Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenia związane z wypadkiem przy pracy

Jacek Kozłowski
Każdy wniosek w sprawie wypłacenia świadczeń w związku z wypadkiem przy pracy jest rozpatrywany w indywidualnym postępowaniu. W każdym przypadku należy przeanalizować wszystkie okoliczności zdarzenia biorąc pod uwagę protokół powypadkowy, kartę wypadku, zeznania świadków i inne dokumenty, które świadczą o tym, że zdarzenie było wypadkiem przy wykonywaniu pracy albo związanym z pracą.

Fakt wypadku przy pracy, jeżeli wydarzył się w godzinach pracy albo w związku z wykonywaniem polecenia służbowego, nie może zostać podważony nawet wtedy, gdy ubezpieczony w chwili wypadku był np. pod wpływem alkoholu. Taka sytuacja ma jednak wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Mój mąż zmarł w wyniku wypadku przy pracy. Wypadek miał miejsce, ponieważ mąż był nietrzeźwy. Pracodawca twierdzi, że mąż przerwał pracę i przyczynił się do wypadku. Natomiast koledzy, którzy pracowali razem z mężem, mówią, że pracował do chwili wypadku. W zasadzie nie mam możliwości, aby udowodnić, że mąż nie przyczynił się do wypadku. Czy w związku z tym mogę starać się o jakieś świadczenia w związku z wypadkiem i śmiercią męża? Gdzie powinnam zwrócić się w tej sprawie?
Jeżeli zdarzenie, w wyniku którego zmarł Pani mąż, zostało uznane za wypadek przy pracy, to może Pani starać się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Mimo że, jak wynika z pytania, stan nietrzeźwości męża jest niewątpliwy, to może Pani starać się o jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny w związku ze śmiercią męża. O ustalenie prawa i wypłatę jednorazowego odszkodowania powinna Pani zwrócić się do ZUS.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.

WAŻNE!
Na to, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy, nie ma wpływu np. stan nietrzeźwości pracownika.
Okoliczność, że pracownik w chwili wypadku był nietrzeźwy, może decydować o rodzaju świadczeń, które przysługują takiemu pracownikowi. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują pracownikowi, jeżeli:
- wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
- będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że pracownik znajduje się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, pracodawca kieruje go na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie. Pracownik powinien poddać się badaniu - odmowa powoduje pozbawienie prawa do świadczeń, chyba że pracownik udowodni, iż miały miejsce przyczyny uniemożliwiające poddanie się badaniu.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dcm3.

Związek z pracą oznacza miejscowe, czasowe i funkcjonalne powiązanie przyczyny zewnętrznej z wykonywaniem ubezpieczonej czynności (czyli czynność wykonywaną w ramach obowiązków służbowych). Dlatego przyczyna zewnętrzna musi działać w trakcie wykonywania pracy, wskazując na jej związek z czynnościami pracownika.

To że w chwili podjęcia pracy pracownik był w stanie nietrzeźwym, nie daje podstaw do stwierdzenia, że doszło do zerwania związku z pracą. Jeżeli pracownik uległ śmiertelnemu wypadkowi w czasie wykonywania zadań zleconych przez przełożonych i nie zakończył wykonywania pracy, uważa się, że wypadek miał miejsce w czasie pracy.

WAŻNE!
O zerwaniu związku z pracą mogłoby przesądzić tylko świadome i zawinione zajęcie się sferą spraw prywatnych.
Stan nietrzeźwości będzie zazwyczaj jednym z elementów zerwania więzi z pracą.

Przykład:
Kierownik budowy w wyniku kontroli zaświadczeń o przeszkoleniu pracowników w zakresie bhp stwierdził, że zaświadczenie jednego z nich jest nieaktualne. W związku z tym polecił temu pracownikowi wstrzymać się od pracy (z prawem do wynagrodzenia przestojowego) do momentu przybycia bhp-owca i przeprowadzenia szkolenia. Mimo to pracownik przystąpił do pracy na rusztowaniu jako cieśla budowlany. Spadł i uległ wypadkowi. W tym przypadku nie można uznać, że jest to wypadek przy pracy, ponieważ został zerwany związek z pracą - pracownik świadczył pracę wbrew zakazowi pracodawcy.

Czy przysługuje jednorazowe odszkodowanie pracownikowi, który uległ wypadkowi w czasie podróży służbowej? Pracownik został skierowany przez zakład pracy na szkolenie zawodowe do innej miejscowości niż ta, w której pracuje. Szkolenie odbywało się w ośrodku, który posiadał kilka pawilonów, i obejmowało wykłady i część praktyczną. Podczas przemieszczania się z jednego pawilonu do innego pracownik przewrócił się na oblodzonej powierzchni i złamał rękę w nadgarstku.
Jeżeli zdarzenie zostało zrównane z wypadkiem przy pracy, to pracownikowi będzie przysługiwało jednorazowe odszkodowanie w związku z wypadkiem w czasie podróży służbowej.
Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w tej ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie ma związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.

Wypadkom ulegają również osoby uczestniczące w szkoleniach, kursach i innych formach dokształcania. Jeżeli szkolenie zawodowe pracownika odbywa się w ramach podróży służbowej, to prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje na takich samych zasadach jak w przypadku wypadku w pracy.

Uważa się, że pracownik jest na szkoleniu w ramach podróży służbowej wówczas, gdy otrzymał od pracodawcy polecenie wyjazdu służbowego i w jego trakcie polecenie uczestniczenia w szkoleniu. Nie uważa się, że doszło do wypadku, gdy został on spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w związku ze szkoleniem.

Przykład:
Pracownik pracuje we Wrocławiu. Otrzymał skierowanie i polecenie wyjazdu na szkolenie związane z wykonywanym przez niego zawodem. Szkolenie odbywało się w Warszawie w godz. od 8.30 do 14.45. O godz. 12.15, po zakończeniu jednego z wykładów, pracownik opuścił miejsce szkolenia, aby spotkać się ze znajomymi. Został potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych o godz. 13.04. Zdarzenie to nie zostanie uznane za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy.

W praktyce ZUS w trakcie postępowania w sprawie przyznania pracownikowi świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego przyjmuje szeroki zakres ochrony pracownika w tym czasie, np. prawo do korzystania z odpoczynku, pomocy medycznej czy spożywania posiłków poza miejscem pobytu. Nieracjonalne byłoby ograniczenie tej ochrony tylko do czynności związanych z celem wyjazdu, zwłaszcza jeżeli wyjazd służbowy trwa kilka dni.

Jesteśmy spółką farmaceutyczną. Zatrudniony u nas pracownik na stanowisku przedstawiciela medycznego uległ wypadkowi samochodowemu w drodze między siedzibami kolejnych klientów. Do zadań pracownika należy reklamowanie wyrobów naszej firmy w placówkach służby zdrowia na terenie całej Polski. Czy takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek w drodze do pracy, czy jest to wypadek w pracy?
Z opisu zdarzenia wynika, że danego dnia pracownik uległ wypadkowi przemieszczając się między siedzibami kolejnych klientów. Dlatego zdarzenie to można zakwalifikować jako wypadek przy pracy, jeżeli wyczerpuje wszystkie elementy definicji wypadku przy pracy.

Wypadek przy pracy, to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jeżeli do wypadku doszłoby w drodze z domu pracownika do pierwszego klienta, którego miał w tym dniu odwiedzić, to będzie to wypadek w drodze do pracy.

Przykład:
Pracownik, który jest przedstawicielem handlowym, miał wypadek komunikacyjny w drodze bezpośrednio z domu do pierwszego klienta, którego siedziba znajdowała się w innej miejscowości. W tym przypadku nie można uznać, że zdarzenie miało miejsce w pracy, ponieważ droga do pracy rozpoczyna się po opuszczeniu przez pracownika jego domu i kończy z chwilą przekroczenia granicy terenu zakładu pracy - a w omawianym przypadku siedziby pierwszego klienta.

Pracownik miał poważny wypadek w pracy, w wyniku którego leżał prawie miesiąc w szpitalu z powodu wstrząśnienia mózgu. Uznaliśmy zdarzenie za wypadek przy pracy. Czy wstrząśnienie mózgu można uznać za uraz i czy to zdarzenie będzie można uznać za wypadek przy pracy? Czy pracownikowi będą przysługiwać świadczenia z ZUS z tytułu wypadku?
Wstrząśnienie mózgu jest rodzajem uszkodzenia narządów, dlatego jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, pracownikowi przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i którego skutkiem jest uraz lub śmierć. Uraz to uszkodzenie tkanek ciała i narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. W ustawie nie określono rozmiaru urazu, jak również tego, czy uraz powinien być trwały czy długotrwały. Dlatego bez względu na to, czy uszkodzenie tkanek lub narządów skutkowało niezdolnością do pracy z powodu choroby czy nie, jeśli zostało spowodowane przyczyną zewnętrzną, powinno być uznane za uraz.

O uszkodzeniu tkanek można mówić w przypadku skaleczenia czy stłuczenia, a o uszkodzeniu narządów w przypadku zwichnięcia, złamania kończyny, wstrząśnienia mózgu. W wyniku zadziałania przyczyny zewnętrznej może nastąpić jednoczesne uszkodzenie tkanek i narządów, np. skaleczenie kończyny (uszkodzenie tkanki) może być jednocześnie uszkodzeniem tej kończyny (uszkodzeniem narządu). Uraz może być natychmiastowym następstwem wypadku lub ujawnić się w późniejszym okresie oraz wystąpić w różnych rozmiarach.


Podstawa prawna:- art. 3 ust. 1, ust. 2, ust. 4, art. 21 ust. 1-3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.),
- art. 17, art. 46 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473.).


Orzecznictwo uzupełniające:
Członkom rodziny pracownika, który zmarł wskutek wypadku przy pracy, przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne niezależnie od tego, czy pracownik przyczynił się i w jakim stopniu do wypadku przy pracy. (Wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 1997 r., II UKN 377/97, OSNP 1998/20/606)

O tym, czy spożywanie alkoholu w czasie pracy względnie znajdowanie się w czasie i miejscu pracy w stanie nietrzeźwym pozwala przyjąć, że nastąpiło zerwanie związku z pracą i, co za tym idzie, że zaistniały w takiej sytuacji wypadek przy pracy nie pozostaje w związku z pracą, powinny zawsze zdecydować okoliczności konkretnej sprawy. (Wyrok sądu apelacyjnego z 30 stycznia 2002 r., III AUa 2312/00, OSA 2003/6/24)

Przepis art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.) umożliwia uznanie związku z pracą nie tylko wypadku, który zdarzył się podczas wykonywania przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, ale również takiego, który nastąpił w związku z wykonywaniem tego rodzaju czynności. Związek funkcjonalny z pracą istnieje niezależnie od czasu i miejsca, w którym wypadek nastąpił. (Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lipca 2006 r., I UK 28/06, M.P.Pr. 2006/12/670)

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Olbrzymie zainteresowanie konkursem ZUS na poprawę BHP dla przedsiębiorców

  Konkurs na poprawę BHP dla przedsiębiorców. Ponad 5 tysięcy wniosków wpłynęło w konkursie dla płatników składek na projekty poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Na ten cel ZUS przeznaczy 100 milionów zł. Wnioski dotyczyły takich dziedzin, jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

  Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2022 rok dostępny na PUE ZUS

  Wniosek o zwrot nadpłaty, w związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 r., jest udostępniany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przed jego podpisaniem i wysłaniem należy koniecznie potwierdzić rachunek bankowy, na który ma być przekazany zwrot.

  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Wprowadzenie RODO a prywatność pracowników

  Wprowadzenie ogólnych uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przyniosło zmiany również w sferze miejsc pracy. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku, ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa danych i ochronę prywatności obywateli. 

  Dzień Matki. Co należy się matkom

  Dzień Matki to dobra okazja, by przypomnieć, z jakich świadczeń pieniężnych korzystają matki i ojcowie. Co należy się rodzicom mającym dzieci?

  Dzień Matki. Łączenie macierzyństwa z powrotem na rynek pracy to wyzwanie

  Mamy stawiane są przed wieloma wyzwaniami. Dotyczy to zarówno samego macierzyństwa, ale także powrotu do pracy. Z jednej strony obciąża je opieka nad dzieckiem, a z drugiej strony, wydłużające się okresy urlopów związanych z macierzyństwem powodują trudności z powrotem na rynek pracy. 

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne: zmiany zasad i stawek

  Świadczenie wspierające zmienia kształt na etapie prac sejmowych. Obecnie przewiduje się kilka progów. Planowane są kwoty od 635 zł do ponad 3 tys. zł. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne.

  Przedsiębiorcy boją się rozliczenia z fiskusem. Chodzi o koszty pracy zdalnej pracowników

  Praca zdalna została uregulowana w Kodeksie pracy. Nowe przepisy nakładają na pracodawców nowe obowiązki. W związku z tym wielu z nich stanęło przed pilną potrzebą cyfryzacji. Pojawił się też problem rozliczenia z fiskusem w zakresie odliczenia od podatku komputerów i urządzeń przekazywanych pracownikom. Czy jest się czego bać?

  Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

  Zasadą jest, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Nie dotyczy to egzekucji, która ma na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych.

  Webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Ewidencja czasu pracy po zmianach 2023 – wzory dokumentów” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 12 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  IT. Idealna branża dla mam?

  Intensywny rozwój nowych technologii sprawił, że znacznie poszerzył się wachlarz profesji, dla których IT jest wspólnym mianownikiem. I choć utarł się stereotyp, że branża IT zdominowana jest przez mężczyzn, kobiety coraz lepiej sobie radzą w tym sektorze, skutecznie konkurując i współpracując z panami. Również te, które zdecydowały się łączyć rozwój zawodowy z macierzyństwem. Co je przekonuje do pracy w IT?

  Chorwacja: Świętowanie z pasją

  Chorwacja, malownicze państwo położone na wybrzeżu Adriatyku, słynie nie tylko z pięknych krajobrazów i wspaniałych plaż, ale także z bogatej kultury i tradycji. Jednym z aspektów, które przyciągają uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców, są dni wolne od pracy obchodzone w tym kraju. 

  Chorwacja – Dni wolne 2023

  Chorwacja znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej pod względem liczby dni wolnych od pracy w roku. Nie licząc niedziel kalendarz chorwackich dni świątecznych obejmuje trzynaście dni w roku. Kiedy przypadają dni wolne od pracy w Chorwacji?

  Jakich umiejętności polscy pracownicy uczą się najchętniej?

  Analizując 782 632 minut spędzonych na oglądaniu 10 najpopularniejszych seriali edukacyjnych, serwis rozwojowy Youniversity przygotował ranking umiejętności najbardziej pożądanych przez pracowników. Użytkownicy platformy najczęściej sięgają po tematykę dotyczącą snu oraz tego co na niego wpływa i w jaki sposób można nim zarządzać. Kolejnymi umiejętnościami, które chcą nabyć pracownicy są skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz przekazywanie dobrego feedbacku.

  Zwolnienia w branży IT

  Od początku 2023 roku w branży technologicznej dokonano zwolnień dziesiątek tysięcy specjalistów. W Polsce trend ten jest obecny w mniejszym wymiarze, jednak specjaliści biorący udział w procesach rekrutacyjnych coraz częściej wymagają form zatrudnienia, które zabezpieczą ich przed nagłą utratą pracy.

