Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Płaca minimalna 2016 - konsekwencje

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Płaca minimalna 2016 - konsekwencje/Fot. Fotolia
Płaca minimalna 2016 - konsekwencje/Fot. Fotolia
Fotolia
Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 1850 zł brutto. Konsekwencją wzrostu płacy minimalnej będzie również zmiana wysokości niektórych świadczeń ze stosunku pracy. Podwyższone zostaną wszystkie obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych podstawy, progi i wskaźniki.

Zobacz: Minimalne wynagrodzenie 2016

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, które corocznie ustala Rada Ministrów w porozumieniu z Radą Dialogu Społecznego. Z kolei wysokość tego wynagrodzenia dla pracowników w pierwszym roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. pełnej stawki płacy minimalnej.

Nowa najniższa płaca

Od 1 stycznia 2016 r. wynagrodzenie minimalne dla pracowników pełnoetatowych wyniesie 1850 zł, a dla pracowników w pierwszym roku pracy – 1480 zł (1850 zł x 80 proc.) i będzie wyższe odpowiednio o 100 i 80 zł w stosunku do stawek z 2015 r. Przyszłoroczna wysokość minimalnego wynagrodzenia została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. poz. 1385). [tabela 1]

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Powyższe wynagrodzenia to kwoty brutto, choć żadne przepisy prawa nie zawierają takiego określenia. Wynagrodzenie pracownika to zarówno część w postaci zaliczki na podatek oraz składek ubezpieczeniowych, jak i część przypadająca do wypłaty. Wartość netto uzyskuje się, pomniejszając wynagrodzenie brutto o potrąconą przez płatnika miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowane odpowiednio w części i w całości ze środków ubezpieczonego.

Przy rozliczaniu wynagrodzenia na liście płac stosuje się ustawowe wskaźniki podatkowo-składkowe, tj. miesięczną normę kosztów uzyskania przychodów, zastosowanie bądź nie kwoty zmniejszającej podatek i stawki podatku z tabeli skali podatkowej oraz stopy procentowe składek na poszczególne ryzyka ubezpieczeń. W przyszłym roku parametry te ponownie nie ulegną zmianom, wobec czego wynagrodzenie minimalne netto dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, mającego prawo do:

1) kosztów uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł

2) kwoty zmniejszającej podatek poprzez złożenie w zakładzie pracy oświadczenia PIT-2 (przed pierwszą wypłatą w danym roku podatkowym)

- wyniesie 1355,69 zł, co wynika z zamieszczonej wzorcowej listy płac. [tabela 2]

Przy analogicznych wskaźnikach podatkowo-składkowych dla pracownika w pierwszym roku pracy wynagrodzenie minimalne netto wyniesie 1097,15 zł. [tabela 3]

Każda podwyżka wynagrodzenia, w tym również stawki minimalnej, jest dla pracownika korzystna. Jednak druga strona, tj. pracodawca, musi ponieść wyższe koszty finansowe takiego wzrostu. Tak będzie i w przyszłym roku. Koszt pracy jednego pracownika to wynagrodzenie miesięczne brutto oraz koszt składek na ZUS finansowanych przez pracodawcę jako płatnika:

● składka emerytalna – 9,76 proc.

● składka rentowa – 6,5 proc.

Fundusz Pracy – 2,45 proc.

● Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1 proc.

Pracodawca opłaca również pełną składkę na ubezpieczenie wypadkowe, zróżnicowaną co do wysokości w zależności od liczby ubezpieczonych i zagrożeń zawodowych. Dla uproszczenia w kalkulacji została przyjęta składka wypadkowa w wysokości 1,8 proc. (połowa najwyższej stopy procentowej obowiązującej od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl

Koszt zatrudnienia pracownika wynagradzanego stawką minimalną w 2016 r. został przedstawiony w porównaniu do roku obecnego. [tabela 4]

Z przedstawionych obliczeń wynika, że od nowego roku pracodawca musi się liczyć ze wzrostem kosztu o 120,61 zł, w stosunku do kosztu z roku bieżącego (2231,29 zł – 2110,68 zł).


Jedna kwota brutto – kilka netto

Pracodawca jako płatnik zarówno miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, jak i składek na ZUS od przychodów pracowników ma obowiązek stosować właściwe koszty uzyskania przychodów, a także kwotę zmniejszającą podatek, o ile pracownik jest do tego uprawniony. Dwaj pracownicy wynagradzani taką samą stawką wynagrodzenia minimalnego mogą na rękę otrzymywać różne kwoty. A to dlatego, że koszty uzysku zostały określone ustawowo w dwóch różnych kwotowych normach miesięcznych – podstawowej 111,25 zł i podwyższonej 139,06 zł dla pracowników, których miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Wysokość kosztów wpływa więc na podstawę opodatkowania, a tym samym na poziom zaliczki na podatek, i w konsekwencji na kwotę netto wynagrodzenia. Z kolei obliczając miesięczną zaliczkę na podatek, płatnik zmniejsza ją o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2), w którym stwierdzi, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki samodzielnie, tj. z własnej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy,

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Niezłożenie oświadczenia w ogóle lub złożenie go po terminie (po pierwszej w roku podatkowym wypłacie) oznacza, że płatnik poprzestaje na obliczeniu zaliczki na podatek, stosując do podstawy opodatkowania (dochodu) odpowiednią stopę procentową podatku z tabeli skali. Kwotę zaliczki do zapłaty na rzecz urzędu skarbowego wyznacza się, odliczając od niej składkę zdrowotną w wysokości 7,75 proc. i zaokrąglając zaliczkę do pełnych złotych. Stosowanie bądź nie tej kwoty zmniejszającej również ma więc wpływ na wysokość wynagrodzenia netto. Im wyższa zaliczka, tym mniej do wypłaty dla pracownika. Kolejna tabela przedstawia kwoty netto minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku dla wszystkich opcji w zakresie obliczania podatku. [tabela 5]

Stosownie do wielkości etatu

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, to wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość 100- lub 80-proc. minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pełnego etatu, w zależności od roku pracy (art. 8 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Prawidłowe ustalenie płacy minimalnej dla niepełnoetatowca polega na pomnożeniu odpowiedniej stawki wynagrodzenia, tj. 1850 zł lub 1480 zł, przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, odpowiednią dla części etatu, i podzieleniu przez liczbę godzin do przepracowania w tym miesiącu, dla pełnego etatu. [przykład 1, tabela 6]

Polecamy: Jak należy płacić składki od umów zlecenia w 2016 r. (PDF)

Pensja minimalna a przełom roku

Wynagrodzenie za grudzień 2015 r. wypłacone w styczniu 2016 r. przysługuje jeszcze w wysokości obowiązującej w 2015 r., czyli 1750 zł lub 1480 zł. Często bowiem zdarza się, że zakłady pracy wypłacają wynagrodzenia w terminie przesuniętym na kolejny miesiąc. Oznacza to, że wynagrodzenie należne za dany miesiąc powinno być wypłacone najpóźniej 10. dnia miesiąca następnego. W takich przypadkach pensje za grudzień są płatne dopiero w styczniu nowego już roku. Pracownicy wynagradzani stawką minimalną mają zagwarantowaną wyższą kwotę od 1 stycznia. Z tym dniem zaczyna obowiązywać nowa, korzystniejsza płaca minimalna ustanowiona na dany rok. Zatem w styczniu, kiedy wypada termin wypłaty wynagrodzeń minimalnych, pracodawca powinien wypłacić pensję jeszcze w stawce zeszłorocznej – z dwóch powodów.

Po pierwsze dlatego, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a w tym przypadku miała ona miejsce w grudniu. Wówczas ważna była stawka z danego roku. Po drugie należy respektować zasadę równości pracowników wobec prawa. Przyjęty przez pracodawcę termin wypłaty wynagrodzeń nie może wpływać na ich wysokość. Łatwo to zobrazować konkretnym przykładem. Załóżmy, że spółka z o.o. wypłaca pensje ostatniego dnia każdego miesiąca. Należności za grudzień zostaną więc zapłacone w tym miesiącu, w stawkach minimalnych grudniowych. Z kolei spółka jawna przyjęła termin 10. dnia każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenia za grudzień będą płatne 10 stycznia. Nie ma uzasadnienia prawnego dla wypłaty tym pracownikom w styczniu wyższej stawki minimalnej, skoro wynagrodzenie przysługuje za grudzień. Należy więc wypłacić jeszcze stawkę minimalną z poprzedniego miesiąca, tj. 1750 zł. W przeciwnym razie pracownicy pierwszej firmy straciliby finansowo tylko z powodu krótszego terminu płatności wynagrodzeń.

Składka na FP

Warto też rozwiać wątpliwości co do kolejnego problemu, dotyczącego obowiązku opłacenia składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za grudzień, w przypadku gdy jest ono wypłacone w styczniu, jeszcze w wysokości z poprzedniego roku. W związku z tym, że liczy się wynagrodzenie minimalne obowiązujące w grudniu 2015 r., składka jest należna, mimo że od stycznia pensja minimalna uległa podwyższeniu.

Moment uzyskania przychodu

Z kolei dla celów poboru zaliczki na podatek oraz należności składkowych wynagrodzenie wypłacone (postawione do dyspozycji) w styczniu (za grudzień) stanowi przychód stycznia, czyli już nowego roku podatkowego. Wobec tego pobory otrzymane w styczniu należy wykazać w informacji PIT-11 za nowy rok podatkowy, czyli 2016. Gdyby od 1 stycznia danego roku nastąpiły zmiany w wysokości parametrów, takich jak norma kosztów uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek czy stopa procentowa składki na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne, to do przychodu styczniowego należałoby już zastosować nowe wskaźniki.

Stosowanie w umowach o pracę

Integralnym elementem treści umowy o pracę jest wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Pracodawca proponujący płacę na poziomie minimalnym może więc wskazać w umowie albo wysokość aktualnego minimalnego wynagrodzenia kwotowo (obowiązującego w roku zatrudnienia), albo dokonać zapisu ogólnego, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie minimalne (czyli bez określania konkretnej kwoty).

W pierwszym przypadku przy pensji minimalnej określonej w umowie o pracę kwotowo każda coroczna zmiana wysokości stawki wymaga zaktualizowania, bo zmieniają się warunki płacowe. Najczęściej sformalizowanie podwyżki odbywa się poprzez sporządzenie aneksu do umowy o pracę (zawarcie porozumienia zmieniającego). W tej sytuacji, jeśli aneks odnosi się do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, pracodawca musi jeszcze wprowadzić zmiany w regulaminie wynagradzania. Wprowadza się je na ogólnych zasadach, tzn. nowa regulacja wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od zaznajomienia z nią pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 772 par. 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.). Warto zauważyć, że nawet gdyby pracodawca nie dopełnił obowiązku dostosowania umowy o pracę do bieżącego stanu prawnego w zakresie minimalnej pensji, to i tak zobowiązany będzie wypłacać pracownikowi wyższą stawkę.

Polecamy: PIT-y 2015 (książka + CD)

Jeśli zaś pracodawca w umowie o pracę podał tylko ogólny zapis o prawie pracownika do minimalnej pensji, to nie ma już żadnych formalnych obowiązków. Nie musi wówczas dokonywać żadnych zmian w treści umowy po wejściu w życie nowej kwoty wynagrodzenia minimalnego. W takiej sytuacji pracownik automatycznie nabywa prawo do aktualnego minimum. Zaleca się jednak poinformowanie zatrudnionego, najlepiej na piśmie, o bieżącej wysokości minimalnego wynagrodzenia. [przykład 2]


Tabela 1. Wynagrodzenie minimalne w latach 2015 i 2016

Wynagrodzenie minimalne

2015 r.

2016 r.

Pierwszy rok pracy

1400 zł

1480 zł

Kolejne lata pracy

1750 zł

1850 zł

Tabela 2. Wzorcowa lista płac

Elementy

Kwota

Sposób wyliczenia

Wynagrodzenie

1850 zł

1850 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

253,64 zł

– podstawa wymiaru – 1850 zł

– składka emerytalna – 1850 zł x 9,76 proc. = 180,56 zł

– składka rentowa – 1850 zł x 1,5 proc. = 27,75 zł

– składka chorobowa – 1850 zł x 2,45 proc. = 45,33 zł

Łączna kwota składek – 253,64 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

– do zapłaty do ZUS

– do odliczenia od zaliczki na podatek

143,67 zł

123,72 zł

– podstawa wymiaru – 1596,36 zł (1850 zł, po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne – 253,64 zł)

1596,36 zł x 9 proc. = 143,67 zł

1596,36 zł x 7,75 proc. = 123,72 zł

Zaliczka na podatek dochodowy

97 zł

Przychód do opodatkowania – 1850 zł

– podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych – 1485 zł

[1850 zł (przychód) – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodów) – 253,64 zł (składki na ubezpieczenia społeczne)]

– zaliczka do urzędu skarbowego – 97 zł

(1485 zł x 18 proc.) – 46,33 zł = 220,97 zł – zaliczka na podatek – 123,72 zł (składka zdrowotna) = 97,25 zł

Kwota wynagrodzenia netto

1355,69 zł

1850 zł – (253,64 zł – 143,67 zł – 97 zł)

Tabela 3. Pensja w pierwszym roku pracy

Elementy

Kwota

Sposób wyliczenia

Wynagrodzenie

1480 zł

1480 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

202,91 zł

– podstawa wymiaru – 1480 zł

– składka emerytalna – 1480 zł x 9,76 proc. = 144,45 zł

– składka rentowa – 1480 zł x 1,5 proc. = 22,20 zł

– składka chorobowa – 1480 zł x 2,45 proc. = 36,26 zł

Łączna kwota składek – 202,91 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

– do zapłaty do ZUS

– do odliczenia od zaliczki na podatek

114,94 zł

98,97 zł

– podstawa wymiaru – 1277,09 zł (1480 zł, po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne – 202,91 zł)

1277,09 zł x 9 proc. = 114,94 zł

1277,09 zł x 7,75 proc. = 98,97 zł

Zaliczka na podatek dochodowy

65 zł

Przychód do opodatkowania – 1480 zł

– podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych – 1166 zł

[1480 zł (przychód) – 111,25 zł – koszty uzyskania przychodów – 202,91 zł – składki na ubezpieczenia społeczne]

– zaliczka do US – 65 zł

(1166 zł x 18 proc.) – 46,33 zł = 163,55 zł – zaliczka na podatek – 98,97 zł (składka zdrowotna) = 64,58 zł

Kwota wynagrodzenia netto

1097,15 zł

1480 zł – (202,91 zł – 114,94 zł – 65 zł)

Tabela 4. Koszty płacy obciążające pracodawcę

Poszczególne elementy płacy

Płaca minimalna w 2015 r. – 1750 zł

Płaca minimalna w 2016 r. – 1850 zł

Składki na ubezpieczenia:

– emerytalne 9,76 proc.

– rentowe 6,5 proc.

w części finansowanej przez pracodawcę

– razem

170,80 zł

113,75 zł

284,55 zł

180,56 zł

120,25 zł

300,81 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe – według stopy 1,8 proc. (połowa najwyższej stopy procentowej w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.)

31,50 zł

33,30 zł

Składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc.

42,88 zł

45,33 zł

Składka na FGŚP – 0,1 proc.

1,75 zł

1,85 zł

Razem

2110,68 zł (360,68 zł + 1750 zł)

2231,29 zł (381,29 zł + 1850 zł)

Tabela 5. Wynagrodzenia w kwotach netto dla pracownika w pierwszym roku pracy i w kolejnych latach

Rok pracy

Koszty uzyskania przychodów

Kwota zmniejszająca podatek

Minimalne wynagrodzenie netto

Podstawowe

Podwyższone

Jest PIT-2

Nie ma PIT-2

Pierwszy rok

111,25 zł

?

1097,15 zł

111,25 zł

?

1051,15 zł

139,06 zł

?

1102,15 zł

139,06 zł

?

1056,15 zł

Kolejne lata

111,25 zł

?

1355,69 zł

111,25 zł

?

1308,69 zł

139,06 zł

?

1360,69 zł

139,06 zł

?

1313,69 zł

Tabela 6. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku dla niektórych niepełnych wymiarów czasu pracy

Wymiar czasu pracy

Liczba godzin w miesiącu

Kwota wynagrodzenia dla pierwszego roku pracy i kolejnych lat

Dla części etatu

Dla pełnego etatu

1/2

76

80

84

88

152

160

168

176

pierwszy rok pracy – 740 zł

kolejne lata – 925 zł

1/4

38

40

42

44

jw.

pierwszy rok pracy – 370 zł

kolejne lata – 462,50 zł

3/4

114

120

126

132

jw.

pierwszy rok pracy – 1110 zł

kolejne lata – 1387,50 zł

7/8

133

140

147

154

jw.

pierwszy rok pracy – 1295 zł

kolejne lata – 1618,75 zł

PRZYKŁAD 1

Kwota proporcjonalna do wymiaru etatu

Pracownica z trzyletnim okresem pracy została w styczniu 2016 r. zatrudniona na 3/4 etatu ze stawką minimalną. W styczniu będą do przepracowania 152 godziny pracy w pełnym wymiarze, a dla 3/4 etatu – 114 godzin (152 godz. : 4 x 3). Wynagrodzenie minimalne wynosi więc 1387,50 zł:

[(1850 zł x 114 godz.) : 152 godz.] = 1387,50 zł

Wynagrodzenie w tej wysokości będzie prawidłowe dla całego 2016 roku. W przyszłym roku – oprócz wymiaru styczniowego – będą jeszcze trzy nominały czasu pracy w różnych miesiącach: 160, 168 i 176 godzin. Dla 3/4 etatu wymiar czasu pracy wynosi odpowiednio 120, 126 i 132 godziny. Podstawiając te dane do wzoru, otrzymujemy po kolei (dla 114 godzin wynik już mamy wyżej):

● [(1850 zł x 120 godz.) : 160 godz.] = 1387,50 zł

● [(1850 zł x 126 godz.) : 168 godz.] = 1387,50 zł

● [(1850 zł x 132 godz.) : 176 godz.] = 1387,50 zł

Gdyby dla pracownicy był to pierwszy rok pracy, jej wynagrodzenie wyniosłoby po 1110 zł miesięcznie. Dla przykładu:

[(1480 zł x 114 godz.) : 152 godz.] = 1110 zł

PRZYKŁAD 2

Zmiana wielkości etatu i płacy minimalnej

1 września 2015 r. pracodawca zatrudnił pracownika na 1/8 etatu, z minimalnym wynagrodzeniem za pracę odpowiednim do części etatu. Takie warunki zostały zawarte w umowie o pracę zawartej na czas określony, tj. do końca września 2016 r. Do końca grudnia 2015 r. pracownik jest wynagradzany stawką 218,75 zł (1750 zł : 8). Od 1 stycznia 2016 r. w drodze porozumienia zmieniającego pracownik pracuje na 1/2 etatu. Nie może więc dostawać mniej niż 925 zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Odpowiedzialność księgowych. Cywilna, pracownicza i karna
Odpowiedzialność księgowych. Cywilna, pracownicza i karna
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.