Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

W jaki sposób można zaoszczędzić na składkach ZUS

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Podstawowe i stałe koszty utrzymania pracownika to przede wszystkim wynagrodzenie oraz składki na jego ubezpieczenia w części finansowanej przez płatnika. Można jednak tak dobrać współpracowników lub wybrać taką formę zatrudnienia, aby zmniejszyć ciężar opłacania tych składek i zminimalizować koszty zatrudnienia.

Płatnik składek będący pracodawcą czy zleceniodawcą ponosi z własnych środków, w odpowiednich częściach, koszt składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także składki na fundusze pozaubezpieczeniowe – Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W praktyce możliwe jest wybranie takiej podstawy prawnej wykonywania pracy, aby uniknąć obowiązku opłacania niektórych lub wszystkich składek.

Umowa o dzieło

Z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych jest to najtańsza opcja współpracy między pracobiorcą a pracodawcą. Umowa o dzieło jest uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego tak jak umowa zlecenia czy umowa agencyjna, ale w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych nie została wymieniona jako odrębny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Nie jest również podstawą do zgłoszenia osoby wykonującej dzieło do ubezpieczenia zdrowotnego. W konsekwencji strona zamawiająca dzieło nie ma obowiązków w zakresie obsługi ubezpieczeniowej takiej osoby. Nie musi dokonywać jej rejestracji w ZUS ani naliczać czy opłacać składek.

Kontrola płatników składek przez ZUS >>

Obowiązek ubezpieczeń z tytułu wykonywania umowy o dzieło nie powstaje pod warunkiem, że umowa ta jest podpisana i wykonywana przez osobę, która nie jest związana z firmą stosunkiem pracy. Jeśli umowa o dzieło zostanie podpisana dodatkowo między pracownikiem a pracodawcą, to do celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego przychód z tej umowy jest uznawany za dodatkowy przychód ze stosunku pracy. Tak samo jest w sytuacji, gdy pracownik wykonuje umowę o dzieło dla swojego pracodawcy, mimo że podpisał tę umowę z inną firmą. Za pracownika uważa się bowiem zarówno osobę pozostającą w stosunku pracy, jak i osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej).

Zatem z punktu widzenia kosztów nie warto powierzać dodatkowej pracy na podstawie umowy o dzieło własnemu pracownikowi. Można natomiast powierzyć dodatkową pracę na podstawie umowy o dzieło osobie, która pracuje w firmie na podstawie umowy zlecenia. W takim przypadku umowa o dzieło jest wolna od wszelkich obciążeń z tytułu składek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PRZYKŁAD

Zakład stolarski zlecił Adamowi K. wykonanie ornamentu zdobiącego drewniane ogrodzenie wokół domu klienta i bramę wejściową. Adam K. nie jest pracownikiem zakładu, dlatego wynagrodzenie z umowy o dzieło nie podlega obciążeniu składkami na ZUS.

PRZYKŁAD

Firma krawiecka zatrudnia Irenę J. na umowę o pracę. Dodatkowo zawarła z nią umowę o dzieło na wykonanie haftu na sukni ślubnej. Wynagrodzenie z umowy o dzieło podlega zsumowaniu z płacą ze stosunku pracy i od tak ustalonej podstawy wymiaru pracodawca musi naliczyć i odprowadzić obowiązkowo składki na wszystkie ubezpieczenia.

Korzyści

Umowa o dzieło zawarta z osobą, która w firmie pracuje na zlecenie, nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego.


Powierzenie wykonania pracy na podstawie umowy o dzieło jest zatem dla pracodawcy korzystne. Takiej umowy nie wolno jednak stosować powszechnie. Jest ona specyficzna i jako forma zatrudnienia nie może być podstawą do zlecania każdego rodzaju prac. Przedmiotem umowy o dzieło może być wykonanie konkretnego, oznaczonego dzieła – rzeczy, utworu. Jest to więc umowa rezultatu (osiągnięcie efektu materialnego bądź niematerialnego), a nie starannego działania. Ewentualne wątpliwości co do rodzaju umowy (zlecenie czy dzieło) należy rozstrzygać analizując treść umowy, warunki jej świadczenia i wypłaty wynagrodzenia.

Korekta danych w dokumentach ubezpieczeniowych >>

Umowy o dzieło, ze względu na wyłączenie ze składek, podlegają szczególnej analizie podczas kontroli inspektorów ZUS. Jeśli uznają oni podpisanie umowy o dzieło za nieuzasadnione z uwagi na to, że nosi ona znamiona umowy zlecenia czy umowy o pracę, potraktują to jako próbę obejścia przepisów o ubezpieczeniach społecznych. W takiej sytuacji ZUS nakazuje skorygowanie dokumentów ubezpieczeniowych oraz zapłacenie należnych składek wraz z odsetkami za zwłokę. Może to nastąpić już po zakończeniu współpracy z wykonawcą umowy o dzieło, co będzie oznaczać, że koszt składek – zarówno w części finansowanej przez wykonawcę, jak i zlecającego – będzie musiał opłacić płatnik składek.

Zlecenie ze studentem/uczniem

Pracodawca, któremu zależy na optymalizacji kosztów, w tym składek na ubezpieczenia za zatrudniane osoby, a jednocześnie nie potrzebuje nikogo na etat, może zaangażować na umowę zlecenia ucznia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub studenta. Osoby te do ukończenia 26. roku życia nie są obejmowane żadnymi ubezpieczeniami z tytułu umowy zlecenia – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Do celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem – do 31 sierpnia każdego roku – jest osoba, która:

 • kontynuuje naukę w tej samej szkole,
 • ukończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,
 • ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Osobę, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, uznaje się za ucznia do 30 września. Studentem – według przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym – jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub drugiego stopnia (magisterskie) albo na jednolitych studiach magisterskich. Za studentów nie uważa się natomiast uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich.

Jak rozliczyć zwracaną byłemu zleceniobiorcy nadpłatę składek >>

Osoba ma status studenta do daty ukończenia studiów lub daty skreślenia z listy studentów. Za dzień ukończenia studiów uważa się datę:

 • złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego,
 • złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu – w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii,
 • zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki – w przypadku kierunku farmacja.

Przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych studenta – zleceniobiorcy nie ma znaczenia jego obywatelstwo ani kraj, w którym odbywa studia.

Powyższa zasada nie ma jednak zastosowania, jeśli umowa zlecenia zostanie zawarta z własnym pracownikiem. Nie ma wówczas znaczenia, że jest to student czy uczeń, który nie ukończył 26 lat. W takim przypadku przychód z umowy zlecenia należy traktować jak przychód ze stosunku pracy i opłacać od niego wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, tj. na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

PRZYKŁAD

Student studiów magisterskich wykonuje umowę zlecenia. 15 czerwca 2011 r. ukończył 26 lat. Od tego dnia ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także ubezpieczenie zdrowotne z tytułu umowy zlecenia są dla niego obowiązkowe. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

PRZYKŁAD

Student w wieku 24 lat wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia. Z obu tytułów student podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom – emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu.

PRZYKŁAD

Student w wieku 22 lat pracuje w ramach stosunku pracy w spółce cywilnej. Jednocześnie wykonuje umowę zlecenia zawartą ze spółką jawną. Obowiązkowo podlega on ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę. Natomiast z tytułu umowy zlecenia nie podlega żadnym ubezpieczeniom – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.


Zlecenie z osobą będącą już pracownikiem

Z punktu widzenia oszczędności na składkach korzystne może się okazać zatrudnienie na umowę zlecenia osoby pozostającej już w stosunku pracy z innym podmiotem. Chodzi więc o wykorzystanie sytuacji, gdy dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń.

Z zasady osoba będąca jednocześnie pracownikiem i zleceniobiorcą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu tylko z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Jednak obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zlecenia zależy od wynagrodzenia ze stosunku pracy, które stanowi podstawę wymiaru składek. Umowa zlecenia nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczeń społecznych (a jedynie zdrowotnego) tylko wtedy, gdy podstawa wymiaru z etatu jest co najmniej równa, w przeliczeniu na okres miesiąca, kwocie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (w 2011 r. – 1386 zł, a dla pracowników w pierwszym roku ubezpieczenia 1108,80 zł). Jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, osoba ta musi być objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i wypadkowym również ze zlecenia.

Spóźnione składki na ubezpieczenie chorobowe >>

Ta zasada nie ma oczywiście zastosowania, gdy firma zawrze umowę zlecenia z własnym pracownikiem lub gdy pracownik wykonuje umowę zlecenia na rzecz firmy, w której pracuje na etat (mimo że nie zawarł jej z pracodawcą). W takich sytuacjach umowa zlecenia jest traktowana jak część etatu, z którego pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne takiej osoby stanowi łączny przychód uzyskany z umowy o pracę i ze zlecenia.

Reasumując, dla pracownika, którego wynagrodzenie równa się minimalnemu wynagrodzeniu za pracę bądź je przewyższa, umowa zlecenia, jako kolejny tytuł do ubezpieczeń społecznych, ma charakter dobrowolny. Chodzi tu o wynagrodzenie w przeliczeniu na miesiąc, co oznacza, że liczy się wynagrodzenie określone w umowie o pracę. Jeżeli więc pracownik chorował czy podjął/zakończył zatrudnienie w trakcie miesiąca, przez co w danym miesiącu nie osiągnął ustawowego minimum, albo pracodawca nie wypłacił pracownikowi należnego wynagrodzenia lub, bez zmiany warunków płacowych, wypłacił wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna, taka osoba i tak nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu zlecenia.

Zlecenie w ramach działalności

Do wykonania zlecenia warto poszukać osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą, wykonującej rodzaj usług, który interesuje zleceniodawcę. Osoba, która w ramach swojej działalności zawrze umowę zlecenia na wykonywanie usług, których rodzaj pokrywa się z zakresem działalności, podlega bowiem ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa zlecenia nie stanowi w tym przypadku odrębnego tytułu do ubezpieczeń, czyli nie ma podstaw do rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń. Zatem przedsiębiorca, który w ramach działalności wykonuje umowę zlecenia, z tytułu tej pracy nie jest obejmowany ubezpieczeniami – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Jedynym tytułem do ubezpieczeń jest prowadzona działalność.

Czy od nagrody dla wyróżniającego się pracownika trzeba opłacić składki i podatek >>

Aby umowa zlecenia mogła być traktowana jak umowa wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przychód uzyskany ze zlecenia musi być opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej. Gdyby organ podatkowy stwierdził, że czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia są do celów podatkowych działalnością wykonywaną osobiście (czyli nie są czynnościami wykonywanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej), oznaczałoby to, że przedsiębiorca ma dwa tytuły do ubezpieczeń społecznych – wykonywanie działalności i pracę na zlecenie. Wówczas jeden z tych tytułów (zwykle działalność) jest objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, a drugi – obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z prawem do przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji. Zajmuje się sprzątaniem biur i innych obiektów. W ramach tej działalności zawarł umowę zlecenia z biurem rachunkowym na sprzątanie pomieszczeń roboczych. Przedmiot umowy zlecenia pokrywa się z zakresem prowadzonej przez tę osobę działalności, a przychód uzyskiwany z umowy jest opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu z tytułu prowadzenia swojej firmy, a ze zlecenia nie jest obejmowany ubezpieczeniami (zarówno społecznymi, jak i zdrowotnym) – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.


Emeryt na zleceniu i umowie o pracę

Chcąc uniknąć opłacania składek za osobę, która miałaby świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia, można przyjąć emeryta/rencistę zatrudnionego w innym zakładzie pracy na umowę o pracę. W takiej sytuacji od zlecenia nie powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, bez względu na wysokość przychodu z etatu. Składki te można opłacać dobrowolnie. Jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne jest w tym przypadku obowiązkowa.

PRZYKŁAD

Emeryt zatrudniony na 1/3 etatu na umowę o pracę zarabia miesięcznie 600 zł. Dodatkowo podjął pracę na umowę zlecenia z wynagrodzeniem 500 zł. Umowa zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo, lecz dobrowolnie. Od przychodów z tej umowy musi być jednak opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy pamiętać, że to zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń nie przysługuje w przypadku zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem. Nie ma wówczas znaczenia jego prawo do emerytury czy wysokość zarobków z etatu – suma jego przychodów ze stosunku pracy i zlecenia musi być wówczas obciążona wszystkimi składkami.

Obowiązek ubezpieczeń w zależności od podstawy wykonywania pracy

@RY1@i65/2011/012/i65.2011.012.000.0047.001.jpg@RY2@

@RY1@i65/2011/012/i65.2011.012.000.0047.002.jpg@RY2@

Podstawa prawna:

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowe zasady przy przyjęciu do policji

  Od dnia 31 marca 2023 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Jakie zaszły zmiany? Poniżej wykaz najważniejszych zagadnień. 

  Jakie zyski z Pracowniczych Planów Kapitałowych? Symulacja

  25 tys. zł brutto zwrotu w ciągu dekadytyle po 10 latach wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie mogła wypłacić osoba uzyskująca aktualne, średnie wynagrodzenie. Tym samym, zarobi o blisko 9 tys. zł więcej, niż w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

  Docenianie i motywowanie pracowników: klucz do sukcesu firmy

  W czasach pandemii i pracy hybrydowej, zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników stało się jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Docenienie i motywowanie pracowników to kluczowe czynniki, wpływające na ich zaangażowanie i lojalność wobec firmy. Przedsiębiorstwa, które inwestują w zadowolenie swoich pracowników, zyskują długotrwałe korzyści w postaci zwiększenia wydajności, redukcji kosztów rotacji pracowników oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy.

  Nowe zasady zatrudniania w spółdzielni socjalnej

  Czy będą nowe zasady zatrudniania w spółdzielni socjalnej? Co może robić spółdzielna socjalna? Jak działa spółdzielna socjalna i kto może do niej należeć. Trwają prace nad  projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym.

  ZUS walczy z nieuczciwymi firmami transportowymi

  ZUS walczy z nieuczciwymi firmami transportowymi. W związku z przypadkami nieuczciwych zachowań w firmach transportowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydował się na podjęcie bardziej stanowczych kroków. Przewoźnicy muszą teraz udzielić odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące swojej działalności oraz przesłać dokumenty związane z ustaleniem podstawy wymiaru składek.  W wielu odnotowanych przez Grupę Inelo sytuacjach przewoźnicy otrzymali zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z artykułem 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Nowe zawody medyczne

  Jakie będą nowe zawody medyczne, które dotychczas nie były uregulowane? Rząd proponuje zmiany w uregulowaniu warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte przepisami. Zajdą zmiany w doskonaleniu zawodowym osób wykonujących zawód medyczny oraz w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Będzie nowy rejestr osób wykonujących zawody medyczne.

  Masz prawo do tych pieniędzy! Dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE

  Wiele osób nie wie, że po śmierci swoich bliskich osób, ma prawo do wypłaty zgromadzonych na koncie OFE środków osoby zmarłej. Masz prawo do tych pieniędzy, a procedura nie jest skomplikowana! Jak wygląda dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE? 

  Praca za granicą 2023 - jakie zmiany w KP

  Zaszły zmiany w KP co do delegowania pracowników do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem UE. Pracodawca ma nowe obowiązki informacyjne co do warunków zatrudnienia za granicą. Poniżej szczegóły.

  Praca za granicą 2023 - jakie zmiany w KP

  Zaszły zmiany w KP co do delegowania pracowników do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem UE. Pracodawca ma nowe obowiązki informacyjne co do warunków zatrudnienia za granicą. Poniżej szczegóły.

  Międzynarodowy Dzień Widzialności Osób Transpłciowych

  W dniu 31 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Widzialności Osób Transpłciowych. Osoby transpłciowe nadal zmagają się z ogromnym problemem dyskryminacji i nierównego traktowania w życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym czy gospodarczym. Panuje niezrozumienie i brak akceptacji.

  Nowy wzór świadectwa pracy w 2023 roku

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. W projekcie zawarto również nowy (pomocniczy) wzór świadectwa pracy. Nowe przepisy i nowy wzór wejdą w życie po upływie 7 dni od publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Nastąpi to prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia 2023 r. W świadectwie pracy trzeba będzie zamieszczać także informacje o wykorzystanych przez pracownika dniach: okazjonalnej pracy zdalnej, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego.

  Monitorowanie pracy zdalnej. Czy dopuszczalna jest aplikacja monitorująca ekran pracownika?

  Czy aplikacja monitorująca ekran pracownika w trakcie wykonywania przez niego obowiązków służbowych będzie dopuszczalna w świetle nowych przepisów o pracy zdalnej?

  Work life balance w policji - co na to Komendant Główny Policji

  Policjanci skarżą się do RPO, że w dużych miastach są braki kadrowe, a mniejszych jednostkach brak wakatów, co powoduje, że raporty policjantów o przeniesienie do jednostki bliżej miejsca zamieszkania są zwykle negatywnie rozpatrywane. Policjanci są zmęczeni dojazdami, nie mają zapewnionego dobowego odpoczynku a ich praca jest przez to mało efektywna. Jak wygląda work life banace w policji - co odpowie na pismo Komendant Główny Policji? To się okaże.

  Czy będzie podwójna waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 r.?

  Czy w 2023 r. będzie podwójna waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego, tak jak ma miejsce podwójna waloryzacja minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, w styczniu i w lipcu 2023 r. Sprawa trafiła do rządu.

  Płatne szkolenia dla pracowników

  Kto finansuje szkolenia pracowników? Czy szkolenia dla pracowników mają się odbywać w czasie ich pracy? Jakie zmiany zostały wprowadzone do KP co do szkoleń?

  O czym pracodawca musi poinformować zatrudnionych? Zmiany KP

  Nowelizacja Kodeksu pracy nakłada na pracodawców nowe obowiązki informacyjne. Na co zwrócić szczególną uwagę?

  Kontrola trzeźwości pracowników 2023 – przywilej czy paraliż dla pracodawcy?

  Ustawodawca w 2023 roku nie zwalnia tempa. Po raz kolejny pracodawców i pracowników działów kadrowo-płacowych stawia przed szeregiem wyzwań. Choć obowiązki dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a co za tym idzie -  możliwość kontroli trzeźwości pracowników przy uzasadnionym podejrzeniu, nie są nam obce, to nowelizacja przepisów Kodeksu Pracy w tym zakresie, powoduje powstanie wielu pytań i wątpliwości. Jak nowe regulacje umożliwiające pracodawcom przeprowadzanie prewencyjnej kontroli trzeźwości wyglądają w praktyce? Odpowiedź na to pytanie postaram się przybliżyć w dalszej części tego artykułu. 

  Praca zdalna. Co mają do powiedzenia związki zawodowe

  Praca zdalna może być wykonywana zgodnie z zasadami ustalonymi u danego pracodawcy. Pracodawca nie ma w tym zakresie pełnej swobody. W celu ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej powinien porozumieć się z działającymi u niego organizacjami związkowymi. Jaką rolę mają do odegrania związki zawodowe w procesie ustalania zasad wykonywania pracy zdalnej? Co stanie się, kiedy pracodawca nie dojdzie do porozumienia ze związkowcami? Jak zasady pracy zdalnej ma ustalić pracodawca, u którego nie ma związków zawodowych?

  Praca kobiet - etat w domu wyceniony na milion złotych!

  Ile kosztuje etat w domu? Ile warta jest praca kobiety w domu? Ile należy się za sprzątanie, gotowanie, pranie, zakupy, opiekę nad dzieckiem? Pomimo nowych regualcji w prawie pracy i tzw. work-life balance - coraz bardziej rozwija się niewidzialna praca kobiet w domu. W sądzie w Hiszpanii sąd wycenił taką pracę kobiety na prawie milion złotych!

  13-stki - wypłata już od kwietnia 2023

  Kiedy wypłata 13-stek? Ile wynosi 13-stka w 2023 r.? Komu przysługuje dodatkowe roczne świadczenie? Jakie są zasady wypłaty 13-stek? 

  Kawa z INFORLEX: Zmiany w prawie pracy 2023

  Zapraszamy na kolejne BEZPŁATNE spotkanie online z cyklu kawa z INFORLEX. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00. Porozmawiamy o rewolucyjnych zmianach w prawie pracy 2023. Spotkanie poprowadzi ekspert Paweł Ziółkowski. 

  Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

  Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające? To nowa propozycja ustawy rządowej - jaki będzie jej finał? Czy do niedawna protestujący rodzice w sejmie z osobami z niepełnosprawnościami będą usatysfakcjonowani takimi rozwiązaniami?

  Jak negocjować podwyżkę z szefem. Lista porad

  Negocjowanie podwyżki nie zawsze się udaje ale można zastosować się do kliku prostych porad, aby zwiększyć szansę na sukces.

  Wniosek do pracodawcy o pracę na stałe. Co znaczy w praktyce?

  Nowelizacja Kodeksu pracy ustanowiła nową konstrukcję – wniosek do pracodawcy o umowę o pracę na czas nieokreślony.

  Dłuższy urlop rodzicielski - zmiany w KP

  Nowe zasady i wymiar urlopu rodzicielskiego. W prawie pracy zaszły spore zmiany. Przykładowo rodzice, którzy posiadają zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - też mają prawo do urlopu rodzicielskiego.