Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wypełnić arkusz oceny pracownika samorządowego

Michał Culepa
Michał Culepa
Dokonanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego polega przede wszystkim na prawidłowym wypełnieniu arkusza oceny. Trzeba przy tym przestrzegać określonych prawem procedur i terminów.

Ocena okresowa pracownika samorządowego jest zawsze sporządzana na piśmie. Do tego służy arkusz oceny, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. nr 55, poz. 361).

Arkusz oceny składa się z 5 części: A, B, C, D, E. Wypełnianie odbywa się w kolejności poszczególnych arkuszy, przy czym należy pamiętać, że jako pierwsze należy wypełnić zawsze części A i B arkusza.

Część A - informacje o pracowniku i o poprzedniej ocenie

Część A arkusza to część informacyjna. Może ją wypełnić przełożony-oceniający, ale wobec faktu, że znajdują się tam stosunkowo szczegółowe informacje dotyczące terminów zatrudnienia, lepiej będzie, gdy wypełni ją komórka kadrowa urzędu lub jednostki.

Jeżeli część A wypełnia komórka kadrowa, to po wykonaniu tej czynności powinna arkusz ocen niezwłocznie przekazać osobie oceniającej - bezpośredniemu przełożonemu ocenianego pracownika.

W poszczególnych rubrykach należy wpisać dane wskazane w opisie. I tak, w polu Nazwa jednostki należy wpisać pełną nazwę jednostki organizacyjnej (urzędu, biura), w której oceniany pracownik jest zatrudniony. W tym miejscu nie należy wpisywać nazwy konkretnej komórki zatrudniającej pracownika. Do tego służy dalsza rubryka Komórka organizacyjna, gdzie wpisuje się tą nazwę (np. Wydział Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej, Dział Kadr i Płac). W rubryce Stanowisko należy wpisać nazwę zgodną z obecnie zajmowanym stanowiskiem służbowym danego pracownika wskazanym w zakresie obowiązków lub w tzw. angażu (np. starszy inspektor, referent, naczelnik wydziału, zastępca naczelnika wydziału).

Przy wypełnianiu pola Data mianowania/zatrudnienia na stanowisku urzędniczym koniecznie trzeba zwrócić uwagę, że data zatrudnienia w urzędzie (jednostce) samorządu może nie pokrywać się z datą zatrudnienia na danym stanowisku. To samo dotyczy wypełnienia dalszej rubryki Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku. Tu także trzeba podać datę zatrudnienia na aktualnie zajmowanym stanowisku, zgodną z odpowiednim dokumentem dotyczącym zatrudnienia (umową o pracę, angażem itp.).

Przykład:
Jeżeli oceniany pracownik najpierw rozpoczął pracę na stanowisku pomocniczym, obsługi lub innym nieurzędniczym, a później został awansowany na stanowisko urzędnicze - w tym miejscu podaje się datę zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, a nie datę nawiązania stosunku pracy w ogóle. Jeżeli np. pracownik rozpoczął pracę w urzędzie gminy na stanowisku pomocniczym 1 września 2001 r., natomiast awansowany został na niższe stanowisko urzędnicze 2 stycznia 2005 r., to należy podać datę 2 stycznia 2005 r.

W polu Dane dotyczące poprzedniej oceny wpisuje się informację o poprzedniej ocenie okresowej, dokonanej zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych. Przede wszystkim wpisać należy poprzednią ocenę uzyskaną przez pracownika - pozytywną lub negatywną. Dalej wpisuje się poziom wykonywania obowiązków wskazany w części D poprzedniego arkusza oceny - przy ocenie pozytywnej: bardzo dobry, dobry, zadowalający, przy ocenie negatywnej - niezadowalający oraz datę poprzedniej oceny.

Oznacza to, że w przypadku osób:
- przyjmowanych do pracy w samorządzie,
- pracowników pierwszy raz ocenianych
pola powyższe należy przekreślić bądź wpisać adnotację „nie dotyczy”.

Część B - określenie kryteriów i terminu oceny

Część B arkusza oceny wypełnia już wyłącznie przełożony-oceniający.

Kryteria obowiązkowe są już wpisane do arkusza i każdy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym powinien być według nich oceniony. Przełożony-oceniający nie może zrezygnować z któregokolwiek kryterium obowiązkowego. Opis kryteriów zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Natomiast kryteria do wyboru (fakultatywne) ustala samodzielnie oceniający ze spisu zawartego w drugiej tabeli w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Tabela ta zawiera także szczegółowy opis tych kryteriów.

Oceniający wybiera spośród nich nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 kryteriów oceny.

Jeżeli charakter stanowiska lub zakres obowiązków wymaga ustalenia odrębnego kryterium, nieokreślonego w załączniku do rozporządzenia, przełożony-oceniający może takie kryterium określić samodzielnie i dokonać jego opisu. Kryterium to ma charakter dodatkowy i powinno być „dopisane” do wybranych wcześniej kryteriów ustalonych w rozporządzeniu (w takim przypadku liczba kryteriów, łącznie z opisanym przez oceniającego to minimum 4, maksymalnie 6).

Kryteria nie mogą podlegać zmianom - są jednolite przez cały okres ocenny. W razie konieczności lub w sytuacjach wskazanych przepisami (np. nieobecność ocenianego w pracy, przeniesienie na inne stanowisko) może nastąpić zmiana terminu oceny. O tej zmianie oceniający powinien poinformować ocenianego pracownika w odrębnym piśmie, które następnie załącza się do arkusza oceny.

W polu Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi w... należy wpisać termin oceny, określając wyłącznie miesiąc i rok przewidywanej oceny (np. wrzesień 2009 r.). Nie należy na tym etapie podawać dziennej daty oceny.

Oprócz terminu i kryteriów przełożony-oceniający wpisuje także swoje dane: imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe. Oprócz tego w polu Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku należy wpisać datę zatrudnienia oceniającego na obecnym stanowisku, w związku z wykonywaniem którego będzie on przeprowadzał ocenę okresową.

Obowiązkowe zatwierdzenie kryteriów

Wybrane kryteria oraz termin oceny należy przedstawić do zatwierdzenia kierownikowi jednostki, w której zatrudnieni są oceniający-przełożony i oceniany-pracownik. Jest to czynność obowiązkowa dla wszystkich przełożonych-oceniających.

GSIA OSTRZEGA

Niezatwierdzenie kryteriów czyni ocenę nieprawidłową. Jest to też niedopełnienie obowiązków służbowych przez oceniającego.

Zatwierdzenia będzie dokonywał:
- wójt (burmistrz), starosta lub marszałek województwa - w stosunku do pracowników urzędów samorządowych,
- dyrektor lub kierownik - w przypadku zatrudnionych w odrębnych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich jednostkach organizacyjnych (biur, ośrodków itp.).

Uwagi wpisane w niniejsze pole są dla przełożonego-oceniającego wiążące. Mogą dotyczyć przede wszystkim kryteriów lub terminu oceny.

Brak podpisu we wskazanym polu lub adnotacja „odmawiam zatwierdzenia” (lub podobna) oznacza brak zgody kierownika na przyjęte kryteria lub termin oceny.

Przełożony-oceniający musi wówczas wypełnić ponownie arkusz oceny w swojej części i przedłożyć go do zatwierdzenia.

Pod wybraniu kryteriów i ustaleniu terminu oraz zatwierdzeniu oceny oceniany pracownik potwierdza zaznajomienie się z powyższymi informacjami podpisem w dolnej części arkusza, w polu po informacji: Zapoznałam/-łem się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie. Kopia tej części arkusza ocen powinna zostać przekazana pracownikowi, po to, aby wykonując swoje obowiązki w okresie ocennym miał świadomość kryteriów, według których będzie oceniany.

Właściwa ocena - część C i D arkusza ocen

Tą część arkusza także wypełnia przełożony-oceniający. Powinno to nastąpić w miesiącu, który został zapisany jako termin oceny w części B arkusza.

W pierwszej kolejności przełożony-oceniający jest zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy z ocenianym pracownikiem. Ma ona na celu omówienie z ocenianym wykonywania przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykanych przez niego podczas realizacji zadań i spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny. Rozmowa ta powinna się odbyć nie wcześniej niż na 7 dni przed datą ostatecznego sporządzenia pisemnej oceny okresowej. Może być też przeprowadzona bezpośrednio przed wystawieniem oceny.

Przykład:
Kierownik referatu finansowego w Urzędzie Miejskim w B. ustalił jako dzień ostatecznej oceny pracownika Jerzego P. 17 września 2007 r. Oznacza to, że rozmowę z panem Jerzym powinien przeprowadzić w terminie 10-17 września.

Dopiero po tej rozmowie, w wolnym polu w środku części C arkusza przełożony-oceniający w sposób zwięzły i opisowy określa sposób wykonywania obowiązków przez pracownika.

Opinię opisową potwierdza przełożony podpisem w odpowiednich polach u dołu części C arkusza. Data sporządzenia opinii powinna być zgodna z wyznaczonym terminem oceny w części B arkusza oceny lub z terminem wskazanym w piśmie zmieniającym termin oceny, załączonym do arkusza.

Po wypełnieniu części C oceniający wypełnia część D arkusza, w której:
- określa poziom wykonywania obowiązków,
- przyznaje ocenę okresową.

W polu w okresie od... do... należy wskazać okres, za jaki sporządzana jest ocena.

Co do zasady jest to okres zawarty między poprzednią oceną okresową a bieżącą (sporządzaną). W przypadku zatrudnienia nowego pracownika należy przyjąć okres od dnia zatrudnienia (nawiązania stosunku pracy) do dnia oceny.

GSIA RADZI

Problemem może być określenie daty wcześniej zatrudnionych urzędników, którzy do tej pory nie podlegali ocenom, a muszą być ocenieni do 10 października br. Wtedy jako datę początkową okresu ocennego (datę „od”) należy przyjąć:
- datę ustaloną przez przełożonego w wyniku rozmowy wstępnej, o której mowa w par. 1 ust. 4 rozporządzenia lub
- datę zatrudnienia pracownika na obecnym stanowisku lub
- datę wejścia w życie zmienionych przepisów ustawy o pracownikach samorządowych (tj. 10 października 2006 r.) - jeżeli innej daty przełożony nie ustalił, a data zatrudnienia pracownika ocenianego na ocenianym stanowisku jest wcześniejsza niż data wejścia w życie przepisów o ocenach okresowych.

Poziom wykonywania obowiązków zaznacza się poprzez postawienie znaku „X” w polu obok określonego stopnia (bardzo dobry, dobry, zadowalający, niezadowalający).

WAŻNE
Można zaznaczyć tylko jeden stopień poziomu wykonania obowiązków.

O czym warto pamiętać, ustalając terminy oceny

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych określa, że:
- pierwsza ocena po wejściu rozporządzenia musi się odbyć do 10 października br.,
- kolejne oceny odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 lata (termin w tych granicach ustala każda jednostka samorządu terytorialnego),
- ocena nowo zatrudnionego pracownika powinna się odbyć nie później niż po 6 miesiącach od zatrudnienia/mianowania,
- przekazanie kryteriów do kolejnych ocen powinno nastąpić nie później niż 30 dni po zakończeniu poprzedniej oceny,
- kolejną ocenę po pierwszej ocenie negatywnej należy przeprowadzić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy.

Ocenę okresową wpisuje się we wskazane pole pod tekstem „...i przyznaję okresową ocenę:”. Ocena okresowa może być określona tylko jako:
- pozytywna (w przypadku wskazania poziomu wykonania obowiązków - bardzo dobry, dobry, zadowalający),
- negatywna (w przypadku wskazania poziomu wykonania obowiązków - niezadowalający).

Potwierdzenie zapoznania się z oceną - część E arkusza

W tej części pracownik oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z oceną okresową. Od daty wskazanej w potwierdzeniu biegnie 7-dniowy termin do złożenia ewentualnego odwołania od oceny do kierownika jednostki.

Michał Culepa

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Komplet: Kodeks pracy, Czas Pracy, Wynagrodzenia 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  L4 w ciąży – co warto wiedzieć?
  L4 w ciąży jest bardzo powszechnym zjawiskiem. Wynika to oczywiście z rozmaitych dolegliwości towarzyszących ciężarnym pracownicom. Dolegliwości te mogą utrudnić, a nawet uniemożliwić wykonywanie zawodu.
  Kobiety bardziej doceniane w branży przemysłowej
  – Klimat wokół kobiecego przywództwa jest coraz bardziej pozytywny. W branży przemysłowej, którą reprezentuję, zauważam, że bardzo doceniane są cechy i kompetencje, które wnoszą kobiety – mówi Beata Syczewska, dyrektorka Dywizji Robotyki ABB w Polsce. Mimo korzystnych zmian przemysł wciąż jednak ma twarz mężczyzny.
  Zmiany w wynagrodzeniach już od 1 lipca 2022 r.
  Ustawodawca zdecydował o wdrożeniu zmian w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 roku. Co zmieni się w kontekście wynagrodzeń?
  Polski Ład - zmiany od lipca 2022 r. Nowe kalkulatory
  Polecamy nowe kalkulatory, które uwzględniają zmiany w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r. Zapraszamy do korzystania z kalkulatorów: wynagrodzeń, umów zlecenia, umów o dzieło!
  Webinarium „Podróże służbowe kierowców po zmianach” + certyfikat gwarantowany
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Podróże służbowe kierowców po zmianach” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 31 maja 2022 roku. Polecamy!
  Kiedy Zielone Świątki w 2022 r.?
  Kiedy wypadają Zielone Świątki? Czy to dzień wolny od pracy? Czy można wtedy zrobić zakupy
  Praca zdalna coraz bliżej uregulowania w Kodeksie pracy
  Praca zdalna nie była dotychczas uregulowana w Kodeksie pracy. Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że nowe regulacje zastąpią przepisy o telepracy. Jakie obowiązki przy poleceniu pracy zdalnej będzie miał pracodawca?
  Wynagrodzenie pielęgniarek i innych zawodów medycznych. Jakie zmiany?
  Wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia ma zachęć młodych ludzi do studiowania na kierunkach medycznych i docenić doświadczonych pracowników – wskazał we wtorek wiceminister zdrowia Piotr Bromber.
  Dziecko w żłobku – już płyną pieniądze z ZUS
  W mieniony piątek 20 maja na konta żłobków popłynęły pierwsze pieniądze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał w pierwszej transzy ponad 86 milionów złotych. Liczba dzieci, na które przyznano do tej pory dofinansowanie wynosi ponad 65 tys.
  Zmiany w Kodeksie pracy
  Rząd zajmuje się projektem nowelizacji Kodeksu pracy, która na stałe wprowadzi pracę zdalną do polskiego porządku prawnego.
  W ciągu 10 lat liczba pracujących wzrosła o ponad 2 mln
  W 2021 r., liczba pracujących 17,130 mln - była znacząco większa w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. (ponad 15 mln).
  Rząd zajmie się przepisami dot. pracy zdalnej i wykrywania alkoholu u pracowników
  Rada Ministrów zajmie się przepisami wprowadzającymi pracę zdalną jako rozwiązanie stałe, a także umożliwiającymi kontrolę pracowników na obecność alkoholu.
  Czym jest prawo pracy?
