Kategorie

Przekazanie prowadzenia zakładu aktywności zawodowej

Karolina Sikora
Organizator zakładu aktywności zawodowej przejmujący dotychczasowy zakład wchodzi w określone jego prawa i obowiązki. Na nowy podmiot nie przechodzi jednak automatycznie decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej.

Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może, zgodnie z art. 29 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm. – zwanej dalej ustawą o rehabilitacji), utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i po spełnieniu przewidzianych prawem warunków uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej (ZAZ).

Ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r. poz. 986 – powoływana dalej jako nowelizacja) wprowadziła nową regulację dotyczącą procedury przekazania prowadzenia zakładów aktywności zawodowej. Do tej pory jedynymi przepisami, które określały te kwestie, była ustawa z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1241 ze zm.). Dotychczas możliwość przekazania prowadzenia zakładu organizacji pozarządowej, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, przyznawano jedynie gminom lub powiatom będącymi organizatorami ZAZ (art. 97a ust. 1 ustawy). Wskazane jednostki samorządu terytorialnego mogły jednak skorzystać z tego uprawnienia tylko do 31 grudnia 2010 r.

Zniesienie ograniczeń przy przekazywaniu zakładu

Wprowadzona nowelizacją procedura przekazania prowadzenia ZAZ nie zawiera już podobnych ograniczeń, zarówno podmiotowych, jak i czasowych. Przede wszystkim nowelizacja ustawy o rehabilitacji doprecyzowuje, co dzieje się z aktywami i pasywami w sytuacji przekazania prowadzenia zakładu. I tak, zgodnie z art. 29 ust. 3e ustawy o rehabilitacji (w brzmieniu nadanym wskazaną nowelizacją) składniki majątkowe, niewykorzystane środki zakładowego funduszu aktywności, należności i zobowiązania organizatora ZAZ związane z utworzeniem i prowadzeniem tego zakładu przejmuje nowy organizator. Ponadto, jak wskazuje dodany nowelizacją art. 29 ust. 3h, nowy organizator zakładu aktywności zawodowej przejmuje z dniem przejęcia także prawa i obowiązki dotychczasowego organizatora, które wynikają z umowy dotyczącej finansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kosztów utworzenia i działania zakładu. Umowę taką, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (DzU z 2012 r. poz. 850), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ZAZ, każdy zakład zawiera z właściwą jednostką organizacyjną samorządu województwa.


Decyzja o przyznaniu statusu ZAZ

Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje właściwy miejscowo wojewoda (art. 30 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Decyzja ta w sytuacji przekazania prowadzenia ZAZ nie przechodzi jednak automatycznie na nowego organizatora. Artykuł 29 ust. 3f ustawy o rehabilitacji po nowelizacji zakreśla nowemu organizatorowi 14-dniowy termin od dnia przekazania na wystąpienie do wojewody o wydanie nowej decyzji o przyznaniu temu zakładowi statusu zakładu aktywności zawodowej. Nowa decyzja wojewody będzie miała charakter decyzji administracyjnej ze skutkiem z mocą wsteczną (ex tunc), tj. od dnia przekazania prowadzenia zakładu.

Wydanie nowej decyzji o przyznaniu statusu ZAZ będzie odbywać się w ramach tej samej procedury, którą przewiduje art. 29 ustawy o rehabilitacji. Oznacza to, że decyzja o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej zostanie wydana po spełnieniu wszystkich warunków, które przewiduje ten przepis, gdyż ustawodawca nie przewidział tu żadnego uproszczonego sposobu postępowania.

Nowy organizator będzie musiał wykazać spełnienie następujących warunków:

 • co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:

– zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,

– zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej,

 • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

– odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,

– uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,

 • jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,
 • uzyskane dochody są przeznaczane na zakładowy fundusz aktywności,
 • uzyskanie pozytywnej opinii starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.

Nowe przepisy o przekazaniu prowadzenia zakładu aktywności zawodowej nie wskazują co prawda na to wprost, ale wydaje się, że w sytuacji uzyskania przez nowego organizatora decyzji o przyznaniu statusu powinien on, zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie ZAZ, złożyć jej kopię we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa.

Majątek ZAZ w przypadku nieprzejęcia

Ponieważ podmiot przejmujący prowadzenie zakładu musi wykazać spełnienie wszystkich warunków przewidzianych przez przepisy, które są niezbędne do uzyskania statusu ZAZ, może okazać się, że z przyczyn formalnych go nie uzyska. W takim przypadku dodany nowelizacją art. 29 ust. 3g wskazuje, co dzieje się z majątkiem zakładu. Przede wszystkim kwota stanowiąca wartość mienia zakładu aktywności zawodowej sfinansowanego ze środków PFRON w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi wynikającymi z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień przejęcia, podlega przekazaniu na rachunek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podobnie należy postąpić z niewykorzystanymi środkami Funduszu, które trafiły do zakładu aktywności zawodowej oraz środkami przekazanymi na jego tworzenie lub działanie.

Omawiane przepisy nowelizujące ustawę o rehabilitacji mają zastosowanie od 1 grudnia 2012 r.Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.