Kategorie

Czy mogę zaufać PPK?

Anna Wijkowska
radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.
Czy mogę zaufać PPK? / fot. Shutterstock
Pracownicze Plany Kapitałowe są jedynym dostępnym na polskim rynku programem długoterminowego oszczędzania, konstrukcja którego stanowi wyraz szczególnej dbałości państwa o bezpieczeństwo finansowe Polaków. Przy tym są całkowicie dobrowolne dla pracowników, a prywatność ich oszczędności w PPK została ustawowo zagwarantowana. Czy zatem PPK zasługują na zaufanie?

Liczby najlepszym dowodem wiarygodności

Pracownicy największych firm już oszczędzają w PPK. Zgromadzili na swoich rachunkach PPK ponad 1,6 mld zł. W tym 48% aktywów pochodzi z wpłat pracowników, 36% z wpłat pracodawców, a 16% z dopłat państwa.

Aktualnie wdrażanie PPK trwa w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jesienią 2020 roku oszczędzanie w PPK będzie dostępne dla 3,7 mln pracujących w ponad 75 tys. firm. Ich oszczędności powiększą aktywa w PPK. Od początku 2021 roku PPK będzie dostępne dla kolejnych 5,7 mln pracowników zatrudnionych u najmniejszych pracodawców oraz w sektorze publicznym.

Polecamy: Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny komentarz do ustawy

Ponadto, zgodnie z danymi z okresu od 1 do 21 lipca 2020 r., stopy zwrotu funduszy zdefiniowanej daty w ramach PPK wynoszą od 1.40 % (dla FZD 2025 – narastająco 4,16%) do 4,29% (dla FZD 2055 – narastająco 2,97%). Wszystkie te fundusze odrobiły już straty po spadkach spowodowanych pandemią COVID-19. Pozwala to mieć nadzieję, iż w perspektywie czasowej stopa zwrotu z inwestycji długoterminowych, jakimi są inwestycje w fundusze zdefiniowanej daty, zbliży się do zakładanego poziomu.

Przejrzysta konstrukcja PPK powodem zaufania do PPK

Prosta konstrukcja PPK powoduje, że są nowoczesną, uniwersalną, elastyczną i atrakcyjną formą gromadzenia oszczędności przez osoby aktywne zawodowo w każdym wieku, które dbają o swoje bezpieczeństwo finansowe. Wzbogacenie polskiego systemu długoterminowego oszczędzania o to rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów np. Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, czy Turcji, w których funkcjonują podobne pracownicze programy oszczędnościowe. Podczas prac nad PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy, po czym dostosowano je do polskich realiów. Decyzje w zakresie zasadniczych założeń systemu PPK zostały podjęte po przeprowadzeniu szczegółowych analiz eksperckich oraz po rozważeniu innych dostępnych rozwiązań.

Reklama

PPK są organizowaną przez pracodawców dla swoich pracowników możliwością gromadzenia oszczędności, która jest aktywnie wspierana przez państwo. Oszczędności gromadzone w ramach PPK są lokowane w tzw. fundusze zdefiniowanej daty, które dostosowują poziom ryzyka inwestycyjnego do wieku uczestnika PPK. To oznacza, że pracownik biorący udział w programie jest automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia. Uczestnik PPK inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a fundusz ten, w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków. W ten sposób, im bardziej uczestnik PPK zbliża się do 60 roku życia, tym większa część jego środków jest inwestowana w instrumenty o charakterze dłużnym czyli np. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe lub inne zbywalne papiery wartościowe, a coraz mniejsza część w instrumenty o charakterze udziałowym, takie jak np. akcje, prawa poboru, czy tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania. Udział poszczególnych klas aktywów decyduje o bezpieczeństwie gromadzonych środków.

Po osiągnięciu 60 roku życia przez uczestnika PPK, maksymalnie 15% jego aktywów jest inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, a minimum 85% w instrumenty o charakterze dłużnym. Tym samym środki uczestników, którzy zbliżają się do końca aktywności zawodowej, ulokowane są w najbezpieczniejsze instrumenty. Ustawowe regulacje dotyczące PPK szczegółowo określają przy tym zasady polityki inwestycyjnej funduszy zdefiniowanej daty, wskazując m.in. limity inwestycyjne, jak również limity kosztów związanych z zarządzaniem aktywami.

Reklama

PPK oparte zostały o tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych. Dotyczy on pracowników do 55 roku życia. Każdy pracownik indywidualnie może zrezygnować z oszczędzania. Starsi pracownicy zapisywani są do PPK na ich wniosek. Uczestnicy PPK posiadają możliwość indywidualnego decydowania również o wysokości finansowanych przez siebie wpłat, przy czym decydując się na oszczędzanie w PPK, finansują wpłaty w wysokości minimum 2% swojego wynagrodzenia, maksymalnie do 4% (w przypadku pracowników zarabiających nie więcej niż 120%  minimalnego wynagrodzenia możliwe jest wpłacanie do PPK minimum 0,5% wynagrodzenia). Co istotne, zgromadzone na rachunkach PPK środki pozostają stale w dyspozycji uczestników PPK, którzy posiadają możliwość bieżącego monitorowania ich wysokości, a nawet wycofania ich z rachunku.

Wynagrodzenie za zarządzanie PPK pobierane przez instytucje finansowe jest uzależnione od wysokości aktywów netto funduszu. Maksymalna wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego w skali roku. Tym samym osiągnięcie jak najlepszych wyników inwestycji leży w interesie podmiotów zarządzających. Wysokość ich wynagrodzenia za zarządzanie zależy bowiem od wartości aktywów netto funduszu, a złe wyniki przekładają się na konsekwencje w postaci niższego wynagrodzenia.

Instytucja finansowa może otrzymać również, po spełnieniu określonych warunków, wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia nie może być jednak wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu. Ten rodzaj wynagrodzenia został przewidziany w celu podwyższenia efektywności zarządzania PPK. Należy przy tym zaznaczyć, że wskazane wyżej dopuszczalne maksymalne stawki procentowe wynagrodzenia są znacznie wyższe niż wynagrodzenie rzeczywiście aktualnie pobierane przez instytucje zarządzające PPK. Żadna z instytucji finansowych oferujących PPK nie pobiera aktualnie wynagrodzenia za zarządzanie w dopuszczalnej maksymalnej wysokości. Średnie opłaty za zarządzanie aktualnie pobierane w ramach PPK plasują się na poziomie od 0,30% do 0,43%. 

Przyjęte rozwiązania zapewniają także osobom zatrudnionym wpływ na wybór instytucji, której zostanie powierzone zarządzanie PPK, wdrażanym przez ich pracodawcę, a także umożliwiają uczestnikom PPK wybór funduszu, w którym zostaną ulokowane ich oszczędności – uczestnik PPK może zrezygnować z gromadzenia środków w dedykowanym ze względu na jego wiek funduszu i zdecydować się na ich ulokowanie w funduszu, który odpowiada jego preferencjom. Natomiast sam proces inwestycyjny zgromadzonych aktywów pozostawiony jest instytucjom profesjonalnie zarządzającym funduszami, co stanowi gwarancję najwyższej jakości i racjonalności podejmowanych decyzji inwestycyjnych, które przekładają się na zapewnienie adekwatnego poziomu bezpieczeństwa środków zgromadzonych w PPK.

Istotne dla oszczędzających w PPK zabezpieczenia ustawowe

Specyfika gromadzenia oszczędności w funduszach inwestycyjnych związana jest z ryzykiem. Niemniej, w przypadku funduszy zdefiniowanej daty, w których gromadzone są aktywa w ramach PPK, ryzyko to jest zminimalizowane dzięki przemyślanym rozwiązaniom wdrożonym w tym systemie, stanowiącym optymalną ochronę dla finansów uczestników PPK - począwszy od rygorystycznych warunków, które zobowiązane są spełniać instytucje ubiegające się o dopuszczenie do oferowania zarządzania PPK, aż po ustanowienie nad nimi nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego. Także ustawowe uregulowanie ram polityki inwestycyjnej i określenie limitów kosztów zarządzania PPK, które mogą obciążać aktywa uczestników PPK, stanowi istotny bezpiecznik. Z kolei zapewnienie uczestnikom PPK nieograniczonego dostępu do informacji o bieżącej wysokości środków na rachunku PPK oraz możliwości podejmowania swobodnych decyzji dotyczących m.in. zmiany wysokości wpłat, rezygnacji z ich dokonywania, wycofania środków z PPK, czy zmiany ich alokacji, pozwalają na aktywne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.

Źródło: PFR Portal PPK
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Nowy ład - elastyczna praca dla rodziców

  Nowy ład to też elastyczna praca dla rodziców. Rodzina to jeden z obszarów wymagających wsparcia. Polski Ład zakłada 3 formy ułatwień dla pracujących rodziców. Jakie?

  Nowy Ład - założenia

  Nowy Ład - jakie założenia zawiera Polski Ład? Które są korzystne, a które nie?

  Nocna zmiana - prawa pracownika

  Nocna zmiana - jakie prawa przysługują pracownikowi pracującemu w nocy? Przede wszystkim należy się dodatek do wynagrodzenia. Ile wynosi?

  Nastroje pracowników w czasie pandemii [BADANIE]

  Pracownicy w czasie pandemii - jakie nastroje przeważają na polskim rynku pracy? Czy zmieniła się motywacja do pracy? Jak wygląda komunikacja w firmie?

  Polski Ład niekorzystny dla lepiej zarabiających

  Polski Ład jest niekorzystny dla lepiej zarabiających. Jakie zmiany wprowadza? Czego brakuje?

  Szwecja - praca w lesie

  Praca w Szwecji - pracownicy sezonowi zatrudniani do sadzenia i czyszczenia lasów bywają wykorzystywani przez pracodawców. Jak? Ile zarabiają?

  Niemcy i Holandia walczą o polskich pracowników

  Praca w Niemczech i Holandii - niemieccy i holenderscy pracodawcy walczą o polskich pracowników. Dlaczego?

  Długa praca powoduje rocznie 745 tys. zgonów na świecie

  Długa praca powoduje rocznie aż 745 tys. przedwczesnych zgonów na świecie - podaje WHO. Na co najczęściej umierają przepracowane osoby?

  Tarcza a urząd pracy - do kiedy wnioski?

  Tarcza z urzędu pracy czyli dofinansowanie wynagrodzeń, pożyczka i dotacja 5000 zł - do kiedy można składać wnioski?

  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - obowiązki cudzoziemca

  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nazywane jest zezwoleniem jednolitym. Jakie obowiązki ma cudzoziemiec, który otrzymał takie zezwolenie?

  Minimalne wynagrodzenie 2022

  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. - ile płaca minimalna wyniesie brutto i netto?

  Płaca minimalna 2022

  Płaca minimalna w 2022 r. - strona związkowa proponuje wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę o 500 zł netto.

  Otrzymał wypowiedzenie w bombonierce!

  Wypowiedzenie umowy o pracę - pracownik otrzymał je w bombonierce! Czy taka forma uzasadnia prawo do przywrócenia do pracy?

  Pilotażowe szczepienia w zakładach pracy od 17 maja 2021 r.

  Szczepienia w zakładach pracy - pilotaż startuje 17 maja 2021 r. Pracodawcy mogą wspomóc proces szczepień.

  In vitro i prawo do ubezpieczenia społecznego – wyrok ETPCz

  Czy podjęcie przez pracownicę nowego zatrudnienia w trakcie procedury in vitro stanowi podstawę do odmowy ubezpieczenia społecznego?

  Kod wykonywanego zawodu w ZUS ZUA i ZUS ZZA

  Kod wykonywanego zawodu w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA to ważna zmiana, która wejdzie w życie 16 maja 2021 r. Na czym w praktyce będzie polegał nowy obowiązek?

  Kompetencje cyfrowe - tego wymagają pracodawcy [RAPORT]

  Kompetencje cyfrowe - tego przede wszystkim wymagają pracodawcy. Cyfryzacja rynku pracy to trend przyspieszony przez epidemię koronawirusa. Jak nową rzeczywistość oceniają pracownicy? Na to pytanie odpowiada raport "Cyfrowa ewolucja kariery".

  Dwie umowy o pracę - składki ZUS

  Dwie umowy o pracę - co na to prawo? Składki ZUS opłaca się od jednej czy dwóch umów?

  Poważne zachorowanie - oszczędności PPK mogą pomóc

  Poważne zachorowanie - co to jest w rozumieniu ustawy o PPK? Jak oszczędności PPK mogą pomóc, gdy uczestnik PPK, jego małżonek lub dziecko zachoruje?

  Badanie trzeźwości pracownika - nowe przepisy

  Badanie trzeźwości pracownika alkomatem - nowe przepisy przyznają pracodawcy prawo do prewencyjnych, wyrywkowych kontroli alkomatem.

  Badanie trzeźwości pracownika 2021

  Badanie trzeźwości pracownika - w 2021 r. powstał projekt ustawy umożliwiający pracodawcy przeprowadzanie wyrywkowych kontroli trzeźwości pracownika.

  Praca dla informatyka 2021 - zarobki i praca zdalna [ANALIZA]

  Praca dla informatyka w 2021 r. - liczba ofert pracy dla informatyków wciąż rośnie. Dla pracowników z branży IT liczą się zarobki i praca zdalna. Analiza przedstawia obecną sytuację informatyków na rynku pracy.

  Godziny pracy 2021

  Godziny pracy 2021 - ile godzin pracy i dni wolnych od pracy wypada w poszczególnych miesiącach? Jak obliczyć godziny pracy?

  Długotrwałe niewykonywanie obowiązków - wypowiedzenie umowy

  Wypowiedzenie umowy - czy długotrwałe niewykonywanie części obowiązków pracownika uzasadnia rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem?

  Rozliczanie czasu pracy zdalnej

  Czas pracy zdalnej to dosyć kłopotliwe zagadnienie. Jak ewidencjonować i kontrolować pracownika na home office? W jaki sposób rozliczać nadgodziny i wprowadzić zadaniowy czas pracy?