Kategorie

Procesowe podejście do innowacji

Rafał Mrówka
Mikołaj Pindelski
Wpływ innowacji powstałych wewnątrz przedsiębiorstwa jest nieoceniony, a potencjał tkwiący w głowach pracowników jest przeogromny. Jedynym problemem pozostaje stworzenie warunków do jego realizacji i opracowanie modelu postępowania.

Szczególnie istotne przy tworzeniu operacyjnych programów wspierania innowacyjności są przede wszystkim:

 • Stworzenie procesu, który ułatwi ciągłe generowanie pomysłów działań zapewniających długotrwały rozwój firmy - ważne jest, aby stworzony proces nie miał charakteru jednorazowej akcji, ale żeby wiązał się z trwałym elementem funkcjonowania organizacji, który zapewniać będzie systematyczny wzrost.
 • Pobudzenie innowacyjności w pracownikach - większość organizacji, które odniosły sukces jako przedsiębiorstwa innowacyjne, opiera ten proces na angażowaniu w niego jak największej liczby pracowników praktycznie wszystkich szczebli, zgodnie z zasadą, że niekoniecznie z samej góry organizacji widać wszystkie możliwości, jakie stwarza rynek i sama organizacja.
 • Zbudowanie systemu motywacji, który będzie zachęcać do zachowań innowacyjnych. System ten powinien natomiast mocno opierać się na kulturze organizacji.
 • Usprawnienie komunikacji w obszarze wyłaniania i wdrażania innowacyjnych pomysłów. Doświadczenie uczy, że problemem wielu organizacji, szczególnie dużych, o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, nie jest brak pomysłów, lecz raczej niewiedza, że pomysły te powstają, i, co najbardziej zaskakujące, są nawet wdrażane, ale tylko lokalnie. Gdyby pomysły powstające pod wpływem konkretnej potrzeby, problemu były wdrożone systemowo w całej organizacji, mogłyby znacząco wpływać na poprawę osiąganych przez nią wyników.

Są to najistotniejsze problemy, jakie wiążą się z programami wdrażania wspierania innowacyjności organizacji. Błędy w tym obszarze są najczęściej źródłem niepowodzeń w zakresie pobudzania innowacyjności organizacji.

Szczęśliwa trzynastka

Kilka lat wdrażania i analiz projektów prowadzonych przez Immoqee doprowadziło nas do ustalenia standardowego procesu powstawania i upowszechniania innowacji w ramach organizacji. Wyodrębnione zostało 13 kluczowych punktów tego procesu, nazwanych szczęśliwą trzynastką (zobacz ramkę). Każdy z nich ma istotne znaczenie i wymaga uwagi i metody postępowania, a niewłaściwe działania w każdym mogą prowadzić do zatrzymania ciągłości procesu powstawania nowych pomysłów.

Informowanie o pomyśle

Z chwilą powstania pomysłu (1. Pomysł), np. ograniczającego odpady produkcyjne, zmniejszającego zużycie materiałów czy usprawnienie systemu komunikacji z klientami, problem może pojawić się już z przejściem do kolejnego punktu, czyli po prostu opowiedzenia o nim (2. Werbalizacja). Werbalizacja jest trudna, poza tym jej łatwość wynika nie tylko z doświadczeń pracownika - pomysłodawcy z podobnych sytuacji, lecz także z jego cech charakteru oraz np. norm i wartości wyniesionych od poprzednich pracodawców. Tu nieoceniona jest rola bezpośredniego przełożonego, który powinien zachęcać podwładnych i rozpatrywać w zasadzie każde zgłoszenie.


Wstępna weryfikacja

Wskazanie zasadności wdrożenia, weryfikacja i finalna ocena stopnia wykorzystania odpowiednich zasobów to wskazówki, jak należy postępować z pomysłem. To już wstępna selekcja, wynikająca nie tylko z dostępności odpowiednich środków (5. Wycena), lecz także z preferencji przedsiębiorstwa i realizowanej strategii (3. Cel oraz 4. Weryfikacja). Ustalenie kryteriów i sposób ich komunikacji nabierają szczególnego znaczenia, gdy decyzja o dalszych losach jest odmowna (6. Akceptacja). W przypadku wstępnej akceptacji, zwłaszcza jeśli konieczne jest zaangażowanie zasobów, przekazuje się sprawę do innych komórek organizacyjnych (7. Przekazanie). Trzeba również uzyskać zgodę na zaangażowanie środków (8. Zielone światło). Tu również potrzebne są jasne wytyczne i kryteria oceny, jednak w większym stopniu bezpośrednio wynikające ze strategii, aniżeli w poprzednich punktach. Mają one nie tylko poprawiać funkcję motywacyjną komunikacji zwrotnej, lecz także dawać jasne wskazówki osobom decydującym o środkach i sposobach ich wykorzystania.