  Mówiąc o prawie pracy, często myślimy o Kodeksie pracy. Czy są jeszcze jakieś regulacje dotyczące stosunku pracy?
  Trzynasta emerytura ze Słowacji
  Słowacka instytucja ubezpieczeniowa (SIA) wypłaci w lipcu 2022 rl trzynastą emeryturę osobom, które pobierają emeryturę słowacką i mieszkają w Polsce.
  Od 2023 roku pracownicy automatycznie będą zapisani do PPK
  Wykorzystując dostępne w internecie kalkulatory PPK, można wyliczyć, że – odkładając tylko 56 zł miesięcznie – w ciągu roku zgromadzimy 1666 zł. Gdybyśmy chcieli te pieniądze odkładać samodzielnie w innym produkcie, oszczędzilibyśmy ok. 650–680 zł. Udział pracodawcy i dopłaty od państwa powodują więc, że zyskujemy dużo więcej – mówi Joanna Załęska, dyrektor biura PPK w Compensie.
  FORUM KADR I KSIĘGOWOŚCI 2022 - rabat 15% na zgłoszenia do 31 maja
  FORUM KADR I KSIĘGOWOŚCI 2022 odbędzie się w dniu 7 czerwca 2022 r. Można uzyskać rabat – 15% na zgłoszenia wysłane do 31 maja. Zapraszamy!
  Podwyżka płacy minimalnej w 2023 roku może przyspieszyć inflację
  Rząd rozważa podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 r. do 3350 zł, a od lipca do 3500 zł. Obecnie wynosi ono 3010 zł. Wyższy od ustawowego wzrost płacy minimalnej i wskaźnika waloryzacji emerytur i rent może oznaczać dalszy niekontrolowany wzrost inflacji – ostrzega Konfederacja Lewiatan.
  Większość czasu pracy naukowców jest marnowana na biurokrację [WYWIAD]
  Nauka w Polsce rozwija się znacznie wolniej, niż mogłaby się rozwijać - ocenił w rozmowie z PAP prof. Grzegorz Węgrzyn, biolog molekularny. Jego zdaniem, nawet do 70-80 proc. normalnego czasu pracy naukowców jest marnowanego na działania biurokratyczne.
  Komu przysługuje ulga dla rodzin 4+?
  Ulga dla pracowników z co najmniej czworgiem dzieci – komu przysługuje? Czym jest?
  Sześć lat bez awansu, a później zwolnienie? Nowy system awansu zawodowego nauczycieli
  Nowy system awansu zawodowego nauczycieli sprawi, że nauczyciel, jeżeli uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, może ją wykonywać przez sześć lat, bez konieczności uzyskania stopnia awansu zawodowego. Po upływie tego czasu umowa z nim zostanie rozwiązana z mocy prawa.
  Sobota i niedziela – czy są dniami urlopu?
  Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu na sobotę i niedzielę?
  Urlop menstruacyjny – czy także w Polsce?
  Urlop menstruacyjny można wziąć w Japonii i Korei Południowej, a obecnie w projekcie ustawy proponuje go Hiszpania. Czym jest? Czy można ubiegać się o taki urlop również w Polsce?
  Polski pracownik w obliczu inflacji
  Pomimo sytuacji gospodarczej, wojny w Ukrainie oraz pandemii, wielu Polaków jest gotowych do zmiany miejsca zatrudnienia. Czynnikiem szczególnie wpływającym na postawy zawodowe jest inflacja.
  Prawnicy - ile zarabiają?
  Wywołana przez pandemię niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia zaowocowała zmniejszoną responsywnością na oferty pracy przez doświadczonych kandydatów na stanowiska prawnicze i wysoką liczbą odrzuconych ofert. Z tego powodu pracodawcy często byli zmuszeni uelastyczniać swoje wymagania wobec kandydatów oraz redefiniować widełki wynagrodzenia na korzyść pracownika. Więcej w analizie przygotowanej przez Manpower.
  Wskaźniki dla przyszłych emerytów bardzo dobre
  Stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, na których gromadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.