Kategorie

Wyłączenie umowy zlecenia z podstawy wymiaru zasiłku

Małgorzata Kowalska
Adwokat w RYKOWSKI & GNIEWKOWSKI KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH. Specjalistka z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. W kancelarii odpowiada za prawną analizę sytuacji rodzinnych i opiekuńczych klientów i przygotowanie oraz realizowanie przyjętej taktyki procesowej. Z sukcesem zakończyła kilkaset spraw rodzinnych i spadkowych, których liczba stale wzrasta.
Wyłączenie umowy zlecenia z podstawy wymiaru zasiłku. / Fot. Fotolia
Fotolia
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykonywanej na rzecz pracodawcy uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi wyłącznie w czasie trwania tej umowy. Oznacza to, że z podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należy wyłączyć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, jeśli okres niezdolności do pracy jest dłuższy niż okres zawartej umowy zlecenia.

Kiedy umowę zlecenia należy wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku i jak to zrobić?

Przychód pracownika z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku. Jeżeli jednak umowa rozwiązuje się w trakcie zwolnienia lekarskiego, podstawa wymiaru zasiłku przysługującego po tym terminie podlega przeliczeniu przez wyłączenie z podstawy wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą (lub zawarła umowę zlecenia z innym podmiotem, ale praca w ramach tej umowy jest świadczona na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy), do celów ubezpieczeń jest uważana za pracownika. Oznacza to, że z tytułu wykonywania takich umów podlega ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Rekomendujemy: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. (książka)

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi łączna kwota przychodu z tytułu:

 • umowy o pracę oraz
 • zawartej umowy zlecenia.
Reklama

Płatnikiem składek z obu tytułów jest pracodawca, czyli podmiot, z którym jest zawarta umowa o pracę. W takiej sytuacji płatnik składek nie dokonuje żadnych dodatkowych zgłoszeń do ubezpieczeń. Łączny uzyskany w danym miesiącu kalendarzowym przychód z obydwu tytułów wykazuje jedynie w imiennym raporcie rozliczeniowym (ZUS RCA) z kodem tytułu do ubezpieczeń 01 10 xx.

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętny przychód pracownika będący podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (po pomniejszeniu o 13,71%) za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykonywanej na rzecz pracodawcy uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi tylko w czasie trwania tej umowy. W związku z tym z podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należy wyłączyć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, jeśli okres niezdolności do pracy jest dłuższy niż okres zawartej umowy zlecenia.

Zadaj pytanie na FORUM

Pracownik zatrudniony od 5 września 2014 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 14 stycznia do 10 lutego 2015 r. Pracodawca zawarł z pracownikiem dodatkowo umowę zlecenia na okres od 1 października 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu od października do grudnia 2014 r.

Miesiąc

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia

Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego

10/2014

3200,00 zł

500,00 zł

507,27 zł

3192,73 zł

11/2014

3200,00 zł

600,00 zł

520,98 zł

3279,02 zł

12/2014

3200,00 zł

400,00 zł

493,56 zł

3106,44 zł

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres od 14 do 31 stycznia 2015 r. (18 dni) wyniosła 3192,73 zł, tj. (3192,73 zł + 3279,02 zł + 3106,44 zł) : 3 miesiące.

Od 1 lutego 2015 r. podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego musi zostać przeliczona. Z podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy wyłączyć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Wynagrodzenie za pracę uzyskane w okresie od października do grudnia 2014 r. wyniosło 2761,28 zł (kwota 3200 zł pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika). Zatem podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres od 1 do 10 lutego 2014 r. będzie wynosić 2761,28 zł.

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Reklama

Gdy z pracownikiem są zawierane kolejne umowy zlecenia, między którymi nie wystąpiła przerwa (lub przerwa przypadała na dni wolne od pracy), w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych (wynagrodzenia chorobowego i zasiłku) uwzględnia się wynagrodzenie ze wszystkich umów, tzn. traktuje się je, jakby to była jedna umowa.

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu własnej choroby w okresie od 28 sierpnia do 10 września 2014 r. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę zlecenia na okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2014 r. i od 2 maja do 30 września 2014 r. Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od sierpnia 2013 do lipca 2014 r. z tytułu umowy o pracę i za okres od lutego do lipca 2014 r. z tytułu umowy zlecenia.

Jeżeli umowy zlecenia są zawierane z przerwami, to do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego wlicza się tylko wynagrodzenie z tych umów, które trwają w okresie orzeczonej niezdolności do pracy, dla której ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku.

Pracownik był niezdolny do pracy w okresie od 1 do 20 lutego 2015 r. Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę zlecenia na okres od 4 do 30 listopada 2014 r., od 1 do 30 grudnia 2014 r. i od 7 stycznia do 28 lutego 2015 r. Między umowami zlecenia występują przerwy, dlatego do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy przyjąć wynagrodzenie z ostatnio zawartej umowy zlecenia. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego będzie stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od lutego 2014 r. do stycznia 2015, z tym że wynagrodzenie za styczeń 2015 r. należy zsumować z wynagrodzeniem z tytułu umowy zlecenia.

Wynagrodzenie z tytułu wykonywanej umowy zlecenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełnienia, nawet gdy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę podlega uzupełnieniu.

Zwolnienie lekarskie a umowa zlecenie

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby w okresie od 12 do 25 stycznia 2015 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie od stycznia do grudnia 2014 r. Pracodawca zawarł z tym pracownikiem umowę zlecenia na okres od 3 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. W podstawie wymiaru świadczenia chorobowego należy uwzględnić m.in. wynagrodzenie za marzec 2014 r., w którym pracownik miał obowiązek przepracować 21 dni roboczych, a z powodu choroby przepracował 15 dni. Pracownik uzyskał w tym miesiącu wynagrodzenie zmienne w wysokości 1725,35 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika) oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 431,45 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika). Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował wszystkie dni, uzupełnia się tylko wynagrodzenie z umowy o pracę. Po uzupełnieniu wynagrodzenie za marzec 2014 r. wynosi:

(1725,35 zł : 15 dni) x 21 dni = 2415,49 zł.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie podlega uzupełnieniu, lecz jest uwzględniane w podstawie wymiaru świadczenia w kwocie faktycznej, tj. 431,45 zł. Wynagrodzenie za marzec 2014 r. podlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczenia wynosi: 2415,49 zł + 431,45 zł = 2846,94 zł.

W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych nie uwzględnia się wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy w danym miesiącu z przyczyn usprawiedliwionych. Za usprawiedliwioną nieobecność w pracy uznaje się nieobecność spowodowaną np. chorobą, urlopem macierzyńskim, koniecznością sprawowania osobistej opieki nad zdrowym lub chorym dzieckiem albo chorym członkiem rodziny, urlopem bezpłatnym.

Jak zatrudnić na umowę zlecenie?

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w okresie od 5 do 15 lutego 2015 r. Pracodawca zawarł z pracownicą umowę zlecenia na okres od 2 stycznia 2014 r. do 30 grudnia 2015 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne wynagrodzenie wypłacone pracownicy z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia za okres od lutego 2014 r. do stycznia 2015 r. W lutym 2014 r. pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby przez okres 25 dni. Ponieważ w tym miesiącu pracownica przepracowała mniej niż połowę obowiązującego ją czasu pracy, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia za ten miesiąc zostało wyłączone z podstawy wymiaru zasiłku.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Podpisaliśmy ze zleceniobiorcą dwie umowy zlecenia, z tym że zakres obu umów jest różny. Realizując pierwszą umowę, zleceniobiorca często wyjeżdża za granicę. Podczas jednego z takich wyjazdów uległ wypadkowi przy pracy. Z tytułu drugiej umowy zlecenia zleceniobiorca nie przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych. Czy podstawę wymiaru zasiłku powinniśmy ustalić z całego przychodu, czy z jednej umowy?

Podstawę wymiaru zasiłku zleceniobiorcy powinni Państwo ustalić wyłącznie na podstawie przychodu z pierwszej umowy zlecenia. Tylko z tego tytułu przysługuje mu zasiłek. W podstawie nie należy uwzględniać przychodu z tytułu drugiej umowy zlecenia, ponieważ zleceniobiorca nie podlega z niej ubezpieczeniu wypadkowemu.

Podstawa prawna:

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.