REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIP: Badania lekarskie pracowników 2023/2024 [kompendium]

PIP: Badania lekarskie pracowników 2023/2024 [kompendium]
PIP: Badania lekarskie pracowników 2023/2024 [kompendium]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej odwołany został stan zagrożenia epidemicznego. Dlatego PIP przypomina o obowiązkach wynikających z przepisów prawa pracy dotyczących profilaktycznych badań lekarskich pracowników.
rozwiń >

Część tych zasad była zawieszona w okresie epidemii. 

Zaległe pracownicze badania lekarskie należy wykonać do 28 grudnia 2023 r. Dotyczy to także szkoleń BHP.

Badania lekarskie pracowników

Zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Dlatego, zanim osoba zatrudniana przystąpi do pracy, musi najpierw poddać się badaniom lekarskim i dostarczyć pracodawcy odpowiednie orzeczenie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku określonym w skierowaniu otrzymanym od pracodawcy.

Jakim badaniom profilaktycznym należy poddać pracownika?

Profilaktyczne badania lekarskie pracownika obejmują:

 1. Badania wstępne - przeprowadzane w momencie przyjęcia pracownika do pracy. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają również pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
 2. Badania okresowe - wykonywane w trakcie zatrudnienia, w terminach wyznaczonych przez lekarza.
 3. Badania kontrolne - podlega im każdy pracownik po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni (bez znaczenia jest przyczyna niezdolności do pracy).

Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracownik przeprowadza w miarę możliwości w godzinach pracy.

Czy badania lekarskie mają zastosowanie do wszystkich pracowników?

Badania lekarskie mają zastosowanie do wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.

Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, jest obowiązany zapewnić tym osobom okresowe badania lekarskie, także:

 • po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami,
 • po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie tymi badaniami.

Badaniom wstępnym nie podlegają osoby:

 1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
 2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Przepis prawa przytoczony w pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą. Pracodawca żąda od takich osób, aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.

Kto może dokonywać badań profilaktycznych?

Badania profilaktyczne pracowników mogą przeprowadzać wyłącznie lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje określone szczegółowo w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Do takich badań uprawnieni są m.in. lekarze, którzy posiadają specjalizację w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej lub higieny pracy.

Pracodawca, zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, obowiązany jest zawrzeć odpowiednią pisemną umowę na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Pracodawca ma prawo wyboru jednostki służby medycyny pracy, która będzie sprawowała w jego zakładzie pracy opiekę zdrowotną nad pracującymi. Pracodawca dokonuje tego wyboru w porozumieniu z przedstawicielami załogi. Może też zawrzeć umowę z kilkoma jednostkami.

Jaki jest minimalny zakres opieki zdrowotnej w odniesieniu do pracowników?

Zakres ten powinien obejmować co najmniej rodzaje świadczeń, do których zapewnienia pracodawca jest obowiązany na podstawie Kodeksu pracy, ustawy o służbie medycyny pracy oraz przepisów wydanych na ich podstawie.

Jakie obowiązki ma pracodawca, który zawarł umowę z jednostką medycyny pracy?

Umowa, jaką pracodawca zawiera z jednostką medycyny pracy, zobowiązuje go do:

 • przekazywania jednostce informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
 • zapewnienia udziału jednostki w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, działającej na terenie zakładu pracy,
 • zapewnienia jednostce możliwości przeglądu stanowisk pracy, w celu dokonania oceny warunków pracy,
 • udostępniania jednostce dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia.
Jeśli pracodawca (zleceniodawca) nie wywiązuje się z zadań wynikających z umowy, jednostka medycyny pracy (zleceniobiorca) informuje właściwe inspekcje (PIP, PIS) o niemożności wykonywania zadań objętych umową.

Jakie informacje należy zamieścić w skierowaniu pracownika na badania profilaktyczne?

Badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie powinno zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
 • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,
 • w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
 • opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
Skierowanie jest wydawane w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.

Jaki dokument kończy badanie profilaktyczne?

Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
 • istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku - w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie ustalonego wzoru, a lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje je pracownikowi i pracodawcy.

Pracodawca obowiązany jest przechowywać w aktach osobowych pracownika orzeczenia lekarskie wraz z wydanymi skierowaniami na badania, a także orzeczenia lekarskie i skierowania wydane przez innych pracodawców uzyskane od osób przyjmowanych do pracy, w przypadku gdy na ich podstawie dopuszcza się pracownika do pracy. Sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej badań profilaktycznych określa rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Jak odwołać się od wydanego orzeczenia lekarskiego?

