Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynagrodzenie pracowników wracających do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem

Mariusz Pigulski
ekspert ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej
Wynagrodzenie pracowników wracających do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem. / fot. Shutterstock
Wynagrodzenie pracowników wracających do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem. / fot. Shutterstock
Po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jakie by otrzymywał, gdyby nie wystąpiła przerwa urlopowa. Oznacza to, że jeśli podczas urlopu w zakładzie nastąpiły podwyżki wynagrodzenia, to należy uwzględnić ich wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika. Analogicznie będzie w przypadku obniżenia pensji - wynagrodzenie pracownika wracającego do pracy po przerwie urlopowej będzie niższe niż przed tą przerwą.

Pracownik powracający do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem jest uprawniony do wynagrodzenia, jakie by otrzymywał, gdyby nie korzystał z tego urlopu. Jeśli powrót do pracy następuje bezpośrednio po ww. okresie nieobecności w trakcie miesiąca, wówczas przy wyliczaniu określonej stałą stawką pensji przysługującej za przepracowane dni, należy kwotę płacy wskazaną w umowie o pracę podzielić przez 30, uzyskany wynik pomnożyć przez liczbę dni urlopu rodzicielskiego, a otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przewidzianego za pełny miesiąc.

Polecamy: Kodeks pracy 2020 PREMIUM

Zdaniem niektórych ekspertów powyższe przeliczenie powinno być dokonywane również w celu skalkulowania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystywany tuż po urlopie rodzicielskim dla pracownika otrzymującego stałą miesięczną pensję. Jednak zgodnie z innym podejściem, które zdaniem autora jest bardziej właściwe, w opisanej sytuacji należałoby podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających nominalnie do przepracowania w danym miesiącu, a wynik pomnożyć przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego.

Gwarancje w zakresie wynagrodzenia

Pracownik powracający do pracy po zakończeniu:

 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego

- ma ustawowo zagwarantowane zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym (art. 1832 Kodeksu pracy). Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnienia osobie wracającej z ww. urlopu takiego wynagrodzenia, jakie by ona otrzymywała, gdyby nie korzystała z urlopu.

Odnośnie kwestii związanych ze stanowiskiem równorzędnym warto zwrócić uwagę na orzecznictwo sądowe. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 października 2017 r. (I OSK 692/17) wskazał, iż: (...) Pojęcie "stanowisko równorzędne" oznacza takie stanowisko, które musi charakteryzować się przede wszystkim takimi samymi parametrami uposażenia zasadniczego, dodatku służbowego i stopnia etatowego oraz wykazywać zasadność i celowość przeniesienia.

Z kolei Sąd Najwyższy w wyroku z 26 stycznia 2017 r. (II PK 333/15, OSNP 2018/3/33) stwierdził, że: Pracodawca narusza art. 1832 k.p., jeżeli respektuje przewidziane w nim gwarancje płacowe, ale wskazuje pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego stanowisko równorzędne lub inne stanowisko odpowiadające jej kwalifikacjom zawodowym, gdy poprzednio zajmowane stanowisko nie zostało zlikwidowane, lecz zatrudniono na nim inną osobę.

Niezależnie od tego, czy pracownik powrócił do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem na swoje dotychczasowe stanowisko, na równorzędne czy też inne zgodne z posiadanymi kwalifikacjami, nie powinno to zasadniczo wpłynąć niekorzystnie na jego sytuację finansową. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 1832 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jakie by otrzymywał, gdyby nie wystąpiła przerwa urlopowa, zatem uwzględniające wszystkie decyzje dotyczące kwestii wynagrodzeniowych w firmie, jakie podjęto w czasie urlopu. Dopuszczalna jest zatem sytuacja pogorszenia warunków płacowych pracownika powracającego do pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim w porównaniu z warunkami obowiązującymi go bezpośrednio przed tym urlopem. W rezultacie, jeżeli przykładowo w czasie nieobecności spowodowanej sprawowaniem obowiązków rodzicielskich miały miejsce obniżki wynagrodzenia w skali całego zakładu, to objęły one swoim zakresem również osobę korzystającą z urlopu rodzicielskiego. Po jego zakończeniu wynagrodzenie podwładnego może więc być niższe. Analogicznie rzecz będzie się miała w przypadku podwyżek - wówczas wynagrodzenie pracownika wracającego do pracy po przerwie urlopowej będzie wyższe niż przed tą przerwą.

W konsekwencji podkreślić należy, że objęta gwarancją nie jest nominalna kwota płacy pracownika sprzed urlopu związanego z rodzicielstwem, lecz kwota, która za pracę na danym stanowisku by mu przysługiwała, gdyby nie korzystał on ze wspomnianego urlopu. Jeżeli w tym zakresie wystąpią zmiany (najczęściej będą to podwyżki, lecz nie można wykluczyć, że wynagrodzenie ulegnie obniżeniu), należy uwzględnić ich wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika.

Przykład

Pracownica zatrudniona w dziale handlowym w połowie kwietnia 2020 r. zakończyła urlop rodzicielski i od razu wróciła do pracy. W czasie przerwy urlopowej wszystkim pracownikom jej działu podniesiono pensje o 5%. Do takiej podwyżki uprawniona jest również wspomniana pracownica.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

W praktyce często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy urlop związany z rodzicielstwem kończy się w trakcie miesiąca. Jeśli tuż po tym pracownik wraca do wypełniania swoich obowiązków służbowych, wówczas sposób naliczenia mu przysługującego za przepracowaną część miesiąca zależy od rodzaju otrzymywanych przez niego składników płacy.

Jeśli pracownik jest objęty akordowym lub prowizyjnym systemem wynagradzania, jego miesięczna pensja powinna być obliczona stosownie do osiągniętych wyników w danym miesiącu. Gdy zatrudniony jest opłacany stawką godzinową, wówczas do obliczenia należności za pracę niezbędne jest przemnożenie wspomnianej stawki przez liczbę wypracowanych w miesiącu godzin.

W przypadku pracowników otrzymujących płacę określoną w stałej miesięcznej stawce, konieczne jest zastosowanie § 11 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej: rozporządzenie o wynagrodzeniu). Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy pensja pracownika jest określona w stałej miesięcznej kwocie. Wówczas, w przypadku korzystania z urlopu, wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, w którym skończył się ten urlop, ustala się poprzez:

Krok 1. Podzielenie miesięcznej stawki wynagrodzenia przez 30 (bez względu na to, ile dni ma dany miesiąc kalendarzowy),

Krok 2. Pomnożenie otrzymanej kwoty przez liczbę dni urlopu,

Krok 3. Odjęcie wyliczonego iloczynu od wynagrodzenia należnego w stałej miesięcznej stawce.

Przykład

Pracownica mająca zagwarantowaną w umowie o pracę stałą płacę miesięczną w wysokości 4500 zł brutto, 14 kwietnia 2020 r. zakończyła urlop rodzicielski i już od następnego dnia wróciła do pracy. W tych okolicznościach należne jej wynagrodzenie brutto za przepracowaną część miesiąca powinno zostać obliczone jak poniżej:

Krok 1. podzielenie miesięcznej stawki wynagrodzenia przez 30

4500 zł : 30 = 150 zł;

Krok 2. pomnożenie otrzymanej kwoty przez liczbę dni urlopu

150 zł × 14 dni kwietniowego urlopu rodzicielskiego = 2100 zł;

Krok 3. odjęcie wyliczonego iloczynu od wynagrodzenia należnego w stałej miesięcznej stawce

4500 zł - 2100 zł = 2400 zł.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystany bezpośrednio po urlopie związanym z rodzicielstwem

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy powinno odpowiadać wynagrodzeniu, jakie pracownik otrzymałby, gdyby w okresie urlopu wykonywał pracę (art. 172 Kodeksu pracy). Przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop różnicują sposób ustalania należności urlopowej, w zależności od rodzaju wypłacanych pracownikowi składników płacy.

Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika opłacanego zmiennymi elementami pensji powinno przebiegać następująco:

Krok 1. Wyznaczenie podstawy wyliczeń, w której uwzględnieniu podlegają zmienne składowe płacy za okresy nie dłuższe niż miesiąc (np. wynagrodzenie według stawki godzinowej, miesięczne premie regulaminowe, wynagrodzenie prowizyjne) w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia płatnego wypoczynku, a jeżeli są znaczne wahania między ich wysokością w poszczególnych miesiącach - maksymalnie z 12 miesięcy. Warto zwrócić uwagę, że okres, za jaki składniki te przysługują, pozostaje bez znaczenia - liczy się w tym przypadku moment wypłaty.

Krok 2. Obliczenie stawki godzinowej poprzez podzielenie ich sumy wypłaconej w okresie 3 lub maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc urlopu, przez liczbę godzin, w czasie których pracownik świadczył pracę w okresie, z którego została ustalona podstawa obliczeń ze zmiennych elementów pensji.

Krok 3. Pomnożenie ustalonej stawki godzinowej przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego.

Wątpliwości w sposobie ustalania wynagrodzenia za płatny wypoczynek, z którego pracownik korzysta tuż po urlopie związanym z rodzicielstwem, pojawiają się w przypadku osób opłacanych stałą miesięczną pensją. W kwestii tej praktykowane są wszakże dwa sposoby obliczania wysokości wynagrodzenia.

Zgodnie z pierwszym z nich, w sytuacji, gdy pracownik przebywał na urlopie związanym z rodzicielstwem przez część miesiąca, a przez resztę dni tego miesiąca korzystał z urlopu wypoczynkowego, powinno stosować się wspomniany wyżej § 11 rozporządzenia o wynagrodzeniu, gdyż zatrudnionemu należne jest wynagrodzenie urlopowe w wysokości proporcjonalnej do wysokości należności urlopowej, jaka by mu przysługiwała, gdyby korzystał z płatnego wypoczynku przez cały miesiąc.

Przykład

Pełnoetatowa pracownica zatrudniona w podstawowym systemie czasu pracy (praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin), wynagradzana jest stałą miesięczną pensją w wysokości 4200 zł brutto. 21 kwietnia 2020 r. pracownicy zakończył się urlop rodzicielskiego i od 22 kwietnia przebywa ona na urlopie wypoczynkowym, o który wystąpiła na okres ponad 2 miesięcy. W zaprezentowanym stanie faktycznym ustalenie kwietniowego wynagrodzenia urlopowego zgodnie ze sposobem opisanym powyżej powinno wyglądać następująco:

Krok 1. podzielenie miesięcznej stawki wynagrodzenia przez 30

4200 zł : 30 = 140 zł;

Krok 2. pomnożenie otrzymanej kwoty przez liczbę dni urlopu

140 zł × 21 dni urlopu rodzicielskiego = 2940 zł;

Krok 3. odjęcie wyliczonego iloczynu od wynagrodzenia należnego w stałej miesięcznej stawce

4200 zł - 2940 zł = 1260 zł.

Według drugiego sposobu, pracownikowi otrzymującemu stałą pensję określoną w kwocie miesięcznej, który po urlopie związanym z rodzicielstwem do końca danego miesiąca przebywał na urlopie wypoczynkowym, przysługuje wynagrodzenie urlopowe obliczone poprzez:

Krok 1. Podzielenie stałego wynagrodzenia przez nominalny wymiar czasu pracy z konkretnego miesiąca,

Krok 2. Pomnożenie uzyskanej stawki przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego.

Ta metoda wyliczeń, w ocenie autora, jest najbardziej właściwa. W omawianych okolicznościach nie ma wszakże przesłanek do stosowania wspomnianego wyżej § 11 rozporządzenia o wynagrodzeniu, gdyż przepis ten odnosi się do kalkulowania należności za przepracowaną część miesiąca, a w rozstrzyganym przypadku pracownik z powodu urlopu związanego z rodzicielstwem i urlopu wypoczynkowego nie przepracował ani jednego dnia.

Przykład

Przyjmując, że obliczenia wynagrodzenia urlopowego pracownicy, o której mowa w poprzednim przykładzie, powinny być dokonane zgodnie z wytycznymi wskazanymi w drugim sposobie, należność za urlop powinna wynieść 1400 zł, co wynika z przeliczenia:

Krok 1. Podzielenie stałego wynagrodzenia przez nominalny wymiar czasu pracy z konkretnego miesiąca

4200 zł : 168 godzin nominalnego czasu pracy w kwietniu 2020 r. = 25 zł;

Krok 2. Pomnożenie uzyskanej stawki przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego

25 zł × 56 godzin urlopu wypoczynkowego w okresie od 22 do 30 kwietnia 2020 r. = 1400 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook za 98 zł
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  90 mln zł od ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy
  Trwa nabór wniosków w konkursie ZUS dla firm na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Wnioski o dofinansowania można składać do 8 lipca – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracownika
  Jedną z planowanych zmian w Kodeksie pracy jest umożliwienie pracodawcom prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Jakie rozwiązania zaproponował Rząd w projekcie ustawy?
  Osadzeni pracują
  "Prawie każdy osadzony, który może wykonywać pracę, na którego nie są nałożone kary i obostrzenia, pracuje" - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Poziom zatrudnienia osadzonych osiągnął w ubiegłym tygodniu rekordowy poziom 88 proc.
  Dekada z PUE
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE) to pierwszy w Polsce e-urząd. Umożliwia dostęp online do wielu usług ZUS, jest źródłem informacji i daje możliwość samodzielnego tworzenia dokumentów.
  Analiza potrzeb pracowników jako baza pod wdrożenie nowego modelu pracy w firmie
  Komentarz Doroty Osieckiej, Partner w Colliers i Dyrektor platformy Colliers Define.
  Plan urlopów - czy gwarantuje dotrzymanie terminu?
  Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Co z przesunięciem terminu urlopu?
  Webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian”
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 4 lipca 2022 roku. Polecamy!
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudniono w ramach uproszczonej procedury. Usprawniło to proces zatrudniania.
  Zasady pracy zdalnej - Sejm nad nimi debatuje
  Sejm debatuje nad zasadami pracy zdalnej. Co nowego w Kodeksie pracy?
  Więcej kobiet z wykształceniem wyższym niż mężczyzn
  Na 52 proc. kobiet z wykształceniem wyższym w wieku 25-35 lat przypada 32 proc. mężczyzn z wyższym wykształceniem - przekłada się na proces tworzenia nowych rodzin.
  Urlop ojcowski ma zostać przedłużony
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad przedłużeniem czasu trwania tzw. urlopu ojcowskiego. Na jakim etapie jest projekt ustawy?
  Jaka jest kondycja finansowa FUS?
  Wskaźniki makroekonomiczne okazały się lepsze, niż przewidywali ekonomiści. Pozytywnie wpłynęło to także na kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności FUS do wypłaty świadczeń.
  Zmiany w Kodeksie pracy. Kto skorzysta?
  Jakie zmiany przewiduje nowa wersja rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy?
  Niedziela handlowa – lipiec 2022
  Lipiec 2022 ma 5 niedziel. Czy 3 lipca, 10 lipca, 17 lipca, 24 lipca lub 31 lipca to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  E-ZLA do kontroli
  Tylko w I kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku skontrolował ponad 9 tys. zwolnień lekarskich, z czego zakwestionowanych zostało prawie 600 e-ZLA na kwotę 407 tys. zł. W analogicznym czasie w całej Polsce przeprowadzonych zostało 100,4 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.
  Polacy rzadziej na L4
  W 2021 r. chorowaliśmy znacznie rzadziej w porównaniu z dwoma wcześniejszymi latami mimo pandemii Covid-19. To dobre wieści dla pracodawców – pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”.
  Wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia w Kodeksie pracy
  Z badań i rozmów z młodymi ludźmi wynika, że konieczne jest wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia – powiedziała w czwartek w TVP 1 szefowa ministerstwa rodziny i pracy Marlena Maląg, odnosząc się do procedowanego w Sejmie projektu noweli Kodeksu pracy.
  Przepisy o pracy zdalnej w Sejmie
  Na obecnym posiedzeniu Sejm zajmuje się m.in. przepisami dotyczącymi pracy zdalnej, a także obywatelskim projektem liberalizującym przepisy dotyczące aborcji. Ponadto przysięgę złożył wybrany na drugą kadencję prezes NBP Adam Glapiński.
  Lipcowe wynagrodzenia a nowelizacja Polskiego Ładu
  Zmiany w Polskim Ładzie wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku, a wśród nich oczekiwana obniżka podatku PIT z 17% do 12%. Wielu podatników zastanawia się z tej okazji, czy w lipcowej wypłacie zostanie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego opłaconego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku.
  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na niskim poziomie - potrzebne zmiany
  Wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi 32 proc. i jest to bardzo słaby wynik jak na Europę - wskazał we wtorek pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak dodał, bierność osób niepełnosprawnych na rynku pracy wynika m.in. z "pułapki świadczeniowej".
  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wśród młodych ludzi, to wyzwania rynku pracy
  Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni wskazywał, że największe wyzwania na rynku pracy, to podnoszenie kompetencji i kwalifikacji w przygotowaniu młodych ludzi do pracy. Dodatkowym wyzwaniem jest też brak rąk do pracy w branżach, w których zatrudniano pracowników z Ukrainy.
  Zarobki IT w polskich startupach
  Na co powinien zwrócić uwagę rekruter szukający programistów dla polskich startupów? Jacy specjaliści są poszukiwani w tego rodzaju firmach? Jakie stawki oferować? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w raporcie przygotowany przez fundusz bValue venture capital we współpracy z portalem publikującym oferty pracy dla programistów Just Join IT.
  Jakie dokumenty potwierdzają ważność badania lekarskiego przeprowadzonego u poprzedniego pracodawcy
  Pracownik jest zatrudniany do pracy do nowego pracodawcy i ma ważne aktualne badania okresowe wykonane np. w 2021 roku i czynniki szkodliwe występujące na obecnym jak i przyszłym stanowisku pracy są identyczne (stanowisko jest analogiczne). Natomiast pracownik nie dysponuje oryginałami (bo np. je zagubił) skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego, a do nowego pracodawcy przedstawia kopie tych dokumentów, kopie te pozyskał od aktualnego pracodawcy. Czy nowy pracodawca może uznać ważność tych badań i nie kierować nowozatrudnianego pracownika na badania wstępne, bazując na otrzymanych od pracownika kopiach w/w dokumentów.? Czy zatem aby uznać ważność badań od poprzedniego pracodawcy, nowy pracodawca musi wymagać oryginałów dokumentów (skierowania oraz orzeczenia lekarskiego), a jeśli takowych pracownik nie posiada to nowy pracodawca powinien go raz jeszcze skierować na badania lekarskie, mimo iż u poprzedniego pracodawcy badania są jeszcze ważne?
  Pracodawcom udaje się zaangażować w pracę tylko połowę Zetek
  Jak wynika z badań Kincentric Polska, tylko 50% pracowników przed 25 rokiem życia czuje się angażowanych przez swojego pracodawcę mimo, że to właśnie Zetki najlepiej poradziły sobie ze zmianami, jakie przyniosła pandemia i praca zdalna. Młodzi przede wszystkim nie czują wpływu na to, co dzieje się w firmie. Od pracodawcy oczekują większego przyzwolenia na eksperymentowanie i uczenie się na błędach oraz swobody w sposobie wykonywania pracy. Bardzo ważna jest dla nich również odpowiedzialność firmy za wpływ na klimat i lokalne społeczności.
  Do 30 czerwca 2022 r. można składać wnioski o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie
  Ważna zmiana dla przedsiębiorców i innych płatników składek, którzy korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń (chorobowego, emerytalnego i rentowych) i opłacili składki po terminie za listopad 2021 r. Jeżeli chcą zachować ciągłość ubezpieczeń, powinni złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składek po terminie. Wniosek można złożyć na formularzu US-9 tylko do 30 czerwca 2022 r.