Wdrożenie pomysłu

W przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu (9. Wdrożenie), powstaje problem, kto powinien się tym zająć - pomysłodawca czy inne osoby. Jednoznacznej odpowiedzi nie można tu udzielić i zwykle pomaga analiza rozmiarów pomysłu, jego czaso- i pracochłonność i stopień skomplikowania. Nawet jednak wtedy, gdy istnieje uzasadniona potrzeba realizacji przez osoby trzecie, warto informować pomysłodawcę o losach jego pomysłu. W ogóle jawność całości procesu, od chwili zgłoszenia do rozliczenia pomysłu, przysparza zdecydowanie więcej pożytków, aniżeli szkód. Dlatego warto ujawniać wyniki każdego etapu. Jeśli pomysł zaczął działać i przynosić efekty, nie oznacza to jeszcze końca pracy. Konieczny jest monitoring (10. Korekty) i ewentualne korygowanie odchyleń oraz bieżąca i końcowa kontrola i ocena (11. Rozliczenie), na ile zrealizowane zostały cele i czy spełnia pokładane w nim oczekiwania. To ważne punkty przed podjęciem decyzji o wpisaniu tego działania na trwałe w sposób funkcjonowania firmy czy dyfuzji np. do innych oddziałów, działów czy komórek organizacyjnych (12. Wchłonięcie).

Motywowanie pomysłodawców

Aby jednak spirala innowacji mogła się nakręcać i by proces został utrzymany, niezbędne jest opracowanie modelu postępowania (13. Pomost). Należy również zastanowić się nad tym, jak sprawić, by w tym samym miejscu firmy powstały kolejne, co najmniej równie dobre, innowacje. Pomocne mogą być dobra komunikacja w trakcie realizacji wdrożenia, wynagradzanie osób, których pomysły przyniosły pożytki, a zwłaszcza gloryfikownie tych, które odniosły spektakularne sukcesy. Ważne jest szerokie rozpowszechnianie informacji o sukcesach i tworzenie succes stories, niekiedy kreowanie gwiazd innowacyjności, stworzenie systemu premiującego pomysły oraz wpisanie wartości innowacyjności do grupy firmowych oczywistości, którym nikt się nie może sprzeciwić i których lekceważenie wzbudzić może co najwyżej zdziwienie. Ma to niebagatelne znaczenie, co potwierdza dr Joanna Górska, kierownik działu rozwoju kadr i spraw socjalnych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA, twierdząc, że sposób, w jaki reagują przełożeni na zgłaszane im pomysły, może spowodować albo znaczący przyrost liczby innowacji, albo zanik chęci ich zgłaszania na długie lata. Zależy to także od tego, czy przełożeni są faktycznie zainteresowani rozwojem i doskonaleniem firmy, stwarzając przyjazne środowisko do bezpiecznego eksperymentowania i oddolnej inicjatywy zmian, czy zainteresowani są oni raczej własną pozycją w firmie i traktują przejawy pracowniczej inicjatywy jako kwestionowanie ich kompetencji kierowniczych.


Macierz oceny innowacji

Reklama

Jednym z pierwszych kroków, jakie podejmowane są w wyniku zgłoszenia przez pracowników dowolnego pomysłu, bez względu na to, czy zostanie on uznany za innowację, czy będzie tylko i aż usprawnieniem, jest jego ocena. Pomocna zarówno dla pomysłodawców, bezpośrednich przełożonych, jak i komitetów oceniających zasadność angażowania zasobów może być macierz oceny innowacji. Służy ona do pierwszej weryfikacji pomysłu i daje konkretne wskazówki. Jej podstawowym założeniem jest prostota oraz zbliżenie do takiej sytuacji, by bez względu na to, kto dokonuje oceny, wynik był możliwie taki sam dla każdego oceniającego. Pozwala jednocześnie na uzasadnienie zarówno przyjęcia, jak i odrzucenia pomysłu, a także, w niektórych przypadkach, na samoocenę pomysłu przez wnioskodawcę.

Reklama

Żeby zaprezentować praktyczne zastosowanie macierzy oceny, posłużymy się prostymi przykładami pomysłów, które faktycznie były oceniane z zastosowaniem tej macierzy i w przedsiębiorstwach, których dotyczyły, uznane zostały za innowacyjne.

Pierwszym było wprowadzenie dla klientów konieczności pozostawiania w sklepach kaucji za ubrania, które zamierzali przymierzyć w przymierzalniach (zobacz tabelę 1). Pomysł był uzasadniony zdarzającymi się kradzieżami i pozornie mógł wydawać się ciekawy, niemniej jednak ocena z wykorzystaniem macierzy wskazała na jego słabości. Nawet gdyby to rozwiązanie nie przysparzało klientom problemów na poziomie użytkowym, to z pewnością nie byliby zachwyceni takim rozwiązaniem na poziomie emocjonalnym. Zatem ocena (-1) dla obszaru wartość emocjonalna dla klienta i (0) wartość użytkowa dla klienta. Dla firmy wartość w obszarze finansów mogłaby się poprawić (+1), w obszarze satysfakcji pracowników raczej pozostałaby bez zmian (0), natomiast mógłby ucierpieć wizerunek (-1). Odpowiednie obserwacje zostały naniesione na macierz. Sugestią jest oczywiście odrzucenie takiego pomysłu. Generalnie, jeśli zaznaczenie pojawi się na polu białym macierzy, sugerowane jest odrzucenie innowacji, jako niszczącej wartość w jednym z kluczowych obszarów działalności.

Pomysłem, który przez komitet oceny został oceniony pozytywnie i w kolejnych etapach został przekazany do realizacji, była w jednym z dużych zakładów produkcyjnych zmiana stroju roboczego na wygodniejszy (zobacz tabelę 2). Miał on posiadać odpowiednie kieszenie umożliwiające przetrzymywanie niektórych narzędzi i w efekcie usprawniać pracę, nie krępować ruchów, być bardziej przewiewny i w nieco ciemniejszych kolorach. W tym przedsiębiorstwie, zgodnie z przyjętą definicją, była to innowacja prowadząca w założeniu do zwiększenia wydajności pracy. Choć w pierwszej chwili do pomysłu podchodzono z lekką niechęcią i wskazywano na konieczność nowych negocjacji z dostawcą, to jak się jednak okazało, różnice w kosztach były w zasadzie nieistotne (poniżej 2 proc.), natomiast potencjalne korzyści mogły okazać się znaczne. Jako że klienci nie mieli kontaktu z pracownikami, których to dotyczyło, zarówno wpływ realizacji pomysłu na wartość emocjonalną, jak i użytkową dla klientów ocenione zostały neutralnie (0). Podobne noty otrzymał on w obszarach wpływu na wartość dla firmy w wymiarze finansów i wizerunku (0). Pozytywnie oceniony natomiast został wpływ na satysfakcję pracowników (+1). W efekcie uzyskano ocenę wskazującą na zasadność realizacji takiego pomysłu.


Sprzyjanie innowacjom

Oczywiście można tu dywagować, czy wskazane pomysły faktycznie były innowacjami, czy też nie. To oczywiście zależy od preferencji przedsiębiorstwa i przyjętej przez nie definicji. Głównym przesłaniem było tu jednak pokazanie zasady oceny i metod jej upraszczania, nie zaś koncentrowanie się na konkretnych pomysłach.

Wzbudzanie innowacyjności wśród pracowników, tworzenie środowisk innowacyjnych, innovation leaders, innovative teams i swoistego zalążka sukcesów to zagadnienie tyleż ważne, co niezwykle szerokie i w efekcie skomplikowane.

Szczęśliwa trzynastka innowacyjności

1. Pomysł - gdzieś w firmie.

2. Werbalizacja - pomysł staje się widoczny.

3. Cel - do czego pomysł ma doprowadzić.

4. Weryfikacja - czy pomysł jest zgodny ze strategią i filozofią firmy, czy czas jest odpowiedni, czy istnieje środowisko.

5. Wycena - czy wiąże się z kosztami lub wykorzystaniem innych zasobów (rzeczowe, finansowe, ludzkie, czas) i czy są dostępne odpowiednie zasoby i czas.

6. Akceptacja - przełożony i środowisko współpracowników.

7. Przekazanie - przełożony podejmuje decyzję lub przekazuje sprawę do kompetentnej jednostki.

8. Zielone światło - pomysł uzyskuje zgodę na realizację.

9. Implementacja - zaczyna się działanie wdrażające - kto i co robi.

10. Korekty - bieżące zmiany dostosowawcze.

11. Rozliczenie - czy spełnił pokładane oczekiwania.

12. Wchłonięcie - pomysł zostaje na trwałe wpisany w firmę lub - jeśli dotyczył jednorazowej akcji - zostaje wchłonięty przez inne zachodzące procesy. Tu zachodzić może także dyfuzja (przenikanie) koncepcji do innych komórek firmy.

13. Pomost - jak sprawić, by w tym samym miejscu firmy pojawiły się kolejne pomysły.

@RY1@i13/2009/004/i13.2009.004.000.0044.001.jpg@RY2@

@RY1@i13/2009/004/i13.2009.004.000.0044.002.jpg@RY2@

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?