Jeżeli pracownik lub pracodawca nie zgadza się z wydanym orzeczeniem lekarskim, może wystąpić w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, z uzasadnionym wnioskiem o przeprowadzenie kolejnego badania. Ponowne badanie wykonywane jest w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, właściwym ze względu na miejsce świadczenia pracy lub innym wskazanym w rozporządzeniu właściwym podmiocie odwoławczym. Badanie powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Orzeczenie wydane na jego podstawie jest ostateczne.

Kto ponosi koszty badań profilaktycznych?

Koszty badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) ponosi w całości pracodawca. Wszystkie koszty związane z badaniami profilaktycznymi to:

 • koszty przeprowadzenia badań profilaktycznych,
 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy przez pracownika w związku z badaniami profilaktycznymi (okresowe i kontrolne badania lekarskie wykonuje się w miarę możliwości w godzinach pracy),
 • koszty ponownego badania, na skutek odwołania pracownika lub pracodawcy od treści orzeczenia lekarskiego,
 • koszty badań lekarskich okresowych osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie jej takimi badaniami w związku z zatrudnianiem jej przez pracodawcę w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających,
 • zwrot kosztów przejazdu pracownika w związku z przeprowadzanymi badaniami profilaktycznymi, według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
Szczegółowy tryb i zakres przeprowadzania badań profilaktycznych określone zostały w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Czy pracodawca ma obowiązek dokonywania jeszcze innych badań lekarskich pracowników, poza badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi?

Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami obejmuje:

 1. Wykonywanie badań lekarskich poza terminami naznaczonych badań okresowych i orzekanie o możliwości wykonywania dotychczasowej pracy w przypadkach:
 2. stwierdzenia szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika i związanej z tym konieczności przeniesienia go do innej pracy,
 3. ciąży pracownicy, jeżeli stan ten uniemożliwia jej wykonywanie dotychczasowej pracy,
 4. stwierdzenia u pracownika niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, gdy jednocześnie pracownik nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 5. stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej.
 6. Wykonanie badań u pracowników zatrudnionych na stanowiskach o podobnych zagrożeniach przy pracach w warunkach występowania przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
 7. Wykonanie badań celowanych lub testów ekspozycyjnych u pracowników zatrudnionych w podobnym zagrożeniu w razie wystąpienia w zakładzie przypadku choroby zawodowej.

Czy osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mają obowiązek poddać się badaniom lekarskim?

Przeprowadzenie badań lekarskich dla zleceniobiorców zależy od rodzaju wykonywanej przez niech pracy oraz stopnia zagrożenia związanego z warunkami pracy. Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy i stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy (ryzyko wypadku przy pracy, występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych) wskazuje na celowość dopuszczenia do pracy wyłącznie osób posiadających odpowiedni stan zdrowia, zleceniodawca może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się badaniu lekarskiemu. Wówczas osoba ta ma obowiązek poddać się badaniom lekarskim. Zleceniodawca nie ma obowiązku pokrycia kosztów badań zatrudnianych zleceniobiorców. Obowiązki z zakresu bhp, w tym kwestia przeprowadzania badań lekarskich oraz pokrycia ich kosztów powinny być określone w umowie zlecenia.

Jeżeli obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie realizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie pracodawca (lub przedsiębiorca niebędący pracodawcą).

Jakie przepisy z zakresu profilaktycznych badań lekarskich zostały zawieszone w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2?

Zawieszenie okresowych badań lekarskich.

Na podstawie art. 12a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanej z COVID-19 zawieszone są obowiązki wynikające z Kodeksu pracy dotyczące okresowych badań lekarskich pracowników, a także obowiązki wynikające z ustawy o transporcie drogowym dotyczące okresowych badań lekarskich oraz badań psychologicznych kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków dotyczących okresowych badań lekarskich i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.

Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 31m ust. 1 ww. ustawy).

Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone w Kodeksie pracy, lub badań psychologicznych, wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 31m ust. 2 ww. ustawy).

Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 31m ust. 3 ww. ustawy).

Przedłużenie okresu, w którym osoby przyjmowane do pracy nie podlegają badaniom wstępnym

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

 • w stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyjno-biurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 11 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy, zostają wydłużone do 180 dni,
 • wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy (art. 12a ust. 5 ww. ustawy).

Stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433). Akt wprowadzający stan zagrożenia epidemicznego, uchylony został dnia 20 marca 2020 r.

Stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszony został w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).

Stan epidemii odwołany został z dniem 16 maja 2022 r. Jednocześnie ponownie ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS- CoV-2 mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1028). 

Z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej odwołany został stan zagrożenia epidemicznego.  Należy pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów prawa pracy dotyczących profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • andi
  2023-11-09 09:39:54
  1 lipca 2023 nie został odwołany stan zagrożenia epidemicznego bo nigdy nie został wprowadzony zgodnie z prawem jak również z konstytucją RP
  0
 • Prostownik
  2023-11-10 15:55:05
  Jakość badań okresowych stawia wiele do zyczenia. Obecnie badanie lekarskie w praktyce nie obejmuje już nawet zbadania ciśnienia tętniczego. Kiedyś te badania pozwoliły wykryć choroby, a teraz śluza tylko odhaczeniu ze zostało wykonane.
  1
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czterodniowy tydzień pracy. Kodeks pracy umożliwia pracę na cały etat przez 4 dni w tygodniu

Czterodniowy system skróconego tygodnia pracy może zostać wprowadzony na wniosek pracownika. W 4-dniowym tygodniu pracy dobowy czas pracy może zostać przedłużony nie więcej niż do 12 godzin.

Wypadki przy pracy. Od stycznia do września 2023 r. było o 7,5% więcej poszkodowanych niż rok wcześniej

Ponad 45 tys. osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy w okresie styczeń–wrzesień 2023 r. To o 7,5% więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. Zwiększył się także z 2,99 do 3,22 wskaźnik wypadkowości, tj. liczba poszkodowanych na 1000 pracujących. 233 osoby zostały poszkodowane podczas pracy zdalnej. To wstępne dane, jakie podał Główny Urząd Statystyczny.

Odpowiedzialność pracodawcy za dane osobowe przetwarzane w prywatnym komputerze pracownika pracującego zdalnie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 5 października 2023 r. podtrzymał decyzję Prezesa UODO, w której nałożono karę upomnienia na pracodawcę za brak odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych na prywatnych komputerach pracowników wykorzystywanych do pracy zdalnej.

PPK: Wpłaty trzeba naliczyć od całego wynagrodzenia uczestnika. Także od świątecznych prezentów

Pracodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać wpłaty do PPK także od wartości prezentów świątecznych dla uczestników PPK, ale tylko wtedy, gdy są one „wynagrodzeniem” w rozumieniu ustawy o PPK. 

REKLAMA

PIP przedstawił plan kontroli na 2024 r. Jakie są jego założenia?

PIP planuje przeprowadzić w 2024 r. ogółem 60 tys. kontroli, skupiając się na sektorach: budowlanym, OZE, ciepłownictwa, a także na branży magazynowania, sprzedaży i przetwórstwa złomu metali. Weryfikowane będzie także przestrzeganie przepisów prawa pracy, które weszły w życie w 2023 r., czyli dotyczących  pracy zdalnej oraz wdrażających tzw. dyrektywę work-life balance. 

Ważne! Nowa wysokość składek KRUS w I kwartale 2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2024 r. Sprawdź wysokości składek na 2024 oraz generalne zasady podlegania ubezpieczeniom rolniczym.

Upomnienie, nagana, kara pieniężna. Za co można dać pracownikowi karę porządkową w 2024, krok po kroku

Upomnienie, nagana, kara pieniężna. Za co można dać pracownikowi karę porządkową w 2024? Jak zastosować karę? Ile wynosi kara pieniężna? Jak pracownik może odwołać się od kary?

Zatrudnianie cudzoziemców. Karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” – jakie uprawnienia mają cudzoziemcy

Cudzoziemcy, którzy uzyskują pozytywną decyzję wojewody i zezwolenie na pobyt np. czasowy otrzymują kartę pobytu, na której najczęściej widnieje adnotacja „dostęp do rynku pracy”. Co ona oznacza? Wyjaśniamy. 

REKLAMA

Zatrudnienie niani 2024. Zyskaj dofinansowanie w 2024 - ZUS opłaci składki za nianię od kwoty 2121 zł.

Jak zatrudnić nianię w 2023 roku i nie płacić składek? Kim jest niania? Kim jest rodzic samotnie wychowujący dziecko? Jaką umowę zawrzeć z nianią i co umowa powinna zawierać? Co to jest umowa uaktywniająca? Jakimi ubezpieczeniami jest objęta niania? Warto wiedzieć, że w 2024 ZUS opłaci składki za nianię od kwoty 2121 zł. 

Wzór na emeryturę z ZUS. Jak obliczyć? Staż pracy, okresy składkowe, waloryzacja składek i kapitału początkowego

Jak obliczyć wysokość emerytury? Wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego. W Polsce obowiązuje zasada zdefiniowanej składki i wysokość emerytury zależy od sumy składek opłaconych w czasie całej aktywności zawodowej.

REKLAMA