| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Jak rozliczać czas pracy nauczycieli

Tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel ma obowiązek przebywać w miejscu pracy 40 godzin w tygodniu. Do czasu pracy nauczyciela wliczamy bowiem nie tylko czas samych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ale także inne czynności, np. związane z przygotowaniem się do zajęć.

Organy prowadzące szkołę lub inną placówkę posiadają ponadto uprawnienie do szczegółowego określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Dotyczy to w szczególności nauczycieli klas maturalnych w liceach czy technikach. Gmina lub inny organ prowadzący szkołę lub placówkę określa także zasady udzielania i rozmiar obniżek obowiązkowego wymiaru zajęć dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przesądza, kiedy jest możliwe zwolnienie tych osób od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych.

W wyroku z 28 stycznia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny trafnie stwierdził, że przyjęcie, że regulacje w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły są przepisami prawa miejscowego obowiązującymi na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, przesądza o kompetencjach i proceduralnych aspektach jej stanowienia i ogłaszania. Z całą pewnością taka uchwała jest przepisem prawa miejscowego (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28 stycznia 2010 r., II SA/Go 1011/09). W wyroku tym stwierdzono ponadto, że podstawę do wydania uchwały obniżającej dyrektorowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć stanowi art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela. Uchwała podjęta na podstawie powyższego przepisu ma określać ogólne zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, a więc ustawodawca dał możliwość organom prowadzącym szkołę do wydania uchwały o charakterze abstrakcyjnym i generalnym. Taka uchwała nie może więc nosić znamion aktu o charakterze indywidualnym (wskazywać konkretnego dyrektora szkoły, określać godzin zajęć). „Indywidualizacja” uchwały następuje przez jej wykonanie, które należy do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym, obniżenie wymiaru czasu pracy dyrektorów szkół gminnych wymaga zatem wydania przez radę gminy uchwały, która określi obowiązkowy wymiar godzin pracy nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez daną gminę. Uregulowania z takiej uchwały odnoszą się do każdego nauczyciela, który obejmie stanowisko dyrektora szkoły. Uchwała nie powinna określać adresatów oznaczonych indywidualnie, czyli wymieniać konkretnych szkół czy ich dyrektorów, ponieważ taka uchwała potencjalnie odnosi się do każdego dyrektora każdej ze szkół prowadzonych przez gminę i może być wykorzystywana w nieograniczonej liczbie przypadków w przyszłości. Dopiero na podstawie takiej uchwały organ wykonawczy gminy (burmistrz, prezydent miasta) może określić obniżony wymiar zajęć dyrektora konkretnej szkoły.

Rady gmin lub inne organy prowadzące szkoły często przekraczają swoje kompetencje związane z ustaleniem zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli. W rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów kwestionowane były np.:

  • stanowienie o tym, w jakich sytuacjach nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, może realizować godziny ponadwymiarowe, a w jakich nie;
  • uzależnienie od liczby uczniów przelicznika godzinowego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
  • podejmowanie na podstawie upoważnień dotyczących ustalania zasad rozliczania czasu pracy regulacji dotyczących podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli;
  • określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla rehabilitantów ruchowych.

Rozliczanie czasu pracy nauczycieli

Zajęcia określone pensum i czynności, które realizują nauczyciele, są rozliczane, choć w różnych okresach. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach pensum, są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć. Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, w ramach których nauczyciele są zobowiązani prowadzić opisane wcześniej zajęcia dodatkowe w wymiarze dwóch godzin lub jednej godziny, są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

Zapisy z dzienników muszą być uwzględniane przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy nauczycieli. Ewidencja ta odbywa się na podstawie karty ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »