| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kodeks pracy > Wykroczenia pracodawcy > Wykroczenia w prawie pracy

Wykroczenia w prawie pracy

Wykroczenie może być popełnione przez praco­dawcę bądź przez osobę działającą w jego imieniu lub każdą inną, która wbrew obowiązkowi nie wyko­nała określonych działań na rzecz pracowników.

  • materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwo­ści dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych,
  • substancje chemiczne i ich mieszaniny nie- oznakowane w sposób widoczny i umożliwia­jący ich identyfikację,
  • substancje niebezpieczne, mieszaniny niebez­pieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie niepo- siadające kart charakterystyki, a także opako­wań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem,
  • wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwe­go okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrze­nia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo przedsta­wia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,
  • nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlega­jącego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy,
  • utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywa­nia jej zadań,
  • bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończe­nia przez nie 16. roku życia.

W wynagrodzeniach

Katalog wykroczeń karanych grzywną określa Kodeks pracy w Dziale XIII (Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika). Grzywna jest wymierzana w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł i grozi osobie, która wbrew obowiąz­kowi m.in.:

  • nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodze­nia za pracę lub innego świadczenia przysługu­jącego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracow­nika,
  • bezpodstawnie obniża wysokość tego wynagro­dzenia lub świadczenia albo
  • dokonuje bezpodstawnych potrąceń.

W podatkach dochodowych

Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbo­we lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbo­we podlega tylko ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez usta­wę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Nie jest przestępstwem skarbowym ani wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Nie popełnia przestęp­stwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Jeśli do dokonania przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skar­bowego wymagane jest nastąpienie określonego w Kodeksie karnym skarbowym skutku, sprawca zaniechania podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe tylko wtedy, gdy ciążył na nim prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi (art. 1 k.k.s.).

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Źródło:

Encyklopedia kadrowego

Zdjęcia

Wykroczenia w prawie pracy/ Fot. Fotolia
Wykroczenia w prawie pracy/ Fot. Fotolia

INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK