REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Honorarium z tytułu praw autorskich a składki

Honorarium z tytułu praw autorskich a składki/Fot. Fotolia
Honorarium z tytułu praw autorskich a składki/Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wynagrodzenie z tytułu korzystania z praw autor­skich lub praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami obejmują w szczególności wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe, wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom. Należy wiedzieć, że honoraria podlegają oskładkowaniu oraz stanowią źródło przychodów.

Honoraria (wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych albo rozpo­rządzania tymi prawami) obejmują w szczególności:

REKLAMA

Autopromocja
 • wynagrodzenie przekazywane autorowi lub arty­ście wykonawcy z tytułu korzystania z utworu lub artystycznego wykonywania przez podmio­ty wypłacające wynagrodzenie, jeżeli utwór lub artystyczne wykonanie zostały stworzone przez pracowników na podstawie umowy o pracę lub przez osoby fizyczne na podstawie umowy zle­cenia lub umowy o dzieło,
 • wynagrodzenia (tantiemy) wypłacane twórcom lub artystom wykonawcom przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
 • wynagrodzenia za opracowania naukowe i badawczo-rozwojowe wykonywane przez pra­cowników jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, stanowiące wykładnik działalności twórczej.

Honoraria obejmują także:

 • wynagrodzenia i tantiemy wypłacane twórcom przez stowarzyszenia twórców,
 • wynagrodzenia za opracowania naukowo­-badawcze i rozwojowe wykonywane przez pra­cowników placówek naukowych i szkół wyż­szych poza obowiązującym ich czasem pracy lub poza obowiązującym wymiarem zajęć - wyłącz­nie w zakresie prac twórczych.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Honoraria a podatek dochodowy

Honoraria (np. za napisanie książki) wypłaca­ne z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są kwalifikowane do źródła przycho­dów, jakim są prawa majątkowe. W odniesieniu do tego rodzaju przychodów określono specjalne zasady ustalania kosztów ich uzyskania, tj. w sto­sunku procentowym do wysokości osiągniętego przychodu. Możliwość ich zastosowania jest jed­nak uzależniona od łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

 • powstania utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
 • udzielenia przez twórcę licencji na korzystanie z danego utworu zamawiającemu, względnie rozporządzenia majątkowymi prawami autorski­mi do twórczego dzieła poprzez przeniesienie własności tych praw na zamawiającego.

Jeżeli przesłanki te są spełnione, koszty uzyska­nia tego rodzaju przychodu ustala się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, który należy pomniej­szyć o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 1 stycznia 2013 r. 50% koszty uzyskania przy­chodów z tytułu praw autorskich osiągnięte przez podatnika łącznie w roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 42 764 zł, tj. 1/2 kwoty stano­wiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Utrzymano możliwość stosowania faktycznych kosztów uzyskania przychodu przekraczających 50%, jeżeli podatnik jest w stanie udowodnić, że takie koszty zostały przez niego poniesione. Podatnik będzie mógł je stosować, nawet jeżeli przekroczą one w roku podatkowym wprowadzo­ną 1 stycznia 2013 r. kwotę limitu, czyli 42 764 zł (art. 22 ust. 10 i 10a updof). Pracownik osiągający przychody z ww. tytułów będzie mógł złożyć zakładowi pracy, jako płatni­kowi, oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. W takim przypad­ku płatnik nie zastosuje podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono takie oświadczenie. Pracownik musi złożyć takie oświadczenie odrębnie dla każdego roku podat­kowego (art. 32 ust. 7 updof).

Zgodnie z art. 45 ust. 1 updof dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi docho­dami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Należy je wykazać w zeznaniu rocznym składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia następnego roku. W tym samym terminie podatnicy są zobowiązani wpłacić należny z tego tytułu poda­tek dochodowy według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 updof. W trakcie roku podatkowego podatnik nie musi składać żadnych deklaracji ani płacić zaliczek na podatek. Podmiot (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka orga­nizacyjna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) wypłacający tego rodza­ju należności jako płatnik ma obowiązek obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o:

 • koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%,
 • składki na ubezpieczenia społeczne potrącone przez płatnika w danym miesiącu.

Tak wyliczoną zaliczkę należy przekazać w termi­nie do 20. dnia miesiąca następującego po mie­siącu, w którym ją pobrano, na rachunek urzę­du skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika.

Jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, zaliczkę należy wpłacić do urzędu skarbowego właściwe­go według siedziby płatnika, a gdy ten nie posia­da siedziby - według miejsca prowadzenia dzia­łalności. Ponadto w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest zobowiązany przesłać podatnikowi oraz urzędo­wi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamiesz­kania podatnika, imienną informację o wysokości dochodu na druku PIT-11. W przypadku gdy pracownik, który jest autorem dzieła stanowiącego przedmiot prawa autorskiego, w ramach umowy o pracę otrzymuje oprócz wyna­grodzenia podstawowego również honorarium z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich lub rozporządzania przez niego tymi prawami, pra­codawca może w odniesieniu do kwoty honorarium stosować koszty uzyskania przychodów w wysoko­ści 50%. Przy ustaleniu przychodu z prac twórczych wykonywanych w ramach stosunku pracy oprócz zapisu w umowie o pracę powinna być prowadzo­na ewidencja, która umożliwiałaby ustalenie, jaka część wynagrodzenia w skali miesiąca była związa­na z wykonywaniem prac objętych prawami autor­skimi.

Ubezpieczenia

Honorarium wypłacane na podstawie umowy o dzie­ło nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubez­pieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem od tej zasady jest honorarium wypłaco­ne za wykonanie umowy o dzieło zawartej:

 • między pracodawcą a pracownikiem,
 • przez wykonawcę dzieła z podmiotem innym niż jego pracodawca, lecz wykonywanej na rzecz pracodawcy.

W tych dwóch przypadkach przychód z umowy o dzieło jest uznawany do celów ubezpieczeń spo­łecznych i ubezpieczenia zdrowotnego za przychód ze stosunku pracy. Tym samym przychód z umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą lub wyko­nywanej na rzecz pracodawcy stanowi podstawę wymiaru składek na ogólnych zasadach, obowiązują­cych w odniesieniu do przychodów pracowniczych.

Zajrzyj na nasze FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto ma prawo do nowej emerytury? Kiedy można złożyć wniosek?

1 września 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Kiedy można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Czy 14 lipca to niedziela handlowa?

Czy w lipcu jest jakaś niedziela handlowa? Czy w tym miesiącu możemy zaplanować zakupy na niedzielę? 

REKLAMA

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Jak to wpłynie na uprawnienia pracownika [przykłady]

Na podstawie stażu pracy ustalane są przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy okres wypowiedzenia. Jeżeli do stażu pracy będą wliczane także inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, sposób ustalania uprawnień pracowniczych radykalnie się zmieni.

Maksymalna temperatura w pracy – będą nowe przepisy bhp!

Jaka może być maksymalna temperatura w pracy? W związku z występującymi upałami pracownicy pytają o swoje prawa. Będą nowe przepisy bhp chroniące pracowników przed pracą w upale. Dnia 10 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tę informację należało obowiązkowo złożyć pracodawcy do 10 lipca. Jakie konsekwencje grożą w razie jej niezłożenia?

10 lipca 2024 r. minął termin złożenia przez zakładowe organizacje związkowe informacji o liczbie członków. Do tego dnia należało poinformować pracodawcę o liczbie związkowców według stanu na 30 czerwca br. Czy organizacjom, które nie dopełniły tego obowiązku, grożą jakieś sankcje? 

Nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą podstawowych uprawnień pracowniczych

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada zmiany dotyczące podstawowych uprawnień pracowniczych. Do stażu pracy będzie wliczany okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą. Wpłynie to m.in. na długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy: wymiar, udzielanie, wynagrodzenie i dofinansowanie

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy dokładnie określają jego wymiar i zasady udzielania. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Pracodawcy często też dofinansowują im wypoczynek.

Jak motywować pracowników, także pokolenie Z? Oto najskuteczniejsze metody

Jak skutecznie motywować pracowników? Co najbardziej docenia pokolenie Z? Jak zbudować motywującą kulturę pracy? Poznaj skuteczne metody motywowania pracowników: klucz do sukcesu Twojego zespołu HR.

REKLAMA