Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń

Anna Puszkarska
Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń. / Fot. Fotolia
Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń. / Fot. Fotolia
ShutterStock
Jak obliczyć odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń? Odsetki należą się pracownikowi bez względu na powód opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Nie należy odprowadzać od nich podatku dochodowego ani składek ZUS.

Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii związanych z odsetkami z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia lub innych świadczeń należnych pracownikom. W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Kodeks cywilny (dalej: k.c.), jeżeli nie są sprzeczne z zasadami prawa pracy (art. 300 ustawy – Kodeks pracy, dalej: k.p.). Na tej podstawie w stosunkach pracy zastosowanie mają m.in. regulacje Kodeksu cywilnego dotyczące odsetek.

W sytuacji gdy dłużnik (czyli w danym przypadku pracodawca) opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (np. wypłatą pensji), wierzyciel (pracownik) może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody, a opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (art. 481 k.c.). Odsetki stanowią zatem – ustaloną na uproszczonych zasadach – rekompensatę typowego uszczerbku majątkowego doznanego przez wierzyciela na skutek pozbawienia go możliwości korzystania z należnego mu świadczenia pieniężnego.

Pracownik może żądać od pracodawcy odsetek na podstawie samego faktu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia.

Redakcja poleca produkt: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (książka)

Przyjęcie istnienia opóźnienia jest możliwe tylko wtedy, gdy dłużnik nie spełnia w terminie świadczenia pieniężnego określonego co do wysokości. Warunkiem opóźnienia dłużnika jest więc to, aby dłużnik znał treść obowiązku, jaki ma spełnić (wysokość świadczenia pieniężnego), bądź czynniki, które pozwalają mu ustalić wysokość tego świadczenia (wyrok SN z 9 listopada 2012 r., IV CSK 303/12, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Natomiast sformułowanie stwierdzające, że odsetki należą się także wówczas, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody, należy interpretować jako zwolnienie wierzyciela z obowiązku dowodzenia faktu zaistnienia szkody i jej wysokości przy domaganiu się odsetek za opóźnienie od dłużnika (wyrok SN z 9 stycznia 2008 r., II CSK 393/07, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl).

Rekomendowany produkt: Serwis Prawno-Pracowniczy

Opóźnienie i zwłoka

Przy omawianiu zagadnienia nieterminowej wypłaty świadczeń pracowniczych można spotkać się z pojęciami opóźnienia i zwłoki. Opóźnienie należy odróżniać od zwłoki w spełnieniu świadczenia. Jego zakres znaczeniowy jest szerszy. Opóźnienie obejmuje bowiem, inaczej niż zwłoka, wszystkie przypadki nieterminowości, w tym także niezawinione przez pracodawcę. Wierzyciel (w tym przypadku pracownik) może żądać od dłużnika (pracodawcy) odsetek na podstawie samego faktu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia. Z kolei w razie zwłoki dłużnika w spełnieniu świadczenia pieniężnego wierzyciel może, oprócz odsetek, żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. W takim przypadku ma już jednak obowiązek wykazania powstania szkody w wysokości przewyższającej kwotę odsetek, a szkoda wierzyciela wynikła ze zwłoki w spełnieniu świadczenia musi pozostawać w normalnym, adekwatnym związku przyczynowym ze zwłoką dłużnika.

Porozmawiaj o tym na FORUM

Pracodawca wypłacił swoim pracownikom wynagrodzenie z 5-dniowym opóźnieniem. W takim przypadku mogą oni żądać odsetek bez obowiązku wykazywania, że pracodawca wyrządził im szkodę tą nieterminową wypłatą, a pracodawca nie może odmówić im wypłacenia odsetek, motywując to tym, że opóźnienie nastąpiło bez jego winy (np. z powodu awarii systemu bankowego). Gdyby jednak pracownicy ponieśli szkodę w efekcie zawinionego spóźnienia (zwłoki) pracodawcy (np. na skutek nieotrzymania pensji w terminie nie spłacili na czas raty kredytu) i zamierzali dochodzić, oprócz odsetek, naprawienia tej szkody, musieliby wykazać jej powstanie i wysokość oraz związek przyczynowy pomiędzy tą szkodą a zwłoką pracodawcy w wypłacie wynagrodzenia. Opóźnienie pracodawcy nie byłoby uznane za zwłokę tylko wtedy, gdyby pracodawca wykazał, że nastąpiło z przyczyn, za które nie odpowiada.

Poważne konsekwencje

Pracodawca nie ma obowiązku wypłaty odsetek, jeżeli pracownik nie zgłasza żądania ich wypłaty, chyba że np. w przepisach zakładowych czy w umowie o pracę zastrzeżono, że pracodawca wypłaci odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności także w razie niezgłaszania przez podwładnego roszczenia w tym zakresie. Roszczenia pracownika o wypłatę odsetek przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 291 § 1 k.p.). Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy (482 § 1 k.c.).

Odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia za pracę

Pracodawca dopuszczający do powstawania zaległości w wypłacie wynagrodzenia powinien jednak pamiętać o tym, że niewypłacanie, wbrew obowiązkowi, w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, bezpodstawne obniżanie wysokości tego wynagrodzenia lub świadczenia bądź dokonywanie bezpodstawnych potrąceń stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które grozi grzywna od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 k.p.).

Ponadto w sytuacji dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia jego podstawowych obowiązków pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia (art. 55 § 11 k.p.). Przesłanką rozwiązania umowy w tym trybie jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 516/99, OSNP 2001/16/516) stwierdził, że pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z niezawinionych przyczyn nie uzyskał środków finansowych na wypłatę pensji.

Wysokość odsetek

Przy zawieraniu umowy o pracę strony stosunku pracy nie mogą zastrzec, że w razie opóźnienia pracodawcy w wypłacie wynagrodzenia lub innych świadczeń ze stosunku pracy pracownikowi nie będą należały się odsetki. Jak zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 14 lipca 2004 r. (I ACa 269/04), odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego nie można zrzec się z góry – w ramach zasady swobody umów (art. 3531 k.c.). Strony mają tylko swobodę w określeniu wysokości odsetek, ale nie mają możliwości wyłączenia ich naliczania – zanim w ogóle powstaną.

Pracownik nie może z góry zrzec się odsetek od niewypłaconych świadczeń pracowniczych.

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Tylko w przypadku, gdy wcześniej ustalono, że wierzytelność będzie oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel (pracownik) może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Wysokość odsetek wynosi 8% w stosunku rocznym. Poprzednio, od 15 grudnia 2008 r. do 22 grudnia 2014 r., roczna stawka odsetek ustawowych była wyższa i wynosiła 13%.

Jak naliczyć odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia za pracę

Termin wypłaty

Odsetki przysługują pracownikowi od chwili bezskutecznego upływu terminu spełnienia świadczenia głównego (czyli wypłaty wynagrodzenia). Aby obliczyć wysokość odsetek, trzeba zatem ustalić, jak długiego opóźnienia dopuścił się pracodawca.

Wypłaty wynagrodzenia należy dokonywać co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu reguluje się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, ale nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Składniki wynagrodzenia, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż miesiąc, należy wypłacać z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy (art. 85 k.p.). Strony mogą także przewidzieć, że wynagrodzenie będzie wypłacane z góry (wyrok SN z 4 sierpnia 1999 r., I PKN 191/99, OSNP 2000/22/814). Można także przewidzieć różne terminy wypłaty dla poszczególnych składników wynagrodzenia za dany miesiąc – np. poprzez przyjęcie, że płaca zasadnicza zostanie uiszczona ostatniego dnia każdego miesiąca, a premia, której wysokość można obliczyć dopiero po zakończeniu danego miesiąca, dopiero 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Jeśli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy, trzeba dokonać wypłaty wynagrodzenia w dniu poprzedzającym. Należy pamiętać, że uregulowanie należności przez pracodawcę następuje w chwili, gdy wpłynęła ona na rachunek bankowy pracownika. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 4 stycznia 1995 r. (III CZP 164/94, OSNC 1995/4/62), spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony stosunku zobowiązaniowego postanowiły inaczej.

Pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 § 1 k.p.). W niektórych przypadkach takie postanowienia mogą być zawarte w umowie o pracę. Pracodawca, który chce zmienić termin wypłaty wynagrodzenia wskazany w regulaminie pracy, musi pamiętać o tym, że każda zmiana regulaminu wejdzie w życie dopiero po upływie 2 tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 1043 § 1 k.p.). Natomiast zmiana postanowień umowy o pracę wymaga akceptacji pracownika albo wypowiedzenia zmieniającego.

Zlecenie przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy

Z uwagi na liczbę zatrudnionych (29 pracowników) w spółce obowiązuje regulamin pracy, określający m.in. termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia (art. 1041 § 1 pkt 5 k.p.). Zarząd spółki chce zmienić te postanowienia i przesunąć termin wypłaty pensji z 25. dnia każdego miesiąca na 28. dzień każdego miesiąca, ale nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. W spółce nie ma zakładowej organizacji związkowej, w związku z czym zmianę regulaminu może ustalić samodzielnie pracodawca (art. 1042 k.p.). Taka zmiana może jednak wejść w życie dopiero po upływie 2 tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w spółce. Jeżeli zostanie wprowadzona pod koniec kwietnia, wejdzie w życie dopiero w maju. W takim przypadku pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikom wynagrodzenie za kwiecień jeszcze w dotychczasowym, wcześniejszym terminie, a jeżeli nie wykona tego obowiązku, pracownicy będą mogli żądać wypłaty odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania pensji.

Ustalanie kwoty odsetek

Kwotę odsetek można obliczyć w następujący sposób:

kwota odsetek = (kwota zaległej należności × liczba dni opóźnienia × stopa odsetek w stosunku rocznym) : 365 dni.

Liczbę dni opóźnienia ustala się, licząc ją od następnego dnia po terminie wypłaty do dnia zapłaty zaległej kwoty włącznie.

Sąd Najwyższy w uchwale z 19 września 2002 r. (III PZP 18/02, OSNP 2003/9/214) wyjaśnił, że odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia przysługują pracownikowi za czas opóźnienia także w części, od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia - obowiązki pracodawcy

Zgodnie z regulaminem pracy pracodawca miał obowiązek wypłacić podwładnemu płacę zasadniczą za luty w kwocie brutto 2800 zł 25 lutego, a prowizję za luty w kwocie 380 zł brutto 3 marca. Należności te wpłynęły jednak na rachunek bankowy pracownika dopiero 5 marca. Podwładny zażądał wypłaty odsetek. Należy obliczyć je w następujący sposób.

Krok 1. Ustalamy odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie płacy zasadniczej:

2800 zł x 8 (liczba dni opóźnienia) x 8% (odsetki ustawowe) : 365 = 4,91 zł.

Krok 2. Ustalamy odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie prowizji:

380 zł x 2 (liczba dni opóźnienia) x 8% (odsetki ustawowe) : 365 = 0,17 zł.

Krok 3. Sumujemy uzyskane kwoty odsetek:

4,91 zł + 0,17 zł = 5,08 zł.

Pracownik otrzyma 5,08 zł z tytułu odsetek.

Opodatkowanie i oskładkowanie odsetek

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń korzystają ze zwolnienia podatkowego (art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

ZUS stoi na stanowisku, że nie podlegają one także oskładkowaniu, gdyż bardziej niż z tytułu zatrudnienia pracownika wynikają z odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (m.in. interpretacja ZUS z 4 października 2013 r., DI/100000/451/1121/2013, oraz pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 23 listopada 2000 r., U.520–333/2000).

Podstawa prawna:

 • art. 55 § 11, art. 85, art. 86 § 1, art. 282 § 1 pkt 1, art. 291 § 1, art. 1041–1043 § 1, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),
 • art. 3531, art. 481, art. 482 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 4),
 • art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 251),
 • § 1 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1858).
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca dla niepełnosprawnych - jakie projekty?
  Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program ma na celu na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Kto może skorzystać z projektu i co może zyskać?
  Czy wystawienie faktury podczas L4 prowadzi do zwrotu zasiłku?
  Wystawienie faktury przez przedsiębiorcę podczas zwolnienia lekarskiego, nie stanowi pracy zarobkowej i nie powoduje konieczności zwrotu do ZUS-u pobranego już zasiłku chorobowego.
  Czy to koniec epoki "Great Resignation" w Polsce?
  Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada.
  Wniosek o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.
  16 sierpnia 2022 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jak można ubiegać się o wsparcie?
  Pracodawcy będą wiedzieć od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK
  Po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, wpłaty do PPK za tego uczestnika nie mogą być już dokonywane. Od 21 listopada br. PFR - za pośrednictwem instytucji finansowych - będzie informował pracodawców o rozpoczęciu takich wypłat.
  Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
  86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.
  Polski pracownik - jest w złej kondycji psychicznej?
  Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym – wynika z raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Problem jest na tyle poważny, że nie uda się go rozwiązać bez zmian systemowych.
  Rekordowa inflacja, a tempo wzrostu cen spada
  W lipcu wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Mamy kolejny rekordowo wysoki odczyt wskaźnika inflacji, jednak tempo wzrostu cen wyraźnie spadło (0,1 p.p. m/m) – komentuje ekspert.
  Zawarcie umowy dla pozoru a ciąża
  Czy zawarcie umowy o pracę w ciąży jest zgodne z prawem? Czy krótko po zawarciu umowy można przejść na zwolnienie lekarskie? Czy ZUS może uznać taką umowę zawartą dla pozoru i żądać zwrotu pobranego zasiłku macierzyńskiego? Podobną sprawą zajął się ostatnio Sąd Okręgowy w Kaliszu.
  Jakie jest w Polsce bezrobocie?
  Kim jest bezrobotny? Jakie są rodzaje bezrobocia? Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE? Co robi Polska, aby dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia? Poniżej najważniejsze dane i informacje.
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.