Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak uchylić regulamin pracy w 2017 r. krok po kroku

Jak uchylić regulamin pracy w 2017 r. krok po kroku/shutterstock.com
Jak uchylić regulamin pracy w 2017 r. krok po kroku/shutterstock.com
www.shutterstock.com
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek posiadania regulaminu pracy dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Jak zatem uchylić regulamin pracy po zmianach przepisów?

Pracodawca, który chce zlikwidować regulamin pracy, gdyż zatrudnia mniej niż 50 pracowników, musi przejść taką samą procedurę jak przy jego wprowadzaniu. Jeśli działają u niego związki zawodowe, musi z nimi ustalić uchylenie regulaminu pracy. Jeżeli natomiast w firmie nie ma organizacji związkowych, pracodawca może samodzielnie uchylić regulamin pracy.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek posiadania regulaminu pracy dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników (a nie, jak było wcześniej, co najmniej 20 pracowników) i nie są objęci układem zbiorowym pracy (art. 104 § 11 Kodeksu pracy). Zupełną nowością jest przyznanie zakładowym organizacjom związkowym od 1 stycznia 2017 r. prawa do wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie (utrzymanie) regulaminu pracy. Jeśli skorzystają one z tego uprawnienia, pracodawca musi spełnić ich żądanie. Dotyczy to pracodawców zatrudniających co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, u których nie obowiązuje układ zbiorowy pracy lub gdy układ ten nie zawiera odpowiednich postanowień w sprawie organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków pracowników (art. 104 § 3 Kodeksu pracy).

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjęci układem zbiorowym pracy lub gdy układ ten nie zawiera odpowiednich postanowień, które powinny być zamieszczone w regulaminie pracy, mogą wprowadzić (utrzymać) regulaminy pracy (art. 104 § 2 Kodeksu pracy).

Polecamy produkt: Wielka Księga Prawa Pracy

Przedstawione regulacje powodują, że pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników, którzy dotychczas byli zobligowani do posiadania regulaminu pracy, teraz mogą z niego zrezygnować. Choć przepisy nie zawierają żadnych rozwiązań w zakresie likwidacji regulaminu pracy, należy przyjąć, że obowiązuje tu taka sama procedura jak przy jego ustalaniu. Taki sposób likwidacji regulaminu pracy potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (stanowisko z 4 stycznia 2017 r.). Poniżej wskazujemy krok po kroku, jak to zrobić.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Krok 1. Uzgodnij uchylenie regulaminu pracy z organizacją związkową

Ten etap postępowania dotyczy jedynie pracodawcy, u którego funkcjonuje jedna lub kilka organizacji związkowych. Pracodawca musi z nimi uzgodnić rezygnację z dalszego stosowania regulaminu pracy (art. 1042 § 1 Kodeksu pracy). Pominięcie tego obowiązku spowoduje nieważność decyzji o uchyleniu regulaminu (wyrok SN z 21 marca 2001 r., I PKN 320/00, OSNP 2002/24/599).

Uzgodnienia dotyczące likwidacji regulaminu pracy rozpoczynają się od ustalenia terminu, do którego będą one trwały. Może on być określony dowolnie, gdy u pracodawcy działa tylko jedna organizacja związkowa, ponieważ żaden z przepisów go nie wskazuje. Inaczej jest w razie istnienia w firmie kilku związków zawodowych. W tym przypadku termin wynika z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Jest to 30 dni (licząc od dnia dostarczenia propozycji pracodawcy) na przedstawienie wspólnego stanowiska wszystkich organizacji związkowych, przedłożonego pracodawcy w formie jednego pisma (wyrok SN z 19 stycznia 2012 r., I PK 83/11). Gdy związek/związki nie wypowiedzą się w wyznaczonym terminie, pracodawca może traktować ich milczenie jako uzgodnienie stanowisk. Musi natomiast utrzymać regulamin pracy, jeżeli organizacje związkowe nie zgodzą się na jego likwidację i żądają posiadania regulaminu pracy (art. 104 § 3 Kodeksu pracy).

Przykład

Pracodawca zatrudnia 36 pracowników. Działa u niego jedna organizacja związkowa, z którą wcześniej uzgadniał treść wprowadzanego regulaminu pracy. Teraz chce zrezygnować z tego regulaminu. W związku z tym wystosował do związku pismo w tej sprawie, proponując:

● termin uzgodnienia wspólnej decyzji: od 13 do 31 marca 2017 r.,

● likwidację regulaminu po 2 tygodniach od dnia podania decyzji do wiadomości pracowników: 14 kwietnia 2017 r.,

● brak zmian w organizacji i porządku pracy w stosunku do uchylanego regulaminu: przeniesienie postanowień regulaminu pracy do informacji o warunkach zatrudnienia załączanej do umowy o pracę oraz obwieszczeń.

Organizacja związkowa przystała na przedstawione warunki, co doprowadziło do likwidacji regulaminu pracy. Obowiązywałby on nadal, gdyby związek zajął negatywne stanowisko w tej sprawie.

Krok 2. Podejmij decyzję o likwidacji regulaminu pracy samodzielnie

Pracodawca ma prawo sam zdecydować o uchyleniu regulaminu pracy w trzech sytuacjach. Pierwsza ma miejsce wtedy, gdy w ustalonym czasie nie udało się dokonać żadnych uzgodnień z jedyną działającą w firmie organizacją związkową i nie żąda ona posiadania regulaminu pracy. Druga – jeśli u pracodawcy nie funkcjonuje żaden związek zawodowy. Trzecia natomiast wynika z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Przepis ten pozwala pracodawcy na samodzielne podjęcie decyzji w sprawie uchylenia regulaminu pracy, jeżeli organizacje związkowe nie przedstawią wspólnego stanowiska w ciągu 30 dni od otrzymania propozycji pracodawcy.

Przykład

Pracodawca zatrudniający 43 pracowników chce zlikwidować regulamin pracy. W jego firmie funkcjonują dwie organizacje związkowe, które otrzymały od niego propozycję w tej sprawie 28 lutego 2017 r. Miały 30 dni na przedstawienie wspólnego stanowiska, ale nie potrafiły się porozumieć. W efekcie do 30 marca 2017 r. pracodawca nie otrzymał od nich żadnej informacji. Dlatego podjął decyzję o likwidacji regulaminu pracy samodzielnie. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe.


Krok 3. Podaj informację o likwidacji regulaminu pracy do wiadomości pracowników

Gdy zapadnie decyzja o uchyleniu regulaminu pracy, informacja o tym musi trafić do pracowników. Pracodawca przekazuje ją w sposób u niego przyjęty (art. 1043 § 1 Kodeksu pracy). Może to uczynić np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, rozesłanie jej do wszystkich pracowników drogą e-mailową, publikację ogłoszenia w intranecie, przekazanie tekstu wszystkim pracownikom na piśmie czy podpisanie oświadczeń o zapoznaniu się z informacją o likwidacji regulaminu.

Od dnia podania decyzji do wiadomości pracowników zaczyna biec 2-tygodniowy termin, po którego upływie regulamin pracy przestanie obowiązywać.

Przykład

Pracodawca zatrudniający 28 pracowników, u którego nie działa żadna organizacja związkowa, podjął decyzję o uchyleniu regulaminu pracy. Wiadomość o tym przesłał pracownikom e-mailem. Dodatkowo wywiesił informację na tablicy informacyjnej w recepcji biura. Uczynił to 17 lutego 2017 r. Regulamin pracy stracił moc obowiązującą 4 marca 2017 r.

Krok 4. Zmień umowy o pracę i informację o warunkach zatrudnienia

Regulamin pracy powinien ustalać przede wszystkim:

● organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

● systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,

● porę nocną,

● termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,

● wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,

● rodzaje prac i wykaz stanowisk prac dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,

● wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,

● obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

● przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,

● kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Niektóre z tych kwestii są jednocześnie uregulowane w umowie o pracę. Czasami dzieje się tak z terminem i miejscem wypłaty wynagrodzenia lub systemem czasu pracy. Jeśli tak się zdarzyło, a po uchyleniu regulaminu pracy te postanowienia pozostają bez zmian, nie ma potrzeby modyfikowania umów o pracę. Jeżeli jednak pracodawca chce zapisać któryś z obszarów dotychczas unormowanych w regulaminie pracy w umowie o pracę (co jest niewskazane ze względu na obowiązek wypowiedzeń przy każdorazowej ich zmianie – np. wyrok SN z 21 marca 2014 r., II PK 174/13), wówczas musi zastosować albo porozumienia zmieniające (aneksy), albo wypowiedzenia zmieniające. W tym zakresie nie ma zgodności wśród ekspertów prawa pracy. Przyjmuje się, że aneksy wystarczą, gdy likwidacja regulaminu pracy w żaden sposób nie wpływa na dotychczasowe indywidualne warunki zatrudnienia. Potwierdza to stanowisko SN, uznające, że zmiana warunków pracy i płacy może nastąpić w drodze porozumienia, do którego nie stosuje się wymagań w zakresie formy pisemnej. Takie porozumienie jest tym bardziej dopuszczalne, jeśli przynosi zmianę korzystniejszą dla pracownika (postanowienie SN z 29 stycznia 2003 r., I PK 255/02). Modyfikacja warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika powoduje jednak konieczność zastosowania wypowiedzeń zmieniających.

Polecamy: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Uchylenie regulaminu pracy wymusza na pracodawcy konieczność aktualizacji pisemnych informacji o warunkach zatrudnienia dołączanych do umów o pracę. W razie braku regulaminu pracy pracodawca powinien zawrzeć w niej informacje określające: porę nocną, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia, a także przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Informacja z tymi elementami powinna trafić do rąk pracownika w ciągu 7 dni od uchylenia regulaminu pracy (odpowiednio art. 29 § 3 Kodeksu pracy).

Przykład informacji o warunkach zatrudnienia po uchyleniu regulaminu pracy

infoRgrafika


Krok 5. Przygotuj nowe dokumenty wewnątrzzakładowe

Po uchyleniu regulaminu pracy pracodawca musi utworzyć:

● obwieszczenie o systemach i rozkładach czasu pracy oraz okresach rozliczeniowych, zgodnie z art. 150 § 1 Kodeksu pracy,

● specjalny akt (np. obwieszczenie) z wykazem lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe, do czego obliguje go art. 2001 § 4 Kodeksu pracy.

Tylko te dwa dokumenty są obowiązkowe. Pozostałe obszary likwidowanego regulaminu pracy nie muszą być normowane w aktach prawa wewnątrzzakładowego u pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników. Jednak z racji możliwych procesów sądowych w celach dowodowych zaleca się utworzenie dokumentów, pod dowolną nazwą, ustalających m.in.:

● organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

● obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

● procedurę antymobbingową.

Likwidacja regulaminu pracy powoduje, że pracodawca musi wydać obwieszczenie o systemach i rozkładach czasu pracy.

Wzór obwieszczenia o systemach i rozkładach czasu pracy

infoRgrafika

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 2 pkt 3 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – Dz.U. z 2016 r. poz. 2255

● art. 29 § 3, art. 104–1043, art. 150 § 1, art. 2001 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

● art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881

Autor: Jadwiga Sztabińska - prawnik specjalizujący się w prawie pracy, w tym z zakresu sfery budżetowej.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb?

  Śmiertelny wypadek strażaka podczas ćwiczeń - kto płaci za pogrzeb? Okazuje się, że szczególne uprawnienia przysługują rodzinie tylko w związku ze śmiercią strażaka w akcji ratowniczej. 

  Praca zdalna. Jakie zdarzenia nie będą uznawane za wypadki przy pracy

  Praca zdalna zagościła na stałe w wielu firmach. Od kwietnia zaczęły również w pełni obowiązywać przepisy Kodeksu pracy regulujące jej zasady. W wielu aspektach samą organizację pracy zdalnej mogą dookreślić pracodawcy za pomocą zapisów regulaminów pracy czy porozumień z pracownikami. Natomiast jeden aspekt pozostaje prawie całkowicie niezmieniony – jest nim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. W związku tym umożliwiając pracę zdalną pracodawca musi mieć pewność, że warunki jej wykonywania są odpowiednie i nie będą generowały zagrożeń. 

  Lekarski egzamin weryfikacyjny 2023. 900 lekarzy spoza UE chce pracować w Polsce

  Do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego (LEW) przystąpi 29 maja 2023 r. w Łodzi 900 osób, które ukończyły studia medyczne w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej i chcą wykonywać zawód lekarza w Polsce. To przede wszystkim obywatele Ukrainy i Białorusi.

  Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. Związkowcy – podwyższać, pracodawcy – zamrozić

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje, by minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wynosiło co najmniej 4300 zł od 1 stycznia, i co najmniej 4540 zł od lipca. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) najlepsze będzie zamrożenie wynagrodzeń na obecnym poziomie.

  Olbrzymie zainteresowanie konkursem ZUS na poprawę BHP dla przedsiębiorców

  Konkurs na poprawę BHP dla przedsiębiorców. Ponad 5 tysięcy wniosków wpłynęło w konkursie dla płatników składek na projekty poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Na ten cel ZUS przeznaczy 100 milionów zł. Wnioski dotyczyły takich dziedzin, jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

  Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok dostępny na PUE ZUS

  Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 r., jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot.

  Zasady równego wynagradzania. Walka z różnicami płacowymi ze względu na płeć

  Równość płci i walka z dyskryminacją to ważne kwestie społeczne i prawne, które mają istotne znaczenie w dziedzinie pracy. Jednym z najważniejszych aspektów równości jest zapewnienie równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet wykonujących tę samą pracę lub pracę o równorzędnej wartości.

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Wprowadzenie RODO a prywatność pracowników

  Wprowadzenie ogólnych uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przyniosło zmiany również w sferze miejsc pracy. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku, ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa danych i ochronę prywatności obywateli. 

  Dzień Matki. Co należy się matkom

  Dzień Matki to dobra okazja, by przypomnieć, z jakich świadczeń pieniężnych korzystają matki i ojcowie. Co należy się rodzicom mającym dzieci?

  Dzień Matki. Łączenie macierzyństwa z powrotem na rynek pracy to wyzwanie

  Mamy stawiane są przed wieloma wyzwaniami. Dotyczy to zarówno samego macierzyństwa, ale także powrotu do pracy. Z jednej strony obciąża je opieka nad dzieckiem, a z drugiej strony, wydłużające się okresy urlopów związanych z macierzyństwem powodują trudności z powrotem na rynek pracy. 

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne: zmiany zasad i stawek

  Świadczenie wspierające zmienia kształt na etapie prac sejmowych. Obecnie przewiduje się kilka progów. Planowane są kwoty od 635 zł do ponad 3 tys. zł. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne.

  Przedsiębiorcy boją się rozliczenia z fiskusem. Chodzi o koszty pracy zdalnej pracowników

  Praca zdalna została uregulowana w Kodeksie pracy. Nowe przepisy nakładają na pracodawców nowe obowiązki. W związku z tym wielu z nich stanęło przed pilną potrzebą cyfryzacji. Pojawił się też problem rozliczenia z fiskusem w zakresie odliczenia od podatku komputerów i urządzeń przekazywanych pracownikom. Czy jest się czego bać?

  Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

  Zasadą jest, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Nie dotyczy to egzekucji, która ma na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych.

  Webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 12 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  IT. Idealna branża dla mam?

  Intensywny rozwój nowych technologii sprawił, że znacznie poszerzył się wachlarz profesji, dla których IT jest wspólnym mianownikiem. I choć utarł się stereotyp, że branża IT zdominowana jest przez mężczyzn, kobiety coraz lepiej sobie radzą w tym sektorze, skutecznie konkurując i współpracując z panami. Również te, które zdecydowały się łączyć rozwój zawodowy z macierzyństwem. Co je przekonuje do pracy w IT?

  Chorwacja: Świętowanie z pasją

  Chorwacja, malownicze państwo położone na wybrzeżu Adriatyku, słynie nie tylko z pięknych krajobrazów i wspaniałych plaż, ale także z bogatej kultury i tradycji. Jednym z aspektów, które przyciągają uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców, są dni wolne od pracy obchodzone w tym kraju. 

  Chorwacja – Dni wolne 2023

  Chorwacja znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby dni wolnych od pracy w roku. Nie licząc niedziel kalendarz chorwackich dni świątecznych obejmuje trzynaście dni w roku. Kiedy przypadają dni wolne od pracy w Chorwacji?

  Jakich umiejętności polscy pracownicy uczą się najchętniej?

  Analizując 782 632 minut spędzonych na oglądaniu 10 najpopularniejszych seriali edukacyjnych, serwis rozwojowy Youniversity przygotował ranking umiejętności najbardziej pożądanych przez pracowników. Użytkownicy platformy najczęściej sięgają po tematykę dotyczącą snu oraz tego co na niego wpływa i w jaki sposób można nim zarządzać. Kolejnymi umiejętnościami, które chcą nabyć pracownicy są skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz przekazywanie dobrego feedbacku.

  Zwolnienia w branży IT

  Od początku 2023 roku w branży technologicznej dokonano zwolnień dziesiątek tysięcy specjalistów. W Polsce trend ten jest obecny w mniejszym wymiarze, jednak specjaliści biorący udział w procesach rekrutacyjnych coraz częściej wymagają form zatrudnienia, które zabezpieczą ich przed nagłą utratą pracy.

  Centrum technologiczne Visa w Polsce

  Visa uruchomi w Polsce nowoczesny Hub Technologiczny. Będzie to piąte tego typu centrum Visa na świecie i pierwsze w Europie.

  Minister Maląg o egzaminie ósmoklasisty

  Przed wami bardzo ważne dni. Jestem przekonana, że wykonana przez was ogromna praca w trakcie roku szkolnego przyniesie zamierzone rezultaty - napisała minister rodziny i pracy Marlena Maląg, życząc ósmoklasistom powodzenia na egzaminie.