  Centrum technologiczne Visa w Polsce

  Visa uruchomi w Polsce nowoczesny Hub Technologiczny. Będzie to piąte tego typu centrum Visa na świecie i pierwsze w Europie.

  Minister Maląg o egzaminie ósmoklasisty

  Przed wami bardzo ważne dni. Jestem przekonana, że wykonana przez was ogromna praca w trakcie roku szkolnego przyniesie zamierzone rezultaty - napisała minister rodziny i pracy Marlena Maląg, życząc ósmoklasistom powodzenia na egzaminie.

  Zmiana zasad przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami/rentami rolniczymi

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Visa zatrudni 1500 specjalistów w Polsce w globalnym hubie technologiczno-produktowym

  Visa planuje otworzyć w Polsce globalny hub technologiczno-produktowy, który będzie pierwszym tego rodzaju projektem w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak przekazano, w ciągu najbliższych kilku lat w hubie ma pracować 1500 specjalistów z obszaru technologii.

  Oszuści podszywają się pod ZUS

  Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi przez oszustów w celu wyłudzenia danych. Nie należy klikać w podejrzane linki zarówno mailowe, jak i w wiadomościach SMS ani pobierać załączników niewiadomego pochodzenia.

  Doświadczenia przedsiębiorców

  Dla młodych osób, myślących o rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy, powinno być ważne podpatrywanie doświadczonych, odnoszących sukcesy przedsiębiorców. „Możemy odpowiedzieć na wszystkie ich pytania i wskazać najlepsze drogi rozwoju” – przekonuje Beata Drzazga, motywator, inspirator, doradca biznesowy.

  Urlop opiekuńczy – nowość bez zaświadczeń, bez wynagrodzenia

  Urlop opiekuńczy jest nową konstrukcją w Kodeksie pracy, która daje prawo do dodatkowych pięciu dni wolnych rocznie. Jak złożyć wniosek do pracodawcy?

  Hiszpania: Wypoczynek integralną częścią stylu życia

  Hiszpania słynie z kultury, tętniącego życia i licznych świąt, które przyciągają turystów z całego świata. Jest to kraj, w którym dni wolne od pracy odgrywają ważną rolę i stanowią integralną część hiszpańskiego stylu życia. Hiszpanie są znani z tego, że umieją łączyć pracę z relaksem i celebracją. W tym artykule przyjrzymy się dniom wolnym od pracy w Hiszpanii oraz niektórym z najważniejszych świąt obchodzonym w tym kraju.

  Hiszpania – Dni wolne 2023

  Hiszpania składa się z siedemnastu wspólnot (regionów) autonomicznych oraz dwóch miast autonomicznych. Taka struktura państwa wpływa także na kalendarz dni świątecznych. Tylko niektóre mają charakter ogólnokrajowy; większość ustalają władze autonomicznych wspólnot i miast. Kiedy przypadają dni wolne w Hiszpanii?

  Nawet 30 tyś. kary za niewydanie w terminie świadectwa zgodnie z nowym wzorem

  Pracodawcy powinni pamiętać, że od dnia 23 maja 2023 r. w świadectwie pracy obowiązują trzy ważne zmiany i w związku z tym powinni stosować nowy, bardziej rozbudowany wzór. Pracodawcy w ramach odpowiedzialności wykroczeniowej mogą ponieść nawet 30 tyś. kary za niewydanie w terminie świadectwa pracy.

  Zarządzanie w rzeczywistości nieustannej transformacji

  W czasach kiedy jedyną pewną rzeczą jest zmiana, liderzy muszą zdobywać zupełnie nowe kompetencje, aby umożliwić rozwój przedsiębiorstw, którymi zarządzają. Strategia na przeczekanie czy też próba długofalowego planowania nie zdaje egzaminu. Obecnie liczy się przede wszystkim trafna identyfikacja nadchodzących trendów, znalezienie w nich szansy na rozwój dla swojego biznesu oraz skuteczne przygotowanie zespołów na ich wdrożenie.