| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Dokumentacja pracownicza > Korekta deklaracji ZUS

Korekta deklaracji ZUS

Jeżeli dane przekazane do ZUS w imiennych rapor­tach miesięcznych i deklaracji rozliczeniowej są błędne, to płatnik składek ma obowiązek złożyć imienny raport miesięczny korygujący oraz dekla­rację rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje.

Korekta w wynagrodzeniach

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości, bez zgody pracownika, kwoty wypła­cone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Takie postę­powanie nie powoduje obowiązku korygowania listy płac.

Korekta w podatkach dochodowych

Korektę deklaracji regulują przepisy art. 81-81b Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatni­cy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzed­nio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Rekomendowany produkt: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  • ulega zawieszeniu na czas trwania postępo­wania podatkowego lub kontroli podatkowej
  • w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą,
  • przysługuje nadal po zakończeniu:
  • kontroli podatkowej,

- postępowania podatkowego - w zakresie nie­objętym decyzją określającą wysokość zobo­wiązania podatkowego. Korekta złożona w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej jest niesku­teczna, jeżeli dotyczy rozliczeń objętych tym postę­powaniem lub kontrolą.

Korekta w ubezpieczeniach

Jeżeli dane przekazane do ZUS w imiennych rapor­tach miesięcznych i deklaracji rozliczeniowej są błędne, to płatnik składek ma obowiązek złożyć imienny raport miesięczny korygujący oraz dekla­rację rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje.

Nie należy korygować danych podanych w imien­nym raporcie miesięcznym w przypadku stwierdze­nia przez płatnika składek, we własnym zakresie lub przez ZUS, różnicy w podstawie wymiaru składek w wysokości nieprzekraczającej 2,20 zł, z wyjąt­kiem sytuacji, gdy podstawę wymiaru składek sta­nowi zadeklarowana kwota. Płatnik składek ma obowiązek sprawdzić prawid­łowość danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. W razie stwier­dzenia nieprawidłowości płatnik składek ma obo­wiązek skorygować dane przekazane do ZUS. Imienny raport miesięczny korygujący i deklara­cję korygującą należy składać w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakre­sie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

Jeżeli korekta danych podanych w imiennym rapor­cie miesięcznym lub deklaracji rozliczeniowej jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze:

  • decyzji - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,
  • kontroli - imienny raport miesięczny korygujący powinien być złożony nie później niż w termi­nie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »