| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Układy zbiorowe pracy > Wyrok SN z dnia 11 lipca 2006 r., sygn. I PK 290/05

Wyrok SN z dnia 11 lipca 2006 r., sygn. I PK 290/05

Odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy oraz z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wo­bec pracodawcy nie są objęte ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw­nymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).

Z kolei zasądzenie przez Sąd Okręgowy w pkt 2 wyroku odszkodowania w wysokości 50% wynagrodzenia osiąganego przez powoda przez okres 6-ciu miesięcy od dnia zaprzestania sprawowania funkcji kierowniczej wynikało z treści zawartej między stronami umowy o zakazie konkurencji. W toku postępowania przed Sądem Okręgowym pozwany nie podnosił zarzutu, że zawarta umowa o zakazie konkurencji była umową pozorną, a w apelacji nie wskazał na przyczyny dla których nie powoływał się w toku postępowania przed Sądem pierwszej instancji na te okoliczności. Poza tym w świetle dokonanych ustaleń brak jest podstaw do podzielenia tych za­rzutów. W imieniu strony pozwanej umowę o zakazie konkurencji zawarł prezes rady nadzorczej pozwanej, z upoważnienia tej rady. Zatem na radzie nadzorczej spoczywał obowiązek rozważenia, czy należy objąć powoda zakresem działalności konku­rencyjnej po zakończeniu stosunku pracy. Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powoda odszkodowanie, a nie wynagrodzenie za pracę. Dlatego też wysokość tego świadczenia nie podlega ograniczeniom wynikającym z art. 8 i 11 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

W skardze kasacyjnej, opartej na podstawie naruszenia przepisów prawa materialnego, pozwany zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego w całości zarzucając: 1) niewłaściwe zastosowanie art. 2 ust. 3 w związku z art. 5 i w związku z art. 11 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, polegające na przyjęciu przez Sądy pierwszej i drugiej instancji, że przy­znanie powodowi na mocy postanowień układu zbiorowego sześciomiesięcznego odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę nie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. z wymienionymi przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. oraz uznanie, że powodowi jako członkowi zarządu jednoosobowej spółki utworzonej przez Skarb Państwa należało się odszko­dowanie z tytułu klauzuli konkurencyjnej, niewymienione w tej ustawie; 2) naruszenie art. 11 ust. 2 wymienionej ustawy z 3 marca 2000 r. w związku z art. 7 Konstytucji RP i obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2001 r. (M.P. Nr 3, poz. 63), polegające na przyjęciu przez Sądy pierwszej i drugiej instan­cji, że przyznane powodowi odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę w wysokości 39.412,50 zł. nie przewyższa maksymalnej wartości świadczeń dodatkowych określonej w tym przepisie, obejmującej 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, podczas gdy w IV kwartale 2001 r. wynagrodzenie to wyniosło zgodnie z wyżej powołanym ob­wieszczeniem Prezesa GUS 2.344,00 zł., co przemnożone przez 12 daje kwotę 28.128,00 zł.; 3) naruszenie art. 11 ust. 2 ustawy z 3 marca 2000 r. w związku z art. 7 Konstytucji RP i wyżej wymienionym obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2002 r., polegające na przyjęciu przez Sądy pierwszej i drugiej instancji, że przyznane powodowi odszkodowanie wynikające z umowy o zakazie konkurencji w wysokości 39.412,00 zł. nie przewyższa maksymalnej wartości świadczeń dodatko­wych obejmującej 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sekto­rze przedsiębiorstw, podczas gdy w IV kwartale 2001 r. wynagrodzenie to wyniosło zgodnie z wyżej powołanym obwieszczeniem Prezesa GUS 2.344,00 zł., co przemnożone przez 12 daje kwotę 28.128,00 zł.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »