REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wniosek o pracę zdalną okazjonalną – wzór

Wniosek o pracę zdalną okazjonalną - wzór doc, pdf
wniosek o pracę zdalną okazjonalną wzór dokument praca zdalna
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wniosek o pracę zdalną okazjonalną musi zawierać datę oraz miejsce wykonywania pracy zdalnej. Ile dni można wykorzystać? Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej okazjonalnej? Czy trzeba uzasadniać wniosek? Oto wzór wniosku.
rozwiń >

Praca zdalna okazjonalna – Kodeks pracy 2023

Okazjonalna praca zdalna została wprowadzona do Kodeksu pracy w 2023 roku. To nowe uprawnienie pracownicze reguluje art. 6733 KP. Jest to tzw. praca zdalna na wniosek pracownika. Ustawodawca określił liczbę dni do wykorzystania w czasie roku. Pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o pracę zdalną do 24 dni w roku kalendarzowym.

Autopromocja

Przepisy Kodeksu pracy:

Art. 6733 § 1. Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.
§ 2. Do pracy zdalnej, o której mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 6719–6724 oraz art. 6731 § 3.
§ 3. Kontrola wykonywania pracy zdalnej, o której mowa w § 1, kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, odbywa się na zasadach ustalonych z pracownikiem.

Uznaje się, że do wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej nie wymaga się dokonania porozumienia z zakładową organizacją związkową, ani spisywania zasad jej wykonywania w regulaminie pracy.

Co więcej, praca zdalna okazjonalna nie nakłada na pracodawcę dodatkowych obowiązków, takich jak zapewnienie materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz instalacji, serwisu i konserwacji narzędzi pracy. Pracodawca nie musi również wypłacać ekwiwalentu/ryczałtu za wykorzystywanie do pracy własnego sprzętu przez pracownika. Nie ma także obowiązku pokrywania kosztów energii elektrycznej czy internetu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Praca zdalna okazjonalna – ile dni?

Praca zdalna okazjonalna może być przyznana maksymalnie na 24 dni w roku kalendarzowym. Kodeks pracy reguluje więc maksymalną liczbę dni, które pracownik ma prawo wykorzystać, wnioskując na podstawie art. 6733 KP. Pracownik nie ma obowiązku skorzystania z tych dni. Może w ogóle nie składać wniosku o pracę zdalną okazjonalną, może wnioskować np. o 1, 4, czy 15 albo nawet 24 dni. Ma możliwość zawnioskowania za pomocą jednego wniosku o pełny wymiar 24 dni albo składać kilka wniosków w zależności od potrzeby, które łącznie wyczerpują pulę 24 dni w roku kalendarzowym. Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku stosowania pracy zdalnej incydentalnej. Jeśli dana praca wymaga obecności pracownika w firmie pracodawca może w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub w regulaminie pracy nawet wyłączyć stosowanie omawianego przepisu.

Wątpliwości nasuwają się przy pracownikach zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Czy osobie, która pracuje a ½ etatu również należą się 24 dni pracy zdalnej w roku? Należy uznać, że tak. Gdyby liczba dni miała być pomniejszona proporcjonalnie do etatu danego pracownika, taki zapis znalazłby się z pewnością w Kodeksie pracy.

Dla kogo praca zdalna okazjonalna?

Aby móc skorzystać z pracy zdalnej okazjonalnej przede wszystkim muszą być spełnione dwa warunki:

 • charakter pracy pozwala na wykonywanie jej zdalnie,
 • pracodawca dopuszcza możliwość korzystania z pracy zdalnej okazjonalnej.

Jeśli pracownik wykonuje pracę, której nie da się fizycznie wykonywać z domu, nie będzie mógł skorzystać z przepisu o pracy zdalnej okazjonalnej (np. kasjer w sklepie spożywczym). Druga sytuacja dotyczy wyłączenia stosowania przepisu art. 6733 KP w aktach wewnętrznie obowiązujących, np. w regulaminie pracy. Jeśli pracodawca dopuszcza stosowanie tej instytucji, a rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy pozwala na wykonywanie jej na odległość, można ubiegać się o pracę zdalną okazjonalną.

Dodatkowo przepisy (art. 6731 § 4 KP) określają, jakich prac nie można wykonywać zdalnie i są to prace:

 1. szczególnie niebezpieczne;
 2. w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
 3. z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
 4. związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;
 5. powodujących intensywne brudzenie.

Praca zdalna okazjonalna – obowiązki pracodawcy

Praca zdalna okazjonalna nie pociąga za sobą tak wielu obowiązków jak zwykła praca zdalna. Natomiast pracodawca musi liczyć się z kilkoma zadaniami, które trzeba wypełnić. Należą do nich:

 • określenie procedury ochrony danych osobowych (przekazywania informacji i porozumiewania się na odległość podczas wykonywania pracy zdalnej), przeprowadzenie, jeśli jest to konieczne, instruktażu i szkolenia w tym przedmiocie (pracownik powinien potwierdzić na papierze lub elektronicznie zapoznanie się z wymaganymi procedurami);
 • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego pracownika, uwzględniając wpływ pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy pracownika, a także uwarunkowania psychospołeczne tej pracy. 

Wyniki tej oceny stanowią podstawę do sporządzenia informacji zawierającej:

 1. zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii;
 2. zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
 3. czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej;
 4. zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 • ustalenie zasad kontroli pracy zdalnej, kontroli w zakresie bhp lub kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji (m.in. procedur ochrony danych osobowych).

Praca zdalna na wniosek pracownika

Okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej może być wykonywane tylko na wniosek pracownika. Oznacza to, że pracodawca nie może nakazać pracownikowi wykorzystanie pracy zdalnej na podstawie przepisu art. 6733 KP. Do pracy zdalnej incydentalnej nie stosujemy bowiem art. 6719 § 3 KP czyli o pracy zdalnej na polecenie pracodawcy (Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej).

Wniosek pracownika powinien być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Co istotne, nawet pracownicy, którzy pracują zdalnie hybrydowo mogą złożyć wniosek o pracę zdalną okazjonalną na te dni, kiedy pracują stacjonarnie. Są to bowiem dwa niezależne od siebie tryby wykonywania pracy w formie zdalnej. Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie jest w żaden sposób związany wnioskiem pracownika o pracę zdalną incydentalną.

Do pracy zdalnej okazjonalnej stosuje się przepisy dotyczące zapoznania się pracownika przed dopuszczeniem do pracy zdalnej z:

 • oceną ryzyka zawodowego,
 • informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Pracownik składa w tym celu oświadczenie w wersji papierowej lub elektronicznej. Zobowiązuje się w nim również do przestrzegania zasad bhp. Wymaga się także złożenia oświadczenia (w postaci papierowej lub elektronicznej) potwierdzającego, że na stanowisku pracy zdalnej zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Ważne

Jeśli okoliczności wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej się nie zmieniły, pracownik nie musi każdorazowo przedstawiać wyżej wymienionych oświadczeń. Wystarczy zamieścić je w pierwszym wniosku. Gdyby jednak miejsce pracy zdalnej się zmieniło, oświadczenia będą wymagane za każdym razem.

Praca zdalna okazjonalna – wzór wniosku

Co powinno znajdować się we wniosku o pracę zdalną okazjonalną? Przede wszystkim poniższe informacje:

 1. wymiar pracy zdalnej (ile dni),
 2. termin pracy zdalnej (konkretne daty),
 3. miejsce wykonywania pracy zdalnej.

Warto podkreślić, że nie ma obowiązku uzasadniania wniosku o pracę zdalną okazjonalną.

Pobierz wzór wniosku o pracę zdalną okazjonalną: doc., pdf

Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnej wzór

Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnej - wzór

 

Infor.pl

Wniosek złożony w formie papierowej musi zawierać własnoręczny podpis pracownika. Natomiast wniosek złożony w formie elektronicznej musi pozwalać na ustalenie osoby składającej oświadczenie. Może to być np. wiadomość e-mail ze wskazaniem na końcu wiadomości imienia i nazwiska.

Kodeks pracy nie podaje kiedy należy złożyć wniosek o okazjonalną pracę zdalną. Jaki jest więc termin? Pracodawcy powinny w przepisach wewnętrznie obowiązujących określić stosowny czas na złożenie wniosku przed terminem rozpoczęcia korzystania z pracy zdalnej okazjonalnej.

Odmowa pracy zdalnej okazjonalnej

Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej okazjonalnej? Kodeks pracy nie przewiduje obowiązku uwzględnienia wniosku przez pracodawcę. Nie nakazuje również uzasadniania ewentualnej odmowy. Art. 6733 § 2 traktuje o tym, że do pracy zdalnej okazjonalnej nie stosuje się przepisów art. 6719–6724 oraz art. 6731 § 3. Nie stosuje się więc tutaj względnego obowiązku akceptacji wniosku, który dotyczy pracowników wychowujących małe dzieci, opiekujących się innymi członkami najbliższej rodziny, kobiet w ciąży i rodziców niepełnosprawnych dzieci. 

Ważne

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej okazjonalnej i nie ma obowiązku uzasadniania swojej decyzji.

Może wystąpić również taka sytuacja, że pracodawca stosuje już pracę zdalną hybrydową i obecność pracowników w dni pracy stacjonarnej jest obowiązkowa ze względu na organizację pracy w danym zakładzie pracy. Wówczas może postanowić, że nie stosuje pracy zdalnej okazjonalnej.

Uzasadnienie odmowy pracy zdalnej okazjonalnej

W związku z tym, iż są to nowe przepisy i brak jest doświadczenia w ich stosowaniu pracodawcy powinni podejmować decyzję o przyznaniu pracy zdalnej okazjonalnej bądź odmowie jej przyznania w oparciu o obiektywne kryteria, takie jak charakter wykonywanej pracy, potrzeby pracodawcy, potrzebę zapewnienia prawidłowej organizacji pracy. W przeciwnym razie można narazić się na zarzut nierównego traktowania. Z tego względu, mimo że nie ma formalnego wymogu uzasadniania decyzji odmowej, warto w wersji papierowej lub elektronicznej przekazać pracownikowi do wiadomości przyczynę odmowy.

Co więcej, pracodawca może uzależnić zgodę na pracę zdalną okazjonalną od złożenia przez pracownika oświadczenia o tym, że posiada odpowiednie warunki techniczne i lokalowe. Warunkiem przyznania incydentalnej pracy zdalnej może być również lokalizacja pozwalająca na ewentualną kontrolę pracownika lub wezwanie do stawiennictwa w firmie.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy 2 maja jest dniem wolnym od pracy?

2 maja 2024 r. wypada w czwartek pomiędzy wolną środą 1 maja (Święto Pracy) i wolnym piątkiem (Narodowe Święto 3 Maja). Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to dzień wolny od pracy? Czy trzeba wziąć na ten dzień urlop?

Zaliczka czy zadatek - co będzie lepsze przy współpracy z freelancerem?

Zaliczka czy zadatek? Jaka jest różnica? Co jest zwrotne, a co przepada? Podpowiadamy, co wybrać przy współpracy z freelancerem.

Minister pracy: Zwolnień grupowych jest sporo, ale są monitorowane przez resort pracy

Firmy działające w naszym kraju coraz częściej przeprowadzają zwolnienia grupowe. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przyznaje, że faktycznie tych zwolnień jest sporo.

Majówka 2024: weź 3 dni urlopu a będziesz miał 9 dni wolnych

Majówka w 2024 zapowiada się wspaniale. Wypoczynek może być naprawdę długi. Wystarczy wziąć 3 dni urlopu a można mieć 9 dni wolnych (wliczając weekendy). Co ciekawe Boże Ciało w 2024 r. wypada 30 maja (czwartek) oznacza to, że biorąc wolne w dniu 31 maja (piątek) - łącznie z weekendem można mieć 4 dni wolnego. Jak wypada majówka 2024? Czy w majówkę jest wolne od szkoły?

REKLAMA

Zwolnienie grupowe: kto może zwolnić, z jakich przyczyn, kogo nie można zwolnić, jaka wysokość odprawy pieniężnej

Zwolnienie grupowe to rozwiązanie umów o pracę z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie każdy pracodawca może przeprowadzić takie zwolnienie i nie każdy pracownik może być nim objęty.

Poszedł po zaległe wynagrodzenie a spotkała go śmierć. Zabójstwo w Gdańsku, są zarzuty Prokuratury!

47-letni mężczyzna, pracodawca usłyszał od Gdańskiej Prokuratury zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa w zamiarze ewentualnym i trafił do tymczasowego aresztu. Potrącił pracownika wózkiem widłowym. 37-letni obywatel Gruzji zmarł  wyniku wstrząsu urazowego. Co grozi pracodawcy?

Co to są kompetencje przyszłości i dlaczego są tak ważne na rynku pracy?

Czasy pracy przez całe życie w jednej firmie już minęły. Teraz pracownicy zmieniają stanowiska, branże, kształcą się w nowych kierunkach. Bardzo ważna staje się zdolność do adaptacji i rozwijania nowych umiejętności. Czym są kompetencje przyszłości? I które z nich mogą okazać się kluczowe na przyszłym rynku pracy?

Od 300 zł do 1200 zł: tyle wyniesie bon energetyczny. Od czego będzie zależeć jego wysokość?

Od 300 zł do 1200 zł – taką wartość ma mieć bon energetyczny wypłacany gospodarstwom domowym w drugim półroczu 2024 r. Cena prądu dla gospodarstw domowych wyniesie 500 zł za MWh.

REKLAMA

Wczasy pod gruszą 2024 r.: Ile w budżetówce, firmach prywatnych. Jak u nauczycieli? Ile u mundurowych?
Kraków, Wrocław, Poznań, Rzeszów, Toruń i inne miasta walczą o Prezydentów. II tura wyborów już 21 kwietnia 2024

W wielu polskich miastach już w ten weekend, w niedzielę 21 kwietnia 2024 r. odbędzie się II tura wyborów samorządowych. Szczególnie ciekawią wyniki na prezydentów takich miast jak: Kraków, Wrocław czy Poznań, Rzeszów i Toruń. Czym zajmuje się prezydent miasta?

REKLAMA