REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy przywrócenie pracownika do pracy może być uznane za niecelowe

Małgorzata Mędrala-Natkaniec
Sąd pracy mimo stwierdzenia wadliwości dokonanego rozwiązania umowy, może nie uwzględnić żądania pracownika o przywrócenie do pracy i zamiast tego zasądzić na jego rzecz odszkodowanie. Sąd może bowiem uznać, że przywrócenie do pracy byłoby niecelowe lub niemożliwe.

Charakterystyczną cechą spraw z zakresu prawa pracy jest możliwość orzekania przez sąd w pewnych przypadkach ponad żądanie pracownika. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik dokonał wyboru jednego z przysługujących mu alternatywnie roszczeń, a zgłoszone roszczenie okazało się nieuzasadnione. Sąd może wówczas z urzędu uwzględnić inne roszczenie alternatywne (art. 4771 Kodeksu postępowania cywilnego).

Roszczenia alternatywne, tj. w postaci przywrócenia do pracy (uznania wypowiedzenia za bezskuteczne) lub odszkodowania przysługują pracownikowi przy bezzasadnym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 45 § 1 i art. 56 § 1 Kodeksu pracy).

W przypadku umów na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy, które zostały rozwiązane bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługuje odszkodowanie, natomiast przywrócenie do pracy tylko wówczas, gdy pozostał jeszcze długi okres do zakończenia tych umów o pracę (art. 59 Kodeksu pracy).

Odszkodowanie w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy przez pracodawcę >>

Autopromocja

ZFŚS 2023. Komentarz

Kup książkę:

ZFŚS 2023. Komentarz

PRZYKŁAD

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę na czas określony z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umowy, tj. bez zachowania formy pisemnej. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje jedynie roszczenie odszkodowawcze w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego miała trwać umowa, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. Możliwość wyboru roszczenia o przywrócenie do pracy istnieje jedynie przy niezgodnym z prawem wypowiedzeniu umów o pracę na czas nieokreślony, chyba że pracownik korzysta z ochrony szczególnej.

Możliwość orzeczenia przez sąd wbrew woli pracownika, tj. o odszkodowaniu zamiast o przywróceniu do pracy (bezskuteczności wypowiedzenia) istnieje wówczas, gdy sąd pracy ustali, że uwzględnienie pierwotnie zgłoszonego żądania jest niemożliwe lub niecelowe (art. 45 § 2 i art. 56 § 2 Kodeksu pracy).

Autopromocja

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku

Zapisz się na

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku

Przyczyny zasądzenia przez sąd pracy roszczenia alternatywnego

Niemożliwość przywrócenia do pracy odnosi się do okoliczności obiektywnych. Natomiast niecelowość przywrócenia pracownika do pracy ma charakter ocenny i istnieje wówczas, gdy przywrócenie to jest wprawdzie obiektywnie możliwe, lecz nie będzie uzasadnione ze względu na osobę pracownika, okoliczności związane z pracodawcą bądź inne. Ocena celowości przywrócenia pracownika do pracy należy do sądu, który powinien uwzględnić wszystkie okoliczności sprawy, tj. przede wszystkim:

 • rodzaj przyczyny rozwiązania stosunku pracy („ciężkie” lub „zwykłe” naruszenie obowiązków pracowniczych, przyczyny niezwiązane z osobą pracownika itp.),
 • podstawę orzeczenia o przywróceniu do pracy (bezzasadność zarzutów czy naruszenie przez pracodawcę jedynie wymagań formalnych obowiązujących przy rozwiązywaniu umów o pracę),
 • skutki mogące wyniknąć dla jednej lub drugiej strony z przywrócenia pracownika do pracy lub z zasądzenia na jego rzecz odszkodowania.

Autopromocja

Termin na przejście z telepracy na pracę zdalną wygasa 7 października 2023 r.

Pracodawcy dotychczas zatrudniający pracowników na podstawie umów o telepracę powinni wdrożyć wobec nich nowe zasady.

Praca zdalna. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Przykłady w praktyce sądowej wskazują, że niecelowość wydania orzeczenia o przywróceniu pracownika do pracy uzasadniają okoliczności wiążące się z jednej strony z funkcjonowaniem zakładu pracy, z drugiej zaś z tak nagannym postępowaniem pracownika, że jego powrót do pracy byłby niewskazany dla zachowania porządku i dyscypliny pracy.

WAŻNE!

Przywrócenie do pracy pracownika jest najczęściej niecelowe z powodu przyczyn związanych z funkcjonowaniem zakładu lub z powodu nagannego zachowania pracownika, które uniemożliwia jego powrót do pracy.

Analiza, czy przywrócenie pracownika do pracy jest niemożliwe lub niecelowe, powinna być dokonana według stanu rzeczy istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 25 stycznia 2001 r. (I PKN 206/00, OSNAP 2002/19/460).

Może się więc zdarzyć, że o ile przywrócenie do pracy byłoby celowe i możliwe w chwili rozwiązania umowy o pracę, o tyle w chwili wyrokowania będzie już niecelowe. Jednak sama długotrwałość postępowania sądowego nie uzasadnia samodzielnie niemożliwości lub niecelowości przywrócenia pracownika do pracy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 15 października 1999 r. (I PKN 295/99, OSNAP 2001/5/145). Nie można zatem odmówić pracownikowi powrotu do pracy tylko z tego powodu, że od daty rozwiązania umowy o pracę upłynął znaczny okres (np. kilka lat).

Zwalnianie pracowników zatrudnionych na zastępstwo >>

Przyczyny niecelowości przywrócenia do pracy leżące po stronie pracodawcy

Niemożność lub niecelowość przywrócenia do pracy może wynikać z okoliczności obiektywnych, leżących często po stronie pracodawcy, związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy. Należą do nich najczęściej:

 • zmiana sytuacji organizacyjno-prawnej pracodawcy,
 • likwidacja danego stanowiska pracy, brak zapotrzebowania ze względów organizacyjnych na pracę danego rodzaju,
 • aktualna sytuacja ekonomiczna pracodawcy, np. postępująca likwidacja danego działu czy ograniczenie świadczonych usług z uwagi na problemy ekonomiczne i zwolnienia pracowników, brak środków finansowych na utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia.

PRZYKŁAD

U pracodawcy są przeprowadzane zwolnienia grupowe, w ramach których wadliwie (z naruszeniem wymagań formalnych) wypowiedziano pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony. W toku procesu ustalono, że dział, w którym pracował pracownik, został znacznie zredukowany pod względem liczby zatrudnionych pracowników i w ciągu najbliższych miesięcy zostanie całkiem zlikwidowany w związku z zaprzestaniem produkcji. W takiej sytuacji sąd może uznać przywrócenie do pracy za niecelowe i zamiast przywrócenia do pracy zasądzić na jego rzecz odszkodowanie.


Przyczyny niecelowości przywrócenia do pracy leżące po stronie pracownika

Za niecelowością przywrócenia pracownika do pracy mogą przemawiać także różne okoliczności leżące po stronie pracownika. W praktyce wskazuje się najczęściej następujące sytuacje:

 • nienależyte wykonywanie obowiązków, jak np. wielokrotne nieusprawiedliwione nieobecności pracownika, spożywanie alkoholu w pracy, niewystarczające zdolności organizacyjne, samowolna odmowa wykonywania pracy, niewłaściwy stosunek do interesantów, brak zdyscyplinowania czy dbałości o doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, złe kierowanie pracownikami w ramach powierzonej funkcji,
 • gdy pracownik nie chce i ze względów zdrowotnych nie może na danym stanowisku wykonywać części normalnych zadań,
 • istnienie silnego i długotrwałego konfliktu osobistego między pracodawcą a pracownikiem (potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 4 stycznia 2008 r., I PK 179/2007, M.P.Pr 2008/5/250),
 • konflikt w zakładzie pracy wynikający z cech osobowości pracownika, np. jego nadmiernej impulsywności, skłonności do narzucana innym własnego zdania, nieprzyjmowania krytyki swojej osoby ze strony innych osób,
 • sprzeczność zgłoszonego żądania przywrócenia do pracy z zasadami współżycia społecznego, np. w przypadku gdy powrót pracownika do pracy mógłby wpływać na obniżenie dyscypliny pracy lub budzić zgorszenie wśród załogi,
 • utrata przez pracodawcę zaufania do pracownika (w szczególności w przypadku pracowników zajmujących odpowiedzialne stanowiska).

Skrócenie okresu wypowiedzenia >>

W praktyce orzeczniczej uznaje się, że brak zasadności roszczenia zgłoszonego przez pracownika w postaci przywrócenia do pracy może również wynikać z okoliczności, które nakazują uznanie tego roszczenia za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa (art. 8 Kodeksu pracy), mimo że przepisy prawa pracy nie przewidują w takich sytuacjach roszczeń alternatywnych. Dotyczy to pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 8 listopada 2006 r. (I PK 115/06, M.P.Pr. 2007/5/258) stwierdzając, że „sąd oddalający powództwo o przywrócenie do pracy i zasądzający odszkodowanie nie ma obowiązku powołania się na art. 45 § 2 k.p. i dokonania wyboru zgłoszonego żądania tylko na podstawie przesłanek wymienionych w tym przepisie, tj. gdy przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe”. Mimo że w przypadku pracownika podlegającego szczególnej ochronie nie ma zastosowania art. 45 § 2 k.p., dopuszczalne jest zasądzenie dla takiego pracownika odszkodowania wyłącznie na podstawie sprzeczności wybranego przez niego roszczenia z zasadami współżycia społecznego.

PRZYKŁAD

Pracodawca wypowiedział umowę o pracę pracownikowi podlegającemu szczególnej ochronie z tytułu pełnionej funkcji związkowej ze względu na utratę zaufania spowodowaną długotrwałym konfliktem z przełożonymi, podważaniem kompetencji pracodawcy, konfliktowością oraz negatywnymi stosunkami z resztą załogi. Wypowiedzenie nastąpiło mimo braku zgody zarządu związku zawodowego na jego dokonanie. W tej sytuacji sąd może orzec zamiast zgłoszonego przez pracownika roszczenia o przywrócenie do pracy jedynie odszkodowanie ze względu na sprzeczność pierwotnie zgłoszonego roszczenia z zasadami współżycia społecznego (art. 8 Kodeksu pracy), mimo że przepisy prawa pracy nie przewidują wprost takiej możliwości.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polacy nie boją się utraty pracy?

  Polacy nie boją się utraty pracy? CBOS poinformowało, że we wrześniu wzrosło poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Kto czuje się najbardziej stabilnie?  

  Karta Praw Dziecka w Biznesie ma już pierwszych sygnatariuszy!

  20 września 2023 r. w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy” pierwsze firmy podpisały Kartę Praw Dziecka w Biznesie. Czym jest ta deklaracja? Do czego zobowiązuje przedsiębiorców? Które firmy zdecydowały się ją podpisać? 

  Programowanie neurolingwistyczne w biznesie i życiu osobistym - przykłady zastosowania. Zmień swoje „oprogramowanie” na nowsze i lepsze!

  Programowanie Neurolingwistyczne, znane jako NLP, to nie tylko skomplikowana nazwa, lecz także potężne narzędzie pozwalające ulepszyć nasz sposób myślenia i komunikowania się. Podobne do programowania komputera, NLP umożliwia nam wpływ na własne "oprogramowanie", otwierając drzwi do większych sukcesów, lepszej efektywności i większej pewności siebie. W rozmowie z ekspertem Markiem Wzorkiem, dowiadujemy się, jakie konkretnie zastosowania ma ta metoda w życiu codziennym oraz biznesie, jakie szanse niesie ze sobą, a także jak ustrzec się przed ewentualnymi nadużyciami. 

  Nowelizacja KPC ważna dla pracowników wchodzi w życie. Co zmieni się 22 września

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca spraw z zakresu prawa pracy wchodzi w życie 22 września 2023 r. Wprowadza ona niewielkie, ale ważne zmiany dotyczące postępowań w sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy. Co zmienia się w przepisach K.p.c.? Kogo dotyczą zmiany? Wyjaśniamy.

  REKLAMA

  Czy doradcy zawodowi są jeszcze potrzebni? Sztuczna inteligencja rekomenduje ścieżki kariery i pomaga w szukaniu pracy

  Ponad 60 proc. młodych ludzi w wieku 18–25 lat ma utrudniony dostęp do pracy z powodu braku niezbędnych informacji. Głównie z myślą o nich i osobach ze specjalnymi potrzebami, ale też wypalonych zawodowo i myślących o przebranżowieniu, powstała wykorzystująca zaawansowaną technologię AI platforma, oferująca bezpłatnie możliwość wykonania testu profilującego i udzielająca rekomendacji na temat kierunków kariery. Według danych Jobbli, osoby poniżej 25 lat chętnie wybrałyby pracę wywierającą pozytywny wpływ na środowisko. Aż połowa osób, które dopiero znalazły pierwszą pracę lub właśnie jej szukają obawia się, że w przyszłości w obowiązkach zastąpi ich sztuczna inteligencja. 

  Nowe kierunki zawodowe: Jakie branże rosną na rynku pracy

  Rynek pracy podlega nieustannym zmianom, które wynikają z rozwoju technologii, zmian społecznych i ekonomicznych. W miarę jak świat staje się coraz bardziej zglobalizowany i zautomatyzowany, pojawiają się nowe kierunki zawodowe, które przyciągają uwagę zarówno młodych adeptów kariery, jak i doświadczonych profesjonalistów. 

  Big Data

  Big Data, czyli Wielkie Dane, to termin, który zyskuje coraz większą popularność w dzisiejszym świecie cyfrowym. Ale co dokładnie oznacza ten tajemniczy termin i dlaczego jest tak ważny?

  Tydzień pracy trwa w Polsce 40,4 godz. Polacy na 2. miejscu w UE pod względem liczby godzin przepracowanych w tygodniu

  W Polsce przeciętny tydzień pracy trwa 40,4 godziny. Polacy są na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby godzin przepracowanych w tygodniu – podał Eurostat.

  REKLAMA

  Ochrona stosunku pracy nauczycieli a urlop dla poratowania zdrowia

  Ochrona stosunku pracy nauczycieli a urlop dla poratowania zdrowia - to wbrew pozorom kontrowersyjne zagadnienie. Są dwie linie orzecznicze, które wskazują, na dwa różne podejścia. Jedno, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podlega szczególnej ochronie i nie jest możliwe wypowiedzenie mu w tym okresie umowy o pracę, drugie, że nauczycielowi na urlopie dla poratowania zdrowia można wypowiedzieć umowę o pracę, m.in. ze względu na zmiany organizacyjne w szkole.

  16 języków Europy. Miłość, sport, biznes. O czym najczęściej rozmawia się w poszczególnych krajach Starego Kontynentu?

  Analiza słownictwa, tweetów i wyszukiwania w Google, obejmująca 16 języków europejskich, wyłoniła najbardziej interesujące tematy dla poszczególnych kultur. Dzięki badaniu Preply wiemy już, które narody najlepiej wyrażają konkretne emocje i jakie podejmują tematy, kto najczęściej rozmawia o jedzeniu i które słownictwo uważane jest za najbardziej „stylowe”.

  REKLAMA