REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

OIPE także w Polsce. Prezydent podpisał ustawę

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE) pojawia się w Polsce
Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE) pojawia się w Polsce
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE) pojawia się w Polsce. W Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę, która umożliwia oferowanie OIPE polskim emerytom. Celem ustawy jest zapewnienie obywatelom UE nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Co to jest OIPE?
rozwiń >

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny wprowadziło do systemu prawnego Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (zwane dalej „rozporządzeniem 2019/1238”). Krajowa ustawa o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym została uchwalona w celu zapewnienia stosowania w Polsce rozporządzenia 2019/1238. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 21 sierpnia 2023 r., a 12 września została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Ustawa o OIPE zmienia także m.in. zasady funkcjonowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, to jest 26 września 2023 r., z wyjątkiem wskazanych regulacji wchodzących w życie w innym terminie. 

Autopromocja

OIPE w aktach unijnych

Rozporządzenie 2019/1238 dotyczy stworzenia nowego ogólnoeuropejskiego produktu zabezpieczenia emerytalnego III filarze emerytalnym na szczeblu unijnym. Rozporządzenie 2019/1238 określa wymogi dotyczące zasad udzielania zezwoleń dla indywidualnych produktów emerytalnych, które są dystrybuowane w Unii Europejskiej pod oznaczeniem „OIPE”, a także określa wymogi dotyczące ich tworzenia, dystrybucji, przenoszenia oraz nadzoru nad nimi. OIPE będzie mógł być oferowany we wszystkich państwach UE przez dostawcę, który posiada zezwolenie na tworzenie OIPE i jego dystrybucję. Dostawcą mogą być instytucje finansowe wykonujące działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, oraz instytucje zarządzające aktywami. W ramach OIPE będą funkcjonować krajowe subkonta otwarte w ramach każdego indywidualnego konta OIPE. Subkonta będą wykorzystywane do prowadzenia rejestru wpłaconych składek oraz wypłat zgromadzonych środków.

W zakresie zapewnienia stosowania rozporządzenia 2019/1238 ustawa określa:

 • zasady gromadzenia oszczędności na kontach OIPE;
 • warunki dokonywania wpłat na subkonta OIPE;
 • warunki dokonywania wypłat, wypłat transferowych oraz zwrotu zgromadzonych w ramach OIPE środków.

Ustawa definiuje w szczególności pojęcia „dostawca”, „konto OIPE” i „subkonto OIPE” – przez odesłanie do właściwych przepisów rozporządzenia 2019/1238.

Oszczędzanie na koncie OIPE

Na koncie OIPE będzie mógł  gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Osoba fizyczna z chwilą założenia subkonta OIPE będzie składać dostawcy oświadczenie, że nie gromadzi oszczędności na subkoncie OIPE prowadzonym przez innego dostawcę. Prawo do wpłat na subkonto OIPE przysługiwać będzie osobie fizycznej, która ukończyła 15 lat. Osoba fizyczna, która nabyła uprawnienia emerytalne i ma ukończony 55. rok życia, nie będzie mogła zawrzeć umowy o prowadzenie OIPE.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Umowy o prowadzenie OIPE będzie mogła być zawarta z dostawcą będącym:

 • zakładem ubezpieczeń prowadzącym działalność w zakresie ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub ubezpieczeń na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe. Umowa o prowadzenie OIPE będzie określać wówczas w szczególności zasady, na jakich zakład ubezpieczeń wyodrębnia z płaconej składki ubezpieczeniowej część przeznaczoną na subkonto OIPE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oraz wskazywać cel, na który pozostała część składki ubezpieczeniowej jest przeznaczona;
 • towarzystwem funduszy inwestycyjnych,   spółką zarządzającą lub  zarządzającym z UE prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub z zarządzającym ASI, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI – o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Umowa o prowadzenie OIPE będzie mogła wówczas przewidywać lokowanie aktywów oszczędzającego w więcej niż jednym funduszu lub alternatywnej spółce inwestycyjnej zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, tę samą spółkę zarządzającą, tego samego zarządzającego ASI lub tego samego zarządzającego z UE. Oszczędzający będzie mógł dokonać konwersji jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych prowadzące OIPE;
 • firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; w takim przypadku świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzeniu rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego w ramach subkonta OIPE obejmować będzie lokowanie środków w papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie z przepisami tej ustawy. Składanie w tym zakresie zleceń mających za przedmiot instrumenty pochodne będzie zaś dopuszczalne wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, i tylko jeżeli ich cena zależeć będzie od ceny papierów wartościowych zapisanych na OIPE oszczędzającego, i pod warunkiem, że będą one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;
 • bankiem krajowym, oddziałem instytucji kredytowej lub oddziałem banku zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; w takim przypadku oszczędzający będzie zawierał umowę o prowadzenie OIPE w formie rachunku oszczędnościowego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach tej ustawy.

W umowie o prowadzenie OIPE oszczędzający będzie mógł wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na subkoncie OIPE w przypadku jego śmierci (osoby uprawnione).

Wpłaty na konto OIPE

Wpłaty dokonywane na subkonto OIPE w roku kalendarzowym nie będą mogły przekroczyć limitu wpłat w wysokości kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Po przekroczeniu przez oszczędzającego tego limitu dostawca będzie obowiązany do przekazania oszczędzającemu nadpłaconej kwoty w sposób określony w umowie o prowadzenie OIPE.

Środki zgromadzone na koncie OIPE oraz na subkoncie OIPE stanowić będą majątek wspólny małżonków (ustawa zmienia w tym zakresie ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Wypłata z konta OIPE

Wypłata środków zgromadzonych na subkoncie OIPE będzie następować:

 • na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu warunku:
  • dokonywania wpłat na subkonto OIPE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty;
 • na wniosek osoby uprawnionej – w przypadku śmierci oszczędzającego.

Wypłata będzie mogła być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. 

Ustawa określa także zasady dokonywania wypłat transferowych – pomiędzy poszczególnymi subkontami OIPE oraz z subkonta OIPE na  indywidualne konta emerytalne (IKE) wskazanych osób (dot. np. wypłat z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na subkonto OIPE osoby uprawnionej, z subkonta OIPE zmarłego oszczędzającego na subkonto OIPE jego małżonka,  czy z subkonta OIPE oszczędzającego na IKE jego małżonka). W tym zakresie ustawa dokonuje także odpowiedniej nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.  

W ustawie określono także zasady postępowania w przypadku:

Autopromocja
 • otwarcia likwidacji dostawcy;
 • ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub prawomocnego umorzenia postępowania upadłościowego dostawcy albo otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec dostawcy;
 • wydania przez organ nadzoru decyzji o cofnięciu zezwolenia albo wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności przez dostawcę;
 • wydania przez organ nadzoru decyzji o zawieszeniu działalności dostawcy i ustanowieniu zarządu komisarycznego, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także wydania decyzji przez organ nadzoru o wyrejestrowaniu OIPE.

W powyższych przypadkach miała będzie miejsce wypłata transferowa zgromadzonych w OIPE środków do innego, wybranego dostawcy, lub ich zwrot oszczędzającemu.

Ustawa określa także zasady wykonywania działalności w postaci doradztwa w zakresie OIPE – przewidując m.in., iż warunkiem jej wykonywania będzie zdanie egzaminu potwierdzającego odpowiednią wiedzę i umiejętności, przeprowadzonego przez dostawcę lub dystrybutora OIPE.

Organem właściwym dla celów stosowania rozporządzenia 2019/1238 będzie Komisja Nadzoru Finansowego, która w szczególności uprawniona będzie do rejestracji i wyrejestrowaniu OIPE, wykonywania kontroli działalności dostawców OIPE oraz stosowania wobec nich sankcji – na zasadach określonych w nowelizowanej w tym celu ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.           

Przychody z OIPE wolne od podatku dochodowego

Przychody z tytułu gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE, wypłat i wypłat transferowych zgromadzonych  środków oraz z tytułu zwrotów środków z subkonta OIPE dokonywanych na rzecz małżonka lub byłego małżonka będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych – na zasadach określonych w nowelizowanej w tym celu ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie nieobjętym zwolnieniem, co dotyczyć będzie w szczególności przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym subkoncie OIPE, stosowana będzie ryczałtowa stawka podatku, wynosząca wówczas 75% uzyskanego dochodu (w innych przypadkach nieobjętych zwolnieniem będą stosowane niższe stawki ryczałtu – co dotyczyć będzie np. przypadku zwrotu środków innego niż dokonywany między małżonkami lub byłymi małżonkami – w takim przypadku znajdzie zastosowanie stawka podatku 19%). Nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na subkoncie OIPE  będzie także wolne od podatku od spadków i darowizn. 

Zawarcie umowy i gromadzenie oszczędności na subkoncie OIPE prowadzonym zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie uznawane za okoliczność świadczącą o  niższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, uprawniającą do stosowania uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane (w tym celu ustawa dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Zasady funkcjonowania SKOK-ów ulegną zmianie

Ustawa o OIPE dokonuje zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych. Jak podano w uzasadnieniu projektu ustawy „wprowadzane zmiany podyktowane są koniecznością realizacji postanowień uchwały nr 48/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie rekomendacji dotyczących działań wspierających stabilne funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych”.

Zmiany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz w innych przepisach regulujących funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej „kasami”, polegają w szczególności na:

 • umożliwieniu kasom posługiwania się nazwą: „Unia Kredytowa”;
 • poszerzenia katalogu czynności dozwolonych kasom o świadczenie usługi przekazu pieniężnego także na rzecz innych osób niż ich członkowie;
 • uzupełnieniu i doprecyzowaniu przepisów o tajemnicy zawodowej;
 • rozszerzeniu katalogu podmiotów mogących zostać członkami kasy o spółki jawne, spółki partnerskie i spółki komandytowe, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne będące członkami kasy; podmioty te wskazano także w zmienianej ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji jako osoby uprawnione do świadczeń przysługujących na podstawie tej ustawy;
 • upoważnieniu kas do prowadzenia rachunków powierniczych, w tym otwartych i zamkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych, o których mowa w nowelizowanej w tym celu  ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (konsekwencją powyższego są także zmiany w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 – Prawo upadłościowe dotyczących takich rachunków);
 • wprowadzeniu nowego źródła kapitału kas w formie udziału inwestorskiego, z którym nie będzie związane członkostwo w kasie, a który będzie uprawniał otrzymania kwot z tytułu podziału nadwyżki bilansowej kasy za dany rok, o ile kasa spełniać będzie odpowiednie wymogi w zakresie wypłacalności, kondycji finansowej oraz poziomu funduszy własnych. W tym zakresie ustawa przewiduje w szczególności, że:
 • udziały inwestorskie mogą obejmować wyłącznie osoby prawne na podstawie indywidualnej umowy zawartej z kasą,
 •  objęcie udziału inwestorskiego może nastąpić jedynie w zamian za środki pieniężne,
 • całkowita wartość udziałów inwestorskich objętych w kasie nie może przekraczać 50% wartości funduszu udziałowego według stanu określonego w aktualnym zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym kasy,
 • udziały inwestorskie nie mogą być zbywane,
 • posiadacz udziału inwestorskiego może wypowiedzieć całość lub część udziałów inwestorskich i wystąpić o zwrot wpłat dokonanych na udziały inwestorskie,
 • udziały inwestorskie nie są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
 • upoważnieniu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej, zwanej dalej „Kasą Krajową”, do świadczenia na rzecz krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, małych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych usługi w zakresie:
  • prowadzenia rachunków i pośredniczenia w przeprowadzaniu przez te podmioty rozliczeń finansowych związanych z ich działalnością w zakresie usług płatniczych;
  • pośredniczenia w wydawaniu instrumentów płatniczych;
 • upoważnieniu Kasy Krajowej do udzielania wsparcia finansowego mającego na celu zapewnienie stabilności finansowej danej kasy, na podstawie zawartej z nią umowy, o której zawarciu Kasa Krajowa będzie zawiadamiać Komisję Nadzoru Finansowego; 
 • upoważnieniu Kasy Krajowej do utworzenia funduszu wsparcia edukacji i promocji, powstającego z rocznej składki ustalanej corocznie przez zarząd Kasy Krajowej, którego celem będzie przede wszystkim finansowanie wspólnych akcji wizerunkowych i edukacyjnych;
 • poszerzeniu obowiązków informacyjnych Kasy Krajowej wobec Komisji Nadzoru Finansowego;
 • wyłączeniu  środków wniesionych przez kasy na fundusz stabilizacyjny, utrzymywany w Kasie Krajowej, z katalogu kosztów uzyskania przychodów, oraz wprowadzeniu szeregu zwolnień podatkowych związanych z uruchamianiem funduszu stabilizacyjnego (dot. np. zwolnienia od podatku środków przekazanych z funduszu stabilizacyjnego na rzecz kasy przejmującej inną kasę, czy zwolnienia od podatku  równowartości zwróconych środków wniesionych przez kasę na fundusz stabilizacyjny, w przypadku ustania członkostwa kasy w Kasie Krajowej; w tym celu ustawa dokonuje odpowiedniej nowelizacji ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych);
 • wskazaniu, że kasy są obowiązane utrzymywać określony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (tzw. wymóg MREL) od dnia 1 stycznia 2032 r., tj. do dnia 31 grudnia 2031 r. mają osiągnąć odpowiedni poziom kapitału wymagany w ramach MREL (w tym celu zmieniane są: ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw oraz  ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw).

Ustawa nowelizuje również inne ustawy. Zmiany w tych ustawach mają zasadniczo charakter wynikowy i dostosowawczy. 

Autopromocja
Oprac. Piotr T. Szymański

REKLAMA

Źródło: Prezydent RP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak uzyskać świadczenie wspierające z ZUS: wnioski, terminy, kwoty

  Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla osób niepełnosprawnych. W 2024 r. świadczenie dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

  28 lutego 2024 r. upływa termin przekazania ubezpieczonym informacji ZUS IMIR

  Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

  1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej od 1 marca 2024

  Są już znane kwoty najniższych świadczeń z ZUS i KRUS, które będą należne od 1 marca 2024 r.! Będzie to przykładowo: 1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej. Skąd taki wzrost i na czym polega waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych? Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację emerytury? Jakie świadczenia podlegają waloryzacji? Czy będzie 13 i 14 emerytura w 2024? 

  Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Można dostać nawet 300000,00 zł dofinansowania!

  ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01). Można zdobyć dofinansowanie w wysokości 300000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

  REKLAMA

  Szkolenia policjantów i skoszarowanie: ważny komunikat MSWiA

  Szkolenia w systemie skoszarowanym w Policji mogą odbywać jedynie osoby realizujące w Policji powszechny obowiązek obrony, albo funkcjonariusze odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w nadzwyczajnych okolicznościach jak np. w stanie klęski żywiołowej. Wynika z tego, że policjanci odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w zwykłych okolicznościach nie mogą być szkoleni w systemie skoszarowanym. Jak być powinno? Komenda Główna Policji zadeklarowała szczegółową analizę postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych jednostkach szkoleniowych. Szykują się kontrole!

  Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie na pracę ma aż sześć typów: A, B, C, D, E, S. Który wybrać?

  Zezwolenie na pracę to dokument legalizujący pracę w Polsce cudzoziemca, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Polskie przepisy przewidują zezwolenia sześciu typów. Rodzaj zezwolenia na pracę, który musi posiadać cudzoziemiec zależy od tego, przez jaki okres zamierza pracować w Polsce, jaki charakter ma mieć jego praca, oraz – czy będzie pracował dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego.

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych - to zagadnienie okazało się problematyczne, na etapie ubiegania się o wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy dentysty. W związku z tym Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozważy propozycję zmiany legislacyjnej w zakresie składanego oświadczenia co do prowadzonego postępowania karnego przeciwko osobom mającym wykonywać zawód medyczny. Być może dojdzie do zmiany w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów.

  Szukasz dobrej pracy? Pamiętaj o liście motywacyjnym. Musi być profesjonalnie przygotowany!

  List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się np. o zatrudnienie. Chociaż złożenie listu motywacyjnego nie zawsze jest wymagane przez potencjalnego pracodawcę, to warto mu pokazać, że składającemu naprawdę zależy na podjęciu zatrudnienia.

  REKLAMA

  Pracownicy naukowi dostaną podwyżki o 30%. Profesor zarobi co najmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

  Wynagrodzenia pracowników naukowych pójdą w górę. Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki otrzymają pracownicy naukowi zatrudnieni na uczelniach publicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrośnie z 7210 zł do 9370 zł. Naukowcy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

  Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  REKLAMA