reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Inne > Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - definicja

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - definicja

Aktywizacja zawodowa ma pobudzić osoby bezrobotne do aktywności zawodowej. Przepisy o promocji zatrudnienia przewidują różne formy aktywizacji zawodowej, w ramach których przewidziana jest motywacja finansowa dla bezrobotnych i pracodawców, np. dodatek aktywizacyjny, stypendium, bon szkoleniowy.

Czym jest aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych to konkret­ne usługi rynku pracy, z których może skorzystać osoba bezrobotna.

Pracodawca może uczestniczyć w aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy (bezro­botnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy). Aktywizacja zawodowa może dotyczyć rów­nież osób niepełnosprawnych w związku z podję­ciem przez nich pracy.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych jest prowa­dzona przez powiatowe urzędy pracy (dalej: pup) oraz agencje zatrudnienia (prywatne podmioty). W celu lepszego dostosowania ofert pracy do możliwości zawodowych konkretnych osób bez­robotni zostają sprofilowani według aktywności poszukiwania pracy i długotrwałości pozostawania bez zatrudnienia (3 profile). Aktywizacja zawodo­wa najdłużej bezrobotnych prowadzona jest przez agencje zatrudnienia.

Rekomendowany produkt: Umowy terminowe po zmianach (książka)

Pracodawca, który zatrudni osoby bezrobotne (skierowane przez powiatowy urząd pracy), może skorzystać z wielu form wsparcia. Może także zatrudnić osoby bezrobotne z własnej inicjaty­wy.

Podstawową formą aktywizacji bezrobotnych jest zatrudnienie na staż (na 6 lub 12 miesięcy). Pracodawca może również zatrudnić pracownika na podstawie bonu szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego czy na zasiedlenie. Może też stworzyć dla bezrobotnego miejsce pracy w for­mie telepracy i otrzymać na to grant z urzędu pracy. W tym przypadku bezrobotny może samodzielnie znaleźć pracodawcę, który go zatrudni. Jeżeli pracodawca zatrudni osoby skierowane z urzędu pracy, musi utrzymać stanowiska pracy przez ustalony okres.

Nie może korzystać z form wsparcia, jeżeli byłby spokrewniony z zatrudnianą osobą. W celu zatrudnienia osoby bezrobotnej pra­codawca zawiera ze starostą odpowiednią umowę (w zależności od rodzaju wsparcia), w której zostają określone wzajemne obowiązki stron oraz zobowią­zanie pracodawcy do utrzymania przez wskazany okres utworzonego miejsca pracy. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych może odbywać się poprzez pracę (zezwoloną przez lekarza) czy udział w turnusach rehabilitacyjnych. Pracodawca jest wówczas zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w celu udziału w takim turnusie.

Forma wsparcia

Przepisy o promocji zatrudnienia przewidują różne formy aktywizacji zawodowej, w ramach których przewidziana jest motywacja finansowa dla bezro­botnych i pracodawców, np.:

 • dodatek aktywizacyjny - kwota wypłacona oso­bie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • prace interwencyjne - pracodawca, który w wyni­ku umowy zawartej ze starostą zatrudnił skie­rowanych bezrobotnych, otrzymuje zwrot czę­ści kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społecz­ne skierowanych bezrobotnych,
 • roboty publiczne - organizator robót publicz­nych (lub pracodawca, u którego będą wykony­wane roboty publiczne), który zatrudniał skiero­wanych bezrobotnych przez okres do 6 miesię­cy, otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych,
 • stypendium - kwota wypłacana z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej oso­bie w okresie odbywania szkolenia, przygotowa­nia zawodowego dorosłych, studiów podyplo­mowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych,
 • szkolenia - finansowane są ze środków publicz­nych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej,
 • zwrot kosztów przejazdu - finansowanie kosz­tów przejazdu osoby do pracodawcy zgła­szającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie porad­nictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
 • zwrot kosztów zakwaterowania - finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy oso­bie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszka­nia, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
 • świadczenie aktywizacyjne - świadczenie przy­znawane za zatrudnienie w pełnym wymia­rze czasu pracy skierowanego bezrobotne­go rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzie­cka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wycho­wywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,
 • bon szkoleniowy - gwarancja skierowania bez­robotnego w wieku do 30. roku życia na wska­zane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosz­tów, które zostaną poniesione w związku z pod­jęciem szkolenia. W ramach bonu bezrobotnemu finansuje się do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia koszty szkoleń, badań lekar­skich, przejazdu na szkolenia i zakwaterowania,
 • bon stażowy - gwarancja skierowania do odby­cia stażu u pracodawcy wskazanego przez bez­robotnego do 30. roku życia na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnie­nia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. W ramach bonu finansowane są koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, a pracodawca zatrudnia­jący bezrobotnego otrzymuje premię,
 • bon zatrudnieniowy - stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodze­nia i składek na ubezpieczenia społeczne w związ­ku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powia­towy urząd pracy przyznał ten bon. Pracodawcy jest refundowana część kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne,
 • bon na zasiedlenie - przyznawany w związku z podjęciem przez bezrobotnego do 30. roku życia poza miejscem dotychczasowego zamiesz­kania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Środki przyznane w ramach bonu są przeznaczone na pokrycie kosztów zamieszkania.
reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama