinien przepracować w trakcie urlopu szkoleniowego (24 godziny): 4,61 zł x 24 godziny = 110,64 zł.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »