Kategorie

Świadczenia dla funkcjonariuszy celnych

Ewa Preis
Funkcjonariusze służby celnej, jako jedna z grup pracowników mundurowych, za swoją służbę otrzymują uposażenie. Przepisy prawa przewidują dla nich także inne świadczenia, np. nagrodę jubileuszową czy roczną.

Jednym ze świadczeń wypłacanych celnikom jest nagroda jubileuszowa. Jest to świadczenie wypłacane nie za osiągnięcia zawodowe, a za długoletni staż pracy.

Funkcjonariusz ma prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości:

 • 75% – po 20 latach służby,
 • 100% – po 25 latach służby,
 • 150% – po 30 latach służby,
 • 200% – po 35 latach służby,
 • 300% – po 40 latach służby,
 • 400% – po 45 latach służby

miesięcznego uposażenia (art. 154 ustawy o Służbie Celnej – zwanej dalej ustawą).

Okresami zaliczanymi do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej są wszystkie zakończone okresy służby lub zatrudnienia, jak również inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Funkcjonariusz celny prawo do nagrody nabywa w dniu upływu okresu służby uprawniającego do tej nagrody. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości uposażenia przysługującego celnikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

W przypadku gdy celnik świadczył pracę równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu pracy wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

Dla funkcjonariusza kontynuującego służbę podstawą obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej jest jego miesięczne uposażenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

Reklama

Ustawa o Służbie Celnej przewiduje również przypadki zawieszenia celnika w pełnieniu jego obowiązków. Wówczas podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne uposażenie, w wysokości przysługującej mu w przeddzień zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych.

Z kolei po wygaśnięciu stosunku służbowego celnika albo po zwolnieniu go ze służby podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne uposażenie, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.


Nagroda roczna – od lutego nowe regulacje

Od 25 lutego 2010 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące sposobu ustalania wysokości i terminu wypłaty nagrody rocznej (rozporządzenie Ministra Finansów z 4 lutego 2010 r. w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych).

Podstawą ustalenia wysokości nagrody jest 1-miesięczne uposażenie funkcjonariusza. Uposażenie to na potrzeby ustalenia nagrody rocznej oblicza się, dzieląc sumę uposażenia zasadniczego – wraz z dodatkami (otrzymanego przez niego w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje nagroda roczna) przez liczbę dni pozostawania funkcjonariusza w stosunku służbowym. Następnie mnoży się tak ustalone uposażenie za jeden dzień przez 30. Wysokość nagrody rocznej nie może jednak przekroczyć 1-miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatkami wliczanymi do podstawy obliczenia rocznej nagrody jest dodatek:

 • za wieloletnią służbę,
 • za stopień służbowy w wysokości uzależnionej od posiadanego stopnia,
 • funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • uzasadniony szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami,
 • uzasadniony szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

Ustalając wysokość nagrody rocznej należy:

 • pomnożyć liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych pełnienia służby przez 1-miesięczne uposażenie celnika,
 • otrzymany wynik podzielić przez 12.

Wypłata nagrody rocznej następuje nie później niż w ciągu pierwszych 3 miesięcy kalendarzowych następujących po roku, za który przysługuje nagroda.

Od marca – konkretyzacja świadczeń socjalnych dla celnika

Reklama

Funkcjonariuszom i członkom ich rodzin, byłym funkcjonariuszom (w tym emerytom i rencistom i członkom ich rodzin) mogą być przyznawane świadczenia socjalne (art. 135 ust. 1 ustawy). 20 marca 2010 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 16 lutego 2010 r. konkretyzujące te świadczenia oraz ustalające podmioty do nich uprawnione.

Funkcjonariuszowi celnemu, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, małżonkowi funkcjonariusza oraz dzieciom własnym funkcjonariusza, dzieciom małżonka funkcjonariusza, jak również dzieciom przysposobionym i dzieciom przyjętym na wychowanie przez funkcjonariusza:

 • do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli pobierają naukę w szkołach dla młodzieży – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • do ukończenia 24. roku życia lub 25. roku życia, jeżeli odbywają studia wyższe, a ukończenie 25 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów,
 • jeżeli stały się osobami całkowicie niezdolnymi do pracy przed osiągnięciem ww. wieku

przysługuje, na jego wniosek, raz w roku kalendarzowym świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku.


Jeżeli członkowie rodziny, o których mowa wyżej, po ukończeniu 18. roku życia pobierają naukę w szkołach dla młodzieży lub w szkołach wyższych, skorzystanie z dopłat będzie możliwe po przedłożeniu dokumentów potwierdzających pobieranie tej nauki.

Dopłata do wypoczynku przysługuje na każdą uprawnioną osobę w wysokości 0,127 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla funkcjonariuszy Służby Celnej. Okresem rozliczeniowym dokonywanych dopłat jest kwartał, jednak nie rzadziej niż półrocze. Dopłaty do wypoczynku zgodnie z przepisami rozporządzenia będą wypłacane do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczenia. Świadczenie przysługujące w danym roku kalendarzowym jest wypłacane nie później niż do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Celnik i członkowie jego rodziny mogą na swój wniosek raz w roku skorzystać z przejazdu w klasie II pociągu Inter Regio na koszt urzędu, w którym funkcjonariusz pełni służbę, do jednej z wybranych przez siebie miejscowości w kraju i z powrotem. Jeżeli uprawnieni nie skorzystają z tej możliwości, wówczas przysługuje im zryczałtowany równoważnik pieniężny. Jego wysokość odpowiada najniższej cenie biletu za przejazd w II klasie pociągu Inter Regio na długości 800 km, z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza i członków rodziny funkcjonariusza uprawnień do przejazdów ulgowych.

Osoby ww. mogą ubiegać się także o zapomogi w przypadku, gdy ich warunki bytowe uległy znacznemu pogorszeniu wskutek zdarzeń losowych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (DzU nr 168, poz. 1323 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 4 lutego 2010 r. w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych (DzU nr 22, poz. 113),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 16 lutego 2010 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin (DzU nr 33, poz. 177),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym (DzU nr 94, poz. 603).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?