| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Co powinien zawierać protokół powypadkowy?

Co powinien zawierać protokół powypadkowy?

Zespół powypadkowy sporządza protokół powy­padkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku i przekazuje niezwłocznie do zatwierdzenia pracodawcy. W razie niedo­trzymania tego terminu zespół ma obowiązek podania w protokole przyczyn opóźnienia. Jakie informacje powinien zawierać protokół powypadkowy?

W prawie pracy

1. Do protokołu załącza się komplet niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem, w tym wyjaśnienia poszkodowanego, informacje doty­czące wypadku od świadków, opinie lekarzy i innych specjalistów, a także ewentualne szkice lub fotografie miejsca wypadku. W przypadku gdy między członkami zespołu powypadkowe­go wystąpią rozbieżności, o treści protokołu decyduje pracodawca.

Zespół ma obowiązek zapoznania poszko­dowanego z treścią protokołu przed zatwier­dzeniem przez pracodawcę i pouczenia o pra­wie wniesienia „uwag i zastrzeżeń".

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca - nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego spo­rządzenia.

2. Z przeprowadzonej kontroli PIP sporządza pro­tokół. Powinien on zawierać:

 1. nazwę podmiotu kontrolowanego (w pełnym brzmieniu) i jego adres, numer z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodar­ki narodowej (REGON) oraz numer identyfi­kacji podatkowej (NIP),
 2. i mię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora pracy,
 3. imię i nazwisko osoby reprezentującej pod­miot kontrolowany oraz nazwę organu repre­zentującego ten podmiot,
 4. datę rozpoczęcia działalności przez pod­miot kontrolowany oraz datę objęcia stano­wiska przez osobę lub powołania organu, o których mowa w pkt 3,
 5. oznaczenie dni, w których przeprowadzano kontrolę,
 6. informację o realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decy­zji innych organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy,
 7. opis stwierdzonych naruszeń prawa oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla wyników kontroli,
 8. dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania,
 9. informację o pobraniu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji,
 10. treść decyzji ustnych oraz informację o ich realizacji,
 11. informację o liczbie i rodzaju udzielonych porad z zakresu prawa pracy,
 12. wyszczególnienie załączników stanowią­cych składową część protokołu,
 13. informacje o osobach, w obecności których przeprowadzano kontrolę,
 14. na wniosek podmiotu kontrolowanego - wzmiankę o informacjach objętych tajem­nicą przedsiębiorstwa,
 15. wzmiankę o wniesieniu lub niewniesieniu zastrzeżeń do treści protokołu oraz ewen­tualnym usunięciu stwierdzonych nieprawid­łowości przed zakończeniem kontroli,
 16. datę i miejsce podpisania protokołu przez osobę kontrolującą oraz przez osobę lub organ reprezentujący podmiot kontrolo­wany.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »