Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Termin wypłaty wynagrodzenia pracownikom organizacji

Magdalena Kasprzak
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracowała w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, autorka licznych publikacji w wiodących polskich wydawnictwach prawniczych. Doradca prawny w kancelariach prawnych, wykładowca akademicki, prezes zarządu ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej
Termin wypłaty wynagrodzenia pracownikom organizacji. /Fot. Fotolia
Termin wypłaty wynagrodzenia pracownikom organizacji. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Ustalenie wygodnego i jednocześnie właściwego terminu wypłaty wynagrodzenia pracownikom jest istotnym elementem organizacji każdego pracodawcy. Wynagrodzenie można bowiem wypłacać w trzech terminach: przed końcem miesiąca, za który ono przysługuje, z końcem danego miesiąca, albo do 10. dnia miesiąca następnego. Każdy ze wskazanych terminów ma swoje zalety i wady. Niedochowanie ustalonych terminów naraża pracodawców na kary.

Wyznaczenie dnia wypłaty powinno zostać dokonane w odpowiednim akcie prawnym, w określony sposób i w wybranej przez pracodawcę formie.

Ważne!

Termin wypłaty wynagrodzenia określany jest przez pracodawcę w:

 • układzie zbiorowym pracy (pod warunkiem, że pracodawca jest takim układem objęty),
 • regulaminie wynagradzania (w przypadkach, gdy pracodawca tworzy taki regulamin),
 • umowie o pracę.

Termin i sposób wypłaty pracownikom wynagrodzenia powinien w pierwszej kolejności zostać określony w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Dopiero w przypadku braku takich aktów pracodawca może określić zasady wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio w umowie o pracę.

W przypadku gdy w umowie o pracę nie będzie zapisu, kiedy pensja jest wypłacana, pracodawca ma obowiązek – zgodnie z art. 29 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) – poinformowania pracownika o terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia na piśmie.

Obowiązujące przepisy prawa pracy przewidują ogólne zasady wypłaty pracownikom wynagrodzenia za pracę, niezależnie od grupy zawodowej, do której pracownicy ci należą.

Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (art. 85 k.p.). Dodatkowo wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. Termin wypłaty nie może być ustalony później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Zobacz także: Odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia za pracę

W przypadku gdy ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest w danym miesiącu dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie to wypłaca się pracownikom w dniu poprzedzającym – czyli dzień wcześniej. Jeżeli w danym miesiącu mamy do czynienia z kumulacją dni wolnych od pracy, wypłata powinna nastąpić w ostatnim dniu roboczym. Pojęcie dni wolnych od pracy obejmuje zarówno dni ustawowo wolne od pracy, jak również dni wolne od pracy wynikające z 5-dniowego tygodnia pracy.

Wynagrodzenie jest zazwyczaj wypłacane z dołu za już wykonaną pracę. Istnieją również sytuacje, gdy jest ono regulowane z góry. Taka możliwość musi zostać jednak wcześniej określona w umowie o pracę (zob. wyrok SN z 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt. I PKN 191/99). Pracownik, który ma otrzymywać wynagrodzenie miesięczne z góry, powinien się liczyć z tym, że jeśli nie wykona pracy, będzie musiał je zwrócić, chyba że z mocy obowiązujących przepisów zachowuje do niego prawo (zob. uchwałę SN z 8 grudnia 1994 r., sygn. akt. I PZP 49/94).

Wypłata wynagrodzenia przed końcem miesiąca

Taki termin wypłaty wynagrodzenia za pracę jest najkorzystniejszy dla pracowników, gdyż otrzymują oni pensje najwcześniej.

Przy zastosowaniu tego terminu, część wynagrodzenia jest wypłacana pracownikom tzw. awansem. W przypadku gdy termin wypłaty został ustalony np. na 25. dzień miesiąca, wynagrodzeniem z dołu objęty jest okres od 1. do 25. dnia tego miesiąca. Tyle bowiem do dnia wypłaty pracownik faktycznie przepracował. Za dni od 26. do 30. lub 31. dnia miesiąca pracownik otrzyma de facto zapłatę z góry, gdyż tych dni jeszcze nie przepracował (i nie wiadomo czy przepracuje).

Przykład

Termin wypłaty wynagrodzenia pracownikom fundacji został ustalony na 25. każdego miesiąca. Jeden z pracowników, w terminie od 26 do 31 sierpnia był nieobecny w pracy z powodu bezpłatnego urlopu. Czy możemy potrącić mu nadpłatę wynagrodzenia za te dni z wynagrodzenia za wrzesień? Czy pracownik musi wyrazić zgodę na takie potrącenie?

Nie – w takim przypadku nie mamy do czynienia z potrąceniem z wynagrodzenia, lecz z tzw. odliczeniem nienależnej kwoty wynagrodzenia, jaką pracownik otrzymał. Zgodnie z art. 87 § 7 k.p., z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

W związku z tym, że pracownik za czas urlopu bezpłatnego nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, część pensji wypłacona za okres od 26 do 31 sierpnia jest świadczeniem nienależnym. Ta część wynagrodzenia podlega więc odliczeniu od wynagrodzenia wypłacanego temu pracownikowi w następnym miesiącu.

Polecamy serwis: Składniki wynagrodzenia

Co więcej, w związku z tym, że odliczenie takie nie jest potrąceniem z wynagrodzenia, nie wymaga zgody pracownika. Stanowisko takie potwierdza wyrok SN z 11 października 1994 r., zgodnie z którym odliczanie z wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 87 § 7 k.p. kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, nie wymaga zgody pracownika (sygn. akt I PRN 81/94).

Nie zawsze jednak po wypłacie wynagrodzenia, gdy przez pozostałą część miesiąca pracownik nie będzie wykonywać pracy, będzie go całkowicie pozbawiony. W praktyce mamy bowiem wiele przypadków, w których pracownik za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy otrzyma wynagrodzenie w tzw. niepełnej wysokości.

Przykład

Termin wypłaty wynagrodzenia został ustalony na 25. każdego miesiąca. Jeden z pracowników, w terminie od 26 do 31 sierpnia był nieobecny w pracy z powodu choroby. Jak postąpić z nadpłaconym wynagrodzeniem pracownika?

W takim przypadku pracodawca ma prawo dokonać odliczenia (z wynagrodzenia za miesiąc kolejny) różnicy pomiędzy wynagrodzeniem pracownikowi wypłaconym a faktycznie należnym – czyli pomniejszonym za czas choroby (do 80% wynagrodzenia).

Kwotę nadpłaty pracodawca powinien odliczyć przy kolejnym terminie płatności wynagrodzenia, czyli 25 września.

Trzeba pamiętać, że powstała nadpłata powinna zostać wyodrębniona w późniejszych rozliczeniach w taki sposób, aby wiadomo było, z jakiego powodu powstała i ile wynosi.

Wypłata wynagrodzenia z końcem miesiąca

Ustalenie takiego terminu wypłaty oznacza, że pracownicy otrzymują pensję ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Taki termin wypłaty wynagrodzenia jest całkowicie zgodny z art. 85 § 2 k.p., bowiem co do zasady wynagrodzenie za pracę, które wypłaca się pracownikom raz w miesiącu, wypłaca się z dołu niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. Ostatniego dnia miesiąca wiadomo już, czy pracownik przepracował cały miesiąc i ma prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości, czy też jego pensja zostanie pomniejszona np. o usprawiedliwioną nieobecność w pracy.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Wypłata wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca

Obowiązujące przepisy k.p. dają pracodawcom możliwość wyznaczenia późniejszego terminu wypłaty wynagrodzenia. W takim przypadku wypłata należnego pracownikom wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

W praktyce przepis ten budzi jednak spore wątpliwości, gdyż na pracodawcy ciąży również obowiązek wypłaty wynagrodzenia niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości (art. 85 § 2 k.p.).

Przykład

Termin wypłaty wynagrodzenia został ustalony na 4. dzień następnego miesiąca kalendarzowego, za który przysługuje. Czy pracodawca prawidłowo ustalił termin wypłaty wynagrodzenia? Nasi pracownicy otrzymują wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości.

Pracodawca wypłacający wynagrodzenie raz w miesiącu może przesunąć termin wypłaty na następny miesiąc kalendarzowy i dokonać wypłaty w ciągu następnych 10 dni, jednak dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy przesunięcie terminu wypłaty ma służyć ustaleniu jego pełnej wysokości. Takiej konieczności nie ma w przypadku, gdy wynagrodzenie ustalone jest w stałej stawce miesięcznej – a zatem wypłata tak określonego wynagrodzenia powinna być dokonana najpóźniej do końca miesiąca, za który przysługuje.

Przy ustalaniu terminu w przypadku stałych miesięcznych pensji pracowników właściwym dniem wypłaty jest ostatni dzień miesiąca. Wypłata wynagrodzenia w terminie późniejszym, ale nieprzekraczającym 10. dnia miesiąca następnego, powinna być uzasadniona.

Ze względu na złożony charakter szeroko pojętego wynagrodzenia za pracę, w skład którego mogą wchodzić m.in. składniki obliczane na podstawie wyników pracy, wypłata pensji za dany miesiąc może wymagać również obliczenia wartości jej zmiennych elementów. W takim przypadku wypłata wynagrodzenia nie będzie możliwa w ostatnim dniu miesiąca. Uwzględniając takie przypadki, stosujemy art. 85 § 2 k.p., zgodnie z którym wynagrodzenie płatne raz w miesiącu powinno być wypłacone niezwłocznie po ustaleniu jego wysokości – nie później jednak niż do 10. dnia następnego miesiąca.

Obowiązek pracodawcy ustanowiony w tym przepisie polega przede wszystkim na niezwłocznej wypłacie wynagrodzenia. Opóźnienie wypłaty poza ostatni dzień danego miesiąca (okresu rozliczeniowego) może być uzasadnione tylko koniecznością ustalenia pełnej wartości wynagrodzenia i nie powinno wykraczać poza czas niezbędny do dokonania tych obliczeń. Nie ma zatem uzasadnienia dla opóźnienia do 10. dnia kolejnego miesiąca wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, który otrzymuje wyłącznie stałą stawkę wynagrodzenia w systemie czasowym, podobnie jak nie wolno wskazać jako dnia wypłaty 10. dnia kolejnego miesiąca, jeśli pracodawca potrzebuje jedynie 3 dni na dokonanie obliczeń wartości wynagrodzeń. Narusza to bowiem obowiązek niezwłocznej wypłaty.

Sposób wypłaty wynagrodzenia a termin

Wypłata nie musi nastąpić bezpośrednio do rąk pracownika. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia za pracę przez pracodawcę może być spełniony zarówno poprzez wypłatę tego wynagrodzenia bezpośrednio do rąk pracownika lub w inny, przyjęty u pracodawcy sposób – np. przelewem na konto pracownika.

W większości przypadków pensja pracowników przelewana jest na ich indywidualne rachunki bankowe. Jeśli pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia za pracę w formie bezgotówkowej, przelewem na konto bankowe, powinien dokonać tego przelewu z takim wyprzedzeniem, aby pracownik mógł dysponować środkami pieniężnymi w dniu, który został ustalony jako dzień wypłaty. W przeciwnym razie pracodawca popada w zwłokę co do wykonania tego świadczenia. Jednocześnie nie jest przyjęte potwierdzanie przez pracownika odbioru takiego wynagrodzenia.

Zobacz również: Wynagrodzenie pracowników fundacji za prace w weekendy

Natomiast w przypadku, gdy u danego pracodawcy wypłaty wynagrodzenia dokonuje się bezpośrednio do rąk pracownika, fakt takiego osobistego odbioru wynagrodzenia powinien być przez pracownika potwierdzony na obowiązującej liście płac.

Oczywiście zasady odbierania przez pracownika przysługującego mu wynagrodzenia mogą być ustalone w sposób dowolny – pod warunkiem że nie narusza to ogólnych przepisów prawa pracy (zasad wypłaty wynagrodzenia pracownikom za wykonaną pracę).

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!
  Technologia i wellbeing - transformacja rynku pracy?
  Technologia już dziś jest częścią codziennego życia zawodowego dużej grupy pracowników, a w przyszłości jej udział będzie rósł. 65 proc. Polaków uważa, że kompetencje cyfrowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku pracy, a 60 proc. ocenia, że osobom biegłym w nowych technologiach będzie łatwiej o podwyżki i awanse – wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę Pracuj. Cyfryzacja i zmiana modelu pracy na zdalny lub hybrydowy staje się także stałym elementem wellbeingu pracowniczego. Do korzystania z dobrodziejstw tej sytuacji skłonne są przede wszystkim młode osoby, które szukają pracy elastycznej, dopasowanej do ich stylu życia.
  Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej
  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 2 sierpnia 2022 r. w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.
  Kontrola legalności zatrudnienia PIP
  Na temat kontroli dotyczących legalności zatrudnienia prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wypowiedział się dla agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.
  „Czternasta emerytura” - KRUS
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
  Czy służba strażaka w OSP może być zaliczona do stażu pracy strażaka zawodowego?
  Czy możliwe jest uwzględnienie stażu służby strażaka ochotnika (nie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) do celów obliczenia wynagrodzenia tego strażaka zatrudnionego już później jako strażaka zawodowego pracującego na pełny etat? Czy trzeba równo traktować te dwie grupy zawodowe?
  Niedziela handlowa – sierpień 2022
  Sierpień 2022 ma 4 niedziele. Czy któraś z tych niedziel to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  ZUS może dofinansować poprawę bezpieczeństwa pracy
  Koszty świadczeń wynikających z wypadków przy pracy tylko w 2021 r. wyniosły 664 322 700 zł. Koszty pracodawcy to jedno, ale oczywiście kluczową do zaadresowania kwestią pozostaje możliwość poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Na początku 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie obszaru BHP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak przygotować się do programu?